Przychody ewidencjonowane | Interpretacje podatkowe

Przychody ewidencjonowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody ewidencjonowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prowadząc działalność gospodarczą świadczenia usług kierowania pojazdami tylko dla jednego kontrahenta mogę opłacać zryczałtowany podatek przewidziany dla usług transportowych, czyli 5,5% od uzyskanego przychodu?
Fragment:
(...) przychodów ewidencjonowanych. Z treści przedmiotowego wniosku nie wynika, by zachodziły negatywne przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uniemożliwiające opodatkowanie w formie ryczałtu. Dodatkowo wyjaśnić należy, że w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będącym „ Wykazem usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług ”, nie zostały wymienione usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu. Na marginesie należy zaznaczyć, że warunkiem skorzystania z formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, złożenie przez podatnika pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy.
2016
20
maj

Istota:
Czy w latach 2013 - 2015 Wnioskodawczyni mogła korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Czy w latach 2013 - 2015 Wnioskodawczyni mogła korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Wnioskodawczynię w latach 2013 - 2015 usługi sklasyfikowane wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług o symbolu 85.52.Z wykluczały możliwość opodatkowania uzyskanych przez Wnioskodawczynię przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.
2016
22
kwi

Istota:
Czy prowadząc powyższą działalność gospodarczą Wnioskodawca może przejść na uproszczoną formę opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%? Do tej pory Wnioskodawca rozliczał się podatkiem liniowym prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Fragment:
Przy czym, przy pozycji tej zastrzeżono, że wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie podlegają: usługi wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0), usługi szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0). Przy czym należy podkreślić, że wyżej wskazane wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów. Wskazać także należy, iż w myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem wszystkie usługi w zakresie edukacji, oprócz wyżej wymienionych wyjątków. Zgodnie z powyższymi zapisami ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko usługi wychowania przedszkolnego oraz usługi szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu. Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.
2016
6
kwi

Istota:
Czy opisana w ww. stanie faktycznym działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz innego podmiotu tj. firmy transportowej, powierzonymi przez niego pojazdami może być zastosowana stawka podatku 5,5 %?
Fragment:
Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.: 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika Nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) tej ustawy), 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy). Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia „ tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton ”.
2015
25
lis

Istota:
Skutki podatkowe najmu lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ww. ustawy). W tym miejscu zauważyć należy, że Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania przychodu z najmu 8,5% zryczałtowanym podatkiem o ile w odpowiednim terminie złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1a tej ustawy – osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2015
19
cze

Istota:
Czy suma uzyskana przez Wnioskodawczynię na skutek wyroku sądu okręgowego, odpowiadająca wartości czynszu za najem nieruchomości Wnioskodawczyni za lata 2011-2012 może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930)?
Fragment:
Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie, który został określony dla podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy (z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) w art. 9 ust. 4 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, wynosi 8,5%.
2015
19
mar

Istota:
1. Czy w świetle przedstawionego stanu przyszłego, za prawidłowe, należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że może opodatkować swoje dochody osiągane ze spółki komandytowej będącej sukcesorem prawnym i podatkowym spółki jawnej, podatkiem „liniowym” 19%, na zasadach określonych w art. 30c, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w świetle przedstawionego stanu przyszłego, za prawidłowe, należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że może opodatkować swoje przychody osiągane z nowej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a w szczególności:a) przychody z działalności w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów i półproduktami do wyrobu szklanych ozdób choinkowych, oznaczonych symbolem PKWiU 46.44.11.0 Wnioskodawczyni zamierza opodatkować stawką 3% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 5,b) przychody z działalności wytwórczej w zakresie produkcji szklanych ozdób choinkowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.13.13.0 Wnioskodawczyni zamierza opodatkować stawką 5,5 % na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4,c) przychody z działalności usługowej w zakresie wykończenia szklanych ozdób choinkowych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.19.91.0 Wnioskodawczyni zamierza opodatkować stawką 8,5% na podstawie art. 12 ust 1 pkt.3.
Fragment:
W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono wskazanych we wniosku usług, które zamierza świadczyć Wnioskodawczyni, co oznacza, że działalność gospodarcza prowadzona w tym zakresie może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (o ile oczywiście świadczenie pozostałych usług, o których mowa we wniosku nie wyłącza Wnioskodawcy z możliwości korzystania z tej formy opodatkowania, jak również nie wystąpią u Niej inne ustawowe przesłanki uniemożliwiające stosowanie tej formy opodatkowania). Kwestię określenia stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b), pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b), 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a), 3% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (pkt 5 lit. b).
2014
24
sie

Istota:
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z tytułu najmu.
Fragment:
Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do zapisu art. 6 ust. la ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. la ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego.
2014
1
sty

Istota:
Czy usługi transportowe na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowy świadczenia usług wspomagających działalność transportową można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% ?
Fragment:
Czy usługi transportowe na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowy świadczenia usług wspomagających działalność transportową można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% ... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. W myśl ww. przepisu przy przewozie ładunków powyżej 2 ton nie są istotne kryteria własnościowe dotyczące użytkowanych przez Wnioskodawcę samochodów, ani numeru PKWiU usługi lecz faktyczny charakter usługi.
2013
14
mar

Istota:
Czy usługi transportowe na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowy świadczenia usług wspomagających działalność transportową można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%?
Fragment:
Czy usługi transportowe na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowy o świadczenie usług wspomagających działalność transportową można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. W myśl ww. przepisu przy przewozie ładunków powyżej 2 ton nie są istotne kryteria własnościowe dotyczące użytkowanych przez Wnioskodawcę samochodów, ani numeru PKWiU usługi lecz faktyczny charakter usługi.
2013
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.