Przychody przyszłych okresów | Interpretacje podatkowe

Przychody przyszłych okresów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody przyszłych okresów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 Schemat a.Czy otrzymane zaliczki należy kwalifikować jako przychody przyszłych okresów i odpisywać w przychody podatkowe proporcjonalnie do stopnia realizacji projektu?
Fragment:
(...) poniesienia wydatków lub nie zrealizowania projektu skutkuje zwrotem powierzonych środków. Zatem w opinii Izby środki te nie są otrzymane do dowolnej dyspozycji, lecz jest to zaliczka na dostawę towarów i usług. Jeśli taka dostawa nie nastąpi środki będą musiały być zwrócone. W związku z powyższym Strona utrzymuje, iż stosownie do uregulowań art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczki otrzymane w ramach zawartej umowy należy traktować jako przychody przyszłych okresów i kwalifikować je jako przychody opodatkowane proporcjonalnie do stopnia realizacji projektu. W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa podatkowego:art. 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 1, pkt 6a oraz pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy ewidencjonowanie przychodu z tytułu otrzymanej zapłaty na poczet wykonywania usług promocji i reklamy w wysokości 1/60 jest prawidłowe?
Fragment:
(...) Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku pani Marty W. z dnia 12.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku . Wnioskiem z dnia 12.08.2005 r. pani Marta W. zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny podatnik podał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, sprzedaży wyrobów tytoniowych, organizowania imprez okolicznościowych, oraz usług transportowych. W dniu 23.06.2005 r. podatnik zawarł umowę o świadczenie usług promocji i (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy rozliczenie otrzymanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych środków trwałych jako przychodów przyszłych okresów, poprzez ich rozliczenie proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe?
Fragment:
(...) Jednostka zgodnie z obowiązującymi od 14.12.2001 r. przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) jest obowiązana zapewnić realizację budowy oraz rozbudowy urządzeń wodno – kanalizacyjnych, w tym także sieci. Jednakże realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy). W przypadku przekazania Jednostce wybudowanej z własnych środków w/w infrastruktury, niezależnie od charakteru tego przekazania, wydatki poniesione na jej budowę podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że do kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego zalicza się koszty wykonania sieci i przyłączy technicznych, koszty wykonania urządzeń i (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.