2461-IBPP2.4512.747.2016.1.KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie stawki podatku VAT dla czynności:
- uzgodnienia/opinii dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego,
- uzgodnienia/opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego,
- ponownego i kolejnego odbioru przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
- ponownego i kolejnego odbioru przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
- ponownego i kolejnego odbioru sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
- ponownego i kolejnego odbioru sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 odbioru zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków),
- odbioru zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 września 2016 r. (data wpływu 27 września 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności:

 • uzgodnienia/opinii dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego,
 • uzgodnienia/opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego,
 • ponownego i kolejnego odbioru przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • ponownego i kolejnego odbioru przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • ponownego i kolejnego odbioru sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • ponownego i kolejnego odbioru sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • odbioru zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków),
 • odbioru zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

stawki podatku VAT dla czynności:

 • uzgodnienia/opinii dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego,
 • uzgodnienia/opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego,
 • ponownego i kolejnego odbioru przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • ponownego i kolejnego odbioru przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • ponownego i kolejnego odbioru sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • ponownego i kolejnego odbioru sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • odbioru zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków),
 • odbioru zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka z o.o. w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych w Gminie. Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka świadczy również następujące usługi dodatkowe wykonywane przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny:

 1. Uzgodnienie/opinia dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego - polega na weryfikacji istniejącej infrastruktury wodociągowej względem proponowanego zagospodarowania terenu przez odbiorcę usług (analiza i weryfikacja dokumentów - map z zasobami mapowymi będącymi w posiadaniu Spółki), sprawdzenie zagospodarowania terenu (na mapie), w razie potrzeby wyjazd terenowy oraz przygotowanie odpowiedzi na wniosek.
 2. Uzgodnienie/opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego - polega na weryfikacji istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej względem proponowanego zagospodarowania terenu przez odbiorcę usług (analiza i weryfikacja dokumentów - map z zasobami mapowymi będącymi w posiadaniu Spółki), sprawdzenie zagospodarowania terenu (na mapie), w razie potrzeby wyjazd terenowy oraz przygotowanie odpowiedzi na wniosek.
 3. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy, poprawności wykonania podejścia wodomierzowego i materiałów przyłącza z projektem. Następnie: montaż wodomierza, otwarcie zasuwy oraz sprawdzenie szczelności połączeń oraz plombowanie wodomierza.
 4. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania przyłącza kanalizacyjnego podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy oraz użytych materiałów z projektem oraz poprawności podłączenia po otwarciu studni kanalizacyjnej.
 5. Ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania sieci wodociągowej podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy, oznaczenia zasuw, hydrantów z projektem. Następnie: otwarciu zasuwy oraz sprawdzeniu szczelności połączeń.
 6. Ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania sieci kanalizacyjnej podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy, poprawności wykonania oraz użytych materiałów sieci kanaliz. z projektem oraz poprawności podłączenia po otwarciu studni kanalizacyjnej.
 7. Odbiór zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków) - polega na sprawdzeniu: poprawności wykonania podejścia wodomierzowego, miejsca montażu wodomierza oraz szczelności połączeń. Ostatnim etapem jest plombowanie wodomierza.
 8. Odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej - polega na sprawdzeniu: poprawności wykonania podejścia wodomierzowego, miejsca montażu wodm., szczelności połączeń. Ostatnim etapem jest plombowanie wodomierza.

Dnia 20 lipca 2016 roku, Spółka zwróciła się pisemnie do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Standartów Klasyfikacyjnych z prośbą o zaklasyfikowanie wg PKWiU wymienionych wyżej usług.

Pismem z dnia 17 sierpnia 2016 (otrzymano 29 sierpnia 2016) Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował odpowiednio:

 1. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora – PKWiU 37.0.11.0.
 2. Ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora - PKWiU 37.00.11.0.
 3. Uzgodnienie/opinia branżowa przewodu kanalizacyjnego - PKWiU 37.00.11.0.
 4. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora – PKWiU 36.0.20.0.
 5. Ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora - PKWiU 36.00.20.0.
 6. Odbiór zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków) - PKWiU 36.00.20.0.
 7. Odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej - PKWiU 36.00.20.0.
 8. Uzgodnienie/opinia branżowa przewodu wodociągowego - PKWiU 36.00.20.0.

