ITPB3/423-420/14/MK | Interpretacja indywidualna

Jaka jest data powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/423-420/14/MKinterpretacja indywidualna
  1. bilety
  2. moment powstania obowiązku podatkowego
  3. przychód
  4. sprzedaż
  5. usługi przewozowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawionewe wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie określenia momentu uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, X Y będące samorządową instytucją kultury, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  2. statutu nadanego przez Organizatora.

X Y posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora - Gminę Miasta YZ. Działalnością statutową Instytucji jest świadczenie usług publicznych z zakresu kultury i oświaty. X dokonuje sprzedaży biletów wstępu na wystawę interaktywną i opodatkowuje tą sprzedaż stawką 8% zgodnie z pozycją 182 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów u usług - Usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu do obiektów kulturalnych.

Sprzedaż biletów dokonywana jest w kasach biletowych za gotówkę lub na odroczony termin płatności albo za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży.

Internetowa sprzedaż biletów odbywa się przez system rezerwacji, Osoba kupująca bilet wybiera w nim datę oraz godzinę wizyty, ilość osób oraz dokument sprzedaży (faktura lub paragon). Rezerwacji można dokonać maksymalnie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Po złożeniu rezerwacji należy dokonać płatności poprzez system płatności elektronicznej w terminie określonym w Regulaminie X Y. Po uiszczeniu wpłaty kupujący drogą elektroniczną otrzymuje wybrany przez siebie dokument sprzedaży oraz bilety do wydruku uprawniające do wstępu na teren wystawy.

Wpłaty środków z tytułu transakcji internetowych z konta systemu płatności elektronicznych przelewane są transzami na koto X Y E następnego dnia roboczego. Ponadto X otrzymuje zestawienie przesłane elektronicznie, w którym zawarte są następujące dane: imię i nazwisko osoby wpłacającej, numer zamówienia, data zapłaty oraz kwota.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka jest data powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, za datę uzyskania przychodu należy uznać dzień sprzedaży biletu. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej IPPB1/415-1515/12-2ES z dnia 15 lutego 2013 roku. Według definicji zawartej w "Słowniku języka polskiego" wydawnictwa PWN "bilet" oznacza kartonik z odpowiednim nadrukiem, uprawniający posiadacza do wejścia gdzieś lub do określonej usługi.

W ocenie Jednostki z chwilą wydania biletu następuje sprzedaż usługi. Nabywca biletuod tego momentu uzyskuje bowiem uprawnienie uczestnictwa w określonym wydarzeniu. Zapłata za bilet jest definitywną zapłatą za kompletną usługę świadczoną na rzecz podmiotu uprawnionego do posługiwania się tym biletem.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Ogólną zasadę ustalania momentu uzyskania przychodu związanego z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej określa przepis art. 12 ust. 3a tej ustawy, który stanowi, że za datę powstania tego przychodu uważa się, z zastrzeżeniemust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Z powyższego opisu stanu faktycznego wynika, że klient kupując bilet dokonuje ostatecznego i definitywnego uregulowania należności za bilet wstępu na wystawę. A zatem przychód Jednostki powstaje w dacie sprzedaży biletu, za który następuje zapłata. Wynika toz ww. przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W omawianym przypadku, nie ma tutaj zastosowania art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze,nie rzadziej niż raz w roku.

Nie znajdzie tu również zastosowania przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Według "Popularnego słownika języka polskiego" (pod red. prof. Bogusława Dunaja, Wydawnictwo Wilga) - "przedpłata" oznacza określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wypłaconą z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie. Z kolei "zaliczka" to część pieniędzy wpłaconych lub wypłaconych na poczet czegoś.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze wcześniejsze otrzymanie należności (przed ostatecznym wykonaniem usługi) oznacza zaliczkę lub przedpłatę, która nie powoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. O kwalifikacji otrzymanej zapłaty jako przychodu lub jako przedpłaty (zaliczki) decyduje charakter tej zapłaty. Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy przedpłata, zaliczka nie mają takiego charakteru ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed terminem wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone. Fakt,że dana wpłata stanowi zaliczkę (przedpłatę) na poczet konkretnej usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym, musi zatem wynikać z postanowień zawartej umowy i powinien znaleźć odzwierciedlenie w treści dokumentacji.

Z chwilą wydania biletu Wnioskodawca dokonuje sprzedaży swej usługi. Nabywca biletu od tego momentu uzyskuje bowiem uprawnienie do uczestnictwa w określonym wydarzeniu. Zapłata ceny biletu jest więc definitywną zapłatą za kompletną usługę świadczoną na rzecz podmiotu uprawnionego do posługiwania się tym biletem. Z tego względu zapłata ceny biletu nie może być traktowana jako wpłata na poczet usługi. Taka sytuacja miałaby miejsce, np. gdyby klient wpłacił określoną kwotę pieniędzy, (część wartości biletu) dokonując rezerwacji biletu z możliwością rozliczenia tej kwoty.

Reasumując, przychód podatkowy Spółki z tytułu wydania biletów, powstaje w dacie uregulowania należności za te bilety, zgodnie z regulacją art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej należy podkreślić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie w określonym, odmiennym stanie faktycznym , a więc tylko do niej się odnoszą. Nie ma zatem charakteru powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa podatkowego - tym samym nie jest wiążące w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do WojewódzkiegoSądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia,w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.