ITPB1/4511-640/15/MW | Interpretacja indywidualna

Do jakiego źródła przychodu kwalifikowane będą przychody ze świadczenia przez Wnioskodawcę usług w ramach pełnienia funkcji Kierownika Projektu?
ITPB1/4511-640/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. kontrakt menedżerski
 2. opodatkowanie
 3. przychód
 4. umowa
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest z wykształcenia inżynierem budownictwa, posiada niezbędne uprawnienia i doświadczenie konieczne do samodzielnego sprawowania funkcji kierownika projektu inwestycyjnego.

Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, jednak z uwagi na otrzymaną propozycję współpracy, rozważa możliwość zarejestrowania indywidualnej działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczył usługi zgodne ze swoim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

Wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność gospodarczą, objętą m.in. następującymi kodami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 ze zm.):

 • 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, (obejmująca m.in. projektowanie inżynierskie i doradztwo związane z projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego),
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Będzie to działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Kontrahent Wnioskodawcy – spółka prowadząca jako wykonawca szereg procesów budowlanych <dalej jako: Zleceniodawca lub Spółka> – zaproponował Wnioskodawcy współpracę na poniżej wskazanych warunkach.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej zawrze ze Spółką umowę na czas określony, na podstawie której zlecone mu zostanie wykonywanie zadań w ramach sprawowania funkcji Kierownika konkretnego projektu (inwestycji budowlanej). Zgodnie z treścią przekazanego Wnioskodawcy projektu umowy, zakres usług Kierownika Projektu obejmuje zarządzanie realizacją konkretnej inwestycji budowlanej powierzonej mu przez Zleceniodawcę i przyjętej do realizacji przez Kierownika Projektu jako Zleceniobiorcę, na zasadach pełnej odpowiedzialności za działania swoje i podległego personelu, w granicach obowiązującego prawa, umowę z klientem, a także stosowne decyzje Dyrektora Zespołu Realizacji, właściwego z ramienia Spółki. Wszystkie działania Kierownika Projektu muszą być prowadzone z uwzględnieniem informacji i danych na temat postępu i okoliczności realizacji inwestycji, otrzymanych od Kierownika Budowy. Kierownik Projektu obowiązany jest do zorganizowania i utrzymywania stałej komunikacji z Kierownikiem Budowy prowadzącym inwestycję, która została powierzona Kierownikowi Projektu.

Należy wyjaśnić, że Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za zrealizowanie inwestycji na placu budowy, pełni funkcję nadzoru technicznego nad samą budową, natomiast Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie całej inwestycji (w tym także sprawy formalno-prawne, urzędowe itp.), odpowiada za finanse i nadzoruje działania Kierownika Budowy.

Z kolei Dyrektor Zespołu Realizacji w ramach Spółki zarządza realizacją wszystkich inwestycji budowlanych wykonywanych przez Spółkę.

Zakres usług, do realizacji których zobowiązany jest Kierownik Projektu obejmuje:

 1. prowadzenie korespondencji z inwestorami, urzędami i podwykonawcami;
 2. sprawdzanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 3. sprawdzanie wszelkich formalnych uzgodnień;
 4. dbałość o optymalizację finansową realizowanej inwestycji;
 5. uzgadnianie z Kierownikiem Budowy harmonogramowania pełnego cyklu realizacji inwestycji;
 6. nadzorowanie wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów z podwykonawcami i poddostawcami w sposób optymalny dla Zleceniodawcy;
 7. przestrzeganie zasad zarządzania informacjami niejawnymi dotyczącymi prowadzonych budów;
 8. zapewnienie realizowania wymagań Klienta na etapie budowy obiektu określonych w umowie z Klientem i przepisach prawa budowlanego;
 9. zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy na podległej budowie;
 10. uzgadnianie z Kierownikiem Budowy dokumentacji niezbędnej do rozliczenia umowy z Klientem;
 11. przestrzeganie procedur systemu jakości obowiązujących u Zleceniodawcy;
 12. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji inwestycji; przestrzeganie należytego obiegu dokumentów; zachowanie poufności informacji niejawnych;
 13. przekazywanie Dyrektorowi informacji o wszelkich zdarzeniach w ramach prowadzonej inwestycji.
 14. stosowanie się do zasad budżetowania inwestycji obowiązujących u Zleceniodawcy oraz do postanowień dokumentów systemu jakości obowiązującego u Zleceniodawcy;
 15. inne sprawy przekazane przez Zleceniodawcę, pozostające w związku z przedmiotem umowy o współpracę.

