ITPB3/4510-520/15/MJ | Interpretacja indywidualna

Ustalenia przychodu z tytułu umorzenia udziałów.
ITPB3/4510-520/15/MJinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. umorzenie udziałów
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód z tytułu umorzenia udziałów będzie podlegał zwolnieniu na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód z tytułu umorzenia udziałów będzie podlegał zwolnieniu na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) mającym siedzibę na terytorium Polski. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja i naprawa statków, łodzi wycieczkowych i sportowych oraz innych konstrukcji pływających.

Spółka jest właścicielem 100% udziałów w spółce „N” Sp. z o.o. (dalej: „N ”) będącą spółką mającą siedzibę na terytorium Polski. Przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez „N” związany jest z branżą nieruchomościową (głównie działalność w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

W przyszłości może nastąpić umorzenie części udziałów Spółki w „N” (na skutek wystąpienia zdarzeń warunkujących umorzenie zgodnie z postanowieniami umowy spółki „N”). W ramach umorzenia Spółce zostanie przyznane stosowne wynagrodzenie w formie pieniężnej. Umorzenie przybierze formę umorzenia przymusowego lub automatycznego w rozumieniu przepisów art. 199 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.; dalej: „KSH”), a przesłanki i tryb takiego umorzenia będą wynikały z umowy „N”. Umorzenie może nastąpić z obniżeniem kapitału „N” lub z czystego zysku na podstawie art. 199 § 6 KSH.

W momencie otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów Spółka będzie bezpośrednim właścicielem nie mniej niż 10% udziałów w kapitale „N” nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Istnieje możliwość, iż część wynagrodzenia z tytułu umorzenia zostanie potrącona z wierzytelnościami „N” wobec Spółki.

Spółka oraz „N” podlegają opodatkowaniu CIT w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, „N” uzyska od Spółki oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. lf ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu umorzenia udziałów w „N” będzie podlegał zwolnieniu od CIT na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Spółki dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów w „N” będzie podlegał zwolnieniu od CIT na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2011 r., jedynie dochód z umorzenia automatycznego lub przymusowego jest kwalifikowany, jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Takie stanowisko potwierdzają zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne. Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1249/13, w którym Sąd stwierdził: „ (...) jedynie umorzenie przymusowe bądź automatyczne skutkuje powstaniem przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, w myśl art. 22 ust. 1 up.d.o.p. opodatkowanego ryczałtową stawką 19%”.

Stosownie natomiast do art. 12 ust 4 pkt 3 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) — w części stanowiącej koszt ich nabycia (objęcia).

W świetle powyższego, w ocenie Spółki należy stwierdzić, że w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę od „N” z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów posiadanych przez Spółkę, będzie wyższa od kosztu nabycia (objęcia) tych udziałów (ustalonego proporcjonalnie do liczby umarzanych udziałów), to nadwyżka ta będzie podlegała opodatkowaniu CIT, jako dochód z tytułu udziału z zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Jednocześnie na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółką, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Z kolei zgodnie z art. 26 ust. lf ustawy o CIT warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa powyżej jest uzyskanie przez spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1, (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym – „N”), pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, tj. że Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W świetle art. 22 ust. 4a ustawy o CIT zwolnienie wskazane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, zwolnienie z opodatkowania ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Zgodnie z treścią artykuł 22 ust. 4d pkt 1 ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że z chwilą dokonania umorzenia udziałów „N”, warunki określone w art. 22 ust. 4 - 4d ustawy o CIT będą spełnione, bowiem:

 1. N” będzie posiadać siedzibę na terytorium Polski;
 2. Spółka będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów;
 3. Spółka będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale „N”, nieprzerwanie co najmniej przez okres dwóch lat od dnia nabycia (objęcia) udziałów w „N”;
 4. Spółka nie będzie korzystać ze zwolnienia z CIT od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem wymaganym na podstawie art. 26 ust. lf ustawy CIT.

Dodatkowo posiadanie udziałów w „N” będzie wynikać z tytułu własności.

Z uwagi na spełnienie powyższych warunków, w ocenie Spółki kwota dochodu uzyskana przez Spółkę z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów będzie w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania CIT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe.

Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na interpretację podatkową z dnia 12 maja 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (znak ILPB4/4510-69/15-2/DS), w której organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą: „Fakt, że w przypadku Wnioskodawcy dojdzie właśnie do umorzenia przymusowego udziałów prowadzić będzie do sytuacji, że cały dochód (przychód) uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia przymusowego udziałów objętych w zamian za wkład pieniężny będzie podlegał reżimowi opodatkowania przewidzianemu dla udziałów w zyskach osób prawnych (...) Jak wskazano powyżej w analizowanym zdarzeniu przyszłym warunki zwolnienia przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, będą spełnione. Zatem uzyskany dochodź tytułu przymusowego umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład pieniężny będzie korzystał ze zwolnienia, o który mowa w powołanym przepisie (...) ”.

Podobne stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej z dnia 15 stycznia 2014 r. (znak ITPB3/423-509b/13/DK), w której organ podatkowy wskazał: „Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie na moment wypłaty spełnione zostaną przez wnioskodawcę jak i Udziałowca warunki przewidziane w powołanych wyżej przepisach art. 22 ust. 4-4d Ustawy, to uzyskany przez Udziałowca z tytułu przymusowego w tym również automatycznego umorzenia udziałów dochód korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a wnioskodawca (Spółka) nie będzie zobowiązany jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwoty wypłaconej Udziałowcowi w związku z przymusowym umorzeniem udziałów ”.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.