Przychody ze stosunku pracy | Interpretacje podatkowe

Przychody ze stosunku pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody ze stosunku pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania przychodów z tytułu dowozu pracowników do miejsca pracy i z powrotem
Fragment:
Trybunał wyraził przy tym pogląd, że dowożenie pracownika z miejsca zamieszkania do pracy może stanowić co do zasady przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia bowiem oznacza dla pracownika przysporzenie w postaci zaoszczędzenie wydatku. Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że co do zasady dowożenie pracowników na koszt Spółki z ich miejsca zamieszkania do miejsca pracy może stanowić dla korzystających z tego pracowników przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Zasadniczym warunkiem uznania go za takie nieodpłatne świadczenie będzie dysponowanie zgodą pracownika na korzystanie z dojazdów oraz faktyczne skorzystanie z tego świadczenia. Nie jest natomiast wystarczające samo zapewnienie pracownikowi możliwości korzystania z dojazdów do pracy na koszt pracodawcy, jak to utrzymywał organ interpretacyjny w zaskarżonej interpretacji indywidualnej. Przychód ze stosunku pracy powstaje wyłącznie w przypadku uzyskania realnego przysporzenia w postaci innego nieodpłatnego świadczenia, a nie jest związany z potencjalną możliwością jego uzyskania. Nadto warunkiem uznania tego świadczenia za przychód poszczególnych pracowników będzie możliwość przypisania im wymiernej skonkretyzowanej korzyści z tego tytułu ustalonej według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b u.p.d.o.f.
2017
31
sty

Istota:
Na jakim formularzu zeznania podatkowego rocznego nale?y wykazaa przychody z tytu3u umowy o prace uzyskanych od wegierskiego pracodawcy?
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca uwa?a, i? ma z3o?ya PIT-37 (nie prowadzi dzia3alnooci gospodarczej, z innych dochodów za 2012 r. uzyska3 jedynie zasi3ki chorobowe z ZUS i dochody z najmu opodatkowane rycza3towo, co do których z3o?y3 PIT-28), a uzyskane przychody powinny bya wykazane jako przychody ze stosunku pracy. Obecna umowa o prace jest jedynym stosunkiem pracy w 2012 r. Umowa zosta3a zawarta 18 wrzeonia 2012 r., pierwszy przychód Wnioskodawca uzyska3 w paYdzierniku 2012 r. Jako koszty uzyskania przychodu Wnioskodawca chce wykazaa koszty przeznaczone dla osób pracuj1cych poza miejscowooci1 zamieszkania – aktualnie w miejscowooci zamieszkania ma tylko jednego klienta. Zdaniem Wnioskodawcy, kwota kosztów uzyskania przychodu za 2012 r. powinna wynosia 1 668 z3 72 gr. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 29 kwietnia 2013 r. znak: IBPB II/1/415-52/13/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Finansów uzna3 stanowisko Wnioskodawcy: w zakresie z3o?enia zeznania podatkowego na w3aociwym druku oraz wykazania w nim przychodu w prawid3owej wysokooci – za nieprawid3owe, w zakresie podwy?szonych kosztów uzyskania przychodu – za prawid3owe. W interpretacji tej Organ stwierdzi3, i? nie mo?e podzielia stanowiska Wnioskodawcy co do sposobu rozliczenia przez niego kwot otrzymanych od pracodawcy wegierskiego i sposobu zaliczenia ich do przychodów ze stosunku pracy. Wnioskodawca zaskar?y3, po uprzednim wezwaniu do usuniecia naruszenia prawa, ww. interpretacje indywidualn1 do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego.
2017
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu.
Fragment:
Oznacza to, że kwota wypłacana pracownikowi przez Wnioskodawcę z ww. tytułu, będzie stanowić przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który winien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy, a na Wnioskodawcy z tytułu dokonywania ww. świadczeń, ciążą obowiązki płatnika określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
31
lip

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym bezpłatne udostępnienie Specjalistom mieszkań przez Wnioskodawcę może zostać zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym Wnioskodawca będzie zobowiązany do powiększenia przychodu Specjalistów ze stosunku pracy i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
W świetle powyższego, z chwilą otrzymania przez pracowników świadczenia w postaci noclegu, powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń kwalifikowany do przychodów ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koniecznym jest zatem ustalenie wartości tego świadczenia, a następnie uwzględnienie jego wartości dla potrzeb obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy. Opodatkowaniu podlega wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu zapewnienia noclegów w trakcie zatrudnienia, jednakże wyłącznie w tej części, która nie jest objęta zakresem zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
5
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów, w zakresie prawidłowości oszacowania kosztów używania lokalu mieszkalnego jak również prawidłowości posiadania wspólnych liczników zużycia prądu, wody, gazu dla tego lokalu i w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
W świetle przedstawionego opisu sprawy i ww. przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca pozwolił pracownikom nieodpłatnie korzystać z lokalu mieszkalnego i pokrywa koszty utrzymania tej nieruchomości, to wartość tych świadczeń stanowi dla tych pracowników nieodpłatne świadczenie jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże korzysta ze zwolnienia – przy zachowaniu warunków i w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 19, z zastrzeżeniem ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że – w sytuacji gdy wartość świadczeń związanych z nieodpłatnym korzystaniem z lokalu mieszkalnego nie przekracza kwoty 500 zł – ma prawo do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
19
cze

