0115-KDIT2-2.4011.90.2018.1.ENB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych studentkom i studentom zagranicznym, będącym uczestnikami projektu pt. „M”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2018 r. (data wpływu 21 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet (Wnioskodawca), utworzony na podstawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu, jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

W dniu październiku 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „M”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Umowa została zawarta pomiędzy: N. a Wnioskodawcą.

Wnioskodawca realizuje projekt pn. „M”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia (MPK) dla studentów z Polski i zagranicy poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy oraz realizacja MPK na studiach II stopnia na specjalności „G” w Uniwersytecie, skierowanego do 20 studentów/ek z Polski i zagranicy.

Wnioskodawca w projekcie pn. „M”, będzie zawierał dwustronne umowy na udzielenie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego dla studentki/studenta zagranicznego.

Stronami umowy będzie Wnioskodawca oraz studentka/student zagraniczny, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i spełniają niżej wymienione kryteria:

 1. posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573);
 6. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Każdy zagraniczny student/ka otrzyma wsparcie tj. świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymanie podczas studiów nieprzekraczające 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł). Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w ratach miesięcznych w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) na podstawie zawartej umowy. Kwota świadczenia pieniężnego przeznaczona będzie na koszty zakwaterowania oraz utrzymania studentki/studenta w trakcie realizacji procesu kształcenia tj. semestr I - 5 miesięcy, semestr II - 4 miesiące, semestr III - 5 miesięcy.

Realizatorem projektu jest Wnioskodawca.

Studentki i studenci zagraniczni, którym Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia pieniężne przeznaczone na zakwaterowanie i utrzymanie, będą uczestnikami projektu pt. „M”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, natomiast świadczenia pieniężne będą stanowiły pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od wypłaconych świadczeń pieniężnych studentkom i studentom zagranicznym, którzy są uczestnikami projektu pt. „M” należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.). Ponieważ świadczenie pieniężne wypłacane będzie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a studentka i student otrzymujący wsparcie w postaci świadczenia pieniężnego będą uczestnikami projektu, w związku z tym na podstawie przytoczonych przepisów Wnioskodawca uważa, że świadczenia pieniężne podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie natomiast do art. 3 ust. 2b ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że katalog dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w powoływanym przepisie art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc, ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski. Jeżeli źródło przychodów nierezydenta znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to Rzeczpospolita Polska ma prawo opodatkować dochody uzyskane z tego źródła na zasadach obowiązujących w tym państwie (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wskazane w pkt 9 tego przepisu inne źródła.

Jak stanowi art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy i jednocześnie niekwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że w październiku 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „M”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia (MPK) dla studentów z Polski i zagranicy poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy oraz realizacja MPK na studiach II stopnia na specjalności „G” w Uniwersytecie, skierowanego do 20 studentów/ek z Polski i zagranicy.

Wnioskodawca w projekcie pn. „M”, będzie zawierał dwustronne umowy na udzielenie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego dla studentki/studenta zagranicznego.

Stronami umowy będzie Wnioskodawca oraz studentka/student zagraniczny, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i spełniają niżej wymienione kryteria:

 1. posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573);
 6. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Każdy zagraniczny student/ka otrzyma wsparcie tj. świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymanie podczas studiów nieprzekraczające 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł). Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w ratach miesięcznych w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) na podstawie zawartej umowy. Kwota świadczenia pieniężnego przeznaczona będzie na koszty zakwaterowania oraz utrzymania studentki/studenta w trakcie realizacji procesu kształcenia tj. semestr I - 5 miesięcy, semestr II - 4 miesiące, semestr III - 5 miesięcy.

Realizatorem projektu jest Wnioskodawca.

Studentki i studenci zagraniczni, którym Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia pieniężne przeznaczone na zakwaterowanie i utrzymanie, będą uczestnikami projektu, natomiast świadczenia pieniężne będą stanowiły pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca na rzecz zagranicznych studentów dokona wypłaty świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania podczas studiów, to osoby te uzyskają przychód z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć jednakże należy, że w przypadku studentów zagranicznych, którzy nie będą posiadali miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce zastosowanie znajdą przepisy właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W sytuacji gdy w świetle przepisów właściwej umowy świadczenie będzie podlegało wyłącznie w miejscu zamieszkania danego studenta, to jednocześnie nie będzie ono podlegało opodatkowaniu w Polsce, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 42a ustawy.

Jeśli natomiast student zagraniczny będzie miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, lub w świetle właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce to zastosowanie znajdzie wskazany we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagane jest, aby środki finansowe były otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu. Przez uczestników projektu, o których mowa w powołanym wyżej przepisie, należy natomiast rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Mając zatem na uwadze, że studentki i studenci zagraniczni (w przypadku gdy mają oni miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, lub zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania świadczenia o których mowa we wniosku podlegają opodatkowaniu w Polsce) będą uczestnikami projektu pt. „M” a świadczenia pieniężne będą stanowiły pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), to uznać należy że zostały spełnione przesłanki pozwalające na zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

Oznacza to, że w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionej we wniosku sytuacji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 42a ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.