ITPB4/4511-95/15/PST | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z organizacją i realizacją Programu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki związane z pobraniem, obliczeniem lub odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych?
ITPB4/4511-95/15/PSTinterpretacja indywidualna
 1. pochodne instrumenty finansowe
 2. pracownik
 3. program motywacyjny
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika po stronie Spółki w związku z objęciem/nabyciem warrantów subskrypcyjnych przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika po stronie Spółki w związku z objęciem/nabyciem warrantów subskrypcyjnych przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. S.A. (dalej jako Spółka lub Wnioskodawca) z siedzibą w Polsce i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu planuje w latach 2015-2018 wdrożenie programu motywacyjnego (Program) skierowanego do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy) opartego o emisję papierów wartościowych - warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni będą mieli w przyszłości prawo objęcia akcji Spółki. W celu wyemitowania warrantów subskrypcyjnych walne zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych w ramach tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu.

Uprawnieni będą obywatelami polskimi mającymi miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz członkami zarządu Spółki zatrudnionymi na podstawie stosunku powołania lub stosunku pracy.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (1 akcja za 1 warrant) wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzania o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w przypadku, gdy emisja warunkowa dojdzie do skutku. W razie podziału (split) lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, liczba Akcji jaką Uczestnik Programu będzie mógł objąć z tytułu warrantów zostanie zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Warranty subskrypcyjne zgodnie ze swoja naturą nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji, czy innych praw majątkowych, ani praw korporacyjnych w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty będą podlegały dziedziczeniu.

Warranty będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą na podstawie Regulaminu Programu. Prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

Podstawą funkcjonowania Programu będzie Regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie jego implementacji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia szczegółów Programu.

W okolicznościach określonych w Programie (niespełnienie wymogów wynikających z Programu dotyczących pozostawania przez Uprawnionego w stosunku służbowym ze Spółką, w szczególności rozwiązania umowy z powodu jej ciężkiego naruszenia przez Uprawnionego) prawa z warrantu wygasną, a sam warrant zostanie umorzony przez Spółkę bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Uprawnionych. W takiej sytuacji warrant nigdy nie będzie uprawniał do objęcia akcji, lecz wygaśnie bez realizacji praw z warrantu.

W związku z realizacją Programu Spółka poniesie szereg kosztów, w tym w szczególności kosztów doradztwa prawnego związanego z organizacją i przygotowaniem dokumentacji Programu.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku numerem 2 – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych).

Czy w związku z organizacją i realizacją Programu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki związane z pobraniem, obliczeniem lub odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z organizacją i realizacją Programu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki związane z pobraniem, obliczeniem lub odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 tekst jedn. ze zm. - ustawa o PIT) płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 ustawy.

W opinii Spółki przepis ten nie kreuje żadnych obowiązków płatnika po stronie Spółki w związku z realizacją Programu, gdyż nie dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 30b ustawy o PIT. Wszystkie zdarzenia w ramach Programu przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego albo nie kreują przychodu podlegającego opodatkowaniu (nabycie warrantów, nabycie akcji), albo kreują przychód (dochód) ze zbycia akcji, który jest rozliczany samodzielnie przez Uprawnionego bez udziału płatnika. Tym samym nie kreują żadnych obowiązków związanych z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem podatku przez Spółkę.

W opinii Spółki objęcie warrantów w ramach opisanego we wniosku Programu nie powinno skutkować powstaniem u Uprawnionych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zatem nie wystąpią żadne obowiązki płatnika po stronie Spółki.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 5a pkt 11 ustawy o PIT, o ile w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu papierami wartościowymi są między innymi warranty subskrypcyjne.

Analiza powyższych przepisów pozwala zatem stwierdzić, że jedynie w przypadku zbycia warrantów subskrypcyjnych po stronie Uprawnionych powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Jak jednak wynika z zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich.

W związku z powyższym wymaga dodatkowego wskazania, iż sam fakt otrzymania przez Uprawnionego warrantów nie będzie się wiązał z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem podatnika jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość tę określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT).

Zdaniem Wnioskodawcy w chwili objęcia warrantów subskrypcyjnych u Uprawnionych nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na moment otrzymania warrantów nie sposób jest ustalić ich wartość, która mogłaby stanowić podstawę opodatkowania.

