Przymusowy wykup akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przymusowy wykup akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przymusowego wykupu akcji

Fragment:

Katalog ten nie wymienia przymusowego wykupu akcji. Ponadto, czynności przymusowego wykupu akcji nie można zakwalifikować jako sprzedaży albo zamiany rzeczy lub praw, stanowi bowiem ta czynność szczególny rodzaj umowy nienazwanej, w sposób ścisły związanej ze stosunkiem uczestnictwa w spółce. Przymusowy wykup akcji jest instytucją prawa spółek handlowych, a nie prawa cywilnego. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przymusowego wykupu akcji nie sposób uznać za zawarcie umowy. Żaden z przepisów upcc (ani innej ustawy podatkowej) nie pozwala przyjąć, że użyte w powołanym wyżej art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a upcc określenie „ umowa ” dotyczy innego zakresu pojęciowego, niż zdefiniowane na gruncie przepisów prawa cywilnego. Przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji zgodnie z procedurą przewidziana w art. 418 ksh nie stanowi ani nie prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży. Przymusowy wykup akcji jest specyficzną formą przeniesienia własności akcji na innego akcjonariusza. Akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych zostaną poddane procedurze wykupu uchwałą NZWA, za cenę ustaloną przez biegłego.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie obowiązków informacyjnych związanych z przymusowym wykupem akcji

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2016 r. (data wpływu 15 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z przymusowym wykupem akcji - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z przymusowym wykupem akcji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dom Maklerski S.A. (dalej: DM) zawarł ze swoim Klientem (dalej: Spółka Akcyjna) umowę, która przewiduje obsługę procesu przymusowego wykupu akcji Spółki Akcyjnej. Jednocześnie, na podstawie odrębnej umowy, DM świadczy na rzecz Spółki Akcyjnej usługi prowadzenia depozytu akcji, rejestru akcjonariuszy i księgi akcyjnej. Umowa dotycząca obsługi procesu przymusowego wykupu akcji, przewiduje, że w przypadku realizacji takiego wykupu za pośrednictwem DM, dokonuje on m.in. czynności wypłaty ceny wykupu oraz zmiany w rejestrze akcjonariuszy, księdze akcyjnej i depozycie prowadzonym na rzecz Spółki Akcyjnej. Umowa obsługi procesu przymusowego wykupu akcji, przewiduje również, że w przypadku, gdy nie dojdzie do wypłaty ceny wykupu za pośrednictwem DM, DM zobowiązany jest zwrócić środki pieniężne przekazane przez Spółkę Akcyjną na realizację obsługi procesu, zaś ewentualna zmiana w rejestrze akcjonariuszy, księdze akcyjnej i depozycie jest dokonywana na podstawie odrębnej dyspozycji Spółki Akcyjnej, w praktyce składanej po wykonaniu wypłaty ceny bezpośrednio przez Spółkę Akcyjną.

2017
19
sty

Istota:

W zakresie ci1?1cych na Spó3ce obowi1zków informacyjnych w zwi1zku z przymusowym wykupem akcji akcjonariuszy mniejszoociowych

Fragment:

Z powy?szego wynika, ?e przepisy Kodeksu spó3ek handlowych dotycz1ce przymusowego wykupu akcji wskazuj1 na wyst1pienie przedmiotowo istotnych elementów charakteryzuj1cych umowe odp3atnego zbycia: oznaczenie przedmiotu zbycia i ceny. Zatem przymusowy wykup akcji wystepuje jako szczególny typ umowy odp3atnego zbycia papierów wartoociowych (akcji), co skutkuje tym, ?e dokonanie tej czynnooci cywilnoprawnej powoduje, ?e uzyskany w ten sposób dochód z odp3atnego zbycia akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Wnioskodawca - wiekszoociowy akcjonariusz posiadaj1cy ponad 99,0% akcji zamierza przeprowadzia przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszoociowych, zgodnie z art. 418 ustawy Kodeks spó3ek handlowych. Podjeta zostanie uchwa3a o przymusowym wykupie przez akcjonariusza wiekszoociowego akcji Spó3ki od czeoci akcjonariuszy mniejszoociowych. Akcje akcjonariusza wiekszoociowego reprezentuj1 99,00251% kapita3u zak3adowego Wnioskodawcy, a 778 akcjonariuszy mniejszoociowych, których akcje podlegaa maj1 wykupowi - 0,09009%. Przedmiotem przymusowego wykupu objete bed1 63.986 akcje imienne Spó3ki. Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez bieg3ego rewidenta. Akcje Spó3ki nigdy nie by3y dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartoociowymi.

