Przyłączenie do sieci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przyłączenie do sieci. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
31
mar

Istota:

Czy opłaty za przyłączenie do sieci gazowej/energetycznej stanowią koszt pośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a tym samym wydatki poniesione na przyłączenie do sieci, winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie dokonania końcowego odbioru przyłączenia Spółki do sieci?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 updop, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru (...). Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie (art. 7 ust. 5 i 6 Prawa energetycznego). Przy czym za przyłączenie do sieci pobiera się stosowną opłatę ustaloną na podstawie art. 7 ust. 8 Prawa energetycznego. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki w postaci opłat za przyłączenie, jako niezbędne dla uzyskania dostaw gazu/energii wymaganych dla funkcjonowania urządzeń (wchodzących w skład realizowanej inwestycji), mają związek z bieżącą działalnością Spółki.

2016
31
mar

Istota:

Czy opłaty za przyłączenie do sieci gazowej/energetycznej stanowią koszt pośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a tym samym wydatki poniesione na przyłączenie do sieci, winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie dokonania końcowego odbioru przyłączenia Spółki do sieci?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 updop, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru (...). Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie (art. 7 ust. 5 i 6 Prawa energetycznego). Przy czym za przyłączenie do sieci pobiera się stosowną opłatę ustaloną na podstawie art. 7 ust. 8 Prawa energetycznego. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki w postaci opłat za przyłączenie, jako niezbędne dla uzyskania dostaw gazu/energii wymaganych dla funkcjonowania urządzeń (wchodzących w skład realizowanej inwestycji), mają związek z bieżącą działalnością Spółki.

2013
29
maj

Istota:

Czy zapłata przez Spółkę każdej raty opłaty za przyłączenie do sieci operatora stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie zapłaty, czy dopiero dokonanie odbioru i ostateczne rozliczenie zaliczek otrzymaną fakturą korygującą VAT daje prawo Spółce do zaliczenia w koszty wszystkich wcześniej wpłaconych zaliczek?

Fragment:

Ponoszone przez Spółkę opłaty za przyłączenie do sieci stanowią koszty pośrednio związane z przychodami, gdyż nie mają charakteru dającego się zaliczyć do wartości wytworzenia łub ulepszenia środka trwałego. Wydatki z tytułu zaliczek dokonanych na poczet opłaty za przyłączenie do sieci operatora przesyłowego, mają związek z prowadzoną działalnością i osiągniętymi przychodami. Jednak kwoty zaliczek na poczet usług, które zostaną wykonane w terminie późniejszym, nie podlegają, zdaniem Spółki, zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty, gdyż zaliczka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Są one potrącalne dopiero w momencie wykonania usługi, ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury końcowej. Zapłata rat z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci operatora przesyłowego nastąpiła przed faktycznym przyłączeniem do sieci. Kosztem uzyskania przychodu może być tylko całkowita kwota poniesiona przez Spółkę (elementem, którego będzie rata opłaty). Zdaniem Spółki, koszty z tytułu opłaty przyłączeniowej, jako pośrednio związane z przychodami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero po dokonaniu odbioru przyłączenia i otrzymaniu ostatecznej faktury (w tym przypadku faktura korygująca VAT do wcześniej wystawionych faktur na zaliczki).

2012
13
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania wpłat mieszkańców za wykonane przyłącze do sieci kanalizacyjnej.

Fragment:

