ITPB2/415-891/14/MU | Interpretacja indywidualna

Obowiązki wystawienia informacji PIT-8C.
ITPB2/415-891/14/MUinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pomoc społeczna
 3. przychód
 4. płatnik
 5. rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 579) po art. 83 ust. 3 dodano art. 83 ust. 3a (wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.) oraz art. 84 pkt 1, które zobowiązują Starostę do przyznania rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Stosownie do art. 83 ust. 3a środki finansowe, o których mowa w art. 83 ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast na podstawie art. 84 pkt 1 prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe. Środki te przyznawane są na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka w drodze decyzji.

Wysokość przysługujących środków finansowych, o których mowa wyżej należałoby obliczać przez podzielenie łącznej kwoty kosztów ponoszonych przez rodzinę zastępczą zawodową/ prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, tj. miesięczny koszt utrzymania lokalu podzielony przez skład rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka i pomnożone przez dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz osoby stanowiące rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka.

Przytoczone art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 wskazują szczegółowy (zamknięty) katalog kosztów ponoszonych przez rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka oraz sposób wyliczenia przysługujących z tego tytułu rodzinie zastępczej/rodzinnemu domowi dziecka środków finansowych, a w szczególności wskazują krąg osób uprawnionych do świadczenia.

Zgodnie z zapisem art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1, osobami uprawnionymi, na które przysługują środki finansowe na utrzymanie lokalu, są:

 • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka;
 • osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2;
 • osoby tworzące rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Przytoczony art. 21 ust. 1 pkt 24 wskazuje szczegółowy (zamknięty) katalog przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz w części komu przyznane świadczenia, są zwolnione od podatku:

 • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
 • osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.

Porównując zapisy art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 z art. 21 ust. 1 pkt 24, wyklucza się zwolnienie od podatku kwoty przysługującej z tytułu utrzymania lokalu w części przypadającej na rodzinę zastępczą zawodową oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy w związku z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, które będą otrzymywać rodziny zastępcze zawodowe i prowadzący rodzinne domy dziecka będzie trzeba kwalifikować jako dochód i w związku z tym wystawiać informacje PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę szczegółowy (zamknięty) katalog ponoszonych kosztów oraz sposób wyliczenia przysługujących z tego tytułu rodzinie zastępczej/rodzinnemu domowi dziecka środków finansowych w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) oraz katalog zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych zawarty w art. 21 ust.1 pkt 24, który nie uwzględnia zwolnienia od podatku środków finansowych w części przysługującej osobom tworzącym rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka, należy zatem przyjąć, że rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka powinny być z tego tytułu opodatkowane i w związku z tym należy wystawiać PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 , art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Z kolei zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl art. 42a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 579) po art. 83 ust. 3 dodano art. 83 ust. 3a (wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.) oraz art. 84 pkt 1, które zobowiązują Starostę do przyznania rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Stosownie do art. 83 ust. 3a środki finansowe, o których mowa w art. 83 ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast na podstawie art. 84 pkt 1 prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe. Środki te przyznawane są na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka w drodze decyzji.

Wysokość przysługujących środków finansowych, o których mowa wyżej należy obliczać przez podzielenie łącznej kwoty kosztów ponoszonych przez rodzinę zastępczą zawodową/ prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, tj. miesięczny koszt utrzymania lokalu podzielony przez skład rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka i pomnożony przez dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz osoby stanowiące rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka.

Przytoczone art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 wskazują szczegółowy (zamknięty) katalog kosztów ponoszonych przez rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka oraz sposób wyliczenia przysługujących z tego tytułu rodzinie zastępczej/rodzinnemu domowi dziecka środków finansowych, a w szczególności wskazują krąg osób uprawnionych do świadczenia.

Zgodnie z zapisem art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1, osobami uprawnionymi, na które przysługują środki finansowe na utrzymanie lokalu, są:

 • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka;
 • osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2;
 • osoby tworzące rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową lub zawodową na czynsz, i opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

Stosownie do art. 83 ust. 3a ww. ustawy, który obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2015 r. - środki finansowe, o których mowa w ust. 2 starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W myśl art. 84 pkt 1 ww. ustawy prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

W tym miejscu podkreślić należy, iż omawianym zwolnieniem, jak wynika z zapisu art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte zostały tylko środki finansowe w części przypadającej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Zwolnieniem tym nie zostały natomiast objęte środki na rzecz osób tworzących rodziny zastępcze i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Mając na uwadze powyższe uregulowania, stwierdzić należy, iż sfinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego osobom tworzącym rodziny zastępcze i prowadzącym rodzinne domy dziecka – na podstawie stosownych przepisów – będzie co do zasady tożsame ze spełnieniem na rzecz tych osób świadczenia o określonej wartości. Należy bowiem zauważyć, że w sytuacji otrzymania środków pieniężnych – w części przypadającej na ww. osoby – z przeznaczeniem na wskazany wyżej cel osoby te odniosą realną korzyść, nie wydatkując tychże kwot z własnych środków, które zapewne byłyby zobowiązane wydatkować, ponosząc koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego osobom tworzącym rodziny zastępcze. W efekcie nastąpi u tych osób trwały przyrost majątku.

Zatem osoby tworzące rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, otrzymujące ww. środki uzyskają jednocześnie przychód, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, gdyż omawiane zwolnienie w art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnienia dla osób tworzących rodziny zastępcze i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

W związku ze sfinansowaniem przez Wnioskodawcę – na podstawie stosownych regulacji prawnych – kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego osobom tworzącym rodziny zastępcze, przypadających na osoby tworzące rodziny zastępcze lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek wystawienia dla tychże osób informacji PIT-8C o osiągniętych dochodach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.