ZD/415-14/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, wypłacone podatnikowi w 2005 roku przez Bank PKO S.A., na podstawie zlecenia dewizowego wydanego przez ZUS I Odział w Warszawie - Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, należności przekazane przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową: zasiłek chorobowy oraz renta częściowa ?

ZD/415-14/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. dochody uzyskiwane za granicą
 2. dochody wolne od podatku
 3. opodatkowanie dochodów
 4. podatek dochodowy od osób fizycznych
 5. przychody z innych źródeł
 6. przychody ze stosunku pracy
 7. renta odszkodowawcza
 8. renta wypadkowa
 9. renta zagraniczna
 10. umowa o pracę
 11. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 12. wypadek przy pracy
 13. zeznanie roczne
 14. świadczenia ubezpieczeniowe
 15. świadczenie pieniężne
 16. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

1. Opis stanu faktycznego

Z treści złożonego do tut. Organu wniosku z dnia 28.02.2005 roku, uzupełnionego pismem z dnia 11 marca 2005 roku oraz dnia 23.03.2005 roku wynika, że w 2002 roku podjęła Pani pracę sezonową w rolnictwie u pracodawcy niemieckiego.
Formalności związane z podjęciem tej pracy załatwiono za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, skąd otrzymała Pani skierowanie do pracy na czas określony .
Z dołączonej do pisma z dnia 23.03.2005 roku umowy o pracę, spisanej w języku niemieckim, poświadczonej pieczątką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika, że za pośrednictwem tego urzędu zawarła Pani z pracodawcą- obywatelem Niemiec umowę o pracę na czas określony tj. na okres od dnia 12.07.2002 roku do dnia 07.09.2002 roku.
Natomiast z treści złożonego przez Panią tego dnia pisma wynika, że faktycznie zawarła Pani z pracodawcą- obywatelem Niemiec umowę o pracę sezonową na okres 90 dni od daty zameldowania, tj. na okres od 15.07.2002 roku do 15.10.2002 roku.

W trakcie wykonywania pracy dnia 30.08.2002 roku uległa Pani wypadkowi, w związku z którym w okresie od 08.09.2002 roku do 20.11.2002 roku przebywała Pani w szpitalu na terenie Niemiec. Z dołączonego do wglądu dokumentu Syg.02/66169/6 Ausl. wystawionego dnia 01.12.2004 roku przez Komisję Rent Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Hessen, Rheinland- Pfaltz und Saarland w Speyer ( Korporację Prawa Publicznego) w wersji językowej niemieckiej oraz kserokopii tego dokumentu, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski, wynika, że zgodnie z §§45.46,47 siódmej Księgi Kodeksu Prawa Socjalnego, za okres niezdolności do pracy datujący się od 31.08.2002 roku do 20.11.2002 roku, spowodowanej wypadkiem przy pracy dnia 30.08.2002 roku , przysługiwało Pani roszczenie do wypłaty świadczenia pieniężnego, z tym, że;

 1. za okres od 31.08.2002 roku do 07.09.2002 roku przysługiwało Pani świadczenie, w formie wynagrodzenia, które winna Pani dochodzić od niemieckiego pracodawcy ( w dokumencie tym nie podano kwoty jaka Pani przysługuje za ten okres),
 2. za okres od 08.09.2002 roku do 20.11.2002 roku przysługiwało Pani świadczenie chorobowe z ubezpieczenia chorobowego z firmy ubezpieczeniowej w łącznej kwocie 2.412,78 euro, po uwzględnieniu potrącenia kwoty za posiadanie w okresie od 14.09.2002 roku do 20.09.2002 roku do dyspozycji mieszkania ( 3,11 euro za 1 dzień ).

Wypłata świadczenia, o którym mowa w pkt 2 nastąpi przez Polski ZUS Biuro Rent Zagranicznych w Warszawie.

