Przyłącze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przyłącze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
sie

Istota:

Działanie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług oraz rozliczenia podatku VAT na zasadzie mechanizmu „odwrotnego obciążenia” z tytułu zakupu usługi budowy przyłącza na rzecz mieszkańców.

Fragment:

Po zakończeniu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, tj. od dnia protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z przyłączami, wykonane przyłącze będzie stanowiło własność Przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zamierza powierzyć realizację zadań, w tym budowę przyłączy do sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych firmie budowlanej, która wybrana zostanie w drodze przetargu. Usługodawca (firma wykonawcza) realizując usługę budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego na rzecz mieszkańców występować będzie w charakterze czynnego podatnika podatku VAT. Firma ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, bowiem wartość zamówienia przekraczać będzie limit, o którym mowa w powołanym przepisie. Roboty wykonane w ramach realizacji Projektu, w tym budowę przyłączy dla mieszkańców Wnioskodawca klasyfikuje jako roboty związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych wg PKWiU 2008 sklasyfikowane w grupowaniu 43.22.11.00. Usługi te wymienione są w poz. 24 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury za wykonanie przyłączy będą przez Wnioskodawcę wystawione na właścicieli nieruchomości (budynków), którzy po wykonaniu przyłącza i odbiorze przekażą je Wnioskodawcy. Faktury obejmować będą koszt wykonania podłączenia do sieci przemnożony przez udział mieszkańca (55%).

2018
27
kwi

Istota:

 • opodatkowanie 23% stawką podatku VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych,
 • prawo do odliczenia w 100% podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...”,
 • uznanie, czy Gmina nabywając usługi związane z budową przyłączy będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT,
 • Fragment:

  Gmina jako „ inwestor zastępczy ” zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz wybudowania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach umów, które będą zawierane z mieszkańcami na wybudowanie przyłącza na gruncie, mieszkaniec zobowiąże się względem Gminy do wniesienia opłaty z tytułu wykonania takiej usługi, a w zamian Gmina wybuduje na gruncie należącym do mieszkańca przyłącze kanalizacyjne łączące nieruchomość z siecią kanalizacyjną i oczyszczalnią. Po zakończeniu prac budowlanych przyłącze wykonane w ramach przedsięwzięcia zostanie przekazane na własność beneficjentowi końcowemu. Po wykonaniu przyłącza, każdy z właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany zawrzeć umowę na odprowadzenie ścieków z „ ... ” Sp. z o. o., na podstawie której Spółka będzie naliczała i pobierała opłaty. Przyłącza do sieci kanalizacyjnej będą wykonane poza bryłą budynku mieszkalnego. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., póz. 1221, z późn. zm.) czynności, o których mowa we wniosku (budowa przyłączy kanalizacyjnych) Wnioskodawca klasyfikuje jako świadczenie usług. Gmina nabędzie od wykonawców w ramach realizacji inwestycji usługi sklasyfikowane wg PKWiU 2008 w grupowaniu 43.22.11.0 - roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  1. Czy wydatki na wybudowanie przyłącza gazowego przez Spółkę mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
  2. Czy opłata przyłączeniowa stanowi koszt pośredni, czy powinna zostać ujęta w kosztach podatkowych Spółki w momencie ich poniesienia?

  Fragment:

  Wybudowane przyłącze gazowe stanowi własność Spółki i nie będzie odsprzedane do zakładu dostarczającego gaz. Przyłącze gazowe będzie wykorzystywane przez Spółkę w okresie dłuższym niż rok. Przyłącze zostało przekazane do używania w dniu 30 września 2016 r. W związku z podłączeniem do sieci gazowej Spółka uiściła również opłatę przyłączeniową. Wartość poniesionych przez Spółkę nakładów na wybudowanie przyłącza gazowego przekracza kwotę 3.500 zł netto. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydatki na wybudowanie przyłącza gazowego przez Spółkę mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? Czy opłata przyłączeniowa stanowi koszt pośredni, czy powinna zostać ujęta w kosztach podatkowych Spółki w momencie ich poniesienia? W przypadku uznania przyłącza za środek trwały, jaki jest właściwy symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, a w konsekwencji jaka jest właściwa stawka amortyzacji dla przyłącza gazowego? Zdaniem Wnioskodawcy, przyłącze gazowe nie powinno być uznane jako środek trwały. Co do zasady samo przyłącze gazowe bez podłączenia go do sieci gazowej nie spełnia swojej podstawowej funkcji - nie dostarcza, przesyła gazu.

  2018
  22
  sty

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opłat za przyłączenie nieruchomości do własnej sieci gazowej; w zakresie opodatkowania na zasadach ogólnych usługi wykonania przyłączy gazowych przez Podmioty Zewnętrzne; w zakresie braku obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług nabywanych od Podmiotów Zewnętrznych, a związanych z pracami/rozbudową Infrastruktury Spółki oraz w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług nabywanych od Podmiotów Zewnętrznych, a związanych z rozbudową Infrastruktury, która stanie się własnością podmiotu trzeciego.

