0111-KDIB2-3.4011.108.2017.2.KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy przekazywane przez organizatora Programu Akceleracji, tj. X Sp. z o.o., uczestnikom tego programu wypłaty pieniężne stanowią dla uczestników przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm., dalej: „u.p.d.o.f”) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
2. Czy w przypadku uznania odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłową, X Sp. z o.o., jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na podatek, czy też powinna wystawić uczestnikom programu informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 lipca 2017 r. (data wpływu 10 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z 23 sierpnia 2017 r. (data wpływu 29 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów:

 • w części dotyczącej uznania wypłaconych stypendiów jako przychód z innych źródeł – jest prawidłowe (pytania oznaczone we wniosku nr 1),
 • w pozostałej części – jest nieprawidłowe (pytania oznaczone we wniosku nr 2).

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2017 r., wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów. Z uwagi na braki formalne stwierdzone we wniosku, pismem z 28 lipca 2017 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4011.108.2017.1.KB, 0111-KDIB2-3.4010.48.2017.1.KB wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano pismem z 23 sierpnia 2017 r. (data wpływu 29 sierpnia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

X” Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”), została zawiązana w dniu 29 lipca 2016 r. Głównym obszarem i celem działalności Spółki jest wsparcie branży gier wideo w Polsce. Wsparcie to będzie realizowane poprzez kierowanie do młodych twórców gier oraz start-upów dedykowanych szkoleń, mentoringu oraz finansowania. Efektem działań Spółki będzie powstanie nowych firm działających na rynku gier wideo. Wsparcie realizowane jest poprzez konkursy ogłaszane dwa razy w ciągu roku. Pierwszy odbył się w styczniu 2017 r. Wsparcie realizowane jest zarówno w sferze ekonomicznej jak też organizacyjnej, a także poprzez wzmocnienie kompetencji przyszłych i obecnych twórców gier. Głównym elementem wsparcia jest możliwość uzyskania pomocy akceleratora Wnioskodawcy w rozwoju pomysłów na grę jego uczestników - osoby nieposiadające niezbędnych możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych. Efektem działania Programu Akceleracji ma być utworzenie Spółek, które zostaną zaopatrzone w konieczne narzędzia, finansowanie i opiekę mentorów. W zależności od potrzeb realizowane będzie również wsparcie w promocji i uzyskaniu dalszego finansowania projektu. Innym obszarem działalności Wnioskodawcy w ramach prowadzonego akceleratora gier wideo będzie prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych i wideo.

Osoby i start-upy zainteresowane uczestnictwem w konkursie zgłaszają się do Wnioskodawcy. Po weryfikacji przedstawianych pomysłów gier następuje selekcja kandydatów i wybór osób, które będą brały udział w konkursie - Programie Akceleracji. Z uczestnikami podpisywane są umowy dotyczące uczestnictwa w Programie Akceleracji, które szczegółowo opisują jego warunki. W trakcie trwania Programu Akceleracji, okres 3 miesięcy, jego uczestnicy otrzymują od Wnioskodawcy - organizatora Programu Akceleracji - świadczenie pieniężne określone w umowie jako stypendium o wartości do 1800 zł miesięcznie. Środki pochodzące ze stypendium mogą być wydatkowane przez uczestników wyłącznie na cele związane z uczestnictwem w programie i są świadczeniem bezzwrotnym. Z uwagi na pionierski sposób wsparcia młodych twórców gier komputerowych i wideo w Polsce, X sp. z o.o., powzięła wątpliwość w zakresie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłacanymi uczestnikom Programu Akceleracji środkami pieniężnymi.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2017 r., Wnioskodawca wskazał, że Uczestnicy Programu Akceleracji są osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Spółka X podpisała z uczestnikami Programu Akceleracji Umowy dotyczące uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym. Należy podkreślić, że w Programie Akceleracji Uczestnicy występują w Zespołach, jeden Zespół liczy minimum dwóch Uczestników. Umowy regulują m.in. następujące aspekty pomiędzy X Sp. z o.o. (Organizatorem) a Zespołami.:

