Przychody przyszłych okresów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody przyszłych okresów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 Schemat a.Czy otrzymane zaliczki należy kwalifikować jako przychody przyszłych okresów i odpisywać w przychody podatkowe proporcjonalnie do stopnia realizacji projektu?

Fragment:

(...) poniesienia wydatków lub nie zrealizowania projektu skutkuje zwrotem powierzonych środków. Zatem w opinii Izby środki te nie są otrzymane do dowolnej dyspozycji, lecz jest to zaliczka na dostawę towarów i usług. Jeśli taka dostawa nie nastąpi środki będą musiały być zwrócone. W związku z powyższym Strona utrzymuje, iż stosownie do uregulowań art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczki otrzymane w ramach zawartej umowy należy traktować jako przychody przyszłych okresów i kwalifikować je jako przychody opodatkowane proporcjonalnie do stopnia realizacji projektu. W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa podatkowego:art. 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 1, pkt 6a oraz pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy ewidencjonowanie przychodu z tytułu otrzymanej zapłaty na poczet wykonywania usług promocji i reklamy w wysokości 1/60 jest prawidłowe?

Fragment:

(...) Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku pani Marty W. z dnia 12.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku . Wnioskiem z dnia 12.08.2005 r. pani Marta W. zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny podatnik podał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, sprzedaży wyrobów tytoniowych, organizowania imprez okolicznościowych, oraz usług transportowych. W dniu 23.06.2005 r. podatnik zawarł umowę o świadczenie usług promocji i (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy rozliczenie otrzymanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych środków trwałych jako przychodów przyszłych okresów, poprzez ich rozliczenie proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe?

Fragment:

(...) Jednostka zgodnie z obowiązującymi od 14.12.2001 r. przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) jest obowiązana zapewnić realizację budowy oraz rozbudowy urządzeń wodno – kanalizacyjnych, w tym także sieci. Jednakże realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy). W przypadku przekazania Jednostce wybudowanej z własnych środków w/w infrastruktury, niezależnie od charakteru tego przekazania, wydatki poniesione na jej budowę podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że do kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego zalicza się koszty wykonania sieci i przyłączy technicznych, koszty wykonania urządzeń i (...)