Przychody ewidencjonowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody ewidencjonowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
20
maj

Istota:

Czy prowadząc działalność gospodarczą świadczenia usług kierowania pojazdami tylko dla jednego kontrahenta mogę opłacać zryczałtowany podatek przewidziany dla usług transportowych, czyli 5,5% od uzyskanego przychodu?

Fragment:

(...) przychodów ewidencjonowanych. Z treści przedmiotowego wniosku nie wynika, by zachodziły negatywne przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uniemożliwiające opodatkowanie w formie ryczałtu. Dodatkowo wyjaśnić należy, że w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będącym „ Wykazem usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług ”, nie zostały wymienione usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu. Na marginesie należy zaznaczyć, że warunkiem skorzystania z formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, złożenie przez podatnika pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy.

2016
22
kwi

Istota:

Czy w latach 2013 - 2015 Wnioskodawczyni mogła korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

Czy w latach 2013 - 2015 Wnioskodawczyni mogła korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Wnioskodawczynię w latach 2013 - 2015 usługi sklasyfikowane wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług o symbolu 85.52.Z wykluczały możliwość opodatkowania uzyskanych przez Wnioskodawczynię przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.

2016
6
kwi

Istota:

Czy prowadząc powyższą działalność gospodarczą Wnioskodawca może przejść na uproszczoną formę opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%? Do tej pory Wnioskodawca rozliczał się podatkiem liniowym prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Fragment:

Przy czym, przy pozycji tej zastrzeżono, że wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie podlegają: usługi wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0), usługi szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0). Przy czym należy podkreślić, że wyżej wskazane wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów. Wskazać także należy, iż w myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem wszystkie usługi w zakresie edukacji, oprócz wyżej wymienionych wyjątków. Zgodnie z powyższymi zapisami ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko usługi wychowania przedszkolnego oraz usługi szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu. Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

2015
25
lis

Istota:

Czy opisana w ww. stanie faktycznym działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz innego podmiotu tj. firmy transportowej, powierzonymi przez niego pojazdami może być zastosowana stawka podatku 5,5 %?

Fragment:

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.: 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika Nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) tej ustawy), 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy). Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia „ tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton ”.

2015
19
cze

Istota:

Skutki podatkowe najmu lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ww. ustawy). W tym miejscu zauważyć należy, że Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania przychodu z najmu 8,5% zryczałtowanym podatkiem o ile w odpowiednim terminie złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1a tej ustawy – osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

2015
19
mar

Istota:

Czy suma uzyskana przez Wnioskodawczynię na skutek wyroku sądu okręgowego, odpowiadająca wartości czynszu za najem nieruchomości Wnioskodawczyni za lata 2011-2012 może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930)?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie, który został określony dla podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy (z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) w art. 9 ust. 4 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, wynosi 8,5%.

2014
24
sie

Istota:

1. Czy w świetle przedstawionego stanu przyszłego, za prawidłowe, należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że może opodatkować swoje dochody osiągane ze spółki komandytowej będącej sukcesorem prawnym i podatkowym spółki jawnej, podatkiem „liniowym” 19%, na zasadach określonych w art. 30c, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w świetle przedstawionego stanu przyszłego, za prawidłowe, należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że może opodatkować swoje przychody osiągane z nowej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a w szczególności:a) przychody z działalności w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów i półproduktami do wyrobu szklanych ozdób choinkowych, oznaczonych symbolem PKWiU 46.44.11.0 Wnioskodawczyni zamierza opodatkować stawką 3% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 5,b) przychody z działalności wytwórczej w zakresie produkcji szklanych ozdób choinkowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.13.13.0 Wnioskodawczyni zamierza opodatkować stawką 5,5 % na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4,c) przychody z działalności usługowej w zakresie wykończenia szklanych ozdób choinkowych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.19.91.0 Wnioskodawczyni zamierza opodatkować stawką 8,5% na podstawie art. 12 ust 1 pkt.3.

Fragment:

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono wskazanych we wniosku usług, które zamierza świadczyć Wnioskodawczyni, co oznacza, że działalność gospodarcza prowadzona w tym zakresie może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (o ile oczywiście świadczenie pozostałych usług, o których mowa we wniosku nie wyłącza Wnioskodawcy z możliwości korzystania z tej formy opodatkowania, jak również nie wystąpią u Niej inne ustawowe przesłanki uniemożliwiające stosowanie tej formy opodatkowania). Kwestię określenia stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b), pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b), 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a), 3% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (pkt 5 lit. b).

2014
1
sty

Istota:

Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z tytułu najmu.

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do zapisu art. 6 ust. la ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. la ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego.

2013
14
mar

Istota:

Czy usługi transportowe na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowy świadczenia usług wspomagających działalność transportową można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% ?

Fragment:

Czy usługi transportowe na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowy świadczenia usług wspomagających działalność transportową można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% ... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. W myśl ww. przepisu przy przewozie ładunków powyżej 2 ton nie są istotne kryteria własnościowe dotyczące użytkowanych przez Wnioskodawcę samochodów, ani numeru PKWiU usługi lecz faktyczny charakter usługi.

2013
1
mar

Istota:

Czy usługi transportowe na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowy świadczenia usług wspomagających działalność transportową można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%?

Fragment:

Czy usługi transportowe na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowy o świadczenie usług wspomagających działalność transportową można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. W myśl ww. przepisu przy przewozie ładunków powyżej 2 ton nie są istotne kryteria własnościowe dotyczące użytkowanych przez Wnioskodawcę samochodów, ani numeru PKWiU usługi lecz faktyczny charakter usługi.