ITPB3/4511-60/15/KK | Interpretacja indywidualna

Czy moment powstania przychodu u autora kursu prowadzącego działalność w zakresie edukacji w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym powstanie w momencie rozliczenia portalu edukacyjnego ze sprzedaży/ wyświetleń filmów edukacyjnych, czy w momencie kupna kursu przez odbiorcę finalnego w ramach portalu edukacyjnego?
ITPB3/4511-60/15/KKinterpretacja indywidualna
  1. moment powstania przychodów
  2. przychód
  3. strona internetowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży kursów online – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży kursów online.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zwany niżej autorem kursu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie edukacji, w tym pozaszkolnych form edukacji ( PKD 85.59A, 85.59B). W przyszłości planuje nagrywać filmy - kursy szkoleniowe, które będzie można obejrzeć online na portalu edukacyjnym, współpraca z którym opiera się na zaakceptowanym on-line regulaminie. Klient będzie nabywał prawo do kursu po zapłacie określonej kwoty na rachunek bankowy portalu edukacyjnego. Warunki regulaminu z portalem edukacyjnym przewidują prowizję dla autora kursu z tytułu kupionych przez odbiorców kursów, którzy uzyskują bezterminowy dostęp on-line do ich treści. W razie braku satysfakcji z zakupionego produktu osoba kupująca zachowuje 30-dniowe prawo zwrotu dostępu do kursu w pełnej kwocie. Z tego powodu regulamin przewiduje, iż portal edukacyjny będzie rozliczał się z autorem kursu dopiero po zakończeniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym kursy były sprzedawane, czyli po uwzględnieniu ewentualnych zwrotów. Kwota prowizji będzie wpływać na rachunek bankowy PayPal autora kursu w walucie USD w terminie do 14 dni od przedstawienia rozliczenia.

Ponadto pod zadanym pytaniem Wnioskodawca wskazał, że powyższe zdarzenia będą miały miejsce w różnych miesiącach. Rozliczenie portalu edukacyjnego ze sprzedaży filmów będzie następować w miesiącu następnym po miesiącu, w którym te kursy zostaną sprzedane. Dopiero wtedy osoba fizyczna będzie znała wartość prowizji a tym samym wartość przychodu możliwą do opodatkowania zgodnie z art. 44 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz będzie dysponowała środkami finansowymi na swoim koncie, umożliwiającymi zapłacenie należnego podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy moment powstania przychodu u autora kursu prowadzącego działalność w zakresie edukacji w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym powstanie w momencie rozliczenia portalu edukacyjnego ze sprzedaży/ wyświetleń filmów edukacyjnych, czy w momencie kupna kursu przez odbiorcę finalnego w ramach portalu edukacyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 14 ust. 1c ustawy o podatku od osób fizycznych stanowi, że przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Jednak art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkuje, iż jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W ocenie Wnioskodawcy moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży kursów online powstanie w momencie przedstawienia przez portal edukacyjny rozliczenia ze sprzedaży tych kursów mimo faktu, iż ich faktyczna sprzedaż w ramach portalu edukacyjnego nastąpi w miesiącu poprzedzającym rozliczenie. Autor kursu nie jest w stanie określić kwoty przychodu w miesiącu sprzedaży kursów i ich wyświetleń gdyż transakcja ta odbywa się w ramach portalu edukacyjnego, który jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Dopiero po przedstawieniu rozliczenia autor kursu będzie znał wartość przychodu do opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h – 1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Przytoczony powyżej przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadza m.in. art. 14 ust. 1e, który stanowi, że jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie edukacji, w tym pozaszkolnych form edukacji. W przyszłości planuje nagrywać filmy - kursy szkoleniowe, które będzie można obejrzeć online na portalu edukacyjnym, współpraca z którym opiera się na zaakceptowanym on-line regulaminie. Klient będzie nabywał prawo do kursu po zapłacie określonej kwoty na rachunek bankowy portalu edukacyjnego. Warunki regulaminu z portalem edukacyjnym przewidują prowizję dla autora kursu z tytułu kupionych przez odbiorców kursów, którzy uzyskują bezterminowy dostęp on-line do ich treści. Regulamin przewiduje, iż portal edukacyjny będzie rozliczał się z autorem kursu dopiero po zakończeniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym kursy były sprzedawane, czyli po uwzględnieniu ewentualnych zwrotów. Kwota prowizji będzie wpływać na rachunek bankowy PayPal autora kursu w walucie USD w terminie do 14 dni od przedstawienia rozliczenia. Powyższe zdarzenia będą miały miejsce w różnych miesiącach. Rozliczenie portalu edukacyjnego ze sprzedaży filmów będzie następować w miesiącu następnym po miesiącu, w którym te kursy zostaną sprzedane. Dopiero wtedy osoba fizyczna będzie znała wartość prowizji a tym samym wartość przychodu możliwą do opodatkowania zgodnie z art. 44 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz będzie dysponowała środkami finansowymi na swoim koncie, umożliwiającymi zapłacenie należnego podatku.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności uznać należy, że zamieszczenie przez Wnioskodawcę nagranych filmów (kursów szkoleniowych) na portalu edukacyjnym, a następnie ich nabywanie przez klientów portalu nie stanowi usług ciągłych czy rozliczanych w okresach rozliczeniowych.

Do usług o charakterze ciągłym można bowiem zaliczyć wszelkie usługi świadczone stale, nieprzerwanie i w dłuższym czasie albo bezterminowo, rozliczane okresowo, nie rzadziej niż raz w roku. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego - „okres” to czas trwania czegoś, przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na określone wydarzenie, czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne i po jego upływie powtarza się jego przebieg, natomiast „rozliczenie” to uregulowanie wzajemnych należności, załatwienie z kimś spraw finansowych. Uznać zatem należy, że okres rozliczeniowy oznacza przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na obowiązek uregulowania przez dane podmioty spraw finansowych.

W niniejszej sprawie nie sposób przewidzieć, czy klienci portalu edukacyjnego będą nabywać zamieszczone przez Wnioskodawcę kursy szkoleniowe w każdym miesiącu, a w konsekwencji czy rozliczenie z portalem będzie następować regularnie w okresach miesięcznych. Wnioskodawca wskazuje bowiem, że rozliczenie portalu edukacyjnego ze sprzedaży filmów będzie następować w miesiącu następnym po miesiącu, w którym te kursy zostaną sprzedane, a autor kursu nie jest w stanie określić kwoty przychodu w miesiącu sprzedaży kursów i ich wyświetleń gdyż transakcja ta odbywa się w ramach portalu edukacyjnego, który jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Uznać więc należy, że może zdarzyć się sytuacja, iż w danym miesiącu taka sprzedaż w ogóle nie nastąpi.

W związku z powyższym, datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z cytowanym powyżej art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w cytowanym przepisie, w tym m.in. z wydaniem rzeczy, wystawieniem faktury albo otrzymaniem należności, a więc i z przelewem kwoty prowizji na rachunek PayPal Wnioskodawcy dokonanym przez portal internetowy.

Biorąc pod uwagę fakt, że bezpośrednia sprzedaż zamieszczanego przez Wnioskodawcę kursu szkoleniowego na portalu edukacyjnym następuje miedzy tym portalem a klientem nie można uznać, że Wnioskodawca rozpozna przychód w momencie nabycia tego kursu przez klienta. Mając zatem na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy prawa, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie przychód powstanie w momencie przekazania przez portal edukacyjny przelewem kwoty prowizji na rachunek PayPal Wnioskodawcy na podstawie rozliczenia poszczególnych transakcji dokonanych w danym miesiącu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.