DD3/033/303/OBQ/13/RD-4587/14 | Interpretacja indywidualna

Jeśli w chwili gdy następuje faktyczna wymiana okien mieszkanie członka ma status spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a przeniesienie własności lokalu nastąpiło w okresie oczekiwania na zwrot przez wnioskodawcę części nakładów na wymianę (w chwili otrzymania zwrotu członek był właścicielem) wnioskodawca powinien wystawić członkowi PIT-8C, a członek powinien potraktować ten zwrot jako przychód z innych źródeł?
DD3/033/303/OBQ/13/RD-4587/14interpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie dochodów
  2. przychody z innych źródeł
  3. przychód
  4. spółdzielnie mieszkaniowe
  5. stolarka okienna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2010 r. Nr IBPB II/1/415-879/09/ASz, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Wnioskodawca tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli niebędacych członkami oraz niebędących członkami posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W myśl „Regulaminu gospodarki finansowej oraz tworzenia i gospodarowania funduszami” środki funduszu remontowego przeznacza się między innymi na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych. W przypadku, gdy członek dokonał wymiany okna lub drzwi we własnym zakresie, na jego pisemny wniosek Wnioskodawca zwraca mu 50% nakładów po przedstawieniu rachunków za wykonane prace ze środków funduszu remontowego. Z uwagi na ograniczone środki finansowe funduszu remontowego, wymiana stolarki okiennej dokonywana jest nawet kilka lat po zakwalifikowaniu okien do wymiany. Częsta jest sytuacja kiedy członek dokonuje wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie po dokonaniu przez Wnioskodawcę kwalifikacji do wymiany, a o zwrot 50% nakładów ubiega się w roku, w którym w planie wydatków funduszu remontowego uwzględniono wymianę okien w jego mieszkaniu.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Jeśli w chwili gdy następuje faktyczna wymiana okien mieszkanie członka ma status spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a przeniesienie własności lokalu nastąpiło w okresie oczekiwania na zwrot przez Wnioskodawcę części nakładów na wymianę (w chwili otrzymania zwrotu członek był właścicielem) Wnioskodawca powinien wystawić członkowi PIT-8C, a członek powinien potraktować ten zwrot jako przychód z innych źródeł...

Zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji nie powinien wystawiać członkowi PIT-8C, gdyż w momencie wymiany stolarki okiennej mieszkanie członka posiadało status mieszkania spółdzielczego i wchodziło w skład zasobu mieszkaniowego spółdzielni. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż fakt przekształcenia przez członka prawa do lokalu w okresie oczekiwania na zwrot nie ma znaczenia dla oceny czy zwrot ten stanowi dla członka przysporzenie majątkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za prawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, iż bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków na remont/dokonanie tego remontu jest zgodny ze statutem lub regulaminem obowiązującym u Wnioskodawcy oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 lutego 2010 r. Nr IBPB II/1/415-879/09/ASz, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.