Przychody w naturze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody w naturze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy fakt nieodpłatnego otrzymania gruntu rolnego od Skarbu Państwa na cele związane z zalesianiem stanowi przychód stanowiący podstawę opodatkowania?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia br. (wpłynął w dniu 23 kwietnia br.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych gruntu otrzymanego od Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na cele związane z zalesianiem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia br. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do treści art. 14a § 2 zd. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zapłata za kontrakty z dotacji otrzymanych przez inny podmiot stanowi dla Spółki świadczenie nieodpłatne lub przychody w naturze, o których mowa w art. 12 ust.1 updop?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie postanawia potwierdzić stanowisko podatnika. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest organizatorem koncertów jazzowych w ramach festiwalu. Dotychczas Spółka otrzymywała na ten cel dotacje za pośrednictwem Fundacji wspierającej tego typu działania artystyczne. Zawierała również kontrakty z artystami, które opłacała z otrzymanych funduszy. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dotacje z budżetu gminy przyznane na pokrycie honorariów artystów muszą być rozdysponowane wyłącznie przez otrzymującą je Fundację. Fundacja zawiera (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu przyznawane autorom egzemplarze autorskie?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2004 r. Nr 1950/Ks/2004, uzupełnione pismem z dnia 30.09.2004 r., dotyczące opodatkowania, przyznawanych autorom egzemplarzy autorskich informuje, iż zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały wyczerpująco wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku bądź od których zaniechano poboru podatku. Katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 z poz. 176 ze zm.) nie zawiera zwolnienia od podatku dochodów osiąganych przez autorów z tytułu otrzymanych od wydawnictwa egzemplarzy autorskich. Dlatego też dochód uzyskany z (...)

2011
1
lut

Istota:

W jakiej wartości należy przyjąć wartość przychodu w naturze do opodatkowania brutto czy też netto, która cena jest ceną rynkową?

Fragment:

(...) art. 13 i 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze , z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Przychody w naturze to przysporzenia majątkowe w postaci rzeczy lub praw uzyskanych przez podatnika nieodpłatnie albo za częściową odpłatnością. Do ustalenia wartości przychodów w naturze ma zastosowanie art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że wartość przychodów w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia (...)