ITPB2/415-663/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania postanowień art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy twórca (w tym przypadku pracownik) uzyskuje ten przychód z tytułu praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, przy założeniu, że zostaną spełnione następujące warunki (łącznie):•umowy o pracę oraz profile stanowisk zostaną zmienione w sposób opisany powyżej, •wynagrodzenie zostanie podzielone na części, a Wnioskodawca będzie prowadził stosowną dokumentację (w tym ewidencję utworów), która pozwala na właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2014 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 3 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2014 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń wypłacanych za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego do wysokości nieprzekraczającej 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń wypłacanych za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 25 września 2014 r. Nr ITPB2/415-663/14-2/MM wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.)

We wniosku tym oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka .... S.A. z siedzibą w .... (Wnioskodawca) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się tworzeniem oprogramowania komputerowego.

Twórcami oprogramowania komputerowego są pracownicy Wnioskodawcy, docelowo zatrudnieni na podstawie umów o pracę na stanowiskach:

 • Kierownik zespołu programistów,
 • Architekt Systemu,
 • Architekt Techniczny,
 • Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej (obecnie Spółka nie posiada takiego stanowiska w Dziale Oprogramowania, ale zamierza je utworzyć),
 • Analityk Biznesowy (obecnie Spółka nie posiada takiego stanowiska w Dziale Oprogramowania, ale zamierza je utworzyć),
 • Programista Projektant,
 • Starszy Programista,
 • Programista,
 • Młodszy Programista,
 • Starszy Tester,
 • Tester
 • Młodszy Tester.

Tworzenie oprogramowania komputerowego realizowane jest w formie pojedynczych projektów, których każdorazowym efektem jest powstanie programu komputerowego lub jego części składowej wraz z odpowiednią dokumentacją. Ogólne wymagania dotyczące wykonania programu komputerowego określone są w dokumentach specyfikacji wymagań biznesowych i/lub specyfikacji wymagań systemowych – które gromadzone są w formie dokumentacji projektowej w narzędziach zarządzania wiedzą: Conflucence oraz JIRA. Po wykonaniu określonego programu komputerowego, prawa autorskie pracowników do programu komputerowego przekazywane są następnie Wnioskodawcy, na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w umowach o pracę.

U Wnioskodawcy obowiązują następujące zasady tworzenia programu komputerowego:

1. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracownikowi łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnianych na stanowisku: Kierownik zespołu programistów, Architekt Systemu, Architekt Techniczny, Programista, Projektant, Starszy Programista, Programista, Młodszy Programista w zakresie tworzenia oprogramowania należy:

 1. tworzenie oprogramowania komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w tym dokumentach analizy systemowej,
 2. projektowanie oprogramowania komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wymaganiach funkcjonalnych przygotowanych i przekazanych przez klienta lub docelowo analityka biznesowego,
 3. sporządzanie dokumentacji projektowej do oprogramowania komputerowego, o którym mowa w pkt a).

Jest to praca o charakterze twórczym i indywidualnym (tj. bez korzystania z rezultatów cudzej pracy, przez ich odwzorowanie lub użycie w inny sposób), charakteryzująca się znacznym stopniem oryginalności.

2. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracowników łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach Starszy Tester, Tester, Młodszy Tester należy:

 1. przygotowywanie scenariuszy testowych oraz testowanie oprogramowania komputerowego na podstawie wymagań funkcjonalnych zawartych w dokumencie wymagań będących podstawą do wykonania projektu;
 2. planowanie testów oprogramowania komputerowego;
 3. sporządzanie dokumentacji projektowej do oprogramowania komputerowego, o którym mowa w pkt a) i b).

Jest to praca zawierająca elementy twórcze o charakterze autorskim, związane z wykreowaniem indywidualnego podejścia do wykonywanego zadania, którego rezultaty są oryginalnym i niepowtarzalnym wytworem pracowników, o których mowa w pkt 2 powyżej. Na podstawie przeprowadzonych testów pracownik formułuje wnioski i sugestie, co do modyfikacji tworzonego oprogramowania komputerowego. Wyniki przeprowadzonych analiz są następnie zawarte w dokumentacji projektowej tworzonej przez pracowników, o których mowa w pkt 2 powyżej.

