ITPB2/415-663/14/MN | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania postanowień art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy twórca (w tym przypadku pracownik) uzyskuje ten przychód z tytułu praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, przy założeniu, że zostaną spełnione następujące warunki (łącznie):•umowy o pracę oraz profile stanowisk zostaną zmienione w sposób opisany powyżej, •wynagrodzenie zostanie podzielone na części, a Wnioskodawca będzie prowadził stosowną dokumentację (w tym ewidencję utworów), która pozwala na właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów?
ITPB2/415-663/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. prawa autorskie
 3. prawa majątkowe
 4. przychód
 5. twórcy
 6. utwory
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2014 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 3 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2014 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń wypłacanych za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego do wysokości nieprzekraczającej 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń wypłacanych za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 25 września 2014 r. Nr ITPB2/415-663/14-2/MM wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.)

We wniosku tym oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka .... S.A. z siedzibą w .... (Wnioskodawca) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się tworzeniem oprogramowania komputerowego.

Twórcami oprogramowania komputerowego są pracownicy Wnioskodawcy, docelowo zatrudnieni na podstawie umów o pracę na stanowiskach:

 • Kierownik zespołu programistów,
 • Architekt Systemu,
 • Architekt Techniczny,
 • Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej (obecnie Spółka nie posiada takiego stanowiska w Dziale Oprogramowania, ale zamierza je utworzyć),
 • Analityk Biznesowy (obecnie Spółka nie posiada takiego stanowiska w Dziale Oprogramowania, ale zamierza je utworzyć),
 • Programista Projektant,
 • Starszy Programista,
 • Programista,
 • Młodszy Programista,
 • Starszy Tester,
 • Tester
 • Młodszy Tester.

Tworzenie oprogramowania komputerowego realizowane jest w formie pojedynczych projektów, których każdorazowym efektem jest powstanie programu komputerowego lub jego części składowej wraz z odpowiednią dokumentacją. Ogólne wymagania dotyczące wykonania programu komputerowego określone są w dokumentach specyfikacji wymagań biznesowych i/lub specyfikacji wymagań systemowych – które gromadzone są w formie dokumentacji projektowej w narzędziach zarządzania wiedzą: Conflucence oraz JIRA. Po wykonaniu określonego programu komputerowego, prawa autorskie pracowników do programu komputerowego przekazywane są następnie Wnioskodawcy, na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w umowach o pracę.

U Wnioskodawcy obowiązują następujące zasady tworzenia programu komputerowego:

1. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracownikowi łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnianych na stanowisku: Kierownik zespołu programistów, Architekt Systemu, Architekt Techniczny, Programista, Projektant, Starszy Programista, Programista, Młodszy Programista w zakresie tworzenia oprogramowania należy:

 1. tworzenie oprogramowania komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w tym dokumentach analizy systemowej,
 2. projektowanie oprogramowania komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wymaganiach funkcjonalnych przygotowanych i przekazanych przez klienta lub docelowo analityka biznesowego,
 3. sporządzanie dokumentacji projektowej do oprogramowania komputerowego, o którym mowa w pkt a).

Jest to praca o charakterze twórczym i indywidualnym (tj. bez korzystania z rezultatów cudzej pracy, przez ich odwzorowanie lub użycie w inny sposób), charakteryzująca się znacznym stopniem oryginalności.

2. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracowników łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach Starszy Tester, Tester, Młodszy Tester należy:

 1. przygotowywanie scenariuszy testowych oraz testowanie oprogramowania komputerowego na podstawie wymagań funkcjonalnych zawartych w dokumencie wymagań będących podstawą do wykonania projektu;
 2. planowanie testów oprogramowania komputerowego;
 3. sporządzanie dokumentacji projektowej do oprogramowania komputerowego, o którym mowa w pkt a) i b).

Jest to praca zawierająca elementy twórcze o charakterze autorskim, związane z wykreowaniem indywidualnego podejścia do wykonywanego zadania, którego rezultaty są oryginalnym i niepowtarzalnym wytworem pracowników, o których mowa w pkt 2 powyżej. Na podstawie przeprowadzonych testów pracownik formułuje wnioski i sugestie, co do modyfikacji tworzonego oprogramowania komputerowego. Wyniki przeprowadzonych analiz są następnie zawarte w dokumentacji projektowej tworzonej przez pracowników, o których mowa w pkt 2 powyżej.

