ITPB3/4510-564/15/MJ | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy:
- przychody otrzymywane w postaci wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie funduszami pożyczkowymi w formie zryczałtowanej po zakończeniu realizacji projektów funduszy pożyczkowych pobierane z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek, które były już opodatkowane p.d.o.p. w momencie ich otrzymania stanowią przychód zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem funduszami pożyczkowymi ponoszone przez Agencję stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
ITPB3/4510-564/15/MJinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. nowe technologie
 3. oprogramowanie
 4. podstawa opodatkowania
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy:

 • przychody otrzymywane w postaci wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie funduszami pożyczkowymi w formie zryczałtowanej po zakończeniu realizacji projektów funduszy pożyczkowych pobierane z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek, które były już opodatkowane p.d.o.p. w momencie ich otrzymania stanowią przychód zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe
 • koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem funduszami pożyczkowymi ponoszone przez Agencję stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychody otrzymywane w postaci wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie funduszami pożyczkowymi w formie zryczałtowanej po zakończeniu realizacji projektów funduszy pożyczkowych pobierane z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek, które były już opodatkowane p.d.o.p. w momencie ich otrzymania stanowią przychód zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych oraz czy koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem funduszami pożyczkowymi ponoszone przez Agencję stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A” w S. zawarła umowy z województwem ... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013:

 1. w dniu 10 marca 2010 r. na realizację Północnego Funduszu Pożyczkowego,
 2. w dniu 22 grudnia 2010 r. na realizację Północnego Funduszu Pożyczkowego II.

Wsparcie udzielone „A” pochodzi z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie na realizację projektów zostało przekazane w postaci jednorazowych płatności. Na potrzeby realizacji projektów „A” prowadzi zgodnie z § 7 umów wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębnione rachunki bankowe służące do obsługi funduszy. Rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektów nastąpiło:

 • w dniu 27 czerwca 2012r. (Północny Fundusz Pożyczkowy) oraz
 • w dniu 21 listopada 2013r. (Północny Fundusz Pożyczkowy II).

Po tych datach zasady działania funduszy są analogiczne jak w projektach.

Do końca 2014r. „A” z tytułu realizacji projektów jako wydatki kwalifikowane projektów ponosiła koszty administrowania i zarządzania, które były częścią składową wniosków o płatność akceptowanych przez Województwo .... Z dniem 1 stycznia 2015r. w związku z tym, iż dokonano obrotu kapitałami funduszy powyżej 120% otrzymanych kwot, zgodnie z § 6, § 10 ust. 13 zawartych umów naszej Agencji przysługuje wynagrodzenie za administrowanie i zarządzanie funduszami w kwocie obliczonej według zasad zryczałtowanych. Wynagrodzenie obliczone jest w wysokości 3% w stosunku rocznym od wartości otrzymanego dofinansowania (§ 3 ust. 2 umów o dofinansowanie projektu).

Dokumentami przedkładanymi do Urzędu Marszałkowskiego, stanowiącymi podstawę rozliczenia przysługującego wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie funduszami są noty księgowe, kwartalna kalkulacja kosztów według pułapu 3% oraz wyciągi bankowe, potwierdzające przelewy środków z kont przychodowych projektów. Wynagrodzenie za administrowanie i zarządzanie funduszami jest płatne w okresach kwartalnych na podstawie w/w dokumentów poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek od udzielonych pożyczek oraz od lokowanego kapitału funduszy pożyczkowych. Przychody funduszy pochodzące z prowizji i odsetek od udzielonych pożyczek oraz od lokowanego kapitału funduszy pożyczkowych - zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią przychody podatkowe. Potwierdzają to otrzymane przez „A” interpretacje indywidualne Nr X z dnia 3 sierpnia 2010 r. oraz Nr Y z dnia 1 lipca 2014r.).

Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest i odprowadzany na dobro Urzędu Skarbowego w momencie otrzymania odsetek oraz należnych prowizji. Kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015r. za administrowanie i zarządzanie funduszami pobierane są z rachunku przychodów funduszu (odsetek, prowizji), które były opodatkowane w momencie ich otrzymania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Kwoty te stanowią przychód księgowy „A”. „A” traktuje te przychody jako wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na to, że już w momencie ich otrzymania stanowiły one przychód podatkowy i obecnie nie mogą być przychodami podatkowymi po raz drugi. Ponadto „A” ponosi koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem funduszami pożyczkowymi. Koszty te ponoszone są niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia i finansowane są z rachunku bieżącego „A”. „A” koszty te wydziela w ewidencji księgowej, a do celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych traktuje jako koszty uzyskania przychodów.