Wykonywanie pracy o charakterze twórczym przez osoby na stanowiskach, o których mowa w pkt 2 powyżej o ww. zakresie obowiązków potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 września 2010 r., nr ILPB2/415-798/10-2/JK oraz interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2009 r., nr ITPB2/415-500/09/PS.

3. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracownikowi łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej, Analityk Biznesowy będą należeć (opisane Stanowiska w Dziale Oprogramowania mają zostać w Spółce stworzone:

 1. uzgadnianie funkcjonalności systemów z udziałowcami projektu,
 2. tworzenie dokumentów wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych zgodnie z ustalonymi z klientem zasadami,
 3. tworzenie akceptacyjnych scenariuszy testowych, w oparciu o wymagania funkcjonalne.

4. W umowach o pracę zwartych z pracownikami zawarte jest postanowienie, iż: „Strony zgodnie postanawiają, że wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do każdego utworu stworzonego przez Pracownika na rzecz Pracodawcy przysługują pracodawcy”, na podstawie którego pracownicy przekazują pracodawcy pełnię praw autorskich do stworzonych przez siebie, w ramach świadczenia stosunku pracy, utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca składa wniosek dotyczący udokumentowania prac twórczych wykonywanych przez jego pracowników, zatrudnionych na stanowiskach:

 • Kierownik zespołu programistów,
 • Architekt Systemu,
 • Architekt Techniczny,
 • Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej,
 • Analityk Biznesowy,
 • Programista Projektant,
 • Starszy Programista,
 • Programista,
 • Młodszy programista,
 • Starszy Tester,
 • Tester,
 • Młodszy Tester
  1. w odniesieniu do których można stosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca chce uregulować formalne podstawy występowania pracowników o naliczenie zwiększonych kosztów uzyskania przychodów z racji przeniesienia przez pracownika na Wnioskodawcę praw do stworzonych w ramach istnienia stosunku pracy utworów.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza wprowadzić następujący system obejmujący m. in. zmiany w umowach o pracę zawieranych z pracownikami wykonującymi pracę twórczą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz w profilach ich stanowisk, które pracownik akceptuje własnoręcznym podpisem:

a. w profilu danego stanowiska, wprowadzone zostaną dwa zakresy zadań pracownika:

 • zakres I twórczy” – obejmujący obowiązki pracownika związane z wykonywaniem przez niego pracy twórczej, której przedmiotem jest stworzenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim,
 • zakres II – nietwórczy” – obejmujący pozostałe obowiązki pracownika, nieposiadające waloru pracy twórczej, będące czynnościami faktycznymi związanymi z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku,

b. w umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę z pracownikami oraz w umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę w przyszłości, zawarte zostanie postanowienie, zgodnie z którym, za wykonywaną pracę pracownik Wnioskodawcy otrzyma wynagrodzenie miesięczne obejmujące:

 • wynagrodzenie z tytułu przejścia na pracodawcę (Wnioskodawcę) autorskich praw majątkowych w procentowej wysokości, zależnie od ilości i rodzaju utworów wytworzonych i przekazanych przez pracownika Pracodawcy w danym miesiącu kalendarzowym oraz czasu przeznaczonego na ich stworzenie;
 • wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych nieposiadających waloru działalności twórczej.

Również w dokumentacji wynagrodzeń wynagrodzenie zostanie rozbite na dwa składniki (autorskie i nieautorskie) i w sposób umożliwiający rozróżnienie wynagrodzenia, co do którego zastosowano koszty standardowe i wynagrodzenie, co do którego zastosowano 50% koszty uzyskania przychodu.

Dowodem stworzenia utworu będzie Ewidencja utworów (tabelaryczne zestawienie projektów), która obejmować będzie następujące elementy:

 • miesiąc i rok, którego dotyczy rozliczenie,
 • nazwa utworu (wraz z kodem projektu – PSS),
 • krótki opis utworu wraz z miejscem przechowywania (JIRA, Bitbucket, SVN, Arena –wewnętrzne systemy Wnioskodawcy pozwalające na zarządzanie projektami),
 • czas poświęcony (w godzinach),
 • dzień rozpoczęcia pracy nad utworem,
 • dzień zakończenia pracy nad utworem.

