Przyczepa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przyczepa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy zakupiona przyczepa jest pojazdem i czy można dokonać jednorazowej amortyzacji stosownie do zapisów art. 22k ust. 7 - 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) zapisów art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Zdaniem Wnioskodawcy, „przepisy o pomocy de minimis precyzują, że wartość pomocy w przypadku transportu drogowego nie może przekroczyć 100.000 euro, a wsparcia nie można otrzymać na zakup pojazdów”. Ponadto Wnioskodawca zauważył, że w przeciwieństwie do ciągników, przyczepa nie stanowi „pojazdu” bowiem nie posiada „własnego zasilania”. Wobec powyższego Wnioskodawca stwierdził, że „przyczepa może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania - amortyzacja jednorazowa”. Wydając w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Pana Pawła G., interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Stwierdzono bowiem, iż zgodnie z art. 22k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy zakupioną przyczepę Wnioskodawca może zaksięgować bezpośrednio 100% w koszty firmy i czy ten stanowi ten zakup uzasadniony niezbędny cel wykonywania działalności?

Fragment:

(...) podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku informacje, należy uznać, że jeżeli zakupiona przyczepa kempingowa jest zaliczona przez Wnioskodawcę do grupy 3-8 Klasyfikacji środków trwałych to może On skorzystać z możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, iż tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikowania środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych. Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania środków trwałych do właściwej grupy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatek od towarów i usług od zakupu przyczepy campingowej, w związku z koniecznością obsługi budów, podlega odliczeniu w całości czy też dotyczą go ograniczenia analogicznie jak dla samochodów osobowych.

Fragment:

(...) 25 km/h (art. 2 pkt 33 cyt. ustawy). Przyczepa jest definiowana jako pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Z powyższego wynika, iż przyczepa (także przyczepa campingowa) nie jest pojazdem samochodowym, a zatem jej nabycie nie podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie ma tu zastosowania ust. 4 tego przepisu, mówiący m.in. o pojazdach specjalnych. Reasumując, jeśli przedmiotowa przyczepa, jako środek trwały podlegający amortyzacji, jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Podatnikowi w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o cały podatek naliczony zawarty w fakturach stwierdzających jej nabycie, ponieważ nie ma zastosowania w tym przypadku ograniczenie w odliczeniu, zawarte w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym stanowisko Podatnika przedstawione we (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy podatku od środków transportowych, a w szczególności uznania dzierżawy gruntów rolnych od indywidualnych rolników jako podatku rolnego płaconego przez podatnika i możliwości skorzystania ze zwolnienia przyczep, jako związanych z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego

Fragment:

(...) i opłatach lokalnych wyraźnie określił jakie środki transportowe podlegają podatkowi od środków transportowych. Zgodnie z art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Przyczepa, aby podlegać wyłączeniu z opodatkowania musi zatem spełniać dwie przesłanki: być własnością podmiotu, który jest jednocześnie podatnikiem podatku rolnego, a także być związaną wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez ten podmiot. Oznacza to, że jedynie osoba, która jest jednocześnie podatnikiem podatku rolnego i podatku od środków transportowych może skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 8 pkt 5 i pkt 6 ww. ustawy. W przypadku S. mamy do (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik świadczy międzynarodowe usługi transportowe (w wiekszości do jednej holenderskiej firmy). Kierowcy zobowiązani są robić przerwy w czasie jazdy oraz mają przerwy w podróży w związku z oczekiwaniem na ładunek powrotny. Podatnik planuje zakup przyczepy kempingowej gdzie kierowca w czasie postoju mógłby odpocząć, ugotować itp. Przyczepa będzie ustawiona na terenie holenderskiego kontrahenta, który wyraził na to zgodę. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej przyczepy stanowią koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) przedmioty) można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować pod warunkiem, że: - stanowi własność lub współwłasność podatnika, - jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, - przewidywany okres używania przekracza rok, - wykorzystywany jest na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej albo został oddany do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub leasingu. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym należy stwierdzić, iż przyczepa kempingowa używana będzie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli spełnione zostaną pozostałe wyżej wymienione wymogi to, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, za koszt uzyskania przychodu będzie można uznać odpisy z tytułu zużycia tego środka trwałego, dokonywane według zasad określonych w art. 22a – 22o jeżeli wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tego środka trwałego nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania (...)

2011
1
lut

Istota:

W ramach prowadzonej działalności podatnik zamierza kupić przyczepkę samochodową do przewożenia zakupionego materiału. Zakup udokumentowany zostanie fakturą VAT. Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu ww. przyczepki.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 21.10.2004 r. (znak: US.III-443/76/2004): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności podatnik zamierza kupić przyczepkę samochodową do przewożenia zakupionego materiału. Zakup udokumentowany zostanie fakturą VAT. Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu ww. przyczepki. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu nabycie używanej naczepy od kontrahenta z Belgii?

Fragment:

(...) samochodową od kontrahenta z Belgii. Zdaniem wnioskodawcy, naczepa samochodowa nie spełnia warunków środka transportu i z tytułu jej nabycia nie ma obowiązku zapłacenia podatku VAT. Stosownie do art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) pod pojęciem „przyczepy” rozumie się pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem, natomiast w myśl art. 2 pkt 52 cytowanej ustawy naczepa to „przyczepa”, której część spoczywa na pojeździe silnikowym. Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w podatku od towarów i usług dokonano rozróżnienia środków transportu na nowe środki transportu oraz inne środki transportu, przy czym za inne środki transportu winny być uznane pojazdy tożsame z nowymi środkami transportu (w przypadku pojazdów lądowych są to pojazdy wymienione w poz. 1-4, 9-10, 15-20 załącznika nr 1 (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka stawka podatku ma zastosowanie dla sprzedaży używanych przyczep samochodowych samowyładowczych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem rolniczym?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2003 r., informuje: Zgodnie z § 59 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) - w przypadku sprzedaży w kraju towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stawkę podatku od towarów i usług obniża się do 0%. W poz. 33 załącznika wymieniono: "przyczepy do ciągników rolniczych, z wyłączeniem samowyładowczych i samozaładowczych, PKWiU ex 34.20.23-00.93". W związku z powyższym opodatkowaniu stawką 0% podlega wyłącznie sprzedaż przyczep do ciągników rolniczych o podanym symbolu PKWiU. Ponadto wyłączone z opodatkowania stawką 0% zostały przyczepy samowyładowcze i samozaładowcze, (...)