Przychody w walutach obcych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody w walutach obcych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Ustalenie momentu uzyskania przychodu oraz przeliczenia przychodu na złote

Fragment:

Z tego względu, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera unormowania dotyczące zasad ujmowania – dla celów podatkowych – uzyskanych przychodów w walucie obcej (art. 11a ust. 1) oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów w walucie obcej (art. 11a ust. 2), tj. sposobu przeliczenia tych wartości na złote. Stosownie do treści art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Powołane regulacje wskazują zatem, na konieczność zastosowania – dla celów przeliczenia na złote przychodów uzyskanych w walucie obcej – kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przy czym, co istotne w niniejszej sprawie, zasada wyrażona w przepisie art. 11a ust. 1 dotyczy przychodów wyrażonych w walutach obcych. A zatem, w sytuacji gdy przychód został wyrażony w walucie obcej podatnik zobowiązany jest przychód ten przeliczyć według kursu średniego tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zatem, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przychód należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca, po zakończeniu którego Wnioskodawca wystawia fakturę.

2013
8
lis

Istota:

Czy Podatnik przy obliczaniu kwot przychodów w celu rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do samodzielnego przeliczania kwot uzyskiwanego wynagrodzenia, o których mowa w kontrakcie na polskie złote?

Fragment:

U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jak wynika z treści wniosku wynagrodzenie Wnioskodawcy określone w kontrakcie jest wyrażone w koronach duńskich przeliczonych w tejże umowie również na polskie złote. Wypłata następuje przez duńską spółkę w polskiej walucie na konto Wnioskodawcy w polskim banku. W świetle powyższego, Wnioskodawca nie uzyskuje zatem przychodów w walucie obcej, a tym samym nie znajduje zastosowania art. 11a ust. 1 ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j.

2013
7
lis

Istota:

Sposób przeliczania przychodu wyrażonego w walucie obcej

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 11a ust. 1 ww. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Powyższe oznacza, iż dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwane przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychody wyrażone w walutach obcych należy przeliczać na złotówki po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania tego przychodu. Dla określenia prawidłowego kursu do przeliczenia ww. przychodów istotnym zatem jest ustalenie prawidłowego momentu uzyskania przychodu. W myśl art. 14 ust. 1c. ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 14 ust. 1e ww. ustawy).

2013
24
kwi

Istota:

Zasady przeliczania przychodów w walucie obcej

Fragment:

W związku z tą działalnością, uzyskuje przychody w walucie obcej (euro). Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczonych usług reklamowych, dla celów ustalenia wysokości tego przychodu, należy przeliczać zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 a nie art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (dzień wykonania lub częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury, bądź uregulowania należności), a nie po kursie faktycznie zastosowanym, zarówno w 2012, jak i 2013 roku. Jednocześnie nadmienić należy, iż z uwagi na fakt, że jak wynika z uzupełnienia wniosku, Wnioskodawca ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i nie prowadzi ksiąg rachunkowych nie będą miały do Niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), w tym także powołany przez Niego art. 8 ust. 2 tej ustawy. Z uwagi na powyższe, stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Spółka zawarła umowę dostawy towarów (urządzeń) – wartość kontraktu została wyrażona w euro, a fakturowanie oraz płatności będą dokonywane złotych. Według jakiego kursu należy przeliczyć przychód Wnioskodawcy z tytułu pierwszej dostawy urządzeń (wartość sprzedaży obejmującej pierwszą dostawę urządzeń)? Czy otrzymana wpłata na poczet pierwszej dostawy ma znaczenie dla tego przeliczenia?

Fragment:

Z tego względu, ustawa zawiera unormowania dotyczące zasad ujmowania w rachunku podatkowym tych podatników uzyskanych przychodów w walucie obcej (art. 12 ust. 2) oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów w walucie obcej (art. 15 ust. 1 zdanie drugie), tj. sposobu przeliczenia tych wartości na złote. Powołane regulacje wskazują na konieczność zastosowania dla celów takiego przeliczenia kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień uzyskania przychodu albo poniesienia kosztu uzyskania przychodów, tj. kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie wartości istotnej z punktu widzenia rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. A zatem, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Powołany przepis ma zastosowanie wyłącznie do uzyskiwanych przez podatnika przychodów w walutach obcych. Dla prawidłowego przeliczenia przychodu w walucie obcej na złote dla potrzeb rozliczeń podatkowych, konieczne jest określenie daty powstania tego przychodu – pozwala to na ustalenie wskazanego przez ustawodawcę kursu waluty, jaki należy zastosować dla operacji przeliczenia.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy w opisanej sytuacji pomimo straty transakcyjnej w USD wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy i czy poniesiona strata podlega opodatkowaniu?
2. Czy ustala się – w celu opodatkowania – różnice kursowe w transakcjach walutowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Fragment:

W myśl art. 11 ust. 3 ww. ustawy przychody w walutach obcych, z zastrzeżeniem art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, lub bank nie ogłasza kursu walut, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote, stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11 ust. 4 ww. ustawy). Natomiast zgodnie z zasadą przyjętą w art. 22 ust. 1 zdanie drugie ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

2011
1
cze

Istota:

Po jakim kursie należy przeliczyć przychody z tytułu sprzedaży dźwigarów na rzecz firmy XX z siedzibą na Ukrainie rozliczanych w euro?