Ewidencja przechowywana będzie w systemie informatycznym (Confluece) zapewniającym automatyczne wersjonowanie zmian wprowadzonych w rejestrze, a także ograniczony dostęp do rejestru dla osoby wprowadzającej dane (pracownika), jego bezpośredniego i pośredniego przełożonego oraz pracowników działu personalnego. Rejestr będzie archiwizowany w formie papierowej w cyklach miesięcznych, przez pracownika działu personalnego. Utwory będą przechowywane w elektronicznych repozytoriach (umożliwiających śledzenie zmian utworów oraz ich wersjonowanie), zależnie od charakteru utworu będzie to: repozytorium kodu źródłowego SVN/GIT dla programów komputerowych, systemy zarządzania treścią (Confluence, JIRA) dla dokumentacji projektowej, inne systemy zarządzania zasobami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania postanowień art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy twórca (w tym przypadku pracownik) uzyskuje ten przychód z tytułu praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, przy założeniu, że zostaną spełnione następujące warunki (łącznie):

 • umowy o pracę oraz profile stanowisk zostaną zmienione w sposób opisany powyżej,
 • wynagrodzenie zostanie podzielone na części, a Wnioskodawca będzie prowadził stosowną dokumentację (w tym ewidencję utworów), która pozwala na właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego będzie uprawniony do stosowania postanowień art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów od części wynagrodzenia w sytuacji, gdy twórca (w tym przypadku pracownik) uzyskuje to wynagrodzenie z tytułu praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągniecia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy, z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zatem – w ocenie Wnioskodawcy – o wypełnieniu dyspozycji art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców (pracowników) z praw autorskich decyduje fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonywanie utworu będącego przedmiotem praw autorskich.

Wnioskodawca nadmienia, że w orzecznictwie podkreśla się, że wobec faktu, iż w obecnie obowiązujących przepisach prawa nie został uregulowany sposób dokumentowania uzyskania wynagrodzenia z praw autorskich w treści umowy o pracę, ograniczenia te nie powinny wpływać na prawo podatników do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, a tym samym do ich zastosowania przez płatnika przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (orzeczenie z dnia 15 stycznia 2010 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1314/09).

Dodaje również, że skoro prawo podatkowe, w tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewiduje w swej treści określonych zasad prowadzenia dokumentacji związanej z uzyskiwaniem wynagrodzenia z tytułu praw autorskich, zatem z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wykonywania i ewidencjonowania pracy twórczej, to od podatnika zależy sposób prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Jednocześnie podkreśla, że w orzeczeniu z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt II FSK 839/09, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa o pracę przewiduje rozróżnienie należnego pracownikowi wynagrodzenia na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (tak również wyrok NSA z 19 czerwca 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 1991/01, niepublikowany wyrok NSA z 22 lutego 2001 r., sygn. akt I SA/Sz 1967/99, niepublikowany wyrok NSA z 12 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1791/08).

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że jest uprawniony do naliczania pracownikom 50% kosztów uzyskania przychodu za czas pracy twórczej na podstawie umowy o pracę, gdy:

 1. praca wykonywana przez pracownika – twórcę – jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 2. umowa o pracę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz pracodawca prowadzi stosowną dokumentację, która pozwala na właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności, przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie.

Rezultaty pracy: Kierownika zespołu programistów, Architekta Systemu, Architekta Technicznego, Specjalisty ds. Dokumentacji Technicznej, Analityka Biznesowego, Programisty Projektanta, Starszego Programisty, Programisty, Młodszego Programisty, Starszego Testera, Testera, Młodszego Testera – są wytworem ich intelektu, stworzonym niezależnie, charakteryzującym się znacznym stopniem oryginalności.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdza, że praca wykonywana przez jego pracowników w zakresie:

