Przyłącze | Interpretacje podatkowe

Przyłącze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przyłącze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opłat za przyłączenie nieruchomości do własnej sieci gazowej; w zakresie opodatkowania na zasadach ogólnych usługi wykonania przyłączy gazowych przez Podmioty Zewnętrzne; w zakresie braku obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług nabywanych od Podmiotów Zewnętrznych, a związanych z pracami/rozbudową Infrastruktury Spółki oraz w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług nabywanych od Podmiotów Zewnętrznych, a związanych z rozbudową Infrastruktury, która stanie się własnością podmiotu trzeciego.
Fragment:
Usługi te służą m.in.: wskazanym pracom czy rozbudowie Infrastruktury, realizacji przyłączy gazowych. Innymi słowy, w zakresie: prac/rozbudowy Infrastruktury – Spółka może przekazać do wykonania całość lub część prac danego zadania inwestycyjnego Podmiotowi Zewnętrznemu; realizacji przyłączy gazowych – Spółka może przekazać do wykonania Podmiotowi Zewnętrznemu jeden ze wskazanych licznych elementów realizacji umowy przyłączeniowej, jakim jest fizyczna realizacja przyłącza gazowego. Spółka zasadniczo zleca prace budowlane, natomiast w zakresie, w jakim Spółka nie zleciłaby określonych prac do wykonania Podmiotowi Zewnętrznemu, Spółka mogłaby wykonać je samodzielnie. W trakcie realizacji przyłączy gazowych i prac/rozbudowy Infrastruktury, Podmioty Zewnętrzne w ramach umów mogą wykonywać szereg różnych czynności/robót, przykładowo takich jak: prace „ wstępne ” – dla przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę: zaprojektowanie sieci gazowej, opracowanie projekt budowlano-wykonawczego przyłącza, ewentualne uzyskanie zgody na zaprojektowanie przyłącza gazu w gruntach niebędących własnością strony umowy przyłączeniowej, przed przystąpieniem do prac montażowych, uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i zastosowanych rozwiązań, przez upoważnionego przedstawiciela Spółki, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds.
2018
22
sty

Istota:
Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców, stawka podatku VAT dla świadczonych w ramach realizowanego projektu usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przedmiotową inwestycję, zastosowanie procedury odwróconego obciążenia w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej budowy przyłączy
Fragment:
Nr 222, poz. 1753).” Jednoczeście Wnioskodawca wskazał, że: Na rzecz Gminy wykonawca wykona: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przepompowniami ścieków, w skład której wchodzi wykonanie: roboty ziemne, roboty instalacyjne, przyłącza kanalizacji sanitarnej; budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, w skład której wchodzi branża budowlana, sanitarna, elektryczna. Gmina na rzecz mieszkańca wykona przyłącza kanalizacji sanitarnej. Pracownicy Urzędu Gminy w ramach własnych obowiązków będą sprawowali bieżący nadzór nad przebiegiem ww. prac. Z kolei, na pytanie: „ Czy Gmina jest/będzie upoważniona do przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanych prac inwestycyjnych i podpisania protokołu odbioru końcowego? Jeżeli nie, to jaki podmiot? ”, wskazano: „ Tak. Gmina będzie upoważniona do przeprowadzenia odbioru końcowego prac inwestycyjnych i podpisania protokołu końcowego. ”. Natomiast, na pytanie: „ Czy przyłącza, o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, są/będą przyłączami, których realizacja, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328), należy do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci? ”, podano: „ Tak, przyłącza (od budynku do studzienki), o których mowa w interpretacji będą przyłączami, których realizacja, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
2017
14
lip

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla czynności:
- uzgodnienia/opinii dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego,
- uzgodnienia/opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego,
- ponownego i kolejnego odbioru przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
- ponownego i kolejnego odbioru przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
- ponownego i kolejnego odbioru sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
- ponownego i kolejnego odbioru sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
 odbioru zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków),
- odbioru zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej.
Fragment:
Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy, poprawności wykonania podejścia wodomierzowego i materiałów przyłącza z projektem. Następnie: montaż wodomierza, otwarcie zasuwy oraz sprawdzenie szczelności połączeń oraz plombowanie wodomierza. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania przyłącza kanalizacyjnego podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy oraz użytych materiałów z projektem oraz poprawności podłączenia po otwarciu studni kanalizacyjnej. Ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania sieci wodociągowej podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy, oznaczenia zasuw, hydrantów z projektem. Następnie: otwarciu zasuwy oraz sprawdzeniu szczelności połączeń. Ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania sieci kanalizacyjnej podczas pierwszego odbioru.
2017
8
maj