Istota:
Skutki podatkowe powstał po stronie pracowników w związku z uczestnictwem w spotkaniach integracyjnych oraz szkoleniowo - informacyjnych
Fragment:
Czy w przypadku organizacji imprez o charakterze integracyjnym oraz szkoleniowo - informacyjnym dla pracowników, a w tym opisanego powyżej Wigilijnego Spotkania Firmowego, pracownikom U. z tytułu udziału w tych imprezach należy przypisać przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 51 poz. 307 ze zm.), od którego U., jako płatnik, powinien naliczyć, pobrać i zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem U. w przypadku organizacji imprez o charakterze integracyjnym oraz szkoleniowo - informacyjnym dla pracowników, a w tym opisanego powyżej Wigilijnego Spotkania Firmowego, pracownikom U. z tytułu udziału w tych imprezach nie można przypisać przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 51 poz. 307 ze zm.) - zwana dalej „updof W związku z tym U. jako płatnik nie ma obowiązku naliczenia, pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku udziału pracowników w takiej imprezie. W przypadku opisanej w przytoczonym stanie faktycznym imprezy (Wigilijnego Spotkania Firmowego) nie można zdaniem U. przypisać pracownikom dodatkowego przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 w związku z art. 1.1 ust. 1 i ust. 2a updof.
2016
10
cze

Istota:
Czy koszt wycieczki w takiej sytuacji stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy).
2016
2
cze

Istota:
Skutki podatkowe udziału pracowników w balu barbórkowym.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z udziałem w balu barbórkowym po stronie uczestniczących w nim pracowników Spółki powstaje przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik obowiązana jest obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z udziałem w balu barbórkowym po stronie uczestniczących w nim pracowników Spółki nie powstaje przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik obowiązana jest obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przepisy updof nie definiują, co należy rozumieć przez „ nieodpłatne świadczenia ”, niemniej jednak z samej treści art. 11 ust. 1 updof wynika, że są to wszelkiego rodzaju świadczenia, które dokonywane są bez pobierania jakiejkolwiek odpłatności - niebędące zarazem świadczeniami w pieniądzu, ani w naturze (tzn. w postaci rzeczy lub praw).
2016
14
kwi

Istota:
Skutki podatkowe udziału pracowników w balu barbórkowym.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z udziałem w balu barbórkowym po stronie uczestniczących w nim pracowników Spółki powstaje przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik obowiązana jest obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z udziałem w balu barbórkowym po stronie uczestniczących w nim pracowników Spółki nie powstaje przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik obowiązana jest obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń Przepisy updof nie definiują, co należy rozumieć przez „ nieodpłatne świadczenia ”, niemniej jednak z samej treści art. 11 ust. 1 updof wynika, że są to wszelkiego rodzaju świadczenia, które dokonywane są bez pobierania jakiejkolwiek odpłatności - niebędące zarazem świadczeniami w pieniądzu, ani w naturze (tzn. w postaci rzeczy lub praw).
2016
14
kwi

Istota:
Wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez Wnioskodawcę takich wydatków jak: zakup paliwa do samochodu służbowego, noclegi w trasie, opłaty parkingowe, opłaty za autostradę, nie będzie generować po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy przedmiotowe wydatki mają charakter służbowy. Ponoszone są bowiem wyłącznie w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownik nie otrzyma od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.
Fragment:
W konsekwencji, przyjąć należy, że mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przykładem tego rodzaju świadczeń są świadczenia spełnione wyłącznie w interesie pracodawcy, tj. mające charakter służbowy a nie prywatny. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, a także w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. oraz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego uznać należy, że wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez Wnioskodawcę takich wydatków jak: zakup paliwa do samochodu służbowego, noclegi w trasie, opłaty parkingowe, opłaty za autostradę, nie będzie generować po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy przedmiotowe wydatki mają charakter służbowy. Ponoszone są bowiem wyłącznie w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownik nie otrzyma od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie z którym zwrot przedmiotowych wydatków pracownika (przedstawiciela handlowego) nie będzie stanowił przychodu tego pracownika i nie będzie podlegać opodatkowaniu – należy uznać za prawidłowe.
2016
7
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.