ITPP1/4512-128/15/KM | Interpretacja indywidualna

Czy Zakład, który wykonuje usługę dokonania wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług dostawy wody (świadczonych przez Zakład) przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług odbioru ścieków (świadczonych przez Zakład), przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej i pobiera opłatę przyłączeniową za wykonaną usługę, słusznie dokonuje naliczenia i odprowadzania wartości podatku od usług w wysokości 8% podstawy opodatkowania, tj. zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
ITPP1/4512-128/15/KMinterpretacja indywidualna
 1. przyłącze
 2. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wykonania usługi wpięcia wybudowanego przez podmiot trzeci przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wykonania usługi wpięcia wybudowanego przez podmiot trzeci przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym, wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy .. . Zakład dostarcza wodę i odbiera ścieki z terenu Gminy. W ramach działalności statutowej Zakład wykonuje usługi przyłączenia do sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych odbiorcom, którzy wykonanie budowy przyłączy powierzyli innym podmiotom gospodarczym lub wykonali je we własnym zakresie. Za wykonane usługi Zakład pobiera opłaty przyłączeniowe, których wysokość określona została w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr ...z dnia 18 grudnia 2014 roku obejmującym taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy ........... .

Symbol PKWiU dla wymienionych niżej usług jest następujący:

 • wpięcie wybudowanego przez przyszłego odbiorę przyłącza do sieci wodociągowej (opłata przyłączeniowa): 36.00.20.0 oraz
 • wpięcie wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (opłata przyłączeniowa): 37.00.11.0.

Opisane we wniosku usługi świadczone są „do budynków mieszkalnych”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zakład, który wykonuje usługę dokonania wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług dostawy wody (świadczonych przez Zakład) przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług odbioru ścieków (świadczonych przez Zakład), przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej i pobiera opłatę przyłączeniową za wykonaną usługę, słusznie dokonuje naliczenia i odprowadzania wartości podatku od usług w wysokości 8% podstawy opodatkowania, tj. zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż podłączenie przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy jest elementem taryfy należałoby przyjąć „podstawę opodatkowania 8%”. W ocenie Zakładu, dokonanie wpięcia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej oraz wpięcia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej, bez względu na podmiot dokonujący budowy tego przyłącza (tj. bez znaczenia czy przyłącze wybudował odpłatnie Zakład, czy też odbiorca usług dostawy wody lub odbiorca usług odbioru ścieków), służy dostarczaniu wody za pośrednictwem sieci wodociągowych - a więc usług określonych w poz. 140, 141 załącznika nr 3 do ustawy oraz odbiorowi ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnych - czyli usług określonych w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy. Zakład - pobierając opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i przyłączenie do sieci kanalizacyjnej - winien naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług, stosując 8% stawkę podatku, wynikającą z art. 41 ust. 2 ustawy. Istnieje pogląd, że należy stosować stawkę podatkową 23%, stąd wątpliwości podatnika w kwestii stosowania stawek podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zaznacza się, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – stawką podatku w wysokości 8% w poz. 140-142 wymieniono odpowiednio:

 • PKWiU 36.00.20.0 - „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”,
 • PKWiU 36.00.30.0 – „usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych”,
 • PKWiU ex 37 „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Pozycja 140 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych - PKWiU 36.00.20.0. Grupowanie to według wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2008 r. obejmuje:

 • usługi związane z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy,
 • usługi uzdatniania wody dla celów przemysłowych i innych,
 • usługi związane z rozprowadzaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,
 • usługi związane z obsługą systemów irygacyjnych,
 • usługi konserwacji wodomierzy.

Grupowanie to natomiast nie obejmuje:

 • usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 • usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,
 • usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,
 • usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0
 • odczyty wskazań wodomierzy, sklasyfikowane w 82.99.19.0.

W pozycji 141 załącznika nr 3 do ustawy, wskazano „usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych” – symbol PKWiU 36.00.30.0.

Natomiast poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, wskazuje „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”- PKWiU 37.00.11.0. Grupowanie to według wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2008 r. obejmuje:

 • usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych,
 • usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.), w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,
 • usługi związane z utrzymywaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Grupowanie powyższe nie obejmuje:

 • usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,
 • usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20,
 • budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,
 • usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy, dostarcza wodę i odbiera ścieki z terenu Gminy. W ramach działalności statutowej Wnioskodawca wykonuje usługi przyłączenia do sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych odbiorcom, którzy wykonanie budowy przyłączy powierzyli innym podmiotom gospodarczym lub wykonali je we własnym zakresie. Za wykonane usługi pobiera opłaty przyłączeniowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU dla usług:

 • wpięcia do wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza do sieci wodociągowej (opłata przyłączeniowa): 36.00.20.0 oraz
 • wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (opłata przyłączeniowa): 37.00.11.0.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz z uwagi na fakt, iż – jak wskazano w złożonym wniosku – świadczone usługi mieszczą się w ww. grupowaniach PKWiU, to o ile podane klasyfikacje są prawidłowe, usługa wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej, a także wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej, korzystają z obniżonej, stawki podatku od podatku od towarów i usług tj. 8%, na podstawie poz. 140 i poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy. W konsekwencji – na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy – Wnioskodawca uprawniony jest do zastosowania względem wskazanych wyżej usług preferencyjnej stawki podatku, tj. 8%.

Końcowo należy zauważyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z tym interpretację wydano przy założeniu, że świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0. oraz 37.00.11.0.

Zwrócić należy również uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Jednocześnie wskazać należy się, że w niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wyłącznie kwestię objętą pytaniem, tj. dotyczącą stawki VAT dla usług wpięcia do sieci przyłącza wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług dostawy wody i odbioru ścieków, natomiast nie dokonano oceny innych kwestii wskazanych we wniosku, w tym stawki VAT dla usług dotyczących budowy przyłączy przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przyłącze
IPPP1/443-1099/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
IPTPP1/4512-558/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.