  Fragment:

  Usługi te służą m.in.: wskazanym pracom czy rozbudowie Infrastruktury, realizacji przyłączy gazowych. Innymi słowy, w zakresie: prac/rozbudowy Infrastruktury – Spółka może przekazać do wykonania całość lub część prac danego zadania inwestycyjnego Podmiotowi Zewnętrznemu; realizacji przyłączy gazowych – Spółka może przekazać do wykonania Podmiotowi Zewnętrznemu jeden ze wskazanych licznych elementów realizacji umowy przyłączeniowej, jakim jest fizyczna realizacja przyłącza gazowego. Spółka zasadniczo zleca prace budowlane, natomiast w zakresie, w jakim Spółka nie zleciłaby określonych prac do wykonania Podmiotowi Zewnętrznemu, Spółka mogłaby wykonać je samodzielnie. W trakcie realizacji przyłączy gazowych i prac/rozbudowy Infrastruktury, Podmioty Zewnętrzne w ramach umów mogą wykonywać szereg różnych czynności/robót, przykładowo takich jak: prace „ wstępne ” – dla przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę: zaprojektowanie sieci gazowej, opracowanie projekt budowlano-wykonawczego przyłącza, ewentualne uzyskanie zgody na zaprojektowanie przyłącza gazu w gruntach niebędących własnością strony umowy przyłączeniowej, przed przystąpieniem do prac montażowych, uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i zastosowanych rozwiązań, przez upoważnionego przedstawiciela Spółki, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds.

  2017
  14
  lip

  Istota:

  Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców, stawka podatku VAT dla świadczonych w ramach realizowanego projektu usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przedmiotową inwestycję, zastosowanie procedury odwróconego obciążenia w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej budowy przyłączy

  Fragment:

  Nr 222, poz. 1753).” Jednoczeście Wnioskodawca wskazał, że: Na rzecz Gminy wykonawca wykona: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przepompowniami ścieków, w skład której wchodzi wykonanie: roboty ziemne, roboty instalacyjne, przyłącza kanalizacji sanitarnej; budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, w skład której wchodzi branża budowlana, sanitarna, elektryczna. Gmina na rzecz mieszkańca wykona przyłącza kanalizacji sanitarnej. Pracownicy Urzędu Gminy w ramach własnych obowiązków będą sprawowali bieżący nadzór nad przebiegiem ww. prac. Z kolei, na pytanie: „ Czy Gmina jest/będzie upoważniona do przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanych prac inwestycyjnych i podpisania protokołu odbioru końcowego? Jeżeli nie, to jaki podmiot? ”, wskazano: „ Tak. Gmina będzie upoważniona do przeprowadzenia odbioru końcowego prac inwestycyjnych i podpisania protokołu końcowego. ”. Natomiast, na pytanie: „ Czy przyłącza, o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, są/będą przyłączami, których realizacja, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328), należy do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci? ”, podano: „ Tak, przyłącza (od budynku do studzienki), o których mowa w interpretacji będą przyłączami, których realizacja, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.

  2017
  8
  maj

  Istota:

  W zakresie stawki podatku VAT dla czynności:
  - uzgodnienia/opinii dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego,
  - uzgodnienia/opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego,
  - ponownego i kolejnego odbioru przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
  - ponownego i kolejnego odbioru przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora,
  - ponownego i kolejnego odbioru sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
  - ponownego i kolejnego odbioru sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora,
   odbioru zabudowy wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków),
  - odbioru zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej.

  Fragment:

  Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy, poprawności wykonania podejścia wodomierzowego i materiałów przyłącza z projektem. Następnie: montaż wodomierza, otwarcie zasuwy oraz sprawdzenie szczelności połączeń oraz plombowanie wodomierza. Ponowny i kolejny odbiór przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania przyłącza kanalizacyjnego podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy oraz użytych materiałów z projektem oraz poprawności podłączenia po otwarciu studni kanalizacyjnej. Ponowny i kolejny odbiór sieci wodociągowej z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania sieci wodociągowej podczas pierwszego odbioru. Polega na sprawdzeniu: zgodności trasy, oznaczenia zasuw, hydrantów z projektem. Następnie: otwarciu zasuwy oraz sprawdzeniu szczelności połączeń. Ponowny i kolejny odbiór sieci kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie inwestora - wykonywany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania sieci kanalizacyjnej podczas pierwszego odbioru.

  2016
  10
  gru

  Istota:

  Czy usługi:
  1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego
  2. Usługa koparką
  3. Ekspertyza wodomierza
  4. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu
  5. Wykrywanie awarii na zlecenie- polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinkapowinny podlegać podstawowej 23% stawce VAT?