2015
17
maj

Istota:

Czy poniesione koszty w związku z organizacją przymusowego wykupu akcji, w szczególności koszty wyceny akcji przez biegłego rewidenta, koszty organizacji walnego zgromadzenia, koszty ogłoszenia uchwał walnego zgromadzenia oraz koszty emisji nowych dokumentów akcji, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Przymusowemu wykupowi akcji podlega 1055 akcji imiennych Spółki, reprezentujących 0,95% kapitału zakładowego. Walne zgromadzenie akcjonariuszy zobowiązało jednego akcjonariusza posiadającego ponad 95% kapitału zakładowego do wykupu wszystkich akcji oraz dokonało wyboru biegłego rewidenta w celu ustalenia ceny wykupu akcji od mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, jak również podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia ceny wykupu akcji. W związku z powyższym zadano pytanie: czy poniesione koszty w związku z organizacją przymusowego wykupu akcji, w szczególności koszty wyceny akcji przez biegłego rewidenta, koszty organizacji walnego zgromadzenia, koszty ogłoszenia uchwał walnego zgromadzenia oraz koszty emisji nowych dokumentów akcji, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z organizacją przymusowego wykupu akcji mniejszościowych są kosztami uzyskania przychodu w chwili poniesienia ich przez Spółkę. Zgodnie z przepisem art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wykupu akcji dokonuje się za pośrednictwem zarządu spółki. Wobec tego zarząd Spółki zobligowany jest do organizacji przymusowego wykupu akcji, a więc także do poniesienia związanych z tym wykupem wszystkich kosztów.

2014
13
maj

Istota:

Obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

Fragment:

Czy zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na S.A., jako wypłacającym cenę za rozliczenie przymusowego wykupu akcji ciążył obowiązek przesłania Akcjonariuszom Mniejszościowym oraz właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8C ... Zdaniem Wnioskodawcy, instytucję przymusowego wykupu akcji regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i tak na podstawie art. 418 § 1 ww. ustawy - walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zasadowego. Uchwała taka określa akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określa akcje przypadające każdemu z nabywców. Z powyższego wynika, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące przymusowego wykupu akcji wskazują na wystąpienie przedmiotowo istotnych elementów charakteryzujących umowę sprzedaży: oznaczenie przedmiotu sprzedaży i ceny. Zatem przymusowy wykup akcji występuje jako szczególny typ umowy sprzedaży papierów wartościowych (akcji), co skutkuje tym, że dokonanie tej czynności cywilnoprawnej powoduje, że uzyskany w ten sposób dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2014
24
kwi

Istota:

Kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją przymusowego wykupu akcji

Fragment:

W związku z powyższym, Spółka poniosła i poniesie koszty związane z realizacją procesu przymusowego wykupu akcji, aż do momentu jego zakończenia, w szczególności: koszty wyceny akcji przez biegłego, koszty dotyczące czynności wykonanych przez Dom Maklerski, koszty korespondencji: wysyłki, publikacji i przekazania informacji akcjonariuszom, koszty ogłoszeń prasowych, koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty opłat skarbowych, sądowych, koszty unieważnienia dokumentu akcji i wydania nowego (w trybie art. 358 Ksh). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, realizując przymusowy wykup akcji, Spółka ma prawo rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu wszystkie koszty poniesione w związku z organizacją przymusowego wykupu akcji przedstawione w stanie faktycznym składanego wniosku... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 418 § 1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.

