ILPB2/4511-1-500/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Czy umorzone kwoty na mocy wyroku sądowego, o których mowa w opisanym stanie faktycznym, stanowią przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skutkującym obowiązkiem wystawienia PIT-8C?
ILPB2/4511-1-500/15-2/TRinterpretacja indywidualna
  1. przychody z innych źródeł
  2. przychód
  3. umorzenie wierzytelności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pozwem wniesionym w dniu 8 sierpnia 2012 r. Zainteresowany (Gmina) wniósł o zasądzenie od pozwanych kwoty 10 650,04 zł tytułem zaległych opłat mieszkaniowych za lokal mieszkalny oraz odsetek ustawowych za zwłokę.

W toku postępowania Wnioskodawca zmienił wysokość roszczenia na kwotę 6 253,45 zł, zrzekając się roszczenia w pozostałym zakresie, w tym również odsetek ustawowych za okres do dnia wniesienia pozwu. Wyrokiem z dnia 14 października 2014 r. sąd rejonowy umorzył postępowanie w zakresie kwoty przewyższającej 6 253,45 zł. oraz odsetek ustawowych liczonych za okresy wcześniejsze niż wytoczenie powództwa. Zainteresowany wystawił PIT-8C, obejmujący przychód związany z umorzeniem opłat mieszkaniowych w kwocie 4 603,28 zł oraz odsetek w kwocie 2 857,85 zł., tj. łącznie 7 461,13 zł.

Pismem z dnia 7 maja 2015 r. pozwana zakwestionowała prawną podstawę wystawienia PIT-8C odmawiając zapłacenia podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy umorzone kwoty na mocy wyroku sądowego, o których mowa w opisanym stanie faktycznym, stanowią przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skutkującym obowiązkiem wystawienia PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) źródłami przychodów są m.in. inne źródła.

Definicję pojęcia „przychody z innych źródeł” zawiera art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, zaliczając do nich m.in. „inne nieodpłatne świadczenia”.

Ustawa nie definiuje pojęcia „inne nieodpłatne świadczenia” natomiast w orzecznictwie sądowym dla celów podatkowych za nieodpłatne świadczenia powszechnie przyjmuje się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy (vide: wyrok NSA z 12 grudnia 2008 r., sygn. akt II FSK 1361/07).

Zawarta w treści art. 20 u.p.o.d.f. definicja ma charakter otwarty, o czym świadczy zwrot „w szczególności”, co oznacza że do tej kategorii można zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przytoczonym art. 20, a ponieważ kwoty umorzonych czynszów i odsetek nie zostały objęte w przepisach ustawy zwolnieniem podatkowym ani zaniechaniem poboru stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach, przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, że umorzenie nastąpiło na mocy wyroku sądowego. W tym stanie rzeczy, Zainteresowany miał obowiązek wystawić PIT-8C wykazujący przychód podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. w pkt 9 ustawodawca wymienił inne źródła.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł jest każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

Stosownie natomiast do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany wystawił PIT-8C, obejmujący przychód związany z umorzeniem opłat mieszkaniowych w kwocie 4 603,28 zł oraz odsetek w kwocie 2 857,85 zł., tj. łącznie 7 461,13 zł.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz ww. przepisy prawa, należy stwierdzić, że do przychodów z innych źródeł należy zakwalifikować świadczenia uzyskane przez dłużników z tytułu umorzenia zaległości czynszowych oraz odsetek. W takim bowiem przypadku osoby – którym umorzono zobowiązania – uzyskały konkretne korzyści majątkowe; nie muszą kosztem swoich majątków ponosić wydatków, do których uiszczenia były zobowiązane.

W konsekwencji, Zainteresowany był zobowiązany wystawić każdemu z beneficjentów umorzenia (pozwanym) informacje PIT-8C z wykazanymi w nich przychodami z innych źródeł, w rozumieniu art. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo informuje się również, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Zainteresowanego i stanowiskiem Zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychody z innych źródeł
ILPB1/4511-1-846/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

przychód
IPPB1/415-1331/13-4/ES | Interpretacja indywidualna

umorzenie wierzytelności
IBPBI/2/423-1469/14/MO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.