 1. Przedmiot umowy, tj. określenie szczegółowych praw i obowiązków Stron w związku z uczestnictwem w Programie Akceleracyjnym.
 2. Udział Zespołu (Uczestników) w Fazie Akceleracji.
 3. Ogólne zobowiązania Organizatora w odniesieniu do Fazy Akceleracji.
 4. Stypendium (jego wysokość, sposób wypłacania - ilość transz).
 5. Zakończenie Fazy Akceleracji.
 6. Udział Zespołu w Fazie Inwestycyjnej.
 7. Prawa Organizatora w związku z Zewnętrzną Inwestycją.

Umowy dotyczące uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym precyzują i wskazują, że:

 1. Uczestnicy wzięli udział w Naborze Pomysłów prowadzonym w ramach Programu Akceleracyjnego organizowanego przez X Sp. z o.o.;
 2. Decyzją Komisji Konkursowej na podstawie przedstawionego Pomysłu gry Zespół został zakwalifikowany do udziału w drugim etapie Programu - Fazie Akceleracji;
 3. Uczestnikom przysługują wyłączne prawa do Pomysłu gry;
 4. Zgodnie z Punktem 6.3 Regulaminu Programu Zespół zakwalifikowany do Fazy Akceleracji zawiera z Organizatorem Umowę Akceleracyjną, której zawarcie jest niezbędne do udziału w Fazie Akceleracji oraz Fazie Inwestycyjnej;
 5. Strony pragną uszczegółowić i rozwinąć prawa i obowiązki przewidziane w Regulaminie w celu stworzenia warunków dla wzajemnej współpracy w związku z Programem, w szczególności zaś prawa i obowiązki związane z inwestowaniem w rozwój oraz wdrożenie Pomysłu;
 6. Strony wyrażają wolę dążenia do nawiązania długofalowej współpracy, zakładającej m.in. potencjalną inwestycję Organizatora oraz Inwestorów w rozwój i wdrożenie Pomysłu;

Podsumowując, Umowy dotyczące uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym regulują prawa i obowiązki Organizatora i Zespołów Uczestników, opisują Fazę Akceleracji i Fazę Inwestycji. Umowa zakłada dążenie do długofalowej współpracy oraz potencjalną inwestycję Organizatora w rozwój, wdrożenie i komercjalizację Pomysłu gry.

Opisana powyżej Umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym nie jest umową zlecenie ani umową o dzieło.

Od momentu zawiązania Spółki do czasu złożenia Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka osiągała przychody z odsetek od lokowanych środków pieniężnych w lokatach overnight i lokatach terminowych. Do momentu złożenia Wniosku Spółka nie osiągnęła przychodów z tytułu działalności wydawniczej gier wideo ani z inwestycji w udziały przedsiębiorstw założonych przez uczestników Programu Akceleracyjnego.