Fragment:

W nowym brzmieniu art 12 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zmianie uległy również przepisy określające datę powstania przychodu należnego. Zgodnie ze znowelizowanym art 12 ust 3a, za datę powstania przychodu należnego uważa się, z zastrzeżeniem ust 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi ( albo częściowego wykonania usługi ), nie później niż dzień wystawienia faktury albo dzień uregulowania należności. W odniesieniu do stanu faktycznego zawartego we wniosku, do przeliczenia przychodów z tytułu sprzedaży dźwigarów na rzecz firmy XX w euro na złote należy zastosować kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury - w sytuacji, gdy datą powstania przychodu jest data wystawienia faktury, stosownie do cytowanych wyżej przepisów art 12 ust 3 i ust 3a. Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne – postanowiono jak w sentencji postanowienia.

2011
1
cze

Istota:

Dotyczy stosowania kursu walut obcych z tytułu rozliczenia świadczenia usług wynajmu deskowań i rusztowań w kraju na rzecz polskiego podmiotu, rozliczanych w walucie obcej, jaką jest waluta EURO przez firmę XX.

Fragment:

W odniesieniu do stanu faktycznego zawartego we wniosku, do przeliczenia przychodów w walutach obcych na złote należy zastosować kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ostatni okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, Przepis art. 9b) updop pozwala podatnikowi na dokonanie wyboru metody ustalenia różnic kursowych, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości lub ustawy podatkowej. Spółka wybierając metodę rachunkową ustalania różnic kursowych dokonuje wyceny na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości tylko w zakresie ustalania różnic kursowych. Natomiast wyceny przychodów i kosztów podatkowych należy dokonywać wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ podatkowy nie dokonuje w niniejszym postanowieniu interpretacji prawidłowości rozliczania przez wnioskodawcę różnic kursowych, gdyż wybrał on wycenę różnic w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, a ta stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 z późn. zm.) nie jest zaliczana do przepisów prawa podatkowego. Przepis ten stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego, to rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez RP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez RP innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

2011
1
maj

Istota:

Z którego dnia przelicza się na złote kurs średni NBP dla celów podatku dochodowego w zakresie przychodów i kosztów ?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zmianami) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W myśl zaś art. 22 ust. 1 cyt. ustawy koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. A zatem stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2007r.jest prawidłowe. Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

2011
1
maj

Istota:

Czy do przeliczenia wpływów od kontrahenta z tytułu zapłaty należności w walucie obcej na rachunek walutowy banku, z którego usług korzysta Spółka, należy zastosować kurs kupna banku z dnia wpływu jako kurs faktycznie zastosowany oraz czy w przypadku wypływu waluty z rachunku walutowego w celu uregulowania zobowiązań wobec dostawcy zagranicznego, należy zastosować kurs sprzedaży banku z dnia wypływu jako faktycznie zastosowany?

Fragment:

Nr 14, poz.176 z późn. zm.), przychody w walutach obcych przelicza sie na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W związku z tym, jako błędne należy uznać przeliczanie przychodów w walutach obcych według kursu kupna banku z dnia wpływu pieniędzy na rachunek walutowy prowadzony przez tenże bank.Warto nadmienić, iż w chwili obecnej moment uzyskania przychodu określa art. 14 ust. 1c updof, wskazując, że za dzień uzyskania przychodu uznaje się: dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi,dzień wystawienia faktury,dzień uregulowania należności,przy czym, o tym, które z zaistniałych powyższych zdarzeń będzie uznane za moment uzyskania przychodu decydować będzie zawsze pierwszeństwo czasowe. Inaczej mówiąc data najwcześniejszego ze wskazanych powyżej zdarzeń, będzie datą uzyskania przychodu. Powyższa zasada nie będzie miała jedynie zastosowania w stosunku do przychodu uzyskiwanego z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych (np. najmu), bowiem w tych wypadkach przychód powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego zgodnie z umową lub fakturą (art. 14 ust. 1e updof).Podobnie rzecz się ma z kosztami uzyskania przychodu ponoszonymi w walucie obcej.