A zatem, skoro Wnioskodawca realizuje inwestycję polegającą na budowie przyłączy do sieci kanalizacyjnej wyłącznie na rzecz mieszkańców, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne dotyczące wykonania przyłączy do tych sieci (co na podstawie przedstawionych przepisów jest obowiązkiem osób ubiegających się o przyłączenie do sieci, nie zaś obowiązkiem gminy czy też Spółki), to mamy do czynienia z wykonywaniem przez Wnioskodawcę będącego jednoosobową spółką gminy czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, które jako ujęte w dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Mając na uwadze cytowane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają tylko te czynności, które przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania korzyści przez wpłacającego. Z powyższego wynika, iż pomiędzy Wnioskodawcą, a mieszkańcami gminy, wystąpi świadczenie wzajemne, tzn. dopiero po wpłacie określonej kwoty mieszkańcom będzie przysługiwało prawo podłączenia się do gminnej kanalizacji. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie występuje usługodawca - Wnioskodawca, który wykonuje usługi na rzecz innego podmiotu (mieszkańców gminy). Przekazywane na rzecz Wnioskodawcy wpłaty pieniężne przez mieszkańców, stanowią zatem zapłatę za świadczenie usług, nie stanowią partycypacji mieszkańców gminy w kosztach dotyczących budowy przedmiotowych przyłączy.

2012
4
paź

Istota:

Czy wydatek w postaci opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po uzyskaniu faktury końcowej dokumentującej wykonanie usługi w dacie poniesienia, przy uwzględnieniu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków określonych w art. 16 ust. 1 pkt 58?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatek w postaci opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po uzyskaniu faktury końcowej dokumentującej wykonanie usługi w dacie poniesienia, przy uwzględnieniu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków określonych w art. 16 ust. 1 pkt 58... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesytem i dystrybucją energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie. Przedsiębiorstwo energetyczne zapewnia realizację i finansowanie budowy lub rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania się podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Za przyłączenie do sieci pobiera stosowną opłatę ustaloną na podstawie art. 7 ust. 8 ww. prawa energetycznego. Opłata przyłączeniowa nie ma charakteru wydatku dającego się zaliczyć przez Spółkę do wartości wytwarzanych środków trwałych, nie stanowi nakładu na przyłącze, gdyż nakłady te w tej części są własnością przedsiębiorstwa energetycznego.

2012
10
maj

Istota:

Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie do sieci do kosztów uzyskania przychodów miesiąca, w którym ujęto fakturę VAT dotyczącą opłaty za przyłączenie do sieci w księgach rachunkowych Spółki jako zobowiązanie, mimo, iż Spółka zaliczy do kosztów bilansowych przedmiotową opłatę w okresie 15 lat?

Fragment:

W interpretacji tej zostało potwierdzone stanowisko Spółki, zgodnie z którym koszt opłaty za przyłączenie do sieci stanowi koszt uzyskania przychodu i nie powinien być zaliczany do kosztów wytworzenia środka trwałego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie do sieci do kosztów uzyskania przychodów miesiąca, w którym ujęto fakturę VAT dotyczącą opłaty za przyłączenie do sieci w księgach rachunkowych Spółki jako zobowiązanie, mimo, iż Spółka zaliczy do kosztów bilansowych przedmiotową opłatę w okresie 15 lat... Zdaniem Wnioskodawcy, opłatę za przyłączenie do sieci należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w miesiącu ujęcia faktury dotyczącej opłaty za przyłączenie na koncie zobowiązań w korespondencji z kontem zespołu 6 (rozliczenia międzyokresowe kosztów). Bez znaczenia dla momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za przyłączenie do sieci pozostaje zaliczanie (zaksięgowanie) opłaty za przyłączenie do sieci przez okres 15 lat do kosztów bilansowych. Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

2012
24
mar

Istota:

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę opłata za przyłączenie do sieci stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w dacie otrzymania, jeżeli usługa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej następuje w następnym (następnych) okresie sprawozdawczym?

Fragment:

Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej jest wynagrodzeniem za wykonanie konkretnej usługi. Oznacza to, że w przypadku gdy usługa wykonania będzie w następnym okresie (okresach) sprawozdawczych, przychód należny — zdaniem Wnioskodawcy - powstanie w dacie wykonania usługi, a nie w dacie otrzymania opłaty za przyłączenie do sieci. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 1 kwietnia 2005 r. (sygn. FSK 1623/04): „ (...) Żeby można było uznać określone wpłaty za przychody przyszłych okresów w rozumieniu wymienionego wyżej przepisu to również z umowy czy faktury powinno wynikać, że określona kwota stanowi właśnie wpłatę na wykonanie konkretnej dostawy towarów czy usług. ” Ponadto na brak definitywności oraz brak bezzwrotności otrzymanej opłaty wskazuje obowiązek jej zwrotu w ściśle określonych przypadkach. Stosownie do treści umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, opłata za przyłączenie podlega zwrotowi przez Wnioskodawcę w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację inwestycji z przyczyn niezależnych oraz w przypadku utraty przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
2
gru

