Przychody z innych źródeł | Interpretacje podatkowe

Przychody z innych źródeł | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody z innych źródeł. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy bezzwrotne zapomogi z Funduszu Wzajemnej Pomocy Rolnikom, które Spółdzielnia będzie wypłacała swoim członkom, są traktowane jako nieodpłatny przychód i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to czy zaliczka na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych może być potrącona, pobierana przez Spółdzielnię i wpłacana do ... Urzędu Skarbowego ....?
Fragment:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „ w szczególności ”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.
2017
18
maj

Istota:
Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię oraz jej męża w dniu 11 października 2016 r. z Gminą Miasto umowy spowodowało powstanie po ich stronie przychodu z innych źródeł, w rozumieniu art. 20 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Użyty we wskazanym przepisie zwrot „ w szczególności ” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.
2017
10
maj

Istota:
Czy kwota otrzymana od synowej w zamian za zrzeczenie się prawa do dożywotniego użytkowania gruntów wraz z domem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „ w szczególności ” oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Jak wynika z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z opisu zdarzenia przyszłego dokonanego przez Wnioskodawczynię wynika, że jako dożywotni użytkownik gruntów rolnych oraz domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych otrzyma Ona razem z mężem w zamian za zrzeczenie się prawa do dożywocia i wymeldowanie kwotę 150.000 zł. Otrzymanie ww. kwoty w związku ze zrzeczeniem się prawa niewątpliwie stanowi dla Wnioskodawczyni przysporzenie majątkowe, skutkujące powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym osiągnięto ten przychód.
2016
2
gru

Istota:
Skutki podatkowe nabycia ogółu praw i obowiązków spółce komandytowej po cenie niższej niż cena rynkowa.
Fragment:
W konsekwencji, różnica pomiędzy ceną nabycia praw i obowiązków w spółce komandytowej a ich wartością rynkową spowoduje powstanie przychodu z innych źródeł i tym samym konieczność zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego według skali podatkowej. Pismem z dnia 4 lutego 2013 r. Wnioskodawca wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2013 r. nr ILPB1/415-1020/12-2/AP . W wyniku ponownej analizy sprawy, Organ stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji (odpowiedź na ww. wezwanie z 27 lutego 2013 r. nr ILPB1/415W-10/13-4/AP). W związku z powyższym, Strona wniosła w dniu 28 marca 2013 r. skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem tut. Organu. Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z 26 kwietnia 2013 r. nr ILPB1/4160-27/13-2/AP. Po rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w dniu 30 października 2013 r. sygn. akt I SA/Po 388/13, w którym uchylił zaskarżoną interpretację. Pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. nr ILRP-007-268/13-2/MT Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od wyżej powołanego wyroku WSA. Wyrokiem z 15 kwietnia 2016 r. sygn. akt II FSK 585/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Dnia 3 czerwca 2016 r. do tut.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Natomiast środki nie stanowiące diet, bądź zwrotu kosztów podróży oraz zwrot kosztów wypłaconym ponad limit określony w ww. rozporządzeniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł ”. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji Stypendysta uzyska przychód z innych źródeł. Wypłacane przez Wnioskodawcę środki mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, do wysokości limitów wskazanych w przepisach Rozporządzenia. W pozostałym zakresie, tj. w zakresie przychodów osiąganych przez Stypendystów niebędących pracownikami Instytutu (doktorantów), które nie mogą zostać objęte zwolnieniem od podatku, Instytut jako podmiot wypłacający te należności będzie obowiązany do sporządzenia informacji o wysokości przychodów w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego oraz przesłania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwego co do zasady ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, na podstawie art. 42a updof. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych: stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w odniesieniu do stypendium doktorskiego, nieprawidłowe – w odniesieniu do pozostałej części. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
17
lip

Istota:
Czy wystawienie PIT-8C przez Wnioskodawcę dla obydwojga małżonków jest prawidłowe?
Fragment:
Zatem osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, otrzymująca ww. środki uzyskuje jednocześnie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, gdyż zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do przychodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. W związku z wypłatą przez Wnioskodawcę – na podstawie stosownych regulacji prawnych – kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego przypadających na osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wystawienia informacji PIT-8C o osiągniętych dochodach. Jednakże, ponieważ z treści wniosku wynika, iż faktycznie świadczenie było wypłacone na jednego małżonka, nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą iż informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C należało wystawić dla obydwojga małżonków. Skoro bowiem świadczenie było wypłacone jednemu z małżonków, to uznać należy, że to on uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu i w konsekwencji tylko dla małżonka otrzymującego świadczenie należało wystawić PIT-8C. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
15
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z pokryciem kosztów przekwalifikowania zawodowego.
Fragment:
Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „ w szczególności ”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.
2016
26
maj

Istota:
Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.
Fragment:
W związku z umorzeniem zaległości czynszowych wystawia się informację o przychodach z innych źródeł dla dłużników na druku PIT-8C. Podstawa odpowiedzialności solidarnej dłużników wynika z: faktu, iż wszyscy dłużnicy są stronami stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty należności czynszowych za najem, art. 668 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z umorzeniem czynszu za lokal i odsetek ustawowych w kwocie 52.583,64 zł Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C... Wnioskodawca uważa, że ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C na osobę, której umorzono zaległość za czynsz i odsetki ustawowe, stanowiącą przychód z innych źródeł w kwocie: 52.583,64 zł, mimo iż pozostali dłużnicy są zobowiązani solidarnie do spłaty zobowiązania, natomiast umorzenie kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie: 567,60zł nie wywołuje skutków podatkowych i nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2016
24
maj

Istota:
Czy przekazywane na osobisty rachunek bankowy Wnioskodawczyni przez jej małżonka kwoty wydatkowane na utrzymanie rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W konsekwencji świadczenia o których mowa w art. 27 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy uzyskane przez Wnioskodawczynię od małżonka, z którym pozostaje w rozdzielności majątkowej, a które były przeznaczone na Jej utrzymanie stanowią dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.
2016
28
kwi

Istota:
Skutki podatkowe umorzenia przedawnionych należności z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego
Fragment:
W związku z powyższym, skoro jak wskazała Wnioskodawczyni we wniosku, przedmiotowe należności od Jej zobowiązania pieniężnego z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego wraz z odsetkami były przedawnione i zostały umorzone przez Prezydenta Miasta ...., to uznać należy, że nie doszło po stronie Wnioskodawczyni do powstania, podlegającego opodatkowaniu, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Zatem, nie wystąpił obowiązek sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej ..... działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem.
2016
21
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.