Do wszystkich opisanych wyżej usług Spółka stosuje obniżoną 8% stawkę podatku Vat. Obniżona stawka Vat - 8% - ma zastosowanie niezależnie od tego, na czyją rzecz świadczenia są realizowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi świadczone przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny Spółki wymienione poniżej:

 1. Uzgodnienie/opinia dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego,
 2. Uzgodnienie/opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego,
 3. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 4. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 5. Ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 6. Ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 7. Odbiór zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków),
 8. Odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej

podlegają obniżonej 8% stawce Vat?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, wymienione w zapytaniu usługi podlegają obniżonej 8% stawce Vat.

Podstawą zastosowania stawki obniżonej jest załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w zał. 3, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8% - zgodnie z art. 146a pkt 2).

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją nr 140 PKWiU 36.00.20.0 znajdują się: „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Urząd Statystyczny w Łodzi zaklasyfikował do ww. grupowania usługi:

 1. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora - PKWiU 36.00.20.0.
 2. Ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora - PKWiU: 36.00.20.0.
 3. Odbiór zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków) - PKWiU 36.00.20.0.
 4. Odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej - PKWiU 36.00.20.0.
 5. Uzgodnienie/opinia branżowa przewodu wodociągowego - PKWiU 36.00.20.0.

We wspomnianym wyżej zał. nr 3 do ustawy o Vat, pod poz. 142 PKWiU ex znajdują się natomiast: „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, do której to Urząd Statystyczny zaliczył:

 1. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora – PKWiU 37.0.11.0.
 2. Ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora - PKWiU 37.00.11.0
 3. Uzgodnienie/opinia branżowa przewodu kanalizacyjnego - PKWiU 37.00.11.0.

W związku z zaklasyfikowaniem wymienionych usług do grup PKWiU 36.00.20.0 i PKWiU 37.00.11.0, podlegać one będą preferencyjną 8% stawka podatku Vat (zgodnie z art. 41 ust. 2 związku z art. 146 pkt 2 ustawy oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług).

Spółka stoi również na stanowisku, że preferencyjna 8% stawka vat stosowana ma być niezależnie od tego na czyją rzecz będą realizowane ww. świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Według art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono;

 • w poz. 140 – sklasyfikowane w PKWiU 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
 • w poz. 142 – sklasyfikowane w PKWiU ex 37 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych w Gminie. Poza wymienionymi usługami podstawowymi, Spółka świadczy również następujące usługi dodatkowe wykonywane przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny:

 1. Uzgodnienie/opinia dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego.
 2. Uzgodnienie/opinia dokumentacji technicznej przewodu.
 3. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora.
 4. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora.
 5. Ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora.
 6. Ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora.
 7. Odbiór zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków).
 8. Odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej.

Wnioskodawca wskazał, że Urząd Statystyczny w Łodzi, w związku z pisemną prośbą Wnioskodawcy o zaklasyfikowanie wg PKWiU ww. usług, sklasyfikował odpowiednio:

 1. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora – PKWiU 37.0.11.0.
 2. Ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora - PKWiU 37.00.11.0.
 3. Uzgodnienie/opinia branżowa przewodu kanalizacyjnego - PKWiU 37.00.11.0.
 4. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora – PKWiU 36.0.20.0.
 5. Ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora - PKWiU 36.00.20.0.
 6. Odbiór zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków) - PKWiU 36.00.20.0.
 7. Odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej - PKWiU 36.00.20.0.
 8. Uzgodnienie/opinia branżowa przewodu wodociągowego - PKWiU 36.00.20.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla ww. czynności.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie usług:

 • uzgodnienie/opinia dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego,
 • ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • odbiór zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków),
 • odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej
 • sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 36.00.20.0 - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast świadczenie usług:

 • uzgodnienie/opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego,
 • ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 • ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora

sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Trzeba jednak wskazać, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonych usług.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.