ITPB3/4510-204/15/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu bezpłatnego udostępnienia powierzchni magazynowej kontrahentowi.
ITPB3/4510-204/15/JGinterpretacja indywidualna
  1. magazyn
  2. nieodpłatne udostępnienie
  3. powierzchnia
  4. przychód
  5. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki – przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu bezpłatnego udostępnienia powierzchni magazynowej kontrahentowi Spółki– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu bezpłatnego udostępnienia powierzchni magazynowej kontrahentowi Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną. Wykonywane przez nią czynności opodatkowane są podatkiem od towarów i usług. Spółka zamierza podjąć współpracę z innym podmiotem polskim również wykonującym czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (dalej: Nowy Kontrahent). W ramach przyszłej współpracy Spółka zamierza nabywać od Nowego Kontrahenta elementy aluminiowe, w szczególności profile. Elementy te będą przez spółkę lakierowane (malowanie proszkowe) na terenie fabryki z wykorzystaniem stanowiącej jej własność linii produkcyjnej. Spółka zamierza sprzedawać pomalowane uprzednio elementy aluminiowe klientom posiadającym siedzibę na terenie Polski, a także klientom zagranicznym - oprócz sprzedaży krajowej Spółka będzie również dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także eksportu towarów poza granice Unii Europejskiej.

W celu ułatwienia współpracy oraz zapewnienia ciągłości produkcji Spółka zamierza wydzielić na terenie swojej fabryki powierzchnię magazynową, na której przechowywane będą elementy aluminiowe, w szczególności profile, które w okresie późniejszym zostaną przez nią polakierowane – przechowanie rzeczy ruchomych na podstawie art. 835 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nowy Kontrahent będzie dostarczał elementy aluminiowe Spółce i będzie składował je w wyznaczonym miejscu. Nowy kontrahent nie będzie fakturował całości dostaw – faktury wystawiane będą w momencie pobrania przez Spółkę elementów do malowania. Do momentu wystawienia faktury przez Nowego Kontrahenta wszystkie dostarczane przez niego elementy będą stanowiły jego własność. Nowy Kontrahent będzie miał prawo składowania na terenie Spółki tylko elementów przeznaczonych do sprzedaży na jej rzecz. Za udostępnienie powierzchni magazynowej i składowanie elementów Spółka nie będzie pobierała od Nowego Kontrahenta wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytanie.

Czy, w świetle uregulowań art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu bezpłatnego udostępnienia powierzchni magazynowej w celu bezpłatnego składowania elementów aluminiowych należących do Nowego Kontrahenta, który należy uwzględnić przy obliczaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy...

Stanowisko Wnioskodawcy

W ocenie Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki nie powstanie przychód z tytułu bezpłatnego udostępnienia powierzchni magazynowej w celu bezpłatnego składowania elementów aluminiowych należących do Nowego Kontrahenta i tym samym operacja ta pozostanie bez wpływu na obliczenie podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy, są w szczególności:

  1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
  2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie (...).

W ocenie Spółki czynność bezpłatnego udostępnienia powierzchni magazynowej w celu bezpłatnego składowania elementów aluminiowych należących do Nowego Kontrahenta nie mieści się w katalogu przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zarówno w rozumieniu pkt 1 oraz 2 jak i punktów po nich następujących.

Spółka nadmienia, iż nie otrzyma żadnego świadczenia w zamian za bezpłatne udostępnienie powierzchni magazynowej. Nie można zatem mówić o powstaniu po jej stronie jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż nie osiągnie ona z tytułu dokonania przedmiotowej czynności żadnych korzyści.

Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 września 2012 r., IPTPB3/423-242/12-2/MF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 tej ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ww. ustawy, ustawodawca precyzuje więc jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym także nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Nie można stwierdzić, że w związku z udostępnieniem bezpłatnie Nowemu Kontrahentowi powierzchni magazynowej w celu bezpłatnego składowania opisanych we wniosku elementów aluminiowych powstanie po stronie Wnioskodawcy jakiekolwiek przysporzenie. Dodać także należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym udostępnienie powierzchni magazynowej ma jedynie charakter techniczny w stosunku do dokonywanych przez Wnioskodawcę zakupów elementów aluminiowych, zapewniający Spółce ciągłość dostaw i optymalizację kosztów.

Podsumowując, mając na względzie powyższe uregulowania prawne, stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Nadmienić przy tym należy, że powołana przez Spółkę interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem wydanym w konkretnej sprawie, osadzonym w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnosi, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa. Co więcej nie jest ona sprzeczna z rozstrzygnięciem w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/7, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.