Dla określenia czy w przypadku Uprawnionych powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia z tytułu nabycia warrantów istotna jest ich charakterystyka. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego warranty subskrypcyjne, zgodnie ze swoim charakterem nie rodzą prawa do dywidendy, praw do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji czy innych praw majątkowych. Ponadto, jako że zbywalność warrantów zgodnie z proponowanymi warunkami Programu jest ograniczona, tzn. Uprawniony nie ma prawa ich zbywania na rzecz osób trzecich, przychód z nieodpłatnego świadczenia nie powstaje, gdyż nie sposób przyporządkować warrantom rynkowej wartości stanowiącej podstawę do ustalenia przychodu.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe: „Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. W związku z powyższym wyjaśnieniem uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów w ramach programu motywacyjno-lojalnościowego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 października 2014 r., nr IBPBII/2/415-655/14/NG) „W momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrypcyjnych, niemożliwym jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich objęcia przez osoby wskazane przez Podmiot Zarządzający, uniemożliwiać będzie traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Uwzględniając powyższe w momencie nieodpłatnego objęcia/nabycia niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych, pozwalających na zapis i objęcie nowych akcji - dochód podlegający opodatkowaniu nie powstanie.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 maja 2014 r., nr IPPB2/415-181/14-2/PW). Podobne stanowisko zajmowały organy podatkowe m.in. w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2014 r., nr IPPB2/415-182/14-2/MK, w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2013 r., nr 1PPB2/415-956/12-4/MK, w interpretacji indywidualnej z 5 lutego 2013 r., nr IBPBII/2/415-1455/12/NG oraz w interpretacji indywidualnej z 11 sierpnia 2012 r., nr IPPB2/415-469/12-4/MK.

Objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji nie skutkuje powstaniem dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ewentualny dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy o PIT powyższa zasada nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji.

Wynika to przede wszystkim z funkcji, jaką pełni art. 24 ust. 11 ustawy o PIT oraz z faktu, że przepis ten jako warunek odroczenia opodatkowania dochodu uczestnika do momentu zbycia akcji uznaje uprawnienie uczestnika do objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Takie stanowisko znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe: „Wobec tego dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. W momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, przychód z kapitałów pieniężnych, z którego poszczególni uczestnicy programu winni rozliczyć się osobiście.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lipca 2012 r., nr ILPB1/415-407/12-4/AP).

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2011 r., nr IBPBII/2/415-429/11/MW.

W związku z tym, że Uprawniony uzyska prawo do nabycia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia ustanawiającej Program, sam fakt objęcia akcji nieodpłatnie lub za cenę niższą niż jej wartość rynkowa nie powinien skutkować opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Moment opodatkowania jest odsunięty w czasie do momentu zbycia akcji.

Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu obowiązek rozliczenia podatku ciąży na Uprawnionym, który zbywa akcje, a nie na Spółce.

Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. Jednocześnie wskazany art. 41 ust. 4 ustawy o PIT nie przewiduje obowiązku poboru podatku w przypadku dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Tym samym w związku z organizacją i realizacją Programu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki związane z pobraniem, obliczeniem lub odprowadzeniem podatku dochodowego, gdyż brak jest opodatkowania podatkiem dochodowym objęcia warrantów i objęcia akcji w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego. Rozliczenie ewentualnego podatku związanego ze zbyciem akcji Spółki ciążyć będzie na Uprawnionym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. – zwana dalej również: „Ustawą”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 Ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie, stosownie do art. 11 ust. 2 Ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a Ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2b Ustawy jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi – w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

W świetle ww. przepisu, wspomniane we wniosku warranty subskrypcyjne mieszczą się w pojęciu „papierów wartościowych”.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że uczestnicy programu motywacyjnego otrzymają co prawda warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, jednakże na moment ich otrzymania nie będzie możliwe określenie ich rzeczywistej wartości, która mogłaby stanowić podstawę do oszacowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść).

Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. W związku z powyższym uznać należy, że otrzymanie przez uprawnionych członków zarządu Spółki warrantów w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie uprawnionych członków zarządu nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji na Wnioskodawcy (spółce akcyjnej) nie będą ciążyły obowiązki płatnika, tj. obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznania Uprawnionym warrantów subskrypcyjnych w ramach opisanego we wniosku programu motywacyjnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.