Istota:

Wobec zaistniałego stanu faktycznego Spółka powzięła wątpliwość czy jest uprawniona do rozpoznawania przychodu w momencie otrzymania opłaty za przyłączenie, jak i zapłaty poszczególnych rat (rozliczenie w momencie wpływu środków pieniężnych).

Fragment:

Należy jednak zauważyć, iż w powołanej interpretacji organu podatkowego, a także w wyroku WSA we Wrocławiu, nie wskazano, iż wyłącznie dla celów podatku od towarów i usług opłata za przyłączenie do sieci przesyłowej, jest traktowana jako świadczenie usług, a jednocześnie nie stanowi usługi w rozumieniu innych ustaw, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Ministra Finansów nie ma uzasadnienia dla przyjmowania, iż w omawianym przypadku opłata za przyłączenie dla sieci stanowi świadczenie usługi w rozumieniu jednej ustawy podatkowej, a dla celów innej nie stanowi usługi. Taki wniosek byłby uprawniony gdyby przepisy podatkowe wyraźnie wskazywały na takie rozwiązanie. Przy braku odpowiednich zapisów określających, iż dla celów podatku dochodowego od osób prawnych opłata przyłączeniowa nie jest usługą, zasadne jest przyjęcie przeciwnego stanowiska, tj. uznanie przyłączenia do sieci za usługę zarówno dla celów podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym opłata przyłączeniowa powinna być uznana za opłatę za świadczenie usługi. Mając powyższe na uwadze, w sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. A zatem Spółka powinna wykazywać przychód z tytułu świadczenia usługi przyłączenia do sieci przesyłowej w dacie wskazanej w tym przepisie, tj. w dniu wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), chyba, że wcześniej spółka wystawi fakturę lub nastąpi uregulowanie należności.

2011
1
paź

Istota:

Czy opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej i gazowej wypełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym jako niemające bezpośredniego powiązania z osiąganymi przychodami, wydatki te należy zaliczy do kosztów uzyskania przychodu, stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego koszty uzyskania przychodu inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie poniesienia, czy koszty pośrednie związane z przyłączeniem obiektu do sieci do dnia zakończenia inwestycji zwiększają wartość środka trwałego w budowie, zgodnie z art. 16g ust. 4, a następnie obiekt zostanie przyjęty jak środek trwały i będzie podlegać amortyzacji?

Fragment:

Nr 89, poz. 625 ze zm.), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru (...). Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie (art. 7 ust. 5 i 6 Prawa energetycznego). Za przyłączenie do sieci pobiera się stosowną opłatę ustaloną na podstawie art. 7 ust. 8 Prawa energetycznego. W kontekście powyższego, opłaty poniesione na przyłącza (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatek poniesiony na opłatę przyłączeniową tworzy wartość powstającego środka trwałego, jakim jest przyłącze energetyczne, czy też stanowi koszt eksploatacyjny obciążający bezpośrednio koszty uzyskania przychodu w dniu poniesienia?

Fragment:

Nr 89, poz. 625, ze zm.), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru (...). Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie – por. art. 7 ust. 5 i 6 Prawa energetycznego. Za przyłączenie do sieci pobiera się stosowną opłatę ustaloną na podstawie art. 7 ust. 8 Prawa energetycznego. W ocenie tut. organu zasadnym jest więc stanowisko, że wydatek w postaci opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej należy traktować jako koszty uzyskania dostawy energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności firmy, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do wydatku za podłączenie telefonu do sieci telekomunikacyjnej.