Przychody nieodpłatne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody nieodpłatne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia zarządcy nieruchomości i odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie są przychodem pracowników – ich wynagrodzeniem?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu wykupionych przez Spółkę polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
maj

Istota:


Czy użyczenie drogi zakładowej spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Jeżeli tak, to jak ustalić wartość tego przychodu skoro na rynku nie występuje usługa dzierżawy drogi i nie ma się do czego odnieść.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 7 listopada 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 listopada 2006 r.) Z. S.A. zwróciły się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że na okres remontu mostu na rzece i związanego z tym zamknięcia drogi wojewódzkiej Spółka na podstawie zawartej umowy zezwoliła Zarządowi Dróg Wojewódzkich na bezpłatne używanie drogi zakładowej dla zorganizowania objazdu. Zawarcie tej umowy (...)

2011
1
maj

Istota:

"czy ratalna wypłata dywidendy stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń oraz czy opisana sytuacja rodzi dodatkowe zobowiązania podatkowe obciążające Spółkę”.

Fragment:

(...) Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika , iż Spółka zamierza Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników wypracowany za 2006 rok zysk w części przeznaczyć do podziału dla wspólników tytułem wypłaty dywidendy. W uchwale będzie określone ,że wypłata dywidendy nastąpi w równych kwotach , w terminach ustalonych na podstawie uchwały Zarządu. Wskazany będzie również ostateczny termin wypłaty dywidendy tj. 31 grudnia 2007 r natomiast terminy oraz kwoty wypłat poszczególnych rat nie będą ustalone. Wypłata dywidendy będzie następowała w najdogodniejszym dla spółki czasie bez konieczności przyjmowania ryzyka utraty płynności finansowej Spółki . Spółka pyta „czy ratalna wypłata dywidendy zgodnie z terminami ustalonymi w uchwale wspólników stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy opisana sytuacja rodzi dodatkowe (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym udostępnienie form przez zagranicznych kontrahentów stanowi na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychód Spółki z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw bądź otrzymania innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń?

Fragment:

(...) W dniu 27.03.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 31.05.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowy dostawy towarów z zagranicznymi kontrahentami. Przedmiot umowy stanowi wykonanie odlewów z tworzyw sztucznych do urządzeń technicznych. Umowy te przewidują, iż w celu prawidłowego wykonania zamówionych towarów, kontrahenci przekażą Spółce formy wtryskowe do nieodpłatnego używania. Ponadto z warunków umów wynika, iż Spółka może używać danej formy albo do produkcji towarów wyłącznie na rzecz kontrahenta udostępniającego formę albo także na rzecz odbiorców tego kontrahenta, ściśle przez niego wskazanych (w takim przypadku wszelkie warunki dostawy, jak: przedmiot, dane techniczne i cena towaru, są ustalane z odbiorcą kontrahenta udostępniającego formę). Formy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy użyczenie lokalu stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Od 01.09.2006 r. planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Twierdzi, że do jej prowadzenia nie jest potrzebny żaden lokal, ponieważ główną działalnością będą szkolenia sportowe przeprowadzane na obiekcie Malta Ski w Poznaniu. Prowadząc szkolenie pełni funkcje instruktora narciarstwa. Wyjaśnia, że na terenie Malta Ski znajduje się pomieszczenie, w którym instruktorzy mogą trzymać swój sprzęt ( narty, ubiór itp. ). Do żadnych z pozostałych planowanych działalności również nie jest potrzebny lokal, ponieważ są to: wykonywanie zleconych działań szkoleniowych, promocyjnych, marketingowych, uczestniczenie w imprezach integracyjnych. W uzupełnieniu do złożonego zapytania poinformował, że zgłaszając rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, przy wypełnianiu druków rejestracyjnych musiał wskazać siedzibę działalności gospodarczej. Podatnik mieszka z rodzicami. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości na cele prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej bądź ustanowienie na rzecz spółki jawnej nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomością będzie rodzić obowiązek ustalenia przychodu i konieczność jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2006r. (data wpływu do Urzędu 02.10.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków podatkowych jakie rodzi zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości bądź obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz spółki jawnej Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE . W dniu 02.10.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 09.10.2006r. znak: PDFD/410/W-2956/06 organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki (...)