W dokumentach znajduje się pismo wystosowane do Pani dnia 18.02.2005 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, z którego wynika, że przesłano Pani zlecenie dewizowe ZUS nr 804872-00*1/1/1 B3781340 na kwotę , o której mowa w pkt 2 , tj. na kwotę 2.412,78 euro.
Z treści ww. pisma ZUS - Centralnego Biura Obsługi Umów Międzynarodowych wynika, że wg informacji jaką Biuro to uzyskało z instytucji niemieckiej ww. kwota przysługuje Pani z tytułu zasiłku chorobowego za okres od 08.09.2002 do 20.11.2002 roku.
Jednocześnie w ww. piśmie ZUS poinformował Panią, że przy realizacji zlecenia dewizowego w banku winna Pani przedstawić decyzję instytucji niemieckiej o przyznanym świadczeniu, bowiem zlecenia dewizowe są wystawiane na drukach standardowych ustalonych z bankami i na każdym z nich figuruje tekst "renta" bez względu na charakter świadczenia, a decyzja określa charakter świadczenia i w oparciu o treść decyzji bank wypłacający świadczenie ustali czy świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Zatem, fakt, że postawione do Pani dyspozycji świadczenie w kwocie 2.412.78 euro stanowi zasiłek chorobowy potwierdza zarówno treść wydanej w tym zakresie decyzji przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową ( przetłumaczoną na j. polski) jak i treść ww. pisma przesłanego do Pani przez ZUS w W-wie.

Z informacji pozyskanej na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy – Departament Rynku Pracy w Warszawie, opublikowanej w Krakowie w październiku 2004 roku wynika, że jeśli praca sezonowa w Niemczech będzie trwała dłużej niż 50 dni, pracodawca niemiecki ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczenia chorobowego w miejscowej kasie chorych oraz do branżowego ubezpieczenia wypadkowego (Berufsgenossenschaft, BG). Pracownik taki uzyskuje prawo do pełnej opieki zdrowotnej w zakresie i na zasadach określonych w prawie niemieckim.

W przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż 50 dni pracownik sezonowy nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w niemieckiej kasie chorych, natomiast jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Taki pracownik może korzystać z opieki zdrowotnej związanej z leczeniem skutków wypadków przy pracy.

Jeżeli, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, pracownik zostanie objęty niemieckim systemem ubezpieczenia społecznego, przysługują mu następujące świadczenia:

 • z ubezpieczenia chorobowego: świadczenia zdrowotne od pierwszego dnia pracy, a po przepracowaniu u danego pracodawcy 30 dni zasiłek chorobowy w przypadku powstania niezdolności do pracy;
 • z ubezpieczenia wypadkowego: od pierwszego dnia pracy przysługują świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy.

Instytucjami ubezpieczenia wypadkowego są w Niemczech branżowe organizacje przedsiębiorstw działające jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy. Pracodawcy zobowiązani są do zgłaszania wypadków przy pracy, jeżeli pracownik na skutek wypadku pozostaje niezdolny do pracy dłużej niż trzy dni.
Z tytułu wypadku przy pracy poszkodowanemu przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Inaczej niż w polskim systemie ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy, niemiecki system ubezpieczenia wypadkowego nie przewiduje wypłaty jednorazowego odszkodowania.

Na wniosek, po uzyskaniu orzeczenia o poniesionym uszczerbku na zdrowiu w stopniu powyżej 20% przysługuje rehabilitacja, a w przypadku okresowej lub stałej niezdolności do pracy, stwierdzonej przez lekarza ubezpieczenia wypadkowego, przyznawana jest okresowa lub stała renta wypadkowa (Unfallrente).
W razie wypadku przy pracy (Arbeitsunfall) lub wypadku w drodze do pracy i z pracy (Wegeunfall)istotne jest, aby wypadek został zgłoszony przez pracodawcę do właściwego branżowego ubezpieczenia wypadkowego (tam, gdzie pracodawca odprowadza składkę na ubezpieczenie wypadkowe), a pracownik, który uległ wypadkowi został poddany badaniu lekarskiemu lekarza ubezpieczenia wypadkowego (Durchgangsarzt).

