ITPB3/423-439/14/KK | Interpretacja indywidualna

W którym momencie Wnioskodawca, jako akcjonariusz, powinien rozpoznawać do 30 listopada 2014 r. przychody z udziału w SKA?
ITPB3/423-439/14/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dywidendy
 3. przychód
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca będzie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”). SKA została zarejestrowana w KRS przed 1 grudnia 2013 r. Ponadto SKA dokonała zmiany przyjętego roku obrotowego. Wpis w KRS dotyczący przedmiotowej zmiany został dokonany przed 1 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem SKA jej rok obrotowy trwa od 1 listopada do 31 października. Obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się przed 31 grudnia 2013 r., a zakończy się 31 października 2015 r.

Wspólnikami SKA (akcjonariuszem i komplementariuszem) są wyłącznie osoby prawne – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (wspólnikami SKA nie są i nie były w przeszłości osoby fizyczne). Komplementariuszem SKA jest spółka z o.o. Aktualny rok obrotowy/podatkowy spółki będącej komplementariuszem trwa od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W którym momencie Wnioskodawca, jako akcjonariusz, powinien rozpoznawać do 31 października 2015 r. przychody z udziału w SKA...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako akcjonariusz, powinien on rozpoznawać do 31 października 2015 r. przychody z udziału w SKA w momencie wypłaty dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy). Nie będzie on natomiast zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu zdarzeń wynikających z bieżącej działalności SKA, tak długo jak nie nastąpi wypłata dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy).

Zgodnie z przepisem art. 4 § 4 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej. Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy tej ustawy stosuje się również do spółek komandytowo-akcyjnych, co oznacza, że spółki komandytowo-akcyjne uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Opodatkowanie takie jest efektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonanej ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (ustawa nowelizująca).

Jak jednak wskazuje art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce (...) przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie, na podstawie ust. 2 tego przepisu, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu
  1. jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Mając na uwadze powyższy przepis oraz fakt, że:

 • SKA została zarejestrowana w KRS przed 1 grudnia 2013 r.,
 • SKA dokonała zmiany przyjętego roku obrotowego. Wpis w KRS dotyczący przedmiotowej zmiany został dokonany przed 1 grudnia 2013 r.,
 • obecny rok obrotowy SKA rozpoczęty przed dniem 31 grudnia 2013 r., zakończy się z dniem 31 października 2015 r,

to w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania dyspozycja art. 4 ust 2 ustawy nowelizującej. Stąd w stosunku do SKA, jak i jej wspólników, w zakresie opodatkowania SKA oraz przychodów i kosztów podatkowych wspólników związanych z uczestnictwem w SKA do dnia 31 października 2015 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji sprzed nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Z kolei regulacje art. 1 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie do SKA począwszy od 1 listopada 2015 r. (od tego dnia SKA uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych).

W konsekwencji, dalsza analiza w zakresie ewentualnego powstania przychodu dla Wnioskodawcy będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w jej brzmieniu obowiązującym na ostatni dzień 2013 r. W tej wersji ustawy SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego, w związku z czym jej dochód nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie SKA. Opodatkowanie takich przychodów mogło jednak następować na poziomie wspólników SKA (zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dla wspólników będących podatnikami o podatku dochodowego od osób prawnych).

Zgodnie z interpretacjami ogólnymi wydanymi przez Ministra Finansów:

 • z dnia 25 listopada 2013 r., DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13: „Uwzględniając zatem poglądy wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w obu omówionych uchwałach przyjąć należy, iż kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi niebędącemu komplementariuszem (osobie fizycznej, osobie prawnej) i wypłaconej dywidendy stanowi przychód takiego akcjonariusza uzyskany z działalności gospodarczej. Przy określaniu daty uzyskania tego przychodu zastosowanie znajdą zatem postanowienia art. 14 ust. 1i updof oraz art. 12 ust. 3e updop, zgodnie z którymi za datę uzyskania przychodu uważa się dzień otrzymania zapłaty (w tym przypadku – dywidendy)”;
 • oraz wcześniejszą, z dnia 18 maja 2012 r., DD5/033/1/12/KSM/DD-125: „Zatem z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą – stosownie do art. 5 updop oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 updof – połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 updop oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 updof”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca – jako akcjonariusz – powinien rozpoznawać do 31 października 2015 r. przychodu z udziału w SKA w momencie wypłaty dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy). Nie będzie on natomiast zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu zdarzeń wynikających z bieżącej działalności SKA tak długo, jak nie nastąpi wypłata dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.