DD3/033/4/IMD/09/PK-1328/08 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Czy odsetki od kwoty świadczeń nienależnie pobranych podlegają opodatkowaniu oraz czy kwotę umorzonych odsetek od ww. świadczeń należy wykazać w PIT-8C?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu interpretację indywidualną z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr ITPB2/415-386/08/BK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczki alimentacyjnej, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

Dnia 20 czerwca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając - na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 4 kwietnia 2008., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał umorzenia świadczeń nienależnie pobranych w maju 2007 r. w kwocie 170 zł. Wypłata świadczeń rodzinnych nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), natomiast wypłata zaliczki alimentacyjnej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732, ze zm.). W związku z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, Wnioskodawca złożył do urzędu skarbowego informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych przychodach kapitałów pieniężnych PIT-8C, w której wykazał kwotę 170 zł.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Czy odsetki od kwoty świadczeń nienależnie pobranych podlegają opodatkowaniu oraz czy kwotę umorzonych odsetek od ww. świadczeń należy wykazać w PIT-8C?

Jednocześnie Wnioskodawca zajął stanowisko, iż w formularzu PIT-8C należy wykazać jedynie kwotę główną umorzonych świadczeń nienależnie pobranych bez odsetek, ponieważ ustalone odsetki nie stanowią przychodu w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

Podniesione zostało, iż w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów. MOPS podjął - stosownie do postanowień ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - decyzje o umorzeniu świadczeń nienależnie pobranych i odstąpił od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż uregulowanie w przepisach o świadczeniach rodzinnych i w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej kwestii dotyczących odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przemawia za tym, że umorzenie jest również rodzajem świadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym w 2007 r. stanie prawnym stanowisko, że kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, na postawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady opodatkowania dochodów osobistych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwana dalej "ustawą".

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy, stanowiącym, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stąd też opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy, nie zawierał w stanie prawnym obowiązującym w 2007 r. zwolnienia od podatku, które obejmowałoby kwotę umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej.

Także w odniesieniu do tych przychodów nie zostało wydane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP., poświeconego zasadzie powszechności opodatkowania wynika, iż „wszystkie normy wprowadzające zwolnienia przedmiotowe mają charakter odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania według jednakowych, tych samych dla każdego podatnika zasad” (por. wyrok z dnia 29 maja 1996 r. sygn. akt K. 22/95). Konsekwencją powyższego jest wyjątkowy charakter ulg, odliczeń, zwolnień itp. pojmowanych ściśle i nierozszerzająco.

Obowiązujące do końca 2008 r. zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie daje podstaw do stwierdzenia, iż umorzenie nienależnie pobranych wymienionych w nim świadczeń mieści się w zakresie tej regulacji. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku są bowiem wypłacone świadczenia. Ustawodawca poprzez użycie wyrazu „wypłacone” wykluczył ze zwolnienia świadczenia w „postaci umorzenia” nienależnie pobranych świadczeń.

Ponadto należy zauważyć, iż odsetki stanowią dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zawsze jednak otrzymane przez podatnika odsetki podlegają opodatkowaniu. Stosownie bowiem do postanowień art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są:

  • odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. Nr 156, poz. 776) - art. 21 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy,
  • odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 - art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy,
  • odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta - art. 21 ust. 1 pkt 119 ww. ustawy,
  • odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a - art. 21 ust. 1 pkt 130 ww. ustawy.

Odsetki od świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej nie zostały wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, z tych też względów odsetki te podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Od odsetek, które podlegają opodatkowaniu nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy, natomiast kwoty te wykazuje się w rocznej informacji PIT-8C, którą w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazuje się podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Kwotę otrzymanych odsetek podatnik zobowiązany jest wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik otrzymał odsetki.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego należało, z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.