IPPB2/415-595/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

1. Czy w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym po stronie pracownika powstanie przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z tytułu innego nieodpłatnego świadczenia), od którego Wnioskodawca jako płatnik powinien odprowadzić stosowną zaliczkę?2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pyt. 1, w jaki sposób ustalić wartość pieniężną takiego świadczenia?
IPPB2/415-595/14-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. nieodpłatne nabycie
 2. obowiązek płatnika
 3. pracownik
 4. prawa majątkowe
 5. przychody ze stosunku pracy
 6. płatnik
 7. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem twórcom autorskich praw majątkowych do utworu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem twórcom autorskich praw majątkowych do utworu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza wprowadzić rozwiązania umożliwiające publikowanie przez pracowników utworów pracowniczych (powstałych w ramach stosunku pracy z Wnioskodawcą, których wykonanie mieści się w zakresie zadań służbowych pracownika wynikających z jego karty zadań, do których autorskie prawa majątkowe nabywa Wnioskodawca w trybie art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z chwilą przyjęcia utworu) o charakterze naukowym w wydawnictwach zewnętrznych, tj. innych niż wydawnictwa Wnioskodawcy.

Wnioskodawca, tak jak i inne banki centralne, zachęca swoich pracowników do publikowania utworów pracowniczych w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydawnictwach zewnętrznych (publikacja zawsze zawiera wskazanie Wnioskodawcy jako pracodawcy autora utworu). Współczesne banki centralne, posiadające rozbudowane departamenty analityczno -badawcze, przywiązują bowiem dużą wagę do ich aktywności publikacyjnej traktując tę sferę działalności jako ważny element budowania swej wiarygodności oraz wyjaśniania przesłanek prowadzonej przez nie polityki pieniężnej i makroostrożnościowej. Takim też celom służyć ma publikowanie na forum krajowym i międzynarodowym wyników prac badawczych prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Utwory pracownicze o charakterze naukowym w pierwszej kolejności publikowane są w wydawnictwach wewnętrznych Wnioskodawcy i taka sytuacja nie rodzi żadnych problemów, albowiem wydawcą jest Wnioskodawca - posiadacz majątkowych praw autorskich do przedmiotowych utworów pracowniczych. Podobna sytuacja występuje w przypadku wydawnictw zewnętrznych, w których możliwa jest publikacja utworu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i wydawnictwem.

Natomiast diametralnie inna jest sytuacja w przypadku zamiaru publikacji w najbardziej prestiżowych wydawnictwach, przede wszystkim zagranicznych. Praktyka pokazuje, że wydawnictwa te wymagają przekazania sobie autorskich praw majątkowych bezpośrednio przez autora utworu, a nie przez pracodawcę posiadacza tych praw. Konieczne jest zatem przekazanie autorskich praw majątkowych twórcy utworu pracowniczego.

W celu umożliwienia publikacji utworu pracowniczego w wydawnictwie o takich wymaganiach, Wnioskodawca zamierza nieodpłatnie przekazywać twórcom autorskie prawa majątkowe do utworu - na podstawie stosownej umowy (o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na korzystanie z utworu - licencja). Umowa będzie przekazywała prawa autorskie w celu zawarcia przez autora umowy wydawniczej na jednorazową publikację utworu w jednym wydawnictwie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż autorzy z tytułu zawarcia takiej umowy wydawniczej na publikację utworu nie otrzymują z wydawnictwa żadnego wynagrodzenia, z reguły muszą jeszcze pokryć koszty opłaty wydawniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym po stronie pracownika powstanie przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z tytułu innego nieodpłatnego świadczenia), od którego Wnioskodawca jako płatnik powinien odprowadzić stosowną zaliczkę...
 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pyt. 1, w jaki sposób ustalić wartość pieniężną takiego świadczenia...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź na pytanie pierwsze jest negatywna - podpisanie z pracownikiem umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich albo umowy na korzystanie z utworu w celu zawarcia przez autora umowy wydawniczej na jednorazową publikację utworu w jednym wydawnictwie nie powoduje po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy.

Wnioskodawca zajmując takie stanowisko kierował się wskazówkami zawartymi w ustnym uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K7/13, w sprawie nieodpłatnych świadczeń.

Trybunał uznał, że kryterium wyodrębnienia świadczeń, które są objęte podatkiem dochodowym musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe - korzyść, którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy muszą zatem prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika dochodu, czyli korzyści majątkowej, która może się pojawić w postaci powiększenia aktywów, co jest zwykłym skutkiem wypłaty pieniędzy, albo zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczowego lub usługi. O ile jednak w przypadku świadczenia pieniężnego przysporzenie jest niewątpliwe i niejako bezwarunkowo zawsze oznacza przysporzenie aktywów, o tyle inne nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika mogą być uznane za jego dochód w rozumieniu ustawy tylko pod warunkiem, że rzeczywiście spowodowały zaoszczędzenie przez niego wydatku.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanej w niniejszym wniosku sytuacji, świadczenie w postaci przeniesienia na pracownika majątkowych praw autorskich albo prawa do korzystania z utworu nie powoduje zaoszczędzenia przez pracownika wydatku, a zatem nie generuje po jego stronie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2.

W takiej sytuacji należałoby zastosować art. 11 ust. 2a pkt 4 - ustalić wartość pieniężną świadczenia na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu majątkowych praw autorskich i prawa do korzystania z utworu. W ocenie Wnioskodawcy nie jest jednak możliwym ustalenie ceny rynkowej udostępnienia praw w zakresie jaki został opisany w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania Nr 1 złożonego wniosku w zakresie braku powstania po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego przekazania twórcom autorskich praw majątkowych do utworu. Rozpatrzenie wniosku w zakresie pytania Nr 2 jest bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.