IBPP1/4512-850/15/ES | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia od podatku dostawy przyłącza kanalizacji sanitarnej
IBPP1/4512-850/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. grunt zabudowany
 2. nieruchomości
 3. przyłącze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 września 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy przyłącza kanalizacji sanitarnej na rzecz (...) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy przyłącza kanalizacji sanitarnej na rzecz (...) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 stycznia 2016 r. znak: IBPP1/4512-850/15/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca W. planuje sprzedaż (...) Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 190 m2 zlokalizowanego w J. w obrębie sprzedanych działek nr 733/21 i 735/21. Przyłącze służy do odprowadzania ścieków z budynku mieszkalnego wielolokalowego zabudowanego na sąsiedniej działce nr 1445/21, również stanowiącej własność W. a co do której planowana jest sprzedaż. W związku z brakiem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy przedmiotowej sieci, należy przyjąć jej datę powstania jako datę zakończenia budowy budynku mieszkalnego w 1982 r. Wskazane przyłącze o numerze inwentarzowym (...) zostało przekazane nieodpłatnie przez Szpital (...) w dniu 31 maja 2007 r. na stan W. (przy czym zarządzanie powierzono Ś.). Od tego czasu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z jego ulepszeniem. Jego wartość początkowa wynosiła ... zł (wartość umorzenia: ... zł). Wskazane przyłącze kanalizacji sanitarnej jest fizycznie połączone z siecią należącą do przedsiębiorstwa przesyłowego (... Zakład Wodociągów i Kanalizacji). W związku z mającą nastąpić sprzedażą wskazanego gruntu, na podstawie art. 31 i art. 49 ust. 2 Kodeksu cywilnego wystąpiono do (...) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z propozycją przejęcia ww. przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze sprzedaży. Na podstawie Regulaminu Odpłatnego nabywania urządzeń przesyłowych (sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej) przez (...) Zakład Wodociągów i Kanalizacji przyłącze kanalizacyjne zostało wycenione na kwotę ... zł. W chwili obecnej przyłącze nie generuje żadnych przychodów, a sprzedaż pozwoli uniknąć w przyszłości ponoszenia kosztów związanych z jego eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem ewentualnych awarii kanału.

Nabycie przedmiotowego mienia przez W. nastąpiło w drodze nieodpłatnego przekazania i nie było przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zachodzi wątpliwość czy zapis art. 43 ust. 1 pkt 10a) podpunkt a) Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. dotyczący sytuacji, w której „nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego” może mieć zastosowanie gdy nastąpiło to w wyniku niepodlegania opodatkowaniu ww. podatkiem.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 1. przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 190 m2, zlokalizowane w J. w obrębie sprzedanych działek nr 733/21 i 735/21, jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), a jego oznaczenie według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112. poz. 1316 ze zm.), to: 2223 - Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej.
 2. przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 190 m2, zlokalizowane w J. w obrębie sprzedanych działek nr 733/21 i 735/21, jest trwale związane z gruntem,
 3. w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 10 54 ze zm.) nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przyłącza; W. nabył własność przedmiotowego przyłącza na mocy decyzji Wojewody z dnia 19.12.2000 r. nr ... wydanej na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126),
 4. przyłącze nie generuje obecnie żadnych przychodów, a W. nie osiągał w przeszłości pożytków z jego posiadania,
 5. przyłącze nie zostało dotychczas sprzedane.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowej sytuacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) podpunkt a) Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. W. będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT, czy też będzie zwolnione z tego obowiązku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach niniejszej sprawy, istotnie dostawa budowli lub jej części nieobjętej zwolnieniem pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będzie zwolniona z podatku.

Podobne stanowisko wyrażono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie l FSK 285/14 „Podmiot prawa publicznego, który w chwili nabycia dobra inwestycyjnego działa jako władza publiczna (tym samym nie działał w charakterze podatnika, podobnie jak osoba prywatna dokonująca czynności do celów prywatnych) nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, który zapłacił od tego dobra. Okoliczność, że następnie podmiot ten działał jako podatnik, nie może na podstawie art. 20 szóstej dyrektywy skutkować tym, że będzie można odliczyć podatek VAT zapłacony przez ten podmiot z tytułu transakcji dokonanych jako władza publiczna i z tego względu nieopodatkowanych.”. W okolicznościach niniejszej sprawy, istotnie dostawa budowli lub jej części nieobjętej zwolnieniem pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będzie zwolniona z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zatem budynki i budowle jak i grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w przepisach warunki.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (budowla) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Należy podkreślić, że użyte w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedaż przyłącza kanalizacji sanitarnej, trwale związanego z gruntem, będącego budowlą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a jego oznaczenie według PKOB to 2223 - Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej. Przyłącze służy do odprowadzania ścieków z budynku mieszkalnego wielolokalowego, a w związku z brakiem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy przedmiotowej sieci, należy przyjąć jej datę powstania jako datę zakończenia budowy budynku mieszkalnego w 1982 r. Nabycie wskazanego przyłącza przez Wnioskodawcę nastąpiło w drodze nieodpłatnego przekazania i nie było przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Od tego czasu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z jego ulepszeniem. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przyłącza w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Wnioskodawca nabył własność przedmiotowego przyłącza na mocy decyzji Wojewody z 19 grudnia 2000 r. wydanej na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Wnioskodawca nie osiągał i nie osiąga pożytków z posiadania przyłącza.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) podpunkt a) Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. Wnioskodawca będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT, czy też będzie zwolniony z tego obowiązku.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem wniosku tj. czy dostawa przyłącza może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby dostawa przyłącza mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przyłącza nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przyłącze było wybudowane w 1982 r. tj. przed wprowadzeniem podatku VAT, oraz że zostało nabyte (przekazane nieodpłatnie przez Szpital) w dniu 31 maja 2007 r. przez Wnioskodawcę na mocy decyzji Wojewody z 19 grudnia 2000 r. i nie było przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Od tego czasu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z jego ulepszeniem, a Wnioskodawca nie osiągał i nie osiąga pożytków z posiadania przyłącza. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przyłącza w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, skoro - jak podaje Wnioskodawca - nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przyłącza w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego przyłącza zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ponieważ czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia tej budowli będzie jej zbycie przez Wnioskodawcę.

Z uwagi na powyższe, do przedmiotowej dostawy przyłącza nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy przyłącza na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przyłącze było wybudowane przed wprowadzeniem podatku VAT oraz, że udziały w tym obiekcie zostały nabyte przez Wnioskodawcę z mocy prawa, tj. z dniem 31 maja 2007 r. na podstawie decyzji Wojewody z 19 grudnia 2000 r., a więc przy jego nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tego przyłącza.

Mając powyższe na uwadze, zbycie przez Wnioskodawcę przedmiotowego przyłącza stanowiącego budowlę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca spełni łącznie przesłanki wymienione w lit. a i b tego przepisu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Dodatkowo wyjaśnia się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Tym samym dokumenty dołączone do wniosku nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-850/15/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.