Wykonywanie pracy o charakterze twórczym przez osoby na stanowiskach, o których mowa w pkt 2 powyżej o ww. zakresie obowiązków potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 września 2010 r., nr ILPB2/415-798/10-2/JK oraz interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2009 r., nr ITPB2/415-500/09/PS.

3. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracownikowi łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej, Analityk Biznesowy będą należeć (opisane Stanowiska w Dziale Oprogramowania mają zostać w Spółce stworzone:

 1. uzgadnianie funkcjonalności systemów z udziałowcami projektu,
 2. tworzenie dokumentów wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych zgodnie z ustalonymi z klientem zasadami,
 3. tworzenie akceptacyjnych scenariuszy testowych, w oparciu o wymagania funkcjonalne.

4. W umowach o pracę zwartych z pracownikami zawarte jest postanowienie, iż: „Strony zgodnie postanawiają, że wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do każdego utworu stworzonego przez Pracownika na rzecz Pracodawcy przysługują pracodawcy”, na podstawie którego pracownicy przekazują pracodawcy pełnię praw autorskich do stworzonych przez siebie, w ramach świadczenia stosunku pracy, utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca składa wniosek dotyczący udokumentowania prac twórczych wykonywanych przez jego pracowników, zatrudnionych na stanowiskach:

 • Kierownik zespołu programistów,
 • Architekt Systemu,
 • Architekt Techniczny,
 • Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej,
 • Analityk Biznesowy,
 • Programista Projektant,
 • Starszy Programista,
 • Programista,
 • Młodszy programista,
 • Starszy Tester,
 • Tester,
 • Młodszy Tester
  1. w odniesieniu do których można stosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca chce uregulować formalne podstawy występowania pracowników o naliczenie zwiększonych kosztów uzyskania przychodów z racji przeniesienia przez pracownika na Wnioskodawcę praw do stworzonych w ramach istnienia stosunku pracy utworów.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza wprowadzić następujący system obejmujący m. in. zmiany w umowach o pracę zawieranych z pracownikami wykonującymi pracę twórczą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz w profilach ich stanowisk, które pracownik akceptuje własnoręcznym podpisem:

a. w profilu danego stanowiska, wprowadzone zostaną dwa zakresy zadań pracownika:

 • zakres I twórczy” – obejmujący obowiązki pracownika związane z wykonywaniem przez niego pracy twórczej, której przedmiotem jest stworzenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim,
 • zakres II – nietwórczy” – obejmujący pozostałe obowiązki pracownika, nieposiadające waloru pracy twórczej, będące czynnościami faktycznymi związanymi z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku,

b. w umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę z pracownikami oraz w umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę w przyszłości, zawarte zostanie postanowienie, zgodnie z którym, za wykonywaną pracę pracownik Wnioskodawcy otrzyma wynagrodzenie miesięczne obejmujące:

 • wynagrodzenie z tytułu przejścia na pracodawcę (Wnioskodawcę) autorskich praw majątkowych w procentowej wysokości, zależnie od ilości i rodzaju utworów wytworzonych i przekazanych przez pracownika Pracodawcy w danym miesiącu kalendarzowym oraz czasu przeznaczonego na ich stworzenie;
 • wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych nieposiadających waloru działalności twórczej.

Również w dokumentacji wynagrodzeń wynagrodzenie zostanie rozbite na dwa składniki (autorskie i nieautorskie) i w sposób umożliwiający rozróżnienie wynagrodzenia, co do którego zastosowano koszty standardowe i wynagrodzenie, co do którego zastosowano 50% koszty uzyskania przychodu.

Dowodem stworzenia utworu będzie Ewidencja utworów (tabelaryczne zestawienie projektów), która obejmować będzie następujące elementy:

 • miesiąc i rok, którego dotyczy rozliczenie,
 • nazwa utworu (wraz z kodem projektu – PSS),
 • krótki opis utworu wraz z miejscem przechowywania (JIRA, Bitbucket, SVN, Arena –wewnętrzne systemy Wnioskodawcy pozwalające na zarządzanie projektami),
 • czas poświęcony (w godzinach),
 • dzień rozpoczęcia pracy nad utworem,
 • dzień zakończenia pracy nad utworem.