  Fragment:

  Urząd Statystyczny, pismem z dnia 17 sierpnia 2016 (data wpływu: 29 sierpnia 2016r.) wydał opinię, w której następująco zaklasyfikował opisane usługi: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego - PKWiU 42.21.22.0 „ Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze ”. Usługa koparką - PKWiU 43.99.90.0 „ Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ”. Ekspertyza wodomierza - PKWiU 71.20.19.0 „ Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych ”. Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu - PKWiU 71.20.19.0 „ Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych ”. Wykrywanie awarii na zlecenie - polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka - PKWiU 71.20.19.0 „ Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych ”. W związku z powyższym, zadano następujące pytanie: Czy usługi: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego Usługa koparką Ekspertyza wodomierza Wykrywanie awarii na zlecenie - usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu Wykrywanie awarii na zlecenie- polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka powinny podlegać podstawowej 23% stawce VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione w zapytaniu usługi podlegają podstawowej 23% stawce VAT, bez względu na to, na czyją rzecz są wykonywane.

  2016
  27
  lis

  Istota:

  Stawka podatku dla usług budowy przyłączy wodociągowych oraz przykanalików;

  Fragment:

  W interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2014 r. (nr IPPP2/443- 478/14-4/BH) Minister Finansów wskazał, iż „świadczenia dodatkowe polegające na wydawaniu warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej, uzgadniania projektu budowlanego przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej, budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej, budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczówki, technicznego odbioru wykonanego przyłączą wodociągowego, kanalizacyjnego lub kanalizacji deszczowej dla firm i gospodarstw domowych, konserwacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, monitoring sieci kanalizacyjnej, kompleksowe wykonywanie i utrzymywanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarkami w związku z wykonywaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lub kanalizacji deszczowej usuwanie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej są niezbędne dla świadczenia Usługi głównej jaką jest usługa uzdatniania i dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługa związana z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Służą one zapewnieniu ciągłości usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, są do tego celu konieczne i niezbędne, bez usług głównych powyższe czynności utraciłyby swój sens.

  2016
  12
  maj

  Istota:

  Skutki podatkowe otrzymania dofinansowania na budowę przyłącza kanalizacyjnego

  Fragment:

  Jedynym właścicielem wykonanego przyłącza jest mieszkaniec na rzecz, którego Gmina wykonywała przyłącze. Dotyczy to również Wnioskodawczyni. Jest Ona jedynym właścicielem przyłącza kanalizacyjnego, do którego otrzymała dofinansowanie od Spółki. Przedmiotowe przyłącze nie zostało w żaden sposób przekazane innemu podmiotowi. Warunkiem skorzystania z dotacji z NFOŚiGW ..... (w wysokości 45% kosztów całości budowy przyłącza) było wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za pośrednictwem Gminy oraz zadeklarowanie poniesienia we własnym zakresie pozostałych kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego (tj. pozostałe 55% wartości wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego). Taką deklarację Wnioskodawczyni złożyła w zawartej umowie z Gminą. W trakcie realizacji przedsięwzięcia pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania do budowy przyłącza od Spółki. Warunkiem otrzymania dofinansowania było złożenie wniosku do Spółki (szczegółowy opis w pkt 4)). Podsumowując: Gmina wykonała przyłącze kanalizacyjne, Gmina wystawiła faktury za wykonane przyłącze, w wysokości 55% wartości wybudowanego przyłącza (pozostałe 45% Gmina pokryła z otrzymanej dotacji z NFOŚiGW), otrzymaną fakturę Wnioskodawczyni zapłaciła na rachunek bankowy Gminy, Wnioskodawczyni złożyła wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami do Spółki, Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie od Spółki, w wysokości 55% wartości wybudowanego przyłącza, na osobisty rachunek bankowy.

  2016
  30
  mar

  Istota:

  Zwolnienia od podatku dostawy przyłącza kanalizacji sanitarnej

  Fragment:

  Aby dostawa przyłącza mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przyłącza nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przyłącze było wybudowane w 1982 r. tj. przed wprowadzeniem podatku VAT, oraz że zostało nabyte (przekazane nieodpłatnie przez Szpital) w dniu 31 maja 2007 r. przez Wnioskodawcę na mocy decyzji Wojewody z 19 grudnia 2000 r. i nie było przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Od tego czasu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z jego ulepszeniem, a Wnioskodawca nie osiągał i nie osiąga pożytków z posiadania przyłącza. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przyłącza w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Mając powyższe na uwadze, skoro - jak podaje Wnioskodawca - nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przyłącza w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego przyłącza zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ponieważ czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia tej budowli będzie jej zbycie przez Wnioskodawcę. Z uwagi na powyższe, do przedmiotowej dostawy przyłącza nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia.