DD3/033/115/OBQ/09/649 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć się, zgodnie z wystawionym przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIT- 8C, czy też zwrócić tylko tę część, którą w roku 2005 faktycznie odliczyła w zeznaniu rocznym?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 12 września 2008 r., Nr ITPB2/415-622/08/IL wydaną na podstawie art. 14b § 1 i 6 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Pani M. B (Wnioskodawczym) przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2008 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W roku 2005 Wnioskodawczyni wymieniła częściowo stolarkę okienną. Otrzymała fakturę na kwotę 2317,68 zł. Ponieważ przepisy podatkowe w 2005 roku pozwalały na rozliczenie wydatków mieszkaniowych, Wnioskodawczyni skorzystała z tego przywileju. W roku 2006 wymieniła kolejną część stolarki okiennej na przeszło 3000,00 zł. Jednak ustawodawca zniósł możliwość odliczeń związanych z remontem mieszkania, tak więc wydatki nie skutkowały częściowym zwrotem podatku z tytułu złożonego rozliczenia rocznego. Problem pojawił się przy rozliczeniu rocznym za rok 2007. Spółdzielnia Mieszkaniowa w T. wystawiła PIT-8C z tytułu „zwrot części poniesionych wydatków na wymianę okien” w kwocie przychodu 3739,81 zł. Powyższa informacja spowodowała, że Wnioskodawczyni musiała całą swoją miesięczną rentę przeznaczyć na zapłacenie podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy powinnam rozliczyć się zgodnie z wystawionym przez Spółdzielnię Mieszkaniową PITem 8C, czy też zwrócić do Skarbu Państwa tę część, którą w roku 2005 faktycznie odliczyła od zeznania podatkowego?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawczym stwierdziła, iż powinna rozliczyć w rozliczeniu rocznym za rok 2007 tylko tę część wydatków za stolarkę okienną, którą wykazała w rozliczeniu rocznym za rok 2005. Wnioskodawczym nadmieniła, iż wymiana stolarki okiennej powinna leżeć po stronie SM, której własnością jest lokal. Ponieważ stare okna nie spełniały swojej podstawowej funkcji, Wnioskodawczym była zmuszona do ich wymiany.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe.

Stwierdził, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powołany art. 21 ustawy zawiera zamknięty katalog zwolnień przedmiotowych, enumeratywnie wymieniając rodzaje dochodów, których uzyskanie nie rodzi obowiązków podatkowych. Wśród tych dochodów objętych zwolnieniem brak jest kwot refundacji wypłaconych przez Spółdzielnie swoim członkom z tytułu poniesionych przez nich uprzednio wydatków na wymianę stolarki okiennej.

Należy podkreślić, iż - zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa - zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego.

W związku z tym, że wszelkiego rodzaju ulgi i zwolnienia są zawsze wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, zwolnień nie wolno rozszerzać na dochody, których w art. 21 ust. 1 ustawy nie wymieniono.

Biorąc powyższe pod uwagę, otrzymany od Spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Za przychody z „innych źródeł” art. 20 ust. 1 ww. ustawy nakazuje uważać w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, jest zatem jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym obejmuje także kwoty wypłacone przez Spółdzielnię z funduszu remontowego będące refundacją kosztów wymiany okien.

Oznacza to, że otrzymana refundacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mimo, iż Spółdzielnia dokonuje zwrotu z funduszu remontowego, który w całości finansowany jest ze składek, m.in. członków Spółdzielni. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż z chwilą przekazania na fundusz remontowy składek przez członków, składki te tworzą przychód Spółdzielni, którym odtąd dysponuje ona jako samoistny podatnik. Członkowie Spółdzielni otrzymują zatem środki finansowe z rachunku innego podmiotu, tj. z dochodów tego podmiotu.

Reasumując Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, iż kwotę refundacji stanowiącą przychód z innych źródeł należy wykazać w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym został otrzymany.

Jednocześnie wskazał, iż podatnicy, którzy uprzednio korzystali z odliczeń wydatków w ramach ulgi na remont i modernizację, a następnie otrzymali ich zwrot (w całości lub w części) i ma do nich zastosowanie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.) lub art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn.zm.) mają prawo wyboru uwzględnienia zwrotu w zeznaniu podatkowym. Tym samym rozliczenia tej kwoty w zeznaniu podatnik może dokonać uwzględniając całą kwotę w wierszu „Inne źródła” w części C. l „Dochody/Straty ze źródeł przychodów” albo jako doliczenie do podatku w wysokości 19% otrzymanego zwrotu, jeżeli w latach ubiegłych kwota w tej wysokości stanowiła podstawę wyliczenia kwoty przysługującego odliczenia z tytułu poniesienia wydatków na remont i modernizację.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, jest stanowisko, że zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową osobom mającym spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych, wydatków za wymianę stolarki okiennej, stanowi u tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, który spółdzielnia winna wykazać w informacji PIT-8C przekazywanej podatnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu, zgodnie z art. 42a ustawy.

W interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r., Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, Minister Finansów uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1, ust. 11 oraz ust. 3).

W przypadku zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz wymienionych powyżej osób poniesionych przez nich wydatków związanych z wymianą okien w nieruchomości stanowiącej zasób spółdzielni mieszkaniowej, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe.

W świetle powyższego, na spółdzielni nie ciąży obowiązek określony w art. 42a ustawy, sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł, właściwym urzędom skarbowym oraz osobom mającym spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, którym dokonano refundacji wydatków na wymianę stolarki okiennej. Zatem osoby te nie mają obowiązku wykazywania przedmiotowego dochodu w zeznaniu rocznym i opodatkowania go wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie podkreślić należy, iż podatnicy, którzy uprzednio dokonali odliczenia poniesionych wydatków na wymianę okien w ramach ulgi na remont i modernizację, a następnie otrzymali całkowity lub częściowy zwrot ze spółdzielni tych wydatków, mają prawo wyboru sposobu uwzględnienia zwrotu w zeznaniu podatkowym. Rozliczenia tej kwoty w zeznaniu podatnik może dokonać poprzez jej uwzględnienie w przychodach albo doliczenie do podatku kwoty faktycznie odliczonej w latach ubiegłych, gdy otrzymuje całkowity zwrot, bądź proporcjonalnie, w przypadku częściowego zwrotu.

Jeżeli zwrot ze Spółdzielni dotyczy zarówno wydatków, do których zastosowanie miała ulga na remont i modernizację, jak też wydatków nie podlegających rozliczeniu w ramach tej ulgi, należy z całej kwoty otrzymanego zwrotu wyliczyć tę część, która podlega rozliczeniu, w związku z wcześniej dokonanymi odliczeniami w ramach ulgi na remont i modernizację.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.