2461-IBPP2.4512.777.2016.1.BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy usługi:
1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego
2. Usługa koparką
3. Ekspertyza wodomierza
4. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu
5. Wykrywanie awarii na zlecenie- polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinkapowinny podlegać podstawowej 23% stawce VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 września 2016r. (data wpływu 5 października 2016r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką podatku VAT 23%, wymienionych we wniosku usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką podatku VAT 23% usług wymienionych we wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy /.../.

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka świadczy szereg dodatkowych usług wykonywanych przez Dział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Spółki.

Do zadań Działu Sieci Wod. - Kan. należą m.in.:

 1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego - wykonywana jest dla nowych lub obecnych Odbiorców, którzy po odbiorze technicznym przyłącza podpiszą umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ze Spółką. Usługa polega na wykonaniu podejścia:
  • Przewodem wodociągowym od sieci wodociągowej do konsoli w studni wodomierzowej lub do konsoli w nieruchomości odbiorcy.
  • Przewodem kanalizacyjnym od studni kanalizacyjnej Spółki do nieruchomości Odbiorcy.
 2. Usługa koparką - polega na wynajęciu maszyny wraz z operatorem w celu wykonywania prac ziemnych.
 3. Ekspertyza wodomierza - wykonywana jest na żądanie Odbiorców, polega na demontażu wodomierza i dostarczeniu go do ekspertyzy do właściwej instytucji.
 4. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu.
 5. Wykrywanie awarii na zlecenie - polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka.

Do chwili obecnej, przy ustalaniu stawki VAT za ww. usługi Spółka kierowała się faktem, czy Odbiorca posiada zawartą umowę na odprowadzanie ścieków/dostarczanie wody (jest Odbiorcą Usług Wnioskodawcy) czy też jest Odbiorcą Zewnętrznym (nie posiada takiej umowy). Powyższe stanowisko Spółki, oparte było na wyroku TSUE z 3 kwietnia 2008r. w sprawie C-442/05, w którym to wyrok Trybunału odniósł się do czynności dodatkowych do usług dostawy wody. Z orzeczenia wynika, że wszelkie świadczenia Spółki, które są niezbędne do dostawy wody lub odprowadzania i oczyszczania ścieków wchodzą w zakres tych usług, a więc ich świadczenie jest opodatkowane obniżoną stawką VAT, tak jak usługa podstawowa.

W związku z powyższym, dla Odbiorców Usług Wnioskodawcy (posiadających zawartą umowę o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków) Spółka stosowała preferencyjną 8% stawkę VAT - ponieważ wymienione wyżej usługi są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sieci wodnej i kanalizacyjnej, natomiast dla Odbiorców Zewnętrznych (nieposiadających umowy ze Spółką) stawkę podstawową 23%.

Wnioskodawca powziął wątpliwości co do poprawności stosowania wymienionego wyżej stanowiska.

Powołując się na Interpretację Indywidualną ILPP2/443-1187/12-7/AD z dnia 26 lutego 2013r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wskazuje, że bez znaczenia pozostaje fakt, gdzie przedmiotowa usługa jest świadczona, bowiem dla określenia prawidłowej stawki VAT przesądzająca jest klasyfikacja statystyczna wykonywanej usługi.

Dnia 20 lipca 2016 Spółka zwróciła się z pisemną prośbą do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych o zaklasyfikowanie wg PKWiU wymienionych wyżej usług.

Urząd Statystyczny, pismem z dnia 17 sierpnia 2016 (data wpływu: 29 sierpnia 2016r.) wydał opinię, w której następująco zaklasyfikował opisane usługi:

 1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego - PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”.
 2. Usługa koparką - PKWiU 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”.
 3. Ekspertyza wodomierza - PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.
 4. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu - PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.
 5. Wykrywanie awarii na zlecenie - polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka - PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.
W związku z powyższym, zadano następujące pytanie:

Czy usługi:

 1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego
 2. Usługa koparką
 3. Ekspertyza wodomierza
 4. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu
 5. Wykrywanie awarii na zlecenie- polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka
 6. powinny podlegać podstawowej 23% stawce VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione w zapytaniu usługi podlegają podstawowej 23% stawce VAT, bez względu na to, na czyją rzecz są wykonywane.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), stawka podatku wynosi 22% (obecnie 23% zgodnie z art. 146a pkt 1), z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8% zgodnie z art. 146a pkt 20 z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1).

We wspomnianym załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług objętych obniżoną 8% stawką VAT, brak grupowań:

 1. PKWiU 42.21.22.0 (do którego zaklasyfikowano: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego)
 2. PKWiU 43.99.90.0 (do którego zaklasyfikowano: Usługa koparką)
 3. PKWiU 71.20.19.0 (do którego zaklasyfikowano: Ekspertyza wodomierza; Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu; Wykrywanie awarii na zlecenie – polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelacje odcinka).

W związku z powyższym, usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania, powinny zostać opodatkowane podstawową 23% stawką VAT, niezależnie od tego na czyją rzecz są świadczone.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W oparciu o art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obok zwolnień podmiotowych (dotyczących podatnika) również zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do niektórych czynności, a także obniżone stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy.

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka świadczy szereg dodatkowych usług wykonywanych przez Dział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Wnioskodawcy.

Do zadań tych należą, m.in.:

 1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego - polega na wykonaniu podejścia:
  • przewodem wodociągowym od sieci wodociągowej do konsoli w studni wodomierzowej lub do konsoli w nieruchomości odbiorcy.
  • przewodem kanalizacyjnym od studni kanalizacyjnej Spółki do nieruchomości Odbiorcy.
 2. Usługa koparką - polega na wynajęciu maszyny wraz z operatorem w celu wykonywania prac ziemnych.
 3. Ekspertyza wodomierza - polega na demontażu wodomierza i dostarczeniu go do ekspertyzy do właściwej instytucji.
 4. Wykrywanie awarii na zlecenie - polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu
 5. Wykrywanie awarii na zlecenie - polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka.

We wniosku wskazano następującą klasyfikację według PKWiU wymienionych tam usług:

 1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego - PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”.
 2. Usługa koparką - PKWiU 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej ni es klasyfikowanych”.
 3. Ekspertyza wodomierza - PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.
 4. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu - PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.
 5. Wykrywanie awarii na zlecenie - polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka - PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.

W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku VAT ww. usług.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy na wstępie wskazać, że zastosowanie stawki podatku VAT nie zależy od tego dla kogo Wnioskodawca świadczy usługę, lecz zależy od wykonywanej usługi.

Podkreślić należy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawione we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zauważa się, że dla wymienionych usług, sklasyfikowanych we wniosku w grupowaniu PKWiU:

­42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”.

­43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”,

­71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych”,

ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku VAT.

Mając na względzie przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro będące przedmiotem pytania usługi mieszczą się pod wskazanymi wyżej numerami PKWiU, to winny podlegać opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%.

Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tut. Organ pragnie zauważyć, że zaklasyfikowanie usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 11) przyjmuje się, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wykonawca usługi może zwrócić się o klasyfikację do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji (opinii) w zakresie stosowanych standardów.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, a w szczególności, w przypadku zaklasyfikowania będących przedmiotem pytania usług do innego grupowania PKWiU, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.