Wszystkie świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego mogą być udzielane na wniosek.
W Pani przypadku praca sezonowa w Niemczech miała trwać dłużej niż 50 dni, a zatem przysługiwały Pani świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Zatem przedłożone do wglądu tut. Organowi dowody, o których mowa wyżej, świadczą o tym ,że wystawione przez ZUS zlecenie dewizowe, o którym mowa wyżej na kwotę 2.412,78 euro, które zamierza Pani zrealizować w Banku PKO S.A. dotyczy przekazanego Pani przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego za okres od 08.09.2002 roku do 20.11.2002 roku, który, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)stanowi inne źródło przychodu, zdefiniowane w art. 20 ust.1 tej ustawy.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się, zgodnie z art.20 tej ustawy, m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego ( ust.1)
Przy czym za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w art.20 ust. 1 tej ustawy, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych ( ust.2).

Z kolei dołączona do pisma z dnia 28.02.2005 roku kserokopia decyzji wydanej dnia 14 grudnia 2004 roku przez Komisje Rent Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Hessen, Rheinland- Pfaltz und Saarland w Speyer ( Korporację Prawa Publicznego) w sprawie przyznania Pani, na podstawie świadectw i wydanych w Pani sprawie opinii lekarskich, renty wg §§56,62 ust.1 SGB VII , przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język polski, oraz dołączony do pisma z dnia 23.03.2005 roku załącznik do tej decyzji( również przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. polski), zawierający 3 strony, potwierdza fakt, iż niemiecka branżowa firma ubezpieczeniowa przyznała Pani , z tytułu niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem przy pracy jaki miał miejsce 30.08.2002 roku, za kolejny okres tej niezdolności tj. za okres od 21.11.2002 roku do 31.12.2003 roku rentę częściową, stanowiącą 20 % renty pełnej, w kwocie ogółem 2.513,03 euro, w tym:

 • za okres od 21.11.2002 roku do 30.06.2003 roku 187,60 euro za jeden miesiąc,
 • za okres od 01.07.2003 roku do 31.12.2003 roku 189,55 euro za jeden miesiąc

Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że wypłata tego świadczenia nastąpi również za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych

Z decyzji tej wynika również, że renta z ustawowego ubezpieczenia powypadkowego będzie wypłacana bez ograniczeń. Renta ta jednak nie będzie wypłacana, jeśli przekracza stawki maksymalne.

Postawiona Pani do dyspozycji w 2005 roku renta częściowa, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdefiniowane w art. 12 ust.7 tej ustawy, zgodnie z którym przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Zdaniem Pani, zarówno postawiony do Pani dyspozycji w 2005 roku zasiłek chorobowy w kwocie 2.412,78 euro , jak i renta częściowa w kwocie 2.513,03 euro korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z poźn.zm) jako odszkodowanie z ubezpieczenia osobowego. Na tle dołączonych do wniosku dowodów, w piśmie uzupełniającym: z dnia 11 marca 2005 roku, uważa Pani, że pomimo, iż z treści przetłumaczonej decyzji wynika , że Komisja lekarska przyznała Pani rentę, to Pani zdaniem jest to odszkodowanie osobowe, wypłacone Pani z tego tytułu ,że w wyniku wypadku przy pracy doznała Pani uszczerbku na zdrowiu, w wysokości 10% .

2. Ocena prawna stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn.zm), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast art. 4a tej ustawy stanowi, iż przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Tego typu umowa, zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, została podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku i została opublikowana w Dz.U. z Nr 12 z 2005 roku, pod poz. 90.

Art. 18 tej umowy reguluje sprawę opodatkowania w danym państwie emerytur, rent i innych podobnych płatności, zgodnie z którymi