Zgodnie z Umową Spółki X przedmiotem jej działalności jest m.in. produkcja gier i zabawek, działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, pozostała działalność wydawnicza. Ponadto, zgodnie z Umowami dotyczącymi uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym, Spółka X przewiduje kapitałowe zaangażowanie (Faza Inwestycyjna) w rozwój lub wdrożenie pomysłu gry. Zdaniem Spółki X wypłacane świadczenia pieniężne uczestnikom Programu Akceleracji (stypendia) przyczynią się do osiągnięcia przychodów przez Spółkę w przyszłości. Spółka wspierając finansowo i organizacyjnie uczestników Programu Akceleracji wpływa na rozwój ich pomysłów gier wideo, powodując że stają się możliwe do realizacji w postaci gotowych produktów - gier wideo, a następnie do ich komercjalizacji. Spółka przewiduje osiągać przychody z działalności wydawniczej gier wideo, które zostaną dopracowane przez uczestników w trakcie Programu Akceleracji. Spółka przewiduje osiągać przychody z inwestycji w przedsiębiorstwa zawiązywane przez uczestników Programu Akceleracji w celu komercjalizacji pomysłu gry wideo (objęcie udziałów w spółce zawiązanej przez uczestników Programu Akceleracji, a następnie sprzedaż udziałów po osiągnięciu przez producenta gry wideo odpowiedniej wielkości przedsiębiorstwa). Spółka przewiduje, że inwestycja w pomysły gier wideo uczestników Programu Akceleracyjnego na samym początku ich powstania oraz w ich przedsiębiorstwa typu start-up może charakteryzować się wysoką zyskownością. Stąd też selekcja najbardziej wartościowych pomysłów gier wideo, wsparcie najbardziej kreatywnych twórców gier wideo oraz nawiązanie z nimi współpracy na początkowym etapie ich działalności. Wypłata świadczeń pieniężnych w formie stypendiów pozwoli Spółce na nawiązanie pozytywnych, długotrwałych relacji z twórcami gier wideo. Program Akceleracji wpłynie na rozwój ich pomysłów gier oraz możliwość uzyskania w przyszłości przez Spółkę X przychodów wynikających z komercjalizacji koncepcji gier wideo (wydawanie gier wideo lub inwestycja w przedsiębiorstwo produkujące grę wideo).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy przekazywane przez organizatora Programu Akceleracji, tj. X Sp. z o.o., uczestnikom tego programu wypłaty pieniężne stanowią dla uczestników przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm., dalej: „u.p.d.o.f”) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy w przypadku uznania odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłową, X Sp. z o.o., jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na podatek, czy też powinna wystawić uczestnikom programu informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Według informacji Wnioskodawcy zadane we wniosku pytanie oznaczone nr 1 dotyczy stanu faktycznego, natomiast pytanie nr 2 obejmuje zdarzenie przyszłe.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, przekazywane przez niego jako organizatora Programu Akceleracji wypłaty pieniężne określone w umowach z uczestnikami programu jako stypendia, stanowią dla uczestników przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast, stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przekazywane przez niego uczestnikom Programu Akceleracji wypłaty pieniężne określone jako stypendia, stanowią przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., źródłami przychodu są też inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności stypendia i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W znaczeniu prawnym stypendium jest to jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.

Świadczenie pieniężne wypłacane przez spółkę uczestnikom Programu Akceleracyjnego mieści się w podanej definicji. Jednocześnie Wnioskodawca interpretuje, że użycie określenia „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, nie ma przeszkód aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione w art. 20 ust. 1 ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, że uczestnicy Programu Akceleracyjnego, którym jest wypłacane stypendium, nie są pracownikami spółki, ani w żaden inny sposób nie są powiązani z organizatorem programu. Dlatego zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone stypendium należy zakwalifikować do „innych” źródeł przychodów.

Tym samym mając na uwadze przedstawione okoliczności opisane w stanie faktycznym oraz powołane przepisy prawa, Wnioskodawca stwierdza, że wypłaty dokonywane na rzecz uczestników Programu Akceleracyjnego określane jako stypendium, stanowią dla nich przychód, który należy zakwalifikować jako przychód z „innych” źródeł. Właściwe jest zatem opodatkowanie stypendiów podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.

W odniesieniu do pytania nr 2, w przypadku uznania odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłową, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jako organizatorowi Programu Akceleracyjnego nie ciąży na nim obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Spółka będzie zobowiązana do wystawienia uczestnikom Programu Akceleracyjnego informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f., obowiązek ten wynika z samego faktu wypłaty stypendium. Podatek dochodowy będą mieli obowiązek odprowadzić uczestnicy Programu Akceleracyjnego sami za siebie w rozliczeniach rocznych za dany rok podatkowy.

Podsumowując przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe Wnioskodawca uważa, że w przypadku uznania przez organ, że opisane wypłaty stypendium podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na organizatorze Programu Akceleracyjnego nie ciąży obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a jego obowiązki ograniczają się do wystawienia uczestnikom programu informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów w części dotyczącej uznania wypłaconych stypendiów jako przychód z innych źródeł jest prawidłowe, w pozostałej części jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm., dalej: „updof”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 updof, do źródeł przychodów zalicza się inne źródła.

