ITPB4/4511-300/15/RH | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości za cenę znacznie wyższą od ceny nabycia Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
ITPB4/4511-300/15/RHinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. przychód
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 18 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca nabył do swojego majątku osobistego, na podstawie umowy zawartej w dniu 14 listopada 2007 r. od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu o nr ewid. .../4, położoną w miejscowości P., gmina P., powiat olsztyński, o powierzchni 12,36 ha. Na terenie ww. nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w strefie rolniczo -osadniczo - turystycznej, w obszarze rolniczym. Nieruchomość jest niezabudowana, i jest wykorzystywana rolniczo. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako grunty orne (R), rowy (W), łąki (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) oraz nieużytki.

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności wymienionej wyżej nieruchomości. Przewidywana przez Wnioskodawcę cena jaką uzyska w związku ze zbyciem udziału w prawie własności nieruchomości będzie znacznie wyższa niż cena nabycia. Wnioskodawcy nie są znane plany ewentualnego nowego właściciela nieruchomości, i czy w związku ze sprzedażą grunty nie stracą charakteru rolnego. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Jest także wspólnikiem i członkiem zarządu spółki z o.o. zajmującej się doradztwem inwestycyjnym. Nabyta przez Wnioskodawcę na podstawie umowy z dnia 14 listopada 2007 r. nieruchomość nie została przez niego wprowadzona do działalności gospodarczej i nie jest przez niego wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności. Zamierzane zbycie udziału w prawie własności nieruchomości nie będzie następowało w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie działał jako profesjonalista zajmujący się obrotem nieruchomościami, ale jako podmiot prywatny, zamierzający sprzedać składniki majątku pochodzące z jego majątku prywatnego.

Nieruchomość, o której mowa we wniosku złożonym w sprawie, od momentu nabycia była użytkowana jako nieruchomość rolna. Nieruchomość została nabyta w celu powiększenia gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza zbyć udział w prawie własności nieruchomości z przyczyn jego aktualnej sytuacji finansowej. Nieruchomość ma dużą powierzchnię - dla Wnioskodawcy wystarczającym w chwili obecnej będzie zbycie udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości. Na chwilę obecną Wnioskodawca nie zamierza zbywać pozostałej części przysługującego mu prawa. Pozostały udział w prawie własności nieruchomości będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę jak dotychczas (użytkowanie rolnicze). Wnioskodawca na chwilę obecną nie znajduje się w sytuacji finansowej, która skłaniałaby go do dokonywania transakcji zbycia innych - niewymienionych we wniosku - nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości. Wnioskodawca nie planuje też w przyszłości dokonywania zbycia ewentualnych innych przysługujących mu praw związanych z nieruchomościami. Wnioskodawca zamierza oferować na sprzedaż udział w prawie własności nieruchomości w drodze rozmów z osobami zainteresowanymi, ewentualnie w drodze ogłoszeń w umieszczanych w internecie lub prasie. Wnioskodawca od momentu nabycia nieruchomości nie podejmował, i nie zamierza podejmować, żadnych działań, w wyniku których mógł nastąpić wzrost jej wartości (a tym samym wzrost udziału w prawie własności nieruchomości), powodujący zwiększenie atrakcyjności dla nabywcy. W przeszłości Wnioskodawca nabywał także inne nieruchomości oprócz nieruchomości objętej wnioskiem - działki rolne wchodzące obecnie w skład posiadanego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego; działkę budowlaną w O., na której wybudowany został dom mieszkalny stanowiący miejsce zamieszkania Wnioskodawcy; lokale usługowe w budynku handlowo - usługowym w O. przeznaczone na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W przeszłości (2008 r.) Wnioskodawca dokonał zbycia części lokali usługowych; Wnioskodawca dokonał też zbycia udziału wynoszącego 1/5 w prawie własności nieruchomości rolnej o powierzchni ok. 8 ha.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości za cenę znacznie wyższą od ceny nabycia Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku ze zbyciem udziału w prawie własności nieruchomości.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem odpłatne zbycie nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8, jeżeli nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika zatem, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Wnioskodawca nabył nieruchomości na podstawie umowy zawartej w dniu 14 listopada 2007 r. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego, ponieważ pięcioletni termin o którym mowa w tym przepisie, upłynął najpóźniej z końcem 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Przy wydawaniu niniejszej interpretacji organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W niniejszej sprawie należy jednak mieć na uwadze również dyspozycję art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą – uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

W przypadku uznania przez organ podatkowy, że powyższe warunki zostały spełnione, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.