ITPB4/423-82/14/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania w związku z planowanym aportem wartości intelektualnych na rzecz SKA, jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SKA zostanie dokonana do 30 listopada 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca planuje wnieść aportem wybrane przysługujące mu „wartości intelektualne” na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”). Planowany aport nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2014 r. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) może być w szczególności prawo ochronne do znaku towarowego, czy też prawo ochronne na wspólnotowy znak towarowy. W zamian za dokonanie wkładu niepieniężnego Wnioskodawca obejmie akcje SKA.

SKA została zarejestrowana w KRS przed 1 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem SKA jej rok obrotowy trwa od 1 grudnia do 30 listopada – SKA nie dokonywała zmiany przyjętego roku obrotowego. Wspólnikami SKA (akcjonariuszem i komplementariuszem) są wyłącznie osoby prawne – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (wspólnikami nie są i nie były w przeszłości osoby fizyczne). Komplementariuszem SKA jest spółka z o.o., której rok obrotowy/podatkowy trwa od 1 grudnia do 30 listopada.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania w związku z planowanym aportem wartości intelektualnych na rzecz SKA, jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SKA zostanie dokonana do 30 listopada 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec faktu, że aportu dokonuje podmiot będący spółką kapitałową, ewentualne powstanie przychodu podatkowego należy zbadać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r., przepisy tej ustawy stosuje się również do spółek komandytowo-akcyjnych, co oznacza, że spółki komandytowo-akcyjne uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowanie takie jest efektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonanej ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Jak wskazuje art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu
  • jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Mając na uwadze powyższy przepis oraz fakt, że zgodnie ze statutem SKA jej obecny rok obrotowy rozpoczęty przed dniem 31 grudnia 2013 r. zakończy się z dniem 30 listopada 2014 r., w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania dyspozycja art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej.

Tym samym, w przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SKA zostanie dokonana do 30 listopada 2014 r., zastosowanie znajdą – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej – przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. (znowelizowane przepisy znajdą w niniejszym zdarzeniu zastosowanie począwszy od 1 grudnia 2014 r., to jest od pierwszego dnia roku obrotowego SKA rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją z dnia 1 stycznia 2014 r., przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (...). Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkami kapitałowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

W świetle powyższego, dokonanie wkładu niepieniężnego (aportu) wartości intelektualnych i objęcie akcji w SKA w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie podlegało u Wnioskodawcy opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.