IPPB1/4511-34/16-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy w latach 2013 - 2015 Wnioskodawczyni mogła korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
IPPB1/4511-34/16-2/KS1interpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. przychody ewidencjonowane
  3. ryczałty
  4. usługi
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Określenia ustawowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 54, poz. 1477, z późn. zm.), dnia 01 października 2013r., Wnioskodawczyni założyła we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą: X Pracownia Agnieszka L. Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej są usługi związane z organizowaniem warsztatów ceramicznych, artystycznych polegających na tym, że w zorganizowany przez Wnioskodawczynię sposób Wnioskodawczyni przekazuje grupie kilkuosobowej lub kilkunastoosobowej umiejętności samodzielnego tworzenia rękodzieł z gliny, ceramiki, itp. Uczestnicy warsztatów (osoby fizyczne w różnym wieku) z pomocą Wnioskodawczyni uczą się lepić garnki, kubki i inne przedmioty z gliny oraz wytwarzać ręcznie różne przedmioty ceramiczne, a także dokonują wzorów zdobniczych. Ustalony przeze Wnioskodawczynię Kod PKD (przeważającej działalności) dla prowadzonej działalności scharakteryzowany został symbolem 85.52.Z. (Pozaszkolne formy edukacji artystycznej). Dodatkowo w następstwie złożonego wniosku, Wnioskodawczyni otrzymała dnia 21-12-2015r, wydaną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego w Łodzi interpretację klasyfikacji PKWiU świadczonych przez Wnioskodawczynię usług określającą numer tejże klasyfikacji jako 85.52.19, tj. „Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej

Ponadto Wnioskodawczyni informuję, że:

  • przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, Wnioskodawczyni nie wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności Wnioskodawczyni.
  • Wnioskodawczyni nie wykonywała działalności na rzecz byłego pracodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w latach 2013 - 2015 Wnioskodawczyni mogła korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Wnioskodawczynię w latach 2013 - 2015 usługi sklasyfikowane wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług o symbolu 85.52.Z wykluczały możliwość opodatkowania uzyskanych przez Wnioskodawczynię przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Między innymi, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, iż prowadzona przez Wnioskodawczynię w przedmiotowym okresie działalność gospodarcza opierała się głównie na usługach w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej sklasyfikowane numerem PKWiU 85.52.Z.

Działalność ta zawiera się w wykazie usług załącznika nr 2 pod poz. 48 do w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z uwagi okoliczność przynależności do ogólnego grupowania ex dział 85 i braku takowego wyłączenia z tytułu np. wykonywania usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0) oraz usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0), a także nie wykonywania przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w ramach wolnych zawodów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11) cytowanej ustawy.

Zatem przychody z opisanej w złożonym wniosku działalności gospodarczej, którą Wnioskodawczyni prowadziła w latach 2013 - 2015, nie mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z uwagi na wymienienie ich w negatywnym katalogu opisanym w załączniku nr 2 do Ustawy o Zrycz. Podat. pod poz. 48 oraz z uwagi na nie prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności w ramach wolnych zawodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.