Ponadto w wyniku wezwania przez tutejszy organ Wnioskodawcy pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. do uzupełnienia opisu stanu faktycznego, „A” w piśmie z dnia 21 grudnia 2015r. wyjaśniła, że:

 1. Okres administrowania i zarządzania projektami trwa nadal pomimo ich zakończenia rzeczowego i finansowego i wynosi:
  1. Północny Fundusz Pożyczkowy - nie krócej niż do dnia 27 czerwca 2017 r.
  2. Północny Fundusz Pożyczkowy II - nie krócej niż do dnia 21 listopada 2018 r. zgodnie z § 9 pkt 2 zawartych umów o dofinansowanie projektów.
 2. Forma zwrotu i sposób rozliczenia kosztów administrowania i zarządzania funduszami pożyczkowymi jest następująca:
  1. do dnia 31 grudnia 2014 r. ponoszono koszty określone w umowach i wnioskach o dofinansowanie w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą funduszy oraz koszty zryczałtowane w zakresie funkcjonowania biura i obsługą projektów zgodnie z budżetami. Środki te były wypłacone z rachunków bankowych wydatków (wyodrębnionych na cele projektów). Wydatki (koszty) równoważyły przychody. „A” traktowała przychody jako wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o pdop. Natomiast koszty (w wysokości przychodów) nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Nie występował więc z tego tytułu podatek dochodowy od osób prawnych.

W dniu 24 czerwca 2015 r. otrzymaliśmy pisma o numerach „1” oraz „2” z dnia 20 lipca 2015 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... z informacją, iż po dokonaniu obrotu kapitałami funduszy w wysokości przynajmniej 120% kwoty przyznanego wsparcia – „A” jako beneficjentowi projektu przysługuje wynagrodzenie za administrowanie i zarządzanie funduszami w kwocie obliczonej według maksymalnych pułapów określonych w § 3 ust. 2 umów o dofinansowanie (tj. 3% od otrzymanej kwoty dofinansowania w skali roku). Jedynym dokumentem dostarczonym do Instytucji Zarządzającej, stanowiącym podstawę rozliczenia przysługującego zryczałtowanego wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie funduszami są wystawiane noty księgowe lub inne dokumenty wewnętrzne wraz z kalkulacją kosztów oraz wyciąg bankowy potwierdzający przelew środków z kont przychodowych projektu. Zgodnie z zapisami § 10 ust. 13 umów o dofinansowanie kwoty wynagrodzenia są płatne w okresach kwartalnych na podstawie w/w dokumentów poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek od udzielonych pożyczek oraz lokowanego kapitału (przychody te są opodatkowane w momencie otrzymania). Następuje przelew środków z rachunków przychodów projektów na rachunek bieżący „A”.

Z rachunku bieżącego „A” opłacane są wszystkie koszty związane z realizacją projektów.

W miesiącu lipcu 2015r. dokonano korekty rozliczeń kosztów od 1 stycznia 2015r. po otrzymaniu pism z Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na to, że od 1 stycznia 2015r. zmieniła się forma wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie funduszami - źródłem finansowania wynagrodzenia nie są już środki europejskie jak w projektach, ale odsetki otrzymane od pożyczkobiorców, odsetki bankowe, prowizje i inne, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie otrzymania lub rozliczenia (prowizje). „A”, tak jak już opisywano we wniosku traktuje od 1 stycznia 2015r. przychody z tytułu wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie jako wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast koszty ponoszone na obsługę (wynagrodzenie i inne koszty funkcjonowania funduszy pożyczkowych) jako koszty uzyskania przychodów. Nadmieniamy, iż taką interpretację uzyskaliśmy telefonicznie z Krajowej Informacji Podatkowej. Agencja oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych co miesiąc, przyjmując odpowiednio kwoty tych przychodów i kosztów do podstawy opodatkowania - niezależnie od daty przelewu środków z rachunku przychodów na rachunek bieżący.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 • Czy przychody otrzymywane w postaci wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie funduszami pożyczkowymi w formie zryczałtowanej po zakończeniu realizacji projektów funduszy pożyczkowych pobierane z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek, które były już opodatkowane p.d.o.p. w momencie ich otrzymania stanowią przychód zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych...
 • Czy koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem funduszami pożyczkowymi ponoszone przez „A” stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