Istota:
Czy usługi:
1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego
2. Usługa koparką
3. Ekspertyza wodomierza
4. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu
5. Wykrywanie awarii na zlecenie- polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinkapowinny podlegać podstawowej 23% stawce VAT?
Fragment:
Urząd Statystyczny, pismem z dnia 17 sierpnia 2016 (data wpływu: 29 sierpnia 2016r.) wydał opinię, w której następująco zaklasyfikował opisane usługi: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego - PKWiU 42.21.22.0 „ Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze ”. Usługa koparką - PKWiU 43.99.90.0 „ Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ”. Ekspertyza wodomierza - PKWiU 71.20.19.0 „ Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych ”. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu - PKWiU 71.20.19.0 „ Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych ”. Wykrywanie awarii na zlecenie - polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka - PKWiU 71.20.19.0 „ Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych ”. W związku z powyższym, zadano następujące pytanie: Czy usługi: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego Usługa koparką Ekspertyza wodomierza Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu Wykrywanie awarii na zlecenie- polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka powinny podlegać podstawowej 23% stawce VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione w zapytaniu usługi podlegają podstawowej 23% stawce VAT, bez względu na to, na czyją rzecz są wykonywane.
2016
10
gru

Istota:
Stawka podatku dla usług budowy przyłączy wodociągowych oraz przykanalików;
Fragment:
W interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2014 r. (nr IPPP2/443- 478/14-4/BH) Minister Finansów wskazał, iż „świadczenia dodatkowe polegające na wydawaniu warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej, uzgadniania projektu budowlanego przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej, budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej, budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczówki, technicznego odbioru wykonanego przyłączą wodociągowego, kanalizacyjnego lub kanalizacji deszczowej dla firm i gospodarstw domowych, konserwacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, monitoring sieci kanalizacyjnej, kompleksowe wykonywanie i utrzymywanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarkami w związku z wykonywaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lub kanalizacji deszczowej usuwanie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej są niezbędne dla świadczenia Usługi głównej jaką jest usługa uzdatniania i dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługa związana z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Służą one zapewnieniu ciągłości usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, są do tego celu konieczne i niezbędne, bez usług głównych powyższe czynności utraciłyby swój sens.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania dofinansowania na budowę przyłącza kanalizacyjnego
Fragment:
Jedynym właścicielem wykonanego przyłącza jest mieszkaniec na rzecz, którego Gmina wykonywała przyłącze. Dotyczy to również Wnioskodawczyni. Jest Ona jedynym właścicielem przyłącza kanalizacyjnego, do którego otrzymała dofinansowanie od Spółki. Przedmiotowe przyłącze nie zostało w żaden sposób przekazane innemu podmiotowi. Warunkiem skorzystania z dotacji z NFOŚiGW ..... (w wysokości 45% kosztów całości budowy przyłącza) było wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za pośrednictwem Gminy oraz zadeklarowanie poniesienia we własnym zakresie pozostałych kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego (tj. pozostałe 55% wartości wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego). Taką deklarację Wnioskodawczyni złożyła w zawartej umowie z Gminą. W trakcie realizacji przedsięwzięcia pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania do budowy przyłącza od Spółki. Warunkiem otrzymania dofinansowania było złożenie wniosku do Spółki (szczegółowy opis w pkt 4)). Podsumowując: Gmina wykonała przyłącze kanalizacyjne, Gmina wystawiła faktury za wykonane przyłącze, w wysokości 55% wartości wybudowanego przyłącza (pozostałe 45% Gmina pokryła z otrzymanej dotacji z NFOŚiGW), otrzymaną fakturę Wnioskodawczyni zapłaciła na rachunek bankowy Gminy, Wnioskodawczyni złożyła wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami do Spółki, Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie od Spółki, w wysokości 55% wartości wybudowanego przyłącza, na osobisty rachunek bankowy.
2016
12
maj

