Przychody należne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody należne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
sie

Istota:

Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności

Fragment:

Umorzone wierzytelności zostały zarachowane u Wnioskodawcy jako przychód należny, z uwagi natomiast na uznanie długu nie uległy przedawnieniu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy umorzone wierzytelności wynikające z zawartej ze Spółką mongolską umowy z 16 czerwca 2013 r. oraz umowy z 28 czerwca 2013 r. uważa się za koszty uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy: Umorzone wierzytelności wynikające z zawartej ze Spółką mongolską umowy z 16 czerwca 2013 r. oraz umowy z 28 czerwca 2013 r. uważa się za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.; dalej: „ ustawa CIT ”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny. Wnioskodawca zarachował wierzytelności wobec Spółki mongolskiej jako przychody należne w pełnej wysokości, spełniona zatem została pierwsza przesłanka pozytywna uznania ich za koszty uzyskania przychodów w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT. Z uwagi na art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy CIT, nie stanowią kosztów wierzytelności odpisane jako przedawnione.

2017
19
lip

Istota:

Przychód z tytułu należności, które zostały zakwalifikowane przez poprzedni podmiot jako przychód należny.

Fragment:

W konsekwencji spółka przekształcona może otrzymać zapłatę z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane już jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. otrzymania przez spółkę przekształconą zapłaty z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane uprzednio jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez spółkę przekształconą zapłaty z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane uprzednio jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami, po stronie spółki przekształconej nie powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychodami osób prawnych w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

2017
6
cze

Istota:

W zakresie wskazania momentu rozpoznania przychodów należnych z tytułu udzielenia poręczeń

Fragment:

Oznacza to, że w przedstawionym stanie faktycznym dla określenia momentu powstania przychodu należnego zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.,a nie przepis art. 12 ust. 3c tej ustawy. Powyższe oznacza, że w przedstawionym stanie faktycznym przychód należny z tytułu udzielenia przez A. na rzecz dłużnika poręczenia powstaje w dacie wystąpienia najwcześniejszego z następujących zdarzeń: otrzymania przez A. płatności za każdy kolejny okres poręczenia, wystawienia przez A. faktury na każdy kolejny okres poręczenia, ewentualnie momentu wykonania usługi (częściowego wykonania usługi). Tym samym przepis art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. nie ma w przedstawionym stanie faktycznym zastosowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawców. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
2
cze

Istota:

Wskazanie momentu rozpoznania przychodów z tytułu Opłaty za pakiet rozliczanej w Okresach Rozliczeniowych

Fragment:

Powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Należne przychody to te, które wynikają ze źródła przychodów, jakie stanowi działalność gospodarcza i stały się w jej następstwie należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. Skoro więc wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to należy uznać, że przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia. (...) Konstrukcja podatku dochodowego odwołująca się do pojęcia „ przychodów należnych ”, a nie wydania towarów, wskazuje, iż ustawodawca powiązał tu moment powstania obowiązku podatkowego z momentem, gdy podatnik uzyskuje roszczenie żądania zapłaty, a tym samym możliwość dochodzenia wierzytelności przed sądem powszechnym. Dopiero taka wierzytelność, jako wymagalna, staje się przychodem należnym zgodnie z art. 12 ust. 3.” Na uzależnienie powstania przychodu należnego od uzyskania przez podatnika prawa żądania spełnienia świadczenia od dłużnika, wskazuje również w literaturze H. Litwińczuk, która uznając, że za przychody należne powinny być uznane wierzytelności, stwierdza m.in., że: „ wierzytelność powstaje w dniu, w którym wierzyciel może domagać się od dłużnika spełnienia świadczenia ” (H.

2017
11
maj

Istota:

Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. otrzymania przez spółkę przekształconą zapłaty z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane uprzednio jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W konsekwencji spółka przekształcona może otrzymać zapłatę z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane już jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. otrzymania przez spółkę przekształconą zapłaty z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane uprzednio jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez spółkę przekształconą zapłaty z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane uprzednio jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami, po stronie spółki przekształconej nie powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychodami osób prawnych w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

2017
23
lut

Istota:

W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę usługi opisanej we wniosku.

Fragment:

W którym momencie powstaje po stronie Spółki przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o CIT z tytułu wykonania przez Spółkę na rzecz klienta usługi opisanej we Wniosku? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna rozpoznać przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”) z tytułu wykonania przez Spółkę na rzecz klienta usługi, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, w dniu wykonaniu usługi, którym to dniem będzie dzień zakończenia kampanii reklamowej, czyli dzień w którym wyczerpane zostaną środki danego Budżetu Mediowego. W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do treści art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.

