ILPB2/4511-1-312/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów
ILPB2/4511-1-312/15-2/TRinterpretacja indywidualna
  1. aplikacja
  2. internet
  3. programy
  4. przychody z innych źródeł
  5. strony
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach hobby i swojej pasji jaką jest programowanie, Zainteresowana tworzy niekiedy rozszerzenia (małe aplikacje/programy) internetowe wykorzystywane przez różne osoby do tworzenia witryn internetowych. Służą one przykładowo do informowania że witryna/strona internetowa używa cookies (wprowadzono kilka lat temu taki wymóg), czy też zabezpieczenia witryny/strony internetowej przed atakami hakerskimi. Takie rozszerzenia były umieszczane w różnego rodzaju repozytoriach i bankach rozszerzeń/programów, skąd są pobierane nieodpłatnie. Przez parę lat nazbierało się tego trochę, więc Wnioskodawczyni postanowiła to uporządkować i umieścić w jednym miejscu jako zbiór swoich rozszerzeń.

Wnioskodawczyni umieściła na stronie z tymi rozszerzeniami/programami możliwość przekazywania dowolnej kwoty na swoje konto za pomocą mechanizmów płatności internetowych (istnieją takie mechanizmy stworzone przez dostawców płatności internetowych na taką i podobne okoliczności). Faktycznie istnieje taki zwyczaj, że jeżeli ktoś uzna, iż rozszerzenie/program jest bardzo zadowalający, to jeśli jest taka możliwość, przelewa dowolną sumę na konto twórcy, aby w ten sposób podziękować i zmotywować do rozwijania danego oprogramowania lub tworzenia nowego. Panuje zasada całkowitej dowolności co do kwot jak i samego faktu wpłaty – chcesz to wpłacasz – tyle ile chcesz, chcesz to nie wpłacasz wcale, ale i tak korzystasz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. W jaki sposób Zainteresowana ma opodatkować taki dochód w przypadku jego zaistnienia...
  2. Czy następstwem takiej wpłaty powinno być przesłanie zaliczki na podatek dochodowy za ewentualny miesiąc, w którym sytuacja zaistniała, czy też rozliczenie i wpłata należnego urzędowi skarbowemu podatku powinna nastąpić po rozliczeniu rocznym podatku od osób fizycznych na zasadach ogólnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

  1. Ze względu na specyfikę ewentualnego dochodu, brak jakiejkolwiek systematyczności, zasad i pełną dowolność po stronie osób przekazujących kwoty pieniężne, jak również brak elementów typowych dla sprzedaży towarów i usług, dochód taki należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych według obowiązujących w danym roku stawek i progów podatkowych na zasadzie dochodu z innych źródeł.
  2. Zaistniała kwota dochodu powstała w wyniku sytuacji opisanej powyżej powinna zostać ujęta jako całość w rozliczeniu rocznym za rok, w którym powstała i rozliczona w ten właśnie sposób bez wcześniejszego zaliczkowania.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pod pojęciem przychodu kryją się więc wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródła przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym wskazano, że Wnioskodawczyni umieściła na stronie internetowej z rozszerzeniami/programami możliwość przekazywania dowolnej kwoty na swoje konto za pomocą mechanizmów płatności internetowych (istnieją takie mechanizmy stworzone przez dostawców płatności internetowych na taką i podobne okoliczności). Istnieje taki zwyczaj, że jeżeli ktoś uzna, iż rozszerzenie/program jest bardzo zadowalający, to jeśli jest taka możliwość, przelewa dowolną sumę na konto twórcy, aby w ten sposób podziękować i zmotywować do rozwijania danego oprogramowania lub tworzenia nowego. Panuje zasada całkowitej dowolności co do kwot jak i samego faktu wpłaty – chcesz to wpłacasz – tyle ile chcesz, chcesz to nie wpłacasz wcale, ale i tak korzystasz.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego kwoty otrzymane przez Zainteresowaną będą stanowiły podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy podatkowej, a który należy rozliczyć na zasadach ogólnych – bez wcześniejszego zaliczkowania – w rocznym zeznaniu podatkowym i – w zależności od wyniku tegoż rozliczenia – na Zainteresowanej może ciążyć ewentualny obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali podatkowej określonej w art. 27 tejże ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.