Ewidencja przechowywana będzie w systemie informatycznym (Confluece) zapewniającym automatyczne wersjonowanie zmian wprowadzonych w rejestrze, a także ograniczony dostęp do rejestru dla osoby wprowadzającej dane (pracownika), jego bezpośredniego i pośredniego przełożonego oraz pracowników działu personalnego. Rejestr będzie archiwizowany w formie papierowej w cyklach miesięcznych, przez pracownika działu personalnego. Utwory będą przechowywane w elektronicznych repozytoriach (umożliwiających śledzenie zmian utworów oraz ich wersjonowanie), zależnie od charakteru utworu będzie to: repozytorium kodu źródłowego SVN/GIT dla programów komputerowych, systemy zarządzania treścią (Confluence, JIRA) dla dokumentacji projektowej, inne systemy zarządzania zasobami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania postanowień art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy twórca (w tym przypadku pracownik) uzyskuje ten przychód z tytułu praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, przy założeniu, że zostaną spełnione następujące warunki (łącznie):

 • umowy o pracę oraz profile stanowisk zostaną zmienione w sposób opisany powyżej,
 • wynagrodzenie zostanie podzielone na części, a Wnioskodawca będzie prowadził stosowną dokumentację (w tym ewidencję utworów), która pozwala na właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego będzie uprawniony do stosowania postanowień art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów od części wynagrodzenia w sytuacji, gdy twórca (w tym przypadku pracownik) uzyskuje to wynagrodzenie z tytułu praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągniecia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy, z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zatem – w ocenie Wnioskodawcy – o wypełnieniu dyspozycji art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców (pracowników) z praw autorskich decyduje fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonywanie utworu będącego przedmiotem praw autorskich.

Wnioskodawca nadmienia, że w orzecznictwie podkreśla się, że wobec faktu, iż w obecnie obowiązujących przepisach prawa nie został uregulowany sposób dokumentowania uzyskania wynagrodzenia z praw autorskich w treści umowy o pracę, ograniczenia te nie powinny wpływać na prawo podatników do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, a tym samym do ich zastosowania przez płatnika przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (orzeczenie z dnia 15 stycznia 2010 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1314/09).

Dodaje również, że skoro prawo podatkowe, w tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewiduje w swej treści określonych zasad prowadzenia dokumentacji związanej z uzyskiwaniem wynagrodzenia z tytułu praw autorskich, zatem z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wykonywania i ewidencjonowania pracy twórczej, to od podatnika zależy sposób prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Jednocześnie podkreśla, że w orzeczeniu z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt II FSK 839/09, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa o pracę przewiduje rozróżnienie należnego pracownikowi wynagrodzenia na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (tak również wyrok NSA z 19 czerwca 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 1991/01, niepublikowany wyrok NSA z 22 lutego 2001 r., sygn. akt I SA/Sz 1967/99, niepublikowany wyrok NSA z 12 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1791/08).

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że jest uprawniony do naliczania pracownikom 50% kosztów uzyskania przychodu za czas pracy twórczej na podstawie umowy o pracę, gdy:

 1. praca wykonywana przez pracownika – twórcę – jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 2. umowa o pracę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz pracodawca prowadzi stosowną dokumentację, która pozwala na właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności, przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie.

Rezultaty pracy: Kierownika zespołu programistów, Architekta Systemu, Architekta Technicznego, Specjalisty ds. Dokumentacji Technicznej, Analityka Biznesowego, Programisty Projektanta, Starszego Programisty, Programisty, Młodszego Programisty, Starszego Testera, Testera, Młodszego Testera – są wytworem ich intelektu, stworzonym niezależnie, charakteryzującym się znacznym stopniem oryginalności.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdza, że praca wykonywana przez jego pracowników w zakresie:

  1. tworzenia oprogramowania zgodnie z wytycznymi,
  2. projektowania systemów zgodnie z wytycznymi,
  3. sporządzania dokumentacji projektowej oraz
  4. testowania oprogramowania komputerowego
  jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę z pracownikami oraz w umowach zawieranych przez Wnioskodawcę w przyszłości zamieszczone zostanie postanowienie, zgodnie z którym za wykonywaną pracę pracownik Wnioskodawcy otrzyma wynagrodzenie miesięczne obejmujące:

 • procentowe wynagrodzenie z tytułu przejścia na Pracodawcę/Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych, zależnie od ilości i rodzaju utworów wytworzonych i przekazanych przez pracowników Pracodawcy w danym miesiącu kalendarzowym oraz czasu przeznaczonego na wykonanie utworu,
 • procentowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych, nieposiadających waloru pracy twórczej.

Wnioskodawca tworzy tabelaryczne zestawienie projektów, w których w sposób szczegółowy określone są zadania poszczególnych pracowników oraz określony czas pracy pracowników przeznaczony na wykonanie ww. zadania. Ponadto Wnioskodawca będzie tworzył i prowadził ewidencje wykonanych programów komputerowych (utworów) oraz przechowywał je w sposób umożliwiający dostęp do tak zaewidencjonowanych utworów (np. programów komputerowych lub ich części).

Podział wynagrodzenia i powiązanie części dotyczącej praw autorskich z zestawieniem projektów pozwoli – zdaniem Wnioskodawcy – na udokumentowanie jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca podkreśla przy tym, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei z art. 12 ust. 1 wynika, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Pracownikowi uzyskującemu przychody m. in. z tytułu stosunku pracy przysługuje, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy odliczenie jednej pełnej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Inaczej jest traktowana sprawa kosztów uzyskania przychodów twórców i autorów zatrudnionych na umowę o pracę. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje fakt uzyskiwania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskiwanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Na podstawie art. 22 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Jak wynika z powyższego, o zastosowaniu powyższych kosztów uzyskania przychodów decyduje wyłącznie fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy, takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć związanych, jak np. „utwór”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utworów).

W świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 2. plastyczne,
 3. fotograficzne,
 4. lutnicze,
 5. wzornictwa przemysłowego,
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 7. muzyczne i słowno-muzyczne,
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawem występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzania nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzania w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

W umowach strony powinny wyraźnie postanowić, że przedmiotem zamówienia jest właśnie dobro niematerialne, podlegające ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych reguluje art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Ponadto art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, że prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

W razie zatem wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności niechronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również udokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu – daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Podział wynagrodzenia na dwa składniki pozwoli niewątpliwie właściwie wyodrębnić i udokumentować przychód, do którego zastosowanie mogą mieć 50% koszty uzyskania przychodu, a ewidencja utworów w postaci tabelarycznego zestawienia utworów umożliwi właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów.

Reasumując Wnioskodawca stwierdza, że jeżeli czynności o charakterze twórczym wykonywane będą na podstawie przedmiotowych umów o pracę, z których będzie wynikało, jaka część wynagrodzeń obejmuje pracę twórczą i jednocześnie praca ta będzie niepowtarzalna, będzie miała indywidualny charakter oraz będzie spełniała przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to do przychodów pracowników osiągniętych z tego źródła powinny mieć zastosowanie podwyższone 50% koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% będą mogły być zastosowane tylko do tej części wypłaconych wynagrodzeń za pracę, które będą stanowiły dla pracowników Wnioskodawcy przychód z tytułu praw autorskich. Natomiast do części wynagrodzeń, która nie będzie stanowiła dla pracowników Wnioskodawcy przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, winny więc być zastosowane koszty uzyskania przychodów według zasad ogólnych, określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn.zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ww. ustawy zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego (art. 32 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 22 ust. 2 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

W przypadku natomiast korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 22 ust. 9a ww. ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak np. "twórca", "korzystanie przez twórców z praw autorskich" lub pojęć z nimi związanych, jak np. "utwór", zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności – jak stanowi ust. 2 tego przepisu - przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych reguluje art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ustępem 1 tego przepisu jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Z kolei zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i nie będących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła.