 1. Emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ( Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa ( Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie ( Polsce).
 2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa ( Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie ( Niemczech).
 3. Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu okresowe lub doraźne świadczenia wypłacane przez Umawiające się Państwo ( Niemcy) lub jego jednostkę terytorialną osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie ( Polsce), jako odszkodowanie z tytułu prześladowań politycznych, obrażeń lub szkód, w tym poniesionych w wyniku działań wojennych, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.
 4. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio do świadczeń wypłacanych przez Umawiające się Państwo ( Niemcy) lub jego jednostkę terytorialną osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie( Polsce), jako odszkodowanie z tytułu obrażeń lub szkód, powstałych w wyniku służby wojskowej lub zastępczej służby wojskowej, w wyniku zabiegu medycznego, włączając szczepienie, w wyniku przestępstwa bądź podobnych faktów.
 5. Płatności na utrzymanie, w tym na utrzymanie dzieci, dokonywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw( w Niemczech) na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie ( w Polsce), są zwolnione z opodatkowania w tym drugim Państwie( Polsce).
  Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli tego rodzaju świadczenia na utrzymanie mogą być odliczone w pierwszym Państwie ( Niemczech) przy ustalaniu dochodu płatnika podlegającego opodatkowaniu; w rozumieniu tego ustępu nie uznaje się za odliczenie ulg podatkowych przyznawanych w celu złagodzenia obciążeń socjalnych.
 6. Określenie "renta" oznacza kwotę wypłacaną regularnie w ustalonych terminach, dożywotnio lub przez ściśle określony albo możliwy do określenia czas, w wyniku zobowiązania, które przewiduje takie płatności w zamian za spełnione świadczenie dające się wymierzyć w pieniądzu lub w równoważniku pieniężnym.
  Natomiast w myśl artykuł 22 pkt 1 tej umowy , w przypadku uzyskiwania innych dochodów, m. in. zasiłków chorobowych, dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ( w Polsce), bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Z powołanych wyżej przepisów, wynika, że sprawa dot. ustalenia kraju, w którym, postawiona do Pani dyspozycji w 2005 roku renta częściowa w kwocie 2.513,03 euro, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, została uregulowana w art.18 pkt 1 tej umowy, zgodnie z którym renta ta jest opodatkowana wyłącznie w Polsce.

Tak samo wyłącznie w Polsce, stosownie do treści art. 22 pkt 1 tej umowy, będzie podlegała opodatkowaniu kwota wypłaconego Pani w 2005 roku zasiłku chorobowego w kwocie 2.412,78 euro.

Polskie prawo podatkowe regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku.

Zgodnie z art. 9 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku ( ust.1).

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, art. 30a-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów ( ust.1a).

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów ( ust.2).
Ponieważ, postawione Pani do dyspozycji świadczenia w Banku PKO S.A., przesłane za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych stanowiące: zasiłek chorobowy za okres od 08.09.2002 roku do 20.11.2002 roku w kwocie 2.412,78 euro oraz rentę częściową, stanowiąca 20 % renty pełnej, w kwocie ogółem 2.513,03 euro;

 • nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz
 • nie stanowią dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, oraz
 • z dołączonych do wniosku tłumaczeń orzeczeń wydanych przez Korporację Prawa Publicznego - Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Hessen, Rheinland- Pfaltz und Saarland w Speyer przyznających Pani te świadczenia nie wynika, że świadczenia te mają charakter odszkodowania, o którym mowa w niżej wymienionych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ;
 1. art. 21 ust. 1 pkt. 3 – odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w pod. lit. a)-g) tego punktu,
 2. art. 21 ust.1 pkt 3c) – odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość ,
 3. art.21 ust.1 pkt 4) – odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: odszkodowań wymienionych pod lit. a) i b) tego punktu.

zatem podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce na zasadach określonych w tej ustawie.

Jednocześnie tut. Organ uprzejmie informuje, że odnośnie rent zagranicznych, jedynie, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 91 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione są od tego podatku wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 74 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy jedynie

 1. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 2. kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 3. renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,
  -pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

Ponieważ :

 1. w myśl art. 18 pkt 1 ww. umowy, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 roku między tymi krajami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ( Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa ( Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie ( Polsce), oraz
 2. wypłacona Pani renta częściowa w kwocie ogółem 2.513,03 euro nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie stanowi dochodu, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, oraz
 3. zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy są obowiązane jako płatnicy od wypłacanych przez nie emerytur i rent pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, pomniejszone o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy i do poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się, stosownie do treści art. 35 ust.3 tej ustawy, postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te renty,

zatem od wypłaconej Pani renty częściowej płatnik, w tym przypadku Bank PKO S.A. winien potrącić Pani zaliczkę na podatek dochodowy, zgodnie z powołanymi niżej przepisami tej ustawy.

Art. 35 ust.3 ww. ustawy stanowi, że pobierane przez ww. płatników zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od dokonywanych przez nich wypłat emerytur i rent z zagranicy, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c tej ustawy.

W myśl art. 32 ust.1 tej ustawy zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali , czyli 37.024 zł - 19% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 30% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
 3. itd.

Ponieważ kwota wypłaconego Pani przez ww. bank renty częściowej w 2005 roku nie przekroczy kwoty 37.024 zł, zatem w tym przypadku bank potrąci od kwoty wypłaconego świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu uzyskanego w danym miesiącu 2005 roku.

Ponadto, jeżeli podatnik złoży płatnikowi ( bankowi) oświadczenie, zgodnie z art. 32 ust.1a tej ustawy, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 tej ustawy ( jako osoba samotnie wychowująca dzieci ), a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 1. dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 19% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej,
 2. dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego, drugiego lub trzeciego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższych przedziałach skali - zaliczki wynoszą:
 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę drugiego przedziału skali - 19 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a) - 30 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
 3. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę trzeciego przedziału skali - 40 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w art. 32 ust. 1a, pobierają zaliczki według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie – art. 32 ust.1b ww. ustawy.

W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad określonych w ust. 1 – art. 32 ust.1c ww. ustawy.

Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika – art. 35 ust.3a ww. ustawy.

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w art. 35 ust. 3-8, zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- art. 35 ust.9 ww. ustawy.

Płatnicy, o których mowa m.in. w art. 35 tej ustawy, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru; jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji – art. 38 ww. ustawy.

Art. 39 ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa m.in. w art. 35 tej ustawy, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika... - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru ( PIT- 11), z zastrzeżeniem ust. 5 ... ( ust.1).

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika..., w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 5 (ust.2)

Natomiast, jeżeli chodzi o wypłacone Pani świadczenie - zasiłek chorobowy przez Bank PKO S.A., to bank ten przy wypłacie tego świadczenia nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy, bowiem, jak stanowi powołany wyżej art. 35 ust.1 pkt 1 tej ustawy, banki , jako płatnicy, są zobligowane do poboru zaliczek miesięcznych tylko w sytuacji, gdy dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy i to tylko od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

W tej sytuacji, do tego płatnika będzie miał zastosowanie art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, m.in. zasiłków chorobowych z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52coraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są natomiast obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów( PIT- 8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika ....

Po zakończeniu roku podatkowego 2005, zgodnie z art. 45 ust.1 tej ustawy, będzie Pani obowiązana złożyć urzędowi skarbowemu zeznanie, według ustalonego wzoru – PIT 36, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, ( tj. w terminie do 02.05.2006 roku, bo 30.04.2006 roku przypada na dzień wolny od pracy ), w którym winna Pani wykazać wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych - wg skali podatkowej wynikającej z treści art. 27 ust.1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, zgodnie z art. 45 ust.4 pkt 1 tej ustawy, w tym samym terminie jest Pani również obowiązana wpłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania, o którym mowa wyżej, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Reasumując tut. Organ uznaje za nieprawidłowe Pani stanowisko w tej sprawie i orzeka jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie jest aktualna według stanu prawnego obowiązującego w 2005 roku i obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez Panią w przedmiotowym wniosku.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochody uzyskiwane za granicą
1406/DL/415-7/ML/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dochody wolne od podatku
DG/415-20-4/W/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

opodatkowanie dochodów
2403PDF-415-2-05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podatek dochodowy od osób fizycznych
I-1/415/3/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

przychody z innych źródeł
PDP-415-5/MM/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

przychody ze stosunku pracy
BI/005-0905/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

renta odszkodowawcza
PD.II.415/24/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

renta wypadkowa
BI/005-0799/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

renta zagraniczna
US34/SL-LD/415/3/JG/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

umowa o pracę
U.S.IV-443/09/2004/VAT | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
1426PD-415/3/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

zeznanie roczne
1439/DF-410/103/2005/Art.14a | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

świadczenia ubezpieczeniowe
PDE-415-26/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

świadczenie pieniężne
ZDC/415/10/LUG/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

źródła przychodu
US I/1-415/3/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.