2016
27
lip

Istota:

Przychody z tyt. zapłaty należności, które zostały zakwalifikowane przez Wnioskodawcę jako przychód należny

Fragment:

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że otrzymanie przez spółkę przekształconą zapłaty należności będącej uprzednio przychodem należnym przekształcanego przedsiębiorcy, nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w spółce przekształconej z tytułu przychodu. Z uwagi na fakt, że należności, które otrzyma spółka przekształcona były zaliczane przez przekształcanego przedsiębiorcę do jego przychodów należnych, mających wpływ na podstawę jego opodatkowania, to nie mogą one stanowić równocześnie przychodów podatkowych w podmiocie przekształconym. Stanowisko zgodne z przedstawionym wyrażono w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 sierpnia 2013 r., nr IPPB3/423-300/13-4/DP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
27
lip

Istota:

Przychody z tyt. zapłaty należności, które zostały zakwalifikowane przez Wnioskodawcę jako przychód należny

Fragment:

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że otrzymanie przez spółkę przekształconą zapłaty należności będącej uprzednio przychodem należnym przekształcanego przedsiębiorcy, nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w spółce przekształconej z tytułu przychodu. Z uwagi na fakt, że należności, które otrzyma spółka przekształcona były zaliczane przez przekształcanego przedsiębiorcę do jego przychodów należnych, mających wpływ na podstawę jego opodatkowania, to nie mogą one stanowić równocześnie przychodów podatkowych w podmiocie przekształconym. Stanowisko zgodne z przedstawionym wyrażono w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 sierpnia 2013 r., nr IPPB3/423-300/13-4/DP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
27
kwi

Istota:

W jakim momencie (w którym roku 2015 czy 2016 ) Wnioskodawca zobowiązany jest rozpoznać przychód należny z tytułu zbycia udziałów w Spółce, w związku z zawarciem umowy zbycia udziałów w 2015 r. wobec uzyskania wynagrodzenia w ratach z określonymi terminami wymagalności na 2016 r.?

Fragment:

Artykuł ten wyraźnie odróżnia przychód należny od jego „ faktycznego otrzymania ”, czyli „ zapłaty ”. Jednocześnie zauważyć należy, że przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają definicji legalnej pojęcia „ przychody należne ”. W przypadku przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest istotny moment otrzymania pieniędzy (wartości pieniężnych), gdyż przychodem są wartości należne, choćby faktycznie nieotrzymane. Podstawowe zatem znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego ma ustalenie znaczenia sformułowania „ przychody należne ”. Realizując zatem założenia wykładni prawa nakazującej poszukiwanie znaczenia interpretowanego terminu w powszechnym języku polskim, wskazać należy na rozumienie znaczeniowe pojęcia „ należny ” według „ Słownika języka polskiego ” pod redakcją prof. M. Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN – 1998 r., wydanie I, tom II, str. 253), który wskazuje znaczenie wyrazu „ należny ” – jako „ przysługujący, należący się komuś lub czemuś ”. Tak więc „ przychód należny ” oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany.

2016
1
kwi

Istota:

Kiedy powstanie przychód podatkowy i obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży udziałów jeżeli cena nabycia udziałów będzie płatna, zgodnie z każdą zawartą umową w różnych latach podatkowych?

Fragment:

Artykuł ten wyraźnie odróżnia przychód należny od jego „ faktycznego otrzymania ”, czyli „ zapłaty ”. Jednocześnie zauważyć należy, że przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają definicji legalnej pojęcia „ przychody należne ”. W przypadku zatem przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest istotny moment otrzymania pieniędzy (wartości pieniężnych), gdyż przychodem są wartości należne, choćby faktycznie nieotrzymane. Podstawowe zatem znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego ma ustalenie znaczenia sformułowania „ przychody należne ”. Realizując zatem założenia wykładni prawa nakazującej poszukiwanie znaczenia interpretowanego terminu w powszechnym języku polskim, wskazać należy na rozumienie znaczeniowe pojęcia „ należny ” według „ Słownika języka polskiego ” pod redakcją prof. M. Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN – 1998 r., wydanie I, tom II, str. 253), który wskazuje znaczenie wyrazu „ należny ” – jako „ przysługujący, należący się komuś lub czemuś ”. Tak więc „ przychód należny ” oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany.