IPTPB1/415-258/12-4/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany przesłać podatnikom (właścicielom posesji, którzy otrzymali zwrot wydatku za zużytą energię elektryczną do zasilania przydomowych przepompowni ścieków) imienną informację PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2012 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej 4 kwietnia 2012 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 16 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2012 r. (data wpływu 5 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w zakresie:

  • wystawienia informacji PIT-8C - jest prawidłowe,
  • podstawy prawnej sporządzenia informacji PIT-8C - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2012 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r., Nr IBPB II/1/415-353/12/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej, na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), przekazał ww. wniosek, celem załatwienia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.) oraz poinformował, iż opłata od ww. wniosku wpłynęła na konto bankowe Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 28 marca 2012 r.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr IPTPB1/415-258/12-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 25 czerwca 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 28 czerwca 2012 r., następnie w dniu 5 lipca 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 3 lipca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach inwestycji gminnych (budowa kanalizacji) na terenie nieruchomości indywidualnych, zamontowane zostały przydomowe przepompownie ścieków, wyposażone w automatykę sterującą i podlicznik energii elektrycznej zasilany z przyłącza elektrycznego właściciela posesji. W związku z tym, iż eksploatację przydomowych przepompowni ścieków, tłoczącej ścieki do kanalizacji grawitacyjnej prowadzi SZBGK - Wnioskodawca, zawarte zostały z właścicielami nieruchomości porozumienia w sprawie zwrotu poniesionych przez nich kosztów energii elektrycznej.

Zwrotu kosztów dokonuje raz w roku na podstawie odczytu podlicznika energii. Wysokość kosztów jest iloczynem ilości kilowatów i obowiązującej ceny za 1 kWh. (średni roczny koszt energii to kwota 80 zł).

Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, SZBGK, jako płatnik, przesłał informacje do podatników i urzędu skarbowego - imienne informacje PIT-8C o wysokości dochodu. Zwrot wydatku wykazano w poz. 34.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu imienną informację PIT-8C...
  2. Czy zwrot wydatku za energię jest przychodem u podatnika...

W złożonym w dniu 5 lipca 2012 r. uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawca przeformułował zapytania i zadał następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany przesłać podatnikom (właścicielom posesji, którzy otrzymali zwrot wydatku za zużytą energię elektryczną do zasilania przydomowych przepompowni ścieków) imienną informację PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego numerem 1, art. 39 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż „...jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są zobowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, ...imienne informacje o wysokości dochodu”.

W odniesieniu do pytania oznaczonego numerem 2, wskazano, iż art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym stanowi, że przychód powstaje w każdym przypadku, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do przychodów należy zaliczyć otrzymany zwrot wydatku, który podatnik musiał ponieść.

W złożonym w dniu 5 lipca 2012 r. uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca przedstawiając swoje stanowisko w odniesieniu do przeformułowanego pytania wskazał, po uprzednim powołaniu art. 39 ust. 3 i art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ponadto, iż u podatnika wystąpił przychód i jako płatnik ma obowiązek wysłać podatnikowi informację PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:

  • wystawienia informacji PIT-8C - za prawidłowe,
  • podstawy prawnej sporządzenia informacji PIT-8C - za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 tejże ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są tzw. „inne źródła”.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zwrot „w szczególności” użyty w ww. artykule oznacza, iż ustawodawca jedynie przykładowo wskazał, jakie przychody należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9. Katalog ten nie jest więc zamknięty. Oznacza to, że do „innych źródeł” należy zakwalifikować wszelkie przychody - w rozumieniu ustawy - których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być - co do zasady - takie czynności, w wyniku których po stronie osoby fizycznej następuje przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach inwestycji gminnych (budowa kanalizacji) na terenie nieruchomości indywidualnych, zamontowane zostały przydomowe przepompownie ścieków, wyposażone w automatykę sterującą i podlicznik energii elektrycznej zasilany z przyłącza elektrycznego właściciela posesji. W związku z tym, iż eksploatację przydomowych przepompowni ścieków, tłoczącej ścieki do kanalizacji grawitacyjnej prowadzi Wnioskodawca, zawarte zostały z właścicielami nieruchomości porozumienia w sprawie zwrotu poniesionych przez nich kosztów energii elektrycznej. Wnioskodawca dokonuje właścicielom posesji zwrotu kosztów raz w roku na podstawie odczytu podlicznika energii.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, iż zwrot poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej do zasilania przydomowych przepompowni ścieków właścicielom nieruchomości na podstawie zawartego porozumienia, stanowi przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe w części dotyczącej wystawienia PIT-8C w związku z dokonywanym zwrotem wydatków za energię elektryczną, natomiast za nieprawidłowe w zakresie podstawy prawnej sporządzenia informacji PIT-8C. Podstawą wystawienia ww. informacji jest art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazał Wnioskodawca - art. 39 ust. 3 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.