Uprawnienia Kierownika Projektu będą obejmować:

 1. Upoważnienie do reprezentowania Zleceniodawcy w kontaktach z inwestorem, urzędami i podwykonawcami;
 2. Wnoszenie uwag do elementów planu jakości obiektu według własnej wiedzy i doświadczenia;
 3. Egzekwowanie postanowień wynikających z umów z poddostawcami i podwykonawcami prac budowlanych i branżowych;
 4. Uprawnienia do odbierania w imieniu Zleceniodawcy poufnych informacji pochodzących od Klienta;
 5. Dysponowanie powierzonym potencjałem wykonawczym Zleceniodawcy;
 6. Wnioskowanie do właściwego Dyrektora o przeznaczenie środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa budowy;
 7. Wnioskowanie o użycie środków dyscyplinarnych i motywacyjnych wobec podległych pracowników;
 8. Wnioskowanie co do sposobu rozliczania robót dodatkowych, elementów pozaumownych i robót zamiennych.

Kierownik Projektu będzie ponosić odpowiedzialność za:

 1. kompletność i rzetelność informacji przekazywanych w ramach korespondencji z inwestorem, urzędami i podwykonawcami;
 2. nakładane na Zleceniodawcę kary wynikające z działania Kierownika Projektu;
 3. przestrzeganie planu jakości obiektu i harmonogramu realizacji tak, aby w rezultacie uzyskać spełnienie wymagań Klienta w odniesieniu do ceny, jakości i terminu wykonania;
 4. dochowanie tajemnicy służbowej oraz bezpieczeństwa danych będących własnością Klienta;
 5. racjonalne i celowe korzystanie z dostępnych zasobów i środków Zleceniodawcy;
 6. Zapewnienie dobrej współpracy z innymi Kierownikami Projektu, z Kierownikami Budowy, w szczególności z Kierownikiem Budowy, któremu powierzono tą samą inwestycję, co Kierownikowi Projektu oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Zleceniodawcy;
 7. Przygotowanie rzetelnego i kompletnego rozliczenia umowy z Klientem przy zachowaniu dbałości o dobrze pojęty interes Zleceniodawcy;
 8. skuteczność stosowania procedur systemu jakości;
 9. działania podległego personelu;
 10. gospodarowanie powierzonymi przez Zleceniodawcę materiałami i sprzętem służącymi do realizacji budowy w sposób należyty i zgodny z zawartymi przez Zleceniodawcę umowami ubezpieczenia.

Według umowy, Kierownik Projektu nie będzie podlegać bieżącemu kierownictwu Zleceniodawcy i będzie posiadać swobodę w zakresie organizowania wykonania zleconych mu usług, między innymi poprzez samodzielne ustalanie czasu miejsca wykonania. Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz Spółki w miejscu realizacji projektu (inwestycji budowlanej), w siedzibie swojego przedsiębiorstwa lub w dowolnym innym miejscu, wedle własnego uznania. Zleceniodawca nie narzuca mu ani miejsca ani czasu realizacji usług - w tym zakresie Wnioskodawca będzie miał pełną swobodę.

Kierownik Projektu zobowiązany jest jednak współpracować z pracownikami Zleceniodawcy i innymi zleceniobiorcami wykonującymi usługi na rzecz Zleceniodawcy zgodnie z zasadami systemu ISO 9001 obowiązującego w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy oraz wykonywać usługi objęte umową zgodnie z dokumentami określającymi harmonogram i organizację prowadzonej budowy.

W umowie określony został zakres odpowiedzialności Kierownika Projektu. Wnioskodawca jako przedsiębiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie czynności. Wskazać należy, że z uwagi na to, iż Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz Zleceniodawcy, to głównie względem niego będzie ponosił odpowiedzialność. Z przedstawionego Wnioskodawcy projektu umowy wynika jednak szersza odpowiedzialność Wnioskodawcy, bowiem Wnioskodawca będzie odpowiadał finansowo za wszelkie kary nałożone na Zleceniodawcę, a związane z czynnościami Kierownika Projektu, które zostaną powierzone Wnioskodawcy. Wnioskodawca jako Kierownik Projektu będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku z wykonywaniem przez niego określonych w umowie zadań, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy, jego podwykonawców, pracowników, jak i osób trzecich. W związku z tym Wnioskodawca będzie zobowiązany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca będzie także ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. W umowie zawarto zapis, zgodnie z którym Kierownik Projektu może powierzyć wykonywanie usług objętych umową innej osobie. Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę i ponosi odpowiedzialność za działania wyznaczonego przez siebie zastępcy. W przypadku nie wyrażenia przez Zleceniodawcę zgody na powierzenie wykonywania usług objętych umową innej osobie, Kierownik Projektu zobowiązany jest natychmiast odsunąć tę osobę od wykonywania czynności objętych umową.

