ITPB3/4510-74/15-1/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka powinna rozpoznać u siebie przychód w związku z przedmiotowa transakcją
ITPB3/4510-74/15-1/MKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał podstawowy
 3. koszt
 4. podwyższenie kapitału
 5. przychód
 6. ustalanie
 7. wartości
 8. wartości niematerialne i prawne
 9. wartość początkowa
 10. znak towarowy
 11. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 12. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 30 marca 2015 r. oraz w dniu 8 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu (co do braku przychodów po stronie Spółki) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej m.in. w zakresie rozpoznania przychodu oraz amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej nabytej w postaci aportu.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

XE Sp. z o.o. jest udziałowcem w Spółce z o.o. (Wnioskodawca). Posiada w niej 100% udziałów. XE Sp. z o.o. planuje wnieść aportem do Wnioskodawcy wartość niematerialną i prawną w postaci jednego z posiadanych tytułów gazet. W zamian obejmie udziały w tej Spółce. Wartość rynkowa przedmiotu planowego aportu wynosi 1.500.000 zł. W takiej też wartości zostaną objęte udziały przez Spółkę XE.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wydawać gazetę pod tytułem, przekazanym w formie aportu.

Ponadto, w uzupełnieniu, wskazano, że cała wielkość wnoszonego aportu zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego (podstawowego). Aportodawca nie obejmie dodatkowych udziałów. Podniesiona zostanie wartość nominalna już posiadanych udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnością wniesienia aportu wartości niematerialnej i prawnej...
 2. Czy Spółka powinna rozpoznać u siebie przychód w związku z przedmiotowa transakcją...
 3. Według jakich zasad Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowej wartości niematerialnej i prawnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2 wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź na pytanie nr 1 została udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu z dnia 15 kwietnia 2015 r. Wniosek Spółki w pozostałym zakresie jest przedmiotem odrębnej interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca, w odniesieniu do pytania drugiego wskazał, że wniesienie aportem udziałów na powiększenie kapitału zakładowego pozostaje neutralne podatkowo, bowiem zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p., nie podlegają opodatkowaniu przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, niezależnie od rodzaju wnoszonego wkładu. Zatem przychód z tego tytułu nie powstanie.

W wyroku z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. I SA/Wr 1842/09 WSA we Wrocławiu wyraźnie stwierdza, że „(...) osoba wnosząca taki wkład w postaci akcji i udziałów w spółce akcyjnej i spółce z o.o. przenosi ich własność, ale nie otrzymuje zapłaty, jedynie przekształca je na wkład, którym uczestniczy w spółce osobowej, a wartość wnoszonych akcji i udziałów staje się wartością wkładu w spółce osobowej, według którego uczestniczy on między innymi w zyskach i stratach tej spółki”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Pokrycie kapitału spółki z o.o. lub spółki akcyjnej może nastąpić w wyniku wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Stanowią o tym wprost przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.). W przepisach nie znajdziemy natomiast legalnej definicji wkładu niepieniężnego (aportu), dlatego pojęcie wkładu niepieniężnego definiowane jest przez doktrynę i orzecznictwo sądowe. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług (art. 14 kodeksu spółek handlowych), zatem przedmiotem aportu mogą być wszelkie składniki majątkowe (rzeczy i prawa), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki.

Pojęcie „aport” oznacza wkład niepieniężny wniesiony do spółki w celu pokrycia udziału (w całości lub części). Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą one być wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. W obrocie gospodarczym przyjmuje się, że przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności własność lub udział we współwłasności nieruchomości i innych rzeczy ruchomych, przedsiębiorstwo, udziały (akcje) w spółkach, papiery wartościowe, znaki towarowe, know-how, prawa majątkowe, w tym wierzytelności.

W każdym z tych przypadków ustawa podatkowa bezwarunkowo i jednoznacznie nie traktuje jednak za przychód podatkowy takiego trwałego, nieodwracalnego i definitywnego powiększenia majątku (uniwersalne cechy przychodu), które związane jest z operacją powiększenia kapitału zakładowego lub jego pierwotnego utworzenia.

