Przychody z innych źródeł | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody z innych źródeł. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania.

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „ w szczególności ”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

2018
23
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania sumy pieniężnej wynikającej z weksla

Fragment:

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. W myśl art. 20 ust. 1b za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się także przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Użyty przez ustawodawcę zwrot „ w szczególności ” wskazuje na to, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym i w związku z tym poza wymienionymi w tym przepisie, także inne przychody mogą być przychodami „ z innych źródeł ”.

2018
27
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć się, zgodnie z wystawionym przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIT- 8C, czy też zwrócić tylko tę część, którą w roku 2005 faktycznie odliczyła w zeznaniu rocznym?

Fragment:

W interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r., Nr DD3/033/33/KDJ/09/209 , Minister Finansów uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1, ust. 1 1 oraz ust. 3). W przypadku zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz wymienionych powyżej osób poniesionych przez nich wydatków związanych z wymianą okien w nieruchomości stanowiącej zasób spółdzielni mieszkaniowej, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe. W świetle powyższego, na spółdzielni nie ciąży obowiązek określony w art. 42a ustawy, sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł, właściwym urzędom skarbowym oraz osobom mającym spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, którym dokonano refundacji wydatków na wymianę stolarki okiennej.

2018
27
kwi

Istota:

Czy odsetki od kwoty świadczeń nienależnie pobranych podlegają opodatkowaniu oraz czy kwotę umorzonych odsetek od ww. świadczeń należy wykazać w PIT-8C?

Fragment:

Ponadto należy zauważyć, iż odsetki stanowią dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zawsze jednak otrzymane przez podatnika odsetki podlegają opodatkowaniu. Stosownie bowiem do postanowień art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. Nr 156, poz. 776) - art. 21 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy, odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 - art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta - art. 21 ust. 1 pkt 119 ww. ustawy, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a - art. 21 ust. 1 pkt 130 ww. ustawy.

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowania zwrotu kosztów w związku z opóźnieniem podpisania umowy przenoszącej własność lokalu przez dewelopera

Fragment:

Użycie w powyższym przepisie sformułowania w szczególności, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera bowiem jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła. Zatem, o przychodzie można mówić wtedy, gdy ma on charakter trwałego przysporzenia majątkowego, tj. ma konkretny wymiar finansowy, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zatem dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli (...)

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z opłaceniem kosztów podróży i zakwaterowania interesariusza projektu.

Fragment:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Sformułowanie „ w szczególności ” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł – w rozumieniu ww. ustawy– jest każda forma przysporzenia majątkowego, tj. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

2018
16
kwi

Istota:

PIT - w zakresie skutków podatkowych umorzenia części zadłużenia.

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł o których mowa w art. 10 ust. l pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka OFE wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Umorzenie zadłużenia nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „ Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta obowiązujących w latach 2015-2019 ”. Postanowienia Uchwały, która wprowadziła program jednorazowej pomocy dłużnikom polegającej na restrukturyzacji zadłużenia, mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm.

2018
15
kwi

Istota:

Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi opodatkowania przychodu wymienionego w poz. 25 formularza PIT-8C wystawionego przez Prokura Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2016 r., jako przychodu z innych źródeł?

Fragment:

Nie staje się również przez to zobowiązaniem bezzwrotnym i nie powoduje obowiązku powstania przychodu ani z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani tym bardziej jako przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ww. ustawy. Inaczej mówiąc, w opinii Wnioskodawczyni, obowiązek podatkowy mógłby powstać w przypadku umorzenia wierzytelności przez bank jeszcze przed przedawnieniem lub już po przedawnieniu, co jednak nie nastąpiło, gdyż bank za określoną sumę pieniężną sprzedał przedawnioną wierzytelność, która następnie była nadal dochodzona przez Fundusz Prokura na drodze sądowej. Umarzając wtedy należność bank mógłby mieć podstawę do wystawienia przychodu z umorzenia na druku PIT-8C. Z przedstawionych względów Wnioskodawczyni nie uważa, by było prawidłowe wystawienie przez Fundusz Prokura informacji PIT-8C za 2016 r., oraz że wskazany przychód należy traktować jako przychód z innych źródeł za 2016 r. Fundusz Prokura nie powinien poza tym wystawiać dokumentu PIT-8C nie będąc pierwotną stroną umowy oraz zobowiązania. Jednakże, nawet, gdyby przyjąć możliwość wystawienia informacji o powstaniu przychodu z innych źródeł, a związanego z upływem terminu przedawnienia, to prawidłowo taka informacja winna być wystawiona za 2009 r., czyli rok faktycznego momentu powstania przychodu po stronie Wnioskodawczyni, ze względu na przedawnienie zobowiązania.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą środków na realizację projektu członkom Zespołu Wolontariackiego niebędącym pracownikami

Fragment:

(...) przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ww. przekazanie nie stanowi/nie będzie stanowić przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciąży/nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia osobom niebędącym pracownikami, „ Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C ” i przesłania ich w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązek przekazania przez płatnika podatnikom informacji PIT-8C, w związku z objęciem ubezpieczeniem członków Zespołu Wolontariackiego niebędących pracownikami

Fragment:

(...) przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ww. ubezpieczenie nie stanowi/nie będzie stanowić przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Wobec powyższego, stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciąży/nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia osobom niebędącym pracownikami, „ Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C ” i przesłania ich w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.