  1. tworzenia oprogramowania zgodnie z wytycznymi,
  2. projektowania systemów zgodnie z wytycznymi,
  3. sporządzania dokumentacji projektowej oraz
  4. testowania oprogramowania komputerowego
  jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę z pracownikami oraz w umowach zawieranych przez Wnioskodawcę w przyszłości zamieszczone zostanie postanowienie, zgodnie z którym za wykonywaną pracę pracownik Wnioskodawcy otrzyma wynagrodzenie miesięczne obejmujące:

 • procentowe wynagrodzenie z tytułu przejścia na Pracodawcę/Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych, zależnie od ilości i rodzaju utworów wytworzonych i przekazanych przez pracowników Pracodawcy w danym miesiącu kalendarzowym oraz czasu przeznaczonego na wykonanie utworu,
 • procentowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych, nieposiadających waloru pracy twórczej.

Wnioskodawca tworzy tabelaryczne zestawienie projektów, w których w sposób szczegółowy określone są zadania poszczególnych pracowników oraz określony czas pracy pracowników przeznaczony na wykonanie ww. zadania. Ponadto Wnioskodawca będzie tworzył i prowadził ewidencje wykonanych programów komputerowych (utworów) oraz przechowywał je w sposób umożliwiający dostęp do tak zaewidencjonowanych utworów (np. programów komputerowych lub ich części).

Podział wynagrodzenia i powiązanie części dotyczącej praw autorskich z zestawieniem projektów pozwoli – zdaniem Wnioskodawcy – na udokumentowanie jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca podkreśla przy tym, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei z art. 12 ust. 1 wynika, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Pracownikowi uzyskującemu przychody m. in. z tytułu stosunku pracy przysługuje, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy odliczenie jednej pełnej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Inaczej jest traktowana sprawa kosztów uzyskania przychodów twórców i autorów zatrudnionych na umowę o pracę. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje fakt uzyskiwania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskiwanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Na podstawie art. 22 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Jak wynika z powyższego, o zastosowaniu powyższych kosztów uzyskania przychodów decyduje wyłącznie fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy, takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć związanych, jak np. „utwór”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utworów).

W świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 2. plastyczne,
 3. fotograficzne,
 4. lutnicze,
 5. wzornictwa przemysłowego,
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 7. muzyczne i słowno-muzyczne,
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawem występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzania nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzania w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

W umowach strony powinny wyraźnie postanowić, że przedmiotem zamówienia jest właśnie dobro niematerialne, podlegające ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych reguluje art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Ponadto art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, że prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

W razie zatem wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności niechronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również udokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu – daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Podział wynagrodzenia na dwa składniki pozwoli niewątpliwie właściwie wyodrębnić i udokumentować przychód, do którego zastosowanie mogą mieć 50% koszty uzyskania przychodu, a ewidencja utworów w postaci tabelarycznego zestawienia utworów umożliwi właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów.

Reasumując Wnioskodawca stwierdza, że jeżeli czynności o charakterze twórczym wykonywane będą na podstawie przedmiotowych umów o pracę, z których będzie wynikało, jaka część wynagrodzeń obejmuje pracę twórczą i jednocześnie praca ta będzie niepowtarzalna, będzie miała indywidualny charakter oraz będzie spełniała przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to do przychodów pracowników osiągniętych z tego źródła powinny mieć zastosowanie podwyższone 50% koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% będą mogły być zastosowane tylko do tej części wypłaconych wynagrodzeń za pracę, które będą stanowiły dla pracowników Wnioskodawcy przychód z tytułu praw autorskich. Natomiast do części wynagrodzeń, która nie będzie stanowiła dla pracowników Wnioskodawcy przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, winny więc być zastosowane koszty uzyskania przychodów według zasad ogólnych, określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn.zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ww. ustawy zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego (art. 32 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 22 ust. 2 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

W przypadku natomiast korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 22 ust. 9a ww. ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak np. "twórca", "korzystanie przez twórców z praw autorskich" lub pojęć z nimi związanych, jak np. "utwór", zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności – jak stanowi ust. 2 tego przepisu - przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych reguluje art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ustępem 1 tego przepisu jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Z kolei zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i nie będących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła.