Istota:
Zwolnienia od podatku dostawy przyłącza kanalizacji sanitarnej
Fragment:
Aby dostawa przyłącza mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przyłącza nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przyłącze było wybudowane w 1982 r. tj. przed wprowadzeniem podatku VAT, oraz że zostało nabyte (przekazane nieodpłatnie przez Szpital) w dniu 31 maja 2007 r. przez Wnioskodawcę na mocy decyzji Wojewody z 19 grudnia 2000 r. i nie było przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Od tego czasu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z jego ulepszeniem, a Wnioskodawca nie osiągał i nie osiąga pożytków z posiadania przyłącza. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przyłącza w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Mając powyższe na uwadze, skoro - jak podaje Wnioskodawca - nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przyłącza w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego przyłącza zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ponieważ czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia tej budowli będzie jej zbycie przez Wnioskodawcę. Z uwagi na powyższe, do przedmiotowej dostawy przyłącza nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia.
2016
30
mar

Istota:
Czy Zakład, który wykonuje usługę dokonania wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług dostawy wody (świadczonych przez Zakład) przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług odbioru ścieków (świadczonych przez Zakład), przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej i pobiera opłatę przyłączeniową za wykonaną usługę, słusznie dokonuje naliczenia i odprowadzania wartości podatku od usług w wysokości 8% podstawy opodatkowania, tj. zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Czy Zakład, który wykonuje usługę dokonania wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług dostawy wody (świadczonych przez Zakład) przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę usług odbioru ścieków (świadczonych przez Zakład), przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej i pobiera opłatę przyłączeniową za wykonaną usługę, słusznie dokonuje naliczenia i odprowadzania wartości podatku od usług w wysokości 8% podstawy opodatkowania, tj. zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż podłączenie przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy jest elementem taryfy należałoby przyjąć „ podstawę opodatkowania 8% ”. W ocenie Zakładu, dokonanie wpięcia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej oraz wpięcia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej, bez względu na podmiot dokonujący budowy tego przyłącza (tj. bez znaczenia czy przyłącze wybudował odpłatnie Zakład, czy też odbiorca usług dostawy wody lub odbiorca usług odbioru ścieków), służy dostarczaniu wody za pośrednictwem sieci wodociągowych - a więc usług określonych w poz. 140, 141 załącznika nr 3 do ustawy oraz odbiorowi ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnych - czyli usług określonych w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy.
2016
24
sty

Istota:
W zakresie stawki opodatkowania usługi przyłączenia do sieci wodociągowej lub do sieci kanalizacyjnej, zastosowanie powinna znaleźć stawka obniżona podatku VAT, tj. 7% (lub odpowiednio 8 %).
Fragment:
IBPP3/443-392/13/JP , wydanej w podobnym stanie faktycznym, w której wskazano, że „ Odnośnie natomiast określenia stawki podatku VAT na usługę budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej stwierdzić należy, że zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (...) należy stwierdzić, iż usługi polegające na wykonaniu budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, o ile zostały one w sposób prawidłowy sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU odpowiednio do grupowania 36.00.20.0 oraz ex 37. ” W konsekwencji w zakresie stawki opodatkowania usługi przyłączenia: do sieci wodociągowej lub do sieci kanalizacyjnej, zdaniem Gminy zastosowanie powinna znaleźć stawka obniżona podatku VAT, tj. 7% (lub odpowiednio 8 %). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
3
lut

Istota:
Dokumentowanie czynności partycypacji w kosztach budowy przyłącza ciśnieniowego
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: budynek administracyjno-biurowy, do którego będzie wybudowane przyłącze ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej jest własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo ...; po wybudowaniu i przyjęciu do użytkowania przyłącza, które służyć będzie tylko temu obiektowi, Spółka będzie miała obowiązek przyjmować do oczyszczania ścieki z budynku biurowo-administracyjnego będącego w zarządzie Nadleśnictwa .... Poprawi to znacząco warunki sanitarne tego obiektu oraz dostosuje je do wymaganych standardów dotyczących ochrony środowiska. Usługa odbioru i oczyszczenia ścieków odbywać się będzie za odpłatnością. Nadleśnictwo za usługę płacić będzie Spółce, zgodnie z obowiązującą w Gminie ... taryfą. Koszty związane z eksploatacją przyłącza ponosić będzie Spółka; faktury dokumentujące ponoszone wydatki w związku z budową przyłącza, tj. m.in. zakup materiałów, zakup usług obcych, wystawiane będą na Wnioskodawcę. Spółka w całości odliczy VAT naliczony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka postąpi prawidłowo wystawiając notę obciążeniową na kwotę partycypacji w kosztach budowy przyłącza ciśnieniowego, czy też powinna obciążyć Nadleśnictwo poprzez wystawienie faktury (oznaczone jako pytanie nr 1 wniosku ORD-IN)...
2014
30
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przyłącze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.