Poza tym, stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia pracownika dotyczy wyłącznie tych okresów zatrudnienia, w których praca o charakterze twórczym jest rzeczywiście wykonywana. Tym samym, ww. podwyższone 50% koszty uzyskania przychodów nie znajdują zastosowania do wynagrodzenia np. za czas niezdolności do pracy lub za czas urlopu. Dokonując wypłat wynagrodzeń płatnik powinien więc w prowadzonej ewidencji wyodrębniać również wynagrodzenia objęte 50% stawką kosztów uzyskania przychodów od pozostałych wynagrodzeń związanych z pracami nie będącymi przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych.

Z uwagi na złożoność problematyki i różne zasady organizacji pracy nie można podać uniwersalnych zasad prowadzenia ewidencji prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Przyjąć jednak należy, że podstawowym warunkiem prowadzenia takiej ewidencji jest ustalenie (niezależnie od tego w jakiej formie) zakresu prac wykonywanych w danym zakładzie pracy w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego. Dla każdego pracownika wymagane jest natomiast prowadzenie przez pracodawcę imiennej ewidencji prac zawierającej wykaz prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, w wyniku których powstają utwory stanowiące przedmiot prawa autorskiego i wypłacanych z tego tytułu wynagrodzeń.

Jak wskazano w treści wniosku Wnioskodawca – Spółka akcyjna – w zakresie prowadzonej działalności zajmuje się tworzeniem oprogramowania komputerowego.

Twórcami oprogramowania komputerowego są pracownicy Wnioskodawcy, docelowo zatrudnieni na podstawie umów o pracę na stanowiskach:

 • Kierownik zespołu programistów,
 • Architekt Systemu,
 • Architekt Techniczny,
 • Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej (obecnie Spółka nie posiada takiego stanowiska w Dziale Oprogramowania, ale zamierza je utworzyć),
 • Analityk Biznesowy (obecnie Spółka nie posiada takiego stanowiska w Dziale Oprogramowania, ale zamierza je utworzyć),
 • Programista Projektant,
 • Starszy Programista,
 • Programista,
 • Młodszy Programista,
 • Starszy Tester,
 • Tester
 • Młodszy Tester.

Tworzenie oprogramowania komputerowego realizowane jest w formie pojedynczych projektów, których każdorazowym efektem jest powstanie programu komputerowego lub jego części składowej wraz z odpowiednią dokumentacją. Po wykonaniu określonego programu komputerowego, prawa autorskie pracowników do programu komputerowego przekazywane są następnie Wnioskodawcy, na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w umowach o pracę.

U Wnioskodawcy obowiązują następujące zasady tworzenia programu komputerowego:

1. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracownikowi łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnianych na stanowisku: Kierownik zespołu programistów, Architekt Systemu, Architekt Techniczny, Programista, Projektant, Starszy Programista, Programista, Młodszy Programista w zakresie tworzenia oprogramowania należy:

 1. tworzenie oprogramowania komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w tym dokumentach analizy systemowej,
 2. projektowanie oprogramowania komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wymaganiach funkcjonalnych przygotowanych i przekazanych przez klienta lub docelowo analityka biznesowego,
 3. sporządzanie dokumentacji projektowej do oprogramowania komputerowego, o którym mowa w pkt a).

Jest to praca o charakterze twórczym i indywidualnym (tj. bez korzystania z rezultatów cudzej pracy, przez ich odwzorowanie lub użycie w inny sposób), charakteryzująca się znacznym stopniem oryginalności.

2. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracowników łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach Starszy Tester, Tester, Młodszy Tester należy:

 1. przygotowywanie scenariuszy testowych oraz testowanie oprogramowania komputerowego na podstawie wymagań funkcjonalnych zawartych w dokumencie wymagań będących podstawą do wykonania projektu;
 2. planowanie testów oprogramowania komputerowego;
 3. sporządzanie dokumentacji projektowej do oprogramowania komputerowego, o którym mowa w pkt a) i b).

Jest to praca zawierająca elementy twórcze o charakterze autorskim, związane z wykreowaniem indywidualnego podejścia do wykonywanego zadania, którego rezultaty są oryginalnym i niepowtarzalnym wytworem pracowników, o których mowa w pkt 2 powyżej. Na podstawie przeprowadzonych testów pracownik formułuje wnioski i sugestie, co do modyfikacji tworzonego oprogramowania komputerowego. Wyniki przeprowadzonych analiz są następnie zawarte w dokumentacji projektowej tworzonej przez pracowników, o których mowa w pkt 2 powyżej.

