IPPB4/4511-1499/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy w zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015 Wnioskodawca winien wykazać przychód w wysokości otrzymanej od komornika kwoty oraz czy winien z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy? Jeśli tak, to czy wykazać winien przychód w całości otrzymanej kwoty, czy w części pomniejszonej o poniesione koszty sądowe?
IPPB4/4511-1499/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. przychody z innych źródeł
 2. weksel
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania sumy pieniężnej wynikającej z weksla i wykazania jej w zeznaniu podatkowym za 2015 r. – jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej braku obowiązku opodatkowania i wykazania przychodu w zeznaniu podatkowym za 2015 r.
 • nieprawidłowe – części dotyczącej momentu powstania przychodu.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania sumy pieniężnej wynikającej z weksla i wykazania jej w zeznaniu podatkowym za 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

W dniu 4 kwietnia 2007 r. przed notariuszem w K. pomiędzy Wnioskodawcą a inną osobą fizyczną została zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, w której Wnioskodawca tę nieruchomość nabywał, a która z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy nie została wykonana i na skutek zawartego w dniu 4 kwietnia 2007 r. porozumienia druga strona umowy zobowiązała się do zwrotu świadczeń i naprawienia szkody (utraconych korzyści). Zapłata została zrealizowana wekslem płatnym do dnia 18 sierpnia 2018 r. Weksel nie został wykupiony w terminie. W wyniku procesu sądowego, wywołanego pozwem wytoczonym przed Sądem Okręgowym w K. z dnia 9 września 2009 r. nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 16 sierpnia 2008 r. sąd nakazał drugiej stronie zapłatę kwoty weksla z ustawowymi odsetkami od dnia 8 września 2008 r. oraz zwrot kosztów sądowych.

W listopadzie 2015 r., w wyniku podjętej egzekucji z nieruchomości dłużnika komornik ściągnął od zobowiązanego część należności z weksla. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie prowadził jej w roku 2007. Dokonane czynności prawne nie mają związku z działalnością gospodarczą także drugiej strony umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015 Wnioskodawca winien wykazać przychód w wysokości otrzymanej od komornika kwoty oraz czy winien z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy... Jeśli tak, to czy wykazać winien przychód w całości otrzymanej kwoty, czy w części pomniejszonej o poniesione koszty sądowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozliczeniu za rok podatkowy 2015 r. w związku z otrzymaniem przez niego w wyniku prowadzonej egzekucji nie powstał w podatku dochodowym obowiązek podatkowy. Egzekucja dotyczyła sumy weksla wystawionego w miejsce umówionego świadczenia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 6. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 7. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w pkt 8 a)-c)- przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 8. a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
 9. inne źródła.

Za przychody z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 updof) uważa się:

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust.1c;
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny;
 10. a) u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9;
 11. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Za przychody z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Realizacja jednak sumy weksla nie może być uważana za źródło przychodów samo w sobie jakkolwiek weksel to papier wartościowy stanowiący bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej w nim sumy. Weksel poprzez jego wystawienie (wręczenie) traci związek z przyczyną jego wystawienia jaką jest realizacja zobowiązania do zapłaty i prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania głównego. Wręczenie weksla stanowi więc zapłatę zobowiązania.

W przypadku opisywany w stanie faktycznym sprawy wręczenie weksla nastąpiło w kwietniu 2007 r. Jakkolwiek weksel stanowił uregulowania zobowiązania o charakterze odszkodowawczym, deliktowym, to jednak zobowiązanie to powstało w roku 2007 i zostało uregulowane w roku 2008. W rozliczeniu za rok 2008 podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym odo osób fizycznych, jako przychód z „innych źródeł”.

Obowiązek uiszczeniu podatku za rok 2008 uległ już przedawnieniu zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem praktycznej realizacji powyższej zasady jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów są tzw. inne źródła.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podkreślić należy, że użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności” wskazuje na to, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym i w związku z tym poza wymienionymi w tym przepisie, także inne przychody mogą być przychodami „z innych źródeł”. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, w którym u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć te wszystkie przychody (korzyści majątkowe), które nie mieszczą się w ściśle określonych kategoriach przychodów, wymienionych w pkt 1-8 ust. 1 art. 10 cytowanej ustawy.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 4 kwietnia 2007 r. Wnioskodawca z inną osobą fizyczną zawarł warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, w której Wnioskodawca tę nieruchomość nabywał, a która z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy nie została wykonana i na skutek zawartego w dniu 4 kwietnia 2007 r. porozumienia druga strona umowy zobowiązała się do zwrotu świadczeń i naprawienia szkody (utraconych korzyści). Zapłata została zrealizowana wekslem. Weksel nie został wykupiony w terminie. W wyniku procesu sądowego, wywołanego pozwem wytoczonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach z dnia 9 września 2009 r. nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 16 sierpnia 2008 r. sąd nakazał drugiej stronie zapłatę kwoty weksla z ustawowymi odsetkami od dnia 8 września 2008 r. oraz zwrot kosztów sądowych. W listopadzie 2015 r., w wyniku podjętej egzekucji z nieruchomości dłużnika komornik ściągnął od zobowiązanego część należności z weksla.

Należy wyjaśnić, że weksel jest papierem wartościowym o określonej przez prawo wekslowe formie, dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które go podpisały, a jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla. Weksel inkorporuje w sobie określone prawo majątkowe. Weksel własny sporządzany w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe - Dz. U. Nr 37, poz. 282), zawiera bezwarunkowe zobowiązanie się wystawcy do zapłacenia we wskazanym miejscu ustalonej sumy pieniężnej w wyznaczonym na wekslu terminie, określonej osobie, zwanej remitentem. Każdy weksel można przenieść przez indos, który oznacza, że poprzez pisemne oświadczenie umieszczone na wekslu przenosi się prawa z weksla na inną osobę. Samo wręczenie weksla, jak też innych środków płatniczych, poza gotówką, nie stanowi zapłaty. Musi temu towarzyszyć równoczesne, w jakiejkolwiek formie (umowa ustna, na piśmie, potwierdzone pismo przewodnie) – zgoda na przyjęcie zapłaty wekslem. Następuje wówczas zwolnienie z długu dłużnika przez wierzyciela – art. 506 do 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Razem ze zgodą stanowi dopiero zapłatę. Następuje wygaśnięcie zobowiązania jako skutek zwolnienia z długu w sytuacji, gdy dłużnik spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, np. zamiast gotówką płaci składnikiem swojego majątku.

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, wskazać należy, że wygaśnięcie zobowiązania z tytułu zwrotu świadczeń i naprawienia szkody (utraconych korzyści) z racji nie zachowania warunków umowy sprzedaży nieruchomości nastąpiło w 2007 r., tj. z chwilą wręczenia weksla. Zawarcie porozumienia z drugą stroną na zapłatę w formie weksla potwierdza płatniczą funkcję wydania weksla.

Zatem suma pieniężna wynikająca z weksla stanowiła w 2007 r. dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Stosownie do art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 uległo już przedawnieniu – o ile nie wystąpiły przesłanki do zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia, o których mowa w art. 70 § 2-6 oraz art. 70a Ordynacji podatkowej – z dniem 31 grudnia 2013 r., tj. z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego czyli roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma już obowiązku rozliczania go w zeznaniu podatkowym.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu w wysokości otrzymanej od komornika kwoty oraz jego wykazania zeznaniu podatkowym za 2015 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychody z innych źródeł
IPPB4/4511-73/16-4/JK | Interpretacja indywidualna

weksel
IPPB2/4514-435/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.