Zatem, przeniesienie praw własności składników majątkowych w drodze aportu do spółek kapitałowych stanowi jedną z form nabycia.

W przypadku pokrycia kapitału spółki wkładami niepieniężnymi identyfikowane są dwa zdarzenia prawne:

 1. nabycie przez spółkę prawa własności (lub innego prawa podmiotowego) do przedmiotu aportu,
 2. nabycie przez wspólnika (akcjonariusza) udziałów (akcji) w tworzonym (podwyższonym) kapitale zakładowym.

Skutki podatkowe powyższych zdarzeń prawnych należy rozpatrywać odrębnie dla spółki i odrębnie dla wspólnika (akcjonariusza) wnoszącego wkład niepieniężny. Z punktu widzenia Spółki – Wnioskodawcy, aport wnoszony na pokrycie kapitału zakładowego nie jest przychodem podatkowym. Stanowi o tym bezpośrednio art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.), zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenia kapitału zakładowego.

Neutralność podatkowa wniesienia wkładów na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego jest konsekwencją funkcji, jakie pełnią takie wkłady, a mianowicie gromadzenia środków niezbędnych do funkcjonowania spółki. Wpływają one pośrednio na rozmiar prowadzonej przez spółkę działalności, ale jako środki z finansowania zewnętrznego mogą podlegać zwrotowi podmiotom, które je wniosły.

W art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawodawca wyłącza z przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych przychody otrzymane na utworzenie bądź powiększenie kapitałów podstawowych osób prawnych. Przede wszystkim chodzi tu o kapitał zakładowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Przy czym z uwagi na brzmienie omawianego wyłączenia należy przyjąć, że znajduje ono zastosowanie zarówno w odniesieniu do przychodów pochodzących z wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych. W każdym z tych przypadków ustawa podatkowa bezwarunkowo i jednoznacznie nie traktuje jednak za przychód podatkowy takiego trwałego, nieodwracalnego i definitywnego powiększenia majątku (uniwersalne cechy przychodu), które związane jest z operacją powiększenia kapitału zakładowego lub jego pierwotnego utworzenia. Zatem przychodu dla spółki nie będzie stanowił także aport wnoszony do niej w ramach utworzenia spółki bądź podwyższenia jej kapitału zakładowego.

Jednocześnie art. 12 ust. 4 pkt 11 powołanej ustawy zawiera drugie wyłączenie, które znajduje zastosowanie w sytuacji, do której odnosi się m. in. art. 154 § 3 ksh - a mianowicie, gdy tylko część wartości wnoszonego do spółki wkładu zostanie przekazana na kapitał zakładowy, pozostała zaś nadwyżka wartości wkładu ponad wartość przekazaną na kapitał zakładowy przelana zostaje na kapitał zapasowy. Tym samym spółka - w przypadku wkładu niepieniężnego - nabywa określone rzeczy lub prawa stanowiące wkład do spółki, o wyższej wartości niż wydane w zamian udziały (akcje). Na gruncie omawianego przepisu ustawodawca przesądza, że owa nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (tzw. agio) nie stanowi przychodu spółki otrzymującej wkład, jeżeli została przez tą spółkę otrzymana przy wydaniu udziałów (a więc w związku z tworzeniem bądź powiększaniem kapitału zakładowego) i została przekazana na kapitał zapasowy.

Reasumując, przeniesienie praw własności składników majątkowych w drodze aportu do spółek kapitałowych stanowi jedną z form nabycia; w zakresie podatku dochodowego otrzymanie aportu nie spowoduje dla spółki powstania przychodu. Wynika to z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się otrzymanych przez spółkę przychodów m.in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogły być, zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej, rozpatrzone.

Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo zaznaczyć należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organy administracji zobowiązane są do czuwania nad tym, by prowadzone przez nie postępowania, jak i wydane rozstrzygnięcia, były zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Istotnym jest fakt, że na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. W tym kontekście przywołany przez Wnioskodawcę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. I SA/Wr 1842/09, choć stanowi istotny walor informacyjny, nie może stanowić gotowego rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie, ponieważ - jak wykazano powyżej - orzecznictwo sądowe nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa, a ponadto dotyczy on odmiennego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.