3. Do wskazanych w profilach stanowisk – wręczanych pracownikowi łącznie z umową o pracę – obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej, Analityk Biznesowy będą należeć (opisane Stanowiska w Dziale Oprogramowania mają

 1. uzgadnianie funkcjonalności systemów z udziałowcami projektu,
 2. tworzenie dokumentów wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych zgodnie z ustalonymi z klientem zasadami,
 3. tworzenie akceptacyjnych scenariuszy testowych, w oparciu o wymagania funkcjonalne.

4. W umowach o pracę zwartych z pracownikami zawarte jest postanowienie, iż: „Strony zgodnie postanawiają, że wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do każdego utworu stworzonego przez Pracownika na rzecz Pracodawcy przysługują pracodawcy”, na podstawie którego pracownicy przekazują pracodawcy pełnię praw autorskich do stworzonych przez siebie, w ramach świadczenia stosunku pracy, utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca składa wniosek dotyczący udokumentowania prac twórczych wykonywanych przez jego pracowników, w odniesieniu do których można stosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca chce uregulować formalne podstawy występowania pracowników o naliczenie zwiększonych kosztów uzyskania przychodów z racji przeniesienia przez pracownika na Wnioskodawcę praw do stworzonych w ramach istnienia stosunku pracy utworów.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza wprowadzić następujący system obejmujący m. in. zmiany w umowach o pracę zawieranych z pracownikami wykonującymi pracę twórczą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz w profilach ich stanowisk, które pracownik akceptuje własnoręcznym podpisem:

a. w profilu danego stanowiska, wprowadzone zostaną dwa zakresy zadań pracownika:

 • zakres I twórczy” – obejmujący obowiązki pracownika związane z wykonywaniem przez niego pracy twórczej, której przedmiotem jest stworzenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim,
 • zakres II – nietwórczy” – obejmujący pozostałe obowiązki pracownika, nieposiadające waloru pracy twórczej, będące czynnościami faktycznymi związanymi z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku,

b. w umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę z pracownikami oraz w umowach o pracę zawieranych przez Wnioskodawcę w przyszłości, zawarte zostanie postanowienie, zgodnie z którym, za wykonywaną pracę pracownik Wnioskodawcy otrzyma wynagrodzenie miesięczne obejmujące:

 • wynagrodzenie z tytułu przejścia na pracodawcę (Wnioskodawcę) autorskich praw majątkowych w procentowej wysokości, zależnie od ilości i rodzaju utworów wytworzonych i przekazanych przez pracownika Pracodawcy w danym miesiącu kalendarzowym oraz czasu przeznaczonego na ich stworzenie;
 • wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych nieposiadających waloru działalności twórczej.

Również w dokumentacji wynagrodzeń wynagrodzenie zostanie rozbite na dwa składniki (autorskie i nieautorskie) i w sposób umożliwiający rozróżnienie wynagrodzenia, co do którego zastosowano koszty standardowe i wynagrodzenie, co do którego zastosowano 50% koszty uzyskania przychodu.

Dowodem stworzenia utworu będzie Ewidencja utworów (tabelaryczne zestawienie projektów).

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że do części wynagrodzenia ze stosunku pracy – pracowników wymienionych w treści wniosku – pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, wypłacanego tytułem przeniesienia praw autorskich mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem normy prawnej zawartej w art. 22 ust. 9a ww. ustawy, czyli do wysokości nieprzekraczajacej 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej

Jednocześnie podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Organy podatkowe nie są właściwe w zakresie rozstrzygania autorskiego charakteru wykonywanych czynności. Interpretacja przepisów ustawy o prawie autorskim nie leży w kompetencji organów podatkowych. Organy podatkowe nie są zatem uprawnione do orzekania, czy określony rezultat pracy jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, komu, tj. pracownikowi czy pracodawcy przysługują w niniejszej sprawie autorskie prawa majątkowe i na jakiej podstawie (ustawy czy umowy stron) może dojść do przekazania pracodawcy przez pracownika tych praw.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.