2013
19
lis

Istota:

Przymusowy wykup akcji nabytych w spadku

Fragment:

Przychód ten osiągnięty został nie w momencie wypłaty środków z depozytu sądowego, lecz jako przychód należny – w momencie przymusowego wykupu akcji. Z wniosku nie wynika jednoznacznie czy przymusowy wykup akcji miał miejsce w 2011 r. czy 2012 r. W związku z tym uzyskany dochód, który podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy, powinien zostać wykazany w zeznaniu PIT-38 (część C. formularza) składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym miał miejsce przymusowy wykup i w tym też terminie winien zostać zapłacony należny podatek. Odnosząc się do sformułowanego we własnym stanowisku twierdzenia wnioskodawcy, że nie powinien płacić podatku dochodowego od uzyskanych środków pieniężnych, ponieważ stanowią one część masy spadkowej, a podatek został przez niego zapłacony w chwili otwarcia spadku, tut. Organ wyjaśnia, że argument wnioskodawcy nie odpowiada prawdzie. Częścią masy spadkowej po zmarłym ojcu nie były środki z przymusowego wykupu akcji, lecz akcje. Oczywistym jest bowiem, że przymusowy wykup akcji miał miejsce dopiero po śmierci ojca. Do czasu przymusowego wykupu najpierw ojcu, a potem jego spadkobiercom przysługiwały akcje Spółki L. To że spadkobiercy nie wiedzieli o istnieniu akcji nie oznacza, że akcje nie stanowiły masy spadkowej.

2013
24
lip

Istota:

Przymusowy wykup akcji nabytych w spadku.

Fragment:

I tak na podstawie art. 418 § 1 cyt. ustawy - walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała taka określa akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określa akcje przypadające każdemu z nabywców. W przypadku realizacji tego uprawnienia wykup akcji dokonuje się za pośrednictwem zarządu i następuje po cenie notowanej na rynku regulowanym (jeżeli akcje nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie) – art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Z powyższego wynika, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące przymusowego wykupu akcji wskazują na wystąpienie przedmiotowo istotnych elementów charakteryzujących umowę sprzedaży: oznaczenie przedmiotu sprzedaży i ceny. Zatem przymusowy wykup akcji występuje jako szczególny typ umowy sprzedaży papierów wartościowych (akcji), co skutkuje tym, że dokonanie tej czynności cywilnoprawnej powoduje że, uzyskany w ten sposób dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2013
27
lut

Istota:

Czy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, realizując przymusowy wykup akcji, Spółka ma prawo rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu wszystkie koszty poniesione w związku z organizacją przymusowego wykupu akcji przedstawione w stanie faktycznym składanego wniosku?

Fragment:

Poniesione przez Spółkę wydatki, oraz te które zostaną jeszcze poniesione w związku z finalizacją przedsięwzięcia przymusowego wykupu akcji, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera wyłączeń w zakresie wydatków poniesionych na organizację przez Zarząd Spółki przymusowego wykupu akcji. Stąd wydatki, poniesione przez A. SA na zorganizowanie procesu przymusowego wykupu akcji, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Tryb realizowania przymusowego wykupu akcji został uregulowany w ustawie z dnia15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – dalej: Ksh. Jak stanowi art. 418 § 1 Ksh - Walne zgromadzenie może powziąć uchwałęo przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95 % kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5 % kapitału zakładowego.

2012
24
sty

Istota:

Czy przymusowy wykup akcji spółki na podstawie art. 4181 k.s.h. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2011 r. (data wpływu 29 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania przymusowego wykupu akcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przymusowego wykupu akcji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Akcjonariusze mniejszościowi Spółki zgłosili żądania przymusowego odkupu akcji w trybie art. 418 1 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 12 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie podjęło uchwały o przymusowym odkupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. W efekcie powyższego ciężar odkupu przeszedł na Spółkę. Spółka zobowiązana była odkupić akcje należące do akcjonariuszy mniejszościowych w terminie 3 miesięcy, tj. do dnia 12 listopada 2011 r. Nabyte przez Spółkę akcje będą podlegać umorzeniu (art 418 1 § 4 K.s.h.). Następnie akcjonariusze mniejszościowi, w trybie § 5 cyt. przepisu, w wymaganym przez prawo terminie, złożyli do rozporządzenia u Wnioskodawcy dokumenty swoich akcji. Równocześnie ci akcjonariusze mniejszościowi nie kwestionowali ceny odkupu, ustalonej według art. 418 1 § 6 K.s.h., wynoszącej równowartość przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki - Wnioskodawcy za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.