Przychody ze wspólnego źródła | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody ze wspólnego źródła. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób rozliczyć zafakturowany przychód spółki, na udziałowców, którzy nie uczestniczyli w jego wypracowaniu?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja budowlano - montażowa. Specyfiką tej działalności jest to, że w okresie realizacji budowy ponoszone są przez dłuższy okres koszty, natomiast przychód powstaje w chwili wykonania usługi. W dniu 24.10.2005 r. doszło do poszerzenia składu osobowego spółki oraz do zmiany proporcji udziałów wspólników. W nowej sytuacji spółki cywilnej /po 24.10.2005 r./, po wykonaniu usługi, został zafakturowany przychód, a to oznacza, że przychód powinien być rozliczony na nowych udziałowców, którzy nie uczestniczyli w jego wypracowaniu. Należy zaznaczyć, że koszty uzyskania w związku z uzyskanym przychodem były ponoszone przed dniem 24.10.2005 r., stąd nowi udziałowcy uzyskali przychód, nie ponosząc kosztów. W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego i o rozstrzygnięcie problemu, którzy udziałowcy powinni (...)

2011
1
sty

Istota:

W piśmie z dnia 10 maja 2004 roku podatnicy zwrócili się z zapytaniem, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez oboje małżonków (w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej) mogą ustalić dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych udział procentowy w przychodach inny aniżeli po 50 %? Podatnicy wyrazili pogląd, iż taka możliwość istnieje, nie podając uzasadnienia swojego stanowiska. Dodatkowo na podstawie dokumentów znajdujących się w dyspozycji organu podatkowego ustalono, iż dochody z w/w działalności podatników opodatkowane są na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz, że podatnicy nie zawierali w związku z prowadzoną wspólnie w/w działalnością gospodarczą umowy spółki.

Fragment:

(...) Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju uprzejmie informuje. Jak wynika z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zdaniem organu podatkowego w/w działalność gospodarcza podatników jest wspólnym przedsięwzięciem w rozumieniu cytowanego przepisu. Z analizy przepisów Kodeksu rodzinnego i (...)