IBPB-2-1/4511-425/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek według PIT-8C i z faktury? Jakim przychodem dla Wnioskodawcy jest zwrot równowartości faktury za naprawę uszkodzonego samochodu?
IBPB-2-1/4511-425/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. przychody z innych źródeł
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 8 września 2015 r.), uzupełnionym 26 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 12 listopada 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-425/15/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 26 listopada 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 19 marca 2013 r. doszło do szkody komunikacyjnej na samochodzie Wnioskodawcy, przez wjechanie w wyrwę w asfalcie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. przyjął zgłoszenie szkody z odpowiedzialności cywilnej i nadał nr szkody (...). Po upływie jakiegoś czasu z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wnioskodawca otrzymał pismo odnośnie zgłoszenia szkody z odpowiedzialności cywilnej, w którym napisano o możliwości zawarcia ugody sprowadzającej się do wypłaty przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu kwoty 154,98 zł tytułem rekompensaty za szkodę, opierając się na treści art. 415 w związku z art. 361 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Po zapoznaniu się z pismem i ustaleniu kosztów naprawy, Wnioskodawca odmówił przyjęcia propozycji ugody. Samochód Wnioskodawca naprawił w autoryzowanym serwisie samochodowym. Po zapłaceniu faktury za naprawę samochodu, które doznało uszkodzeń w ww. szkodzie komunikacyjnej opiewającej na 1.790,27 zł Wnioskodawca przedłożył ją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Po upływie kolejnych tygodni Wnioskodawca otrzymał informację, że zostanie mu wypłacona kwota z faktury za naprawę samochodu. W dniu 7 listopada 2013 r. Wnioskodawca otrzymał kwotę 1.790,27 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony samochód. Cała kwota otrzymana od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu jako odszkodowanie za naprawę przez autoryzowany serwis samochodu została zwrócona serwisowi. Jest ona równowartością wystawionej przez serwis samochodowy faktury VAT zaakceptowanej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu po przeprowadzonych przez rzeczoznawcę oględzinach. Po upływie kolejnych miesięcy Wnioskodawca otrzymał z Zarządu pismo z PIT-8C. Wnioskodawca uzyskał informację od pracownika Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, że otrzymane odszkodowanie zostało Wnioskodawcy wypłacone z własnych środków Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z tzw. środków na utrzymanie dróg.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek według PIT-8C i z faktury, tj. dwukrotnie...

Jakim przychodem dla Wnioskodawcy jest zwrot równowartości faktury za naprawę uszkodzonego samochodu...

W ocenie Wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane odszkodowanie przyznane na podstawie ugody pozasądowej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych a zatem nie powinien on odprowadzać podatku. Otrzymana kwota nie była, zdaniem Wnioskodawcy, żadnym jego dochodem, gdyż nie otrzymał on z tego tytułu nawet przysłowiowego grosza.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

W myśl art. 805 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

  • przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  • przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Stosownie do art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 822 ustawy Kodeks cywilny. Świadczenie należne od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC ma wyrównywać uszczerbek majątkowy powstały już w wyniku wystąpienia zdarzenia wyrządzającego szkodę osobie trzeciej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 19 marca 2013 r. doszło do szkody komunikacyjnej na samochodzie Wnioskodawcy, przez wjechanie w wyrwę w asfalcie. W dniu 7 listopada 2013 r. Wnioskodawca otrzymał kwotę 1.790,27 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony samochód. Cała kwota otrzymana od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu jako odszkodowanie za naprawę przez autoryzowany serwis samochodu została zwrócona. Jest ona bowiem równowartością wystawionej przez serwis samochodowy faktury VAT zaakceptowanej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu po przeprowadzonych przez rzeczoznawcę oględzinach. Po upływie kolejnych miesięcy Wnioskodawca otrzymał z Zarządu PIT-8C. Wnioskodawca uzyskał informację od pracownika Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, że otrzymane odszkodowanie zostało Wnioskodawcy wypłacone z własnych środków Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z tzw. środków na utrzymanie dróg.

Jak z powyższego stanu faktycznego wynika, przedmiotowe odszkodowanie zostało Wnioskodawcy wypłacone z własnych środków Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na podstawie zawartego porozumienia a nie w ramach umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zawartej przez ww. Zarząd z towarzystwem ubezpieczeniowym jako szkoda majątkowa na podstawie stosownych przepisów.

Biorąc pod uwagę tak przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane odszkodowanie nie może zostać objęte zwolnieniem uregulowanym art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie jest ono kwotą otrzymaną z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

Ze względu na brak możliwości zakwalifikowania kwoty odszkodowania otrzymanej przez Wnioskodawcę od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu do któregokolwiek ze zwolnień przewidzianych w art. 21 ust. 1, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że kwota tego odszkodowania stanowi przychód w rozumieniu ww. art. 11 ust. 1 jako przychód z innych źródeł. O przychodzie podatkowym z innych źródeł mówimy w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W przypadku bowiem gdyby Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu nie zwrócił Wnioskodawcy kosztów faktury VAT za naprawę uszkodzonego samochodu w autoryzowanym serwisie Wnioskodawca zobowiązany byłby ponieść koszt tej naprawy z własnej kieszeni.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu postąpił zatem prawidłowo wystawiając Wnioskodawcy PIT-8C i wykazując w nim kwotę wypłaconego odszkodowania. Zarząd wywiązał się tym samym z ciążącego na nim obowiązku, o którym mowa w treści ww. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca winien kwotę tę wykazać w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał świadczenie jako przychód z innych źródeł. Nie wystąpi tutaj podwójne opodatkowanie, bowiem kwota otrzymana przez Wnioskodawcę tytułem odszkodowania będzie opodatkowana jednokrotnie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odszkodowania
ILPB2/4511-1-1170/15-3/DJ | Interpretacja indywidualna

przychody z innych źródeł
IBPB-2-1/4511-411/15/BJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
ILPB2/4511-1-962/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.