Poza tym, stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia pracownika dotyczy wyłącznie tych okresów zatrudnienia, w których praca o charakterze twórczym jest rzeczywiście wykonywana. Tym samym, ww. podwyższone 50% koszty uzyskania przychodów nie znajdują zastosowania do wynagrodzenia np. za czas niezdolności do pracy lub za czas urlopu. Dokonując wypłat wynagrodzeń płatnik powinien więc w prowadzonej ewidencji wyodrębniać również wynagrodzenia objęte 50% stawką kosztów uzyskania przychodów od pozostałych wynagrodzeń związanych z pracami nie będącymi przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych.

Z uwagi na złożoność problematyki i różne zasady organizacji pracy nie można podać uniwersalnych zasad prowadzenia ewidencji prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Przyjąć jednak należy, że podstawowym warunkiem prowadzenia takiej ewidencji jest ustalenie (niezależnie od tego w jakiej formie) zakresu prac wykonywanych w danym zakładzie pracy w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego. Dla każdego pracownika wymagane jest natomiast prowadzenie przez pracodawcę imiennej ewidencji prac zawierającej wykaz prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, w wyniku których powstają utwory stanowiące przedmiot prawa autorskiego i wypłacanych z tego tytułu wynagrodzeń.

Jak wskazano w treści wniosku Wnioskodawca – Spółka akcyjna – w zakresie prowadzonej działalności zajmuje się tworzeniem oprogramowania komputerowego.

Twórcami oprogramowania komputerowego są pracownicy Wnioskodawcy, docelowo zatrudnieni na podstawie umów o pracę na stanowiskach:

 • Kierownik zespołu programistów,
 • Architekt Systemu,
 • Architekt Techniczny,
 • Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej (obecnie Spółka nie posiada takiego stanowiska w Dziale Oprogramowania, ale zamierza je utworzyć),
 • Analityk Biznesowy (obecnie Spółka nie posiada takiego stanowiska w Dziale Oprogramowania, ale zamierza je utworzyć),
 • Programista Projektant,
 • Starszy Programista,
 • Programista,
 • Młodszy Programista,
 • Starszy Tester,
 • Tester
 • Młodszy Tester.

Tworzenie oprogramowania komputerowego realizowane jest w formie pojedynczych projektów, których każdorazowym efektem jest powstanie programu komputerowego lub jego części składowej wraz z odpowiednią dokumentacją. Po wykonaniu określonego programu komputerowego, prawa autorskie pracowników do programu komputerowego przekazywane są następnie Wnioskodawcy, na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w umowach o pracę.

U Wnioskodawcy obowiązują następujące zasady tworzenia programu komputerowego:

1. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracownikowi łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnianych na stanowisku: Kierownik zespołu programistów, Architekt Systemu, Architekt Techniczny, Programista, Projektant, Starszy Programista, Programista, Młodszy Programista w zakresie tworzenia oprogramowania należy:

 1. tworzenie oprogramowania komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w tym dokumentach analizy systemowej,
 2. projektowanie oprogramowania komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wymaganiach funkcjonalnych przygotowanych i przekazanych przez klienta lub docelowo analityka biznesowego,
 3. sporządzanie dokumentacji projektowej do oprogramowania komputerowego, o którym mowa w pkt a).

Jest to praca o charakterze twórczym i indywidualnym (tj. bez korzystania z rezultatów cudzej pracy, przez ich odwzorowanie lub użycie w inny sposób), charakteryzująca się znacznym stopniem oryginalności.

2. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracowników łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach Starszy Tester, Tester, Młodszy Tester należy:

 1. przygotowywanie scenariuszy testowych oraz testowanie oprogramowania komputerowego na podstawie wymagań funkcjonalnych zawartych w dokumencie wymagań będących podstawą do wykonania projektu;
 2. planowanie testów oprogramowania komputerowego;
 3. sporządzanie dokumentacji projektowej do oprogramowania komputerowego, o którym mowa w pkt a) i b).

Jest to praca zawierająca elementy twórcze o charakterze autorskim, związane z wykreowaniem indywidualnego podejścia do wykonywanego zadania, którego rezultaty są oryginalnym i niepowtarzalnym wytworem pracowników, o których mowa w pkt 2 powyżej. Na podstawie przeprowadzonych testów pracownik formułuje wnioski i sugestie, co do modyfikacji tworzonego oprogramowania komputerowego. Wyniki przeprowadzonych analiz są następnie zawarte w dokumentacji projektowej tworzonej przez pracowników, o których mowa w pkt 2 powyżej.

3. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracownikowi łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej, Analityk Biznesowy będą należeć (opisane Stanowiska w Dziale Oprogramowania mają

 1. uzgadnianie funkcjonalności systemów z udziałowcami projektu,
 2. tworzenie dokumentów wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych zgodnie z ustalonymi z klientem zasadami,
 3. tworzenie akceptacyjnych scenariuszy testowych, w oparciu o wymagania funkcjonalne.

4. W umowach o pracę zwartych z pracownikami zawarte jest postanowienie, iż: „Strony zgodnie postanawiają, że wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do każdego utworu stworzonego przez Pracownika na rzecz Pracodawcy przysługują pracodawcy”, na podstawie którego pracownicy przekazują pracodawcy pełnię praw autorskich do stworzonych przez siebie, w ramach świadczenia stosunku pracy, utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca składa wniosek dotyczący udokumentowania prac twórczych wykonywanych przez jego pracowników, w odniesieniu do których można stosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca chce uregulować formalne podstawy występowania pracowników o naliczenie zwiększonych kosztów uzyskania przychodów z racji przeniesienia przez pracownika na Wnioskodawcę praw do stworzonych w ramach istnienia stosunku pracy utworów.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza wprowadzić następujący system obejmujący m. in. zmiany w umowach o pracę zawieranych z pracownikami wykonującymi pracę twórczą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz w profilach ich stanowisk, które pracownik akceptuje własnoręcznym podpisem:

a. w profilu danego stanowiska, wprowadzone zostaną dwa zakresy zadań pracownika:

 • zakres I twórczy” – obejmujący obowiązki pracownika związane z wykonywaniem przez niego pracy twórczej, której przedmiotem jest stworzenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim,
 • zakres II – nietwórczy” – obejmujący pozostałe obowiązki pracownika, nieposiadające waloru pracy twórczej, będące czynnościami faktycznymi związanymi z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku,

b. w umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę z pracownikami oraz w umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę w przyszłości, zawarte zostanie postanowienie, zgodnie z którym, za wykonywaną pracę pracownik Wnioskodawcy otrzyma wynagrodzenie miesięczne obejmujące:

 • wynagrodzenie z tytułu przejścia na pracodawcę (Wnioskodawcę) autorskich praw majątkowych w procentowej wysokości, zależnie od ilości i rodzaju utworów wytworzonych i przekazanych przez pracownika Pracodawcy w danym miesiącu kalendarzowym oraz czasu przeznaczonego na ich stworzenie;
 • wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych nieposiadających waloru działalności twórczej.

Również w dokumentacji wynagrodzeń wynagrodzenie zostanie rozbite na dwa składniki (autorskie i nieautorskie) i w sposób umożliwiający rozróżnienie wynagrodzenia, co do którego zastosowano koszty standardowe i wynagrodzenie, co do którego zastosowano 50% koszty uzyskania przychodu.

Dowodem stworzenia utworu będzie Ewidencja utworów (tabelaryczne zestawienie projektów).

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że do części wynagrodzenia ze stosunku pracy – pracowników wymienionych w treści wniosku – pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, wypłacanego tytułem przeniesienia praw autorskich mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem normy prawnej zawartej w art. 22 ust. 9a ww. ustawy, czyli do wysokości nieprzekraczajacej 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej

Jednocześnie podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Organy podatkowe nie są właściwe w zakresie rozstrzygania autorskiego charakteru wykonywanych czynności. Interpretacja przepisów ustawy o prawie autorskim nie leży w kompetencji organów podatkowych. Organy podatkowe nie są zatem uprawnione do orzekania, czy określony rezultat pracy jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, komu, tj. pracownikowi czy pracodawcy przysługują w niniejszej sprawie autorskie prawa majątkowe i na jakiej podstawie (ustawy czy umowy stron) może dojść do przekazania pracodawcy przez pracownika tych praw.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.