A” uważa, że podstawową zasadą jest jednokrotność opodatkowania. Te same przychody nie mogą być opodatkowane dwukrotnie w tym samym podmiocie. Środki pochodzące z odsetek i prowizji zwiększają fundusze pożyczkowe. W momencie ich otrzymania lub naliczenia stanowią one przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dlatego z chwilą przeznaczenia części tych środków - poprzez pobranie ich z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek na wynagrodzenie A z tytułu administrowania i zarządzania funduszami pożyczkowymi - stają się tylko przychodem księgowym A, ale nie są przychodami w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ponoszone w związku z obsługą funduszy pożyczkowych, po zakończeniu realizacji projektów finansowane z rachunku bieżącego A stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnieniem tego jest fakt, iż nie są one finansowane ze środków projektu, tylko ze środków własnych. Przychody otrzymywane jako wynagrodzenie za administrowanie i zarządzanie funduszami nie stanowią środków projektów - wiążą się tylko pośrednio z projektami, są to prowizje i odsetki od pożyczek otrzymane od klientów funduszy pożyczkowych oraz odsetki od lokat i depozytów bankowych. Istnieje związek ponoszonych obecnie kosztów z tytułu administrowania i zarządzania funduszami pożyczkowymi z przychodami podatkowymi z tytułu otrzymywanych odsetek i prowizji od pożyczkobiorców, które były przychodami podatkowymi. Dlatego zdaniem A koszty administrowania i zarządzania funduszami ponoszone od 1 stycznia 2015r. stanowią koszty uzyskania przychodów, gdyż wiążą się z przychodami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że z dniem 1 stycznia 2015r. w związku z tym, iż dokonano obrotu kapitałami funduszy powyżej 120% otrzymanych kwot, zgodnie z § 6, § 10 ust. 13 zawartych umów, Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie za administrowanie i zarządzanie funduszami w kwocie obliczonej według zasad zryczałtowanych. Wynagrodzenie obliczone jest w wysokości 3% w stosunku rocznym od wartości otrzymanego dofinansowania (§ 3 ust. 2 umów o dofinansowanie projektu). Dokumentami przedkładanymi do Urzędu Marszałkowskiego, stanowiącymi podstawę rozliczenia przysługującego wynagrodzenia za administrowanie i zarządzanie funduszami są noty księgowe, kwartalna kalkulacja kosztów według pułapu 3% oraz wyciągi bankowe, potwierdzające przelewy środków z kont przychodowych projektów. Wynagrodzenie za administrowanie i zarządzanie funduszami jest płatne w okresach kwartalnych na podstawie w/w dokumentów poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek od udzielonych pożyczek oraz od lokowanego kapitału funduszy pożyczkowych.

Przychody funduszy pochodzące z prowizji i odsetek od udzielonych pożyczek oraz od lokowanego kapitału funduszy pożyczkowych - zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią przychody podatkowe. Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest i odprowadzany na dobro Urzędu Skarbowego w momencie otrzymania odsetek oraz należnych prowizji. Kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015r. za administrowanie i zarządzanie funduszami pobierane są z rachunku przychodów funduszu (odsetek, prowizji), które były opodatkowane w momencie ich otrzymania podatkiem dochodowym od osób prawnych (następuje przelew środków z rachunku przychodów projektów na rachunek bieżący „A”).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że potrącenie odpowiedniej kwoty z przychodów pochodzących z prowizji i odsetek od udzielonych pożyczek oraz od lokowanego kapitału funduszy pożyczkowych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Wnioskodawcy jako przychody funduszu, które były opodatkowane w momencie ich otrzymania podatkiem dochodowym od osób prawnych nie powoduje powstania przychodu podatkowego.

Istotą tej czynności jest bowiem przesunięcie (przeksięgowanie) części środków (wcześniej opodatkowanych przez Wnioskodawcę) z rachunku przychodów funduszu na przychód księgowy Wnioskodawcy.

Innymi słowy, opisane we wniosku zdarzenie gospodarcze nie ma charakteru przysparzającego, tzn. nie wiąże się z uzyskaniem jakichkolwiek dodatkowych wartości majątkowych przez Wnioskodawcę. Analizowana sytuacja nie mieści się zatem w zakresie zastosowania art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym nie powoduje konieczności rozpoznania przychodu.

Odnosząc się zaś do kosztów związanych z administrowaniem i zarządzaniem funduszami pożyczkowymi, ponoszonymi przez „A” od 1 stycznia 2015 r., których źródłem finansowania nie są już środki europejskie jak w projektach, ale odsetki otrzymane od pożyczkobiorców, odsetki bankowe, prowizje i inne, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie otrzymania lub rozliczenia (prowizje) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu.

Z opisu przedstawionego we Wniosku stanu faktycznego wynika, że koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem funduszami pożyczkowymi są związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy oraz z uzyskaniem przez niego przychodu, który podlega opodatkowaniu w momencie wpływu środków na rachunek funduszu.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.