Przepis art. 11 ust. 1 updof, stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast, zgodnie z art. 20 ust. 1 updof, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 updof. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Spółką z o.o., obszarem i celem działalności Spółki jest wsparcie branży gier wideo w Polsce. Głównym elementem wsparcia jest możliwość uzyskania pomocy akceleratora-Wnioskodawcy w rozwoju pomysłów na grę jego uczestników - osoby nieposiadające niezbędnych możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych. Efektem działania Programu Akceleracji ma być utworzenie Spółek, które zostaną zaopatrzone w konieczne narzędzia, finansowanie i opiekę mentorów. Z uczestnikami podpisywane są umowy dotyczące uczestnictwa w Programie Akceleracji, które szczegółowo opisują jego warunki. W trakcie trwania Programu Akceleracji, okres 3 miesięcy, jego uczestnicy otrzymują od Wnioskodawcy - organizatora Programu Akceleracji - świadczenie pieniężne określone w umowie jako stypendium o wartości do 1800 zł miesięcznie. Środki pochodzące ze stypendium mogą być wydatkowane przez uczestników wyłącznie na cele związane z uczestnictwem w programie i są świadczeniem bezzwrotnym.

Z uwagi na pionierski sposób wsparcia młodych twórców gier komputerowych i wideo w Polsce, Wnioskodawca, powziął wątpliwość w zakresie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłacanymi uczestnikom Programu Akceleracji środkami pieniężnymi. Uczestnicy programu są osobami, które nie prowadza działalności gospodarczej.

W art. 21 ust. 1 updof, ustawodawca zawarł katalog zwolnień przedmiotowych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 39 updof, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym lub stypendia przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz inne stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 40 updof, stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie natomiast, z art. 21 ust. 1 pkt 40b updof, stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że wypłacane stypendia nie spełniają przesłanek do zastosowania któregokolwiek ze zwolnień przewidzianych przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 ustawy. W konsekwencji stypendia wypłacane przez Wnioskodawcę podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.

Odnosząc się do obowiązków płatnika, wskazać należy, że w myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 updof, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów.

W myśl art. 35 ust. 2 updof, za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.

Ustawodawca nie zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych definicji stypendium. W treści art. 35 ust. 2 objaśnia jedynie znaczenie tego pojęcia przez przykładowe wyliczenie jego zakresu, a na przykładowy charakter wyliczenia wyraźnie wskazuje użyty zwrot „w szczególności”. Powyższe sugeruje, że pojęcie to ma charakter szeroki.

Biorąc powyższe pod uwagę z art. 35 ust. 1 pkt 2 wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków płatnika w związku z wypłaconym stypendium. Należy bowiem uznać, że w pojęciu „inne jednostki organizacyjne” użytym w przywołanym przepisie mieszczą się m.in. spółki kapitałowe. Są to bowiem inne jednostki organizacyjne niż wprost wymienione w przepisie.

Natomiast, zgodnie z art. 39 ust. 1 updof, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Reasumując, stypendia wypłacane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych między stronami umów dotyczących uczestnictwa w Programie Akceleracji, stanowić będą dla stypendystów (uczestników Programu Akceleracji) – jako osób niemających statusu pracownika i niezwiązanych z Wnioskodawcą stosunkiem pracy – przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof. Na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek wynikający z pełnienia funkcji płatnika w myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 updof. Zatem, w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych (stypendiów) wypłacanych uczestnikom (stypendystom), Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia na podstawie art. 39 ust. 1 updof, informacji PIT-11. Nie będzie miał natomiast obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendiów:

 • w części dotyczącej uznania wypłacanych stypendiów jako przychów z innych źródeł, należy uznać za prawidłowe,
 • w pozostałej części należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.