W umowie przewidziano, że za wykonanie usług stanowiących przedmiot umowy Kierownik Projektu otrzyma z góry określone ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie netto plus podatek VAT (wynagrodzenie określone jest za cały prowadzony przez Kierownika projekt). Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, na podstawie faktur wystawianych przez Kierownika Projektu nie częściej niż raz w miesiącu. Ponadto, Zleceniodawca może jednorazowo lub wielokrotnie wypłacać Kierownikowi Projektu dodatkowe kwoty, oprócz wynagrodzenia ryczałtowego, za wykonanie dodatkowych usług nie objętych umową.

Wnioskodawca jako Kierownik Projektu nie będzie członkiem zarządu, prokurentem Spółki, z którą Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę.

Zawierana przez Wnioskodawcę umowa o świadczenie usług Kierownika Projektu jest umową o świadczenie usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, nie jest to umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menadżerski lub umowa o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Do jakiego źródła przychodu kwalifikowane będą przychody ze świadczenia przez Wnioskodawcę usług w ramach pełnienia funkcji Kierownika Projektu...

W ocenie Wnioskodawcy osiągnięte przez niego przychody z tytułu pełnienia funkcji Kierownika Projektu należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy przychody z tytułu świadczenia usług polegających na pełnieniu funkcji Kierownika Projektu nie stanowią przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym umowa, jaką planuje on zawrzeć ze Spółką nie ma cech kontraktu menadżerskiego, nie jest umową o zarządzanie, ani inną umową o podobnym charakterze, w związku z czym nie będą do niej miały zastosowania przepisy regulujące kwestie opodatkowania tegoż przychodu obligatoryjnie według skali podatkowej oraz stanowiące o ograniczonych (tzw. pracowniczych) kosztach uzyskania przychodu, a także nie będą miały zastosowania przepisy stanowiące, że podmiot wypłacający wynagrodzenie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Stanowisko Wnioskodawcy wynika z następujących argumentów.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej została zawarta w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazuje A. Bartosiewicz (komentarz do art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, SIP Lex 2013) ustawodawca przyjął uniwersalną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla uzyskiwania przychodów z tego źródła nie jest konieczne, aby podatnik miał status przedsiębiorcy. Ustalając, czy dany przychód pochodzi z działalności gospodarczej, należy w pierwszym rzędzie podjąć próbę przypisania go do jednego z pozostałych, wymienionych w ustawie źródeł. Jeżeli okaże się to niemożliwe, a osiągnięcie przychodu jest wynikiem działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas przychód ten będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe ustalić należy, czy przychody uzyskiwane w związku z pełnieniem funkcji Kierownika Projektu mogą być kwalifikowane do źródła przychodu - działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy przychodów osiąganych z racji świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Kierownika Projektu nie powinien on opodatkować na zasadach dotyczących przychodów z działalności wykonywanej osobiście, co wynika z następujących argumentów.

Zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organy podatkowe opisując kontrakt menadżerski i umowy o podobnym charakterze, wskazują że „kontrakty menedżerskie w polskim prawodawstwie, co do zasady, stanowią umowę nienazwaną. Mimo zróżnicowanego charakteru tego rodzaju umów można przyjąć, że przez kontrakt menedżerski przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego wykonywania czynności zarządzania przedsiębiorstwem lub częścią przedsiębiorstwa zleceniodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz za wynagrodzeniem.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2013 r. nr ILPB1/415-917/13-4/AMN.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 19 września 2014 r. sygn. I ACa 323/14 (dostępny na: www.orzeczenia.ms. gov.pl) stwierdził, że „istota kontraktu menedżerskiego, nazywanego umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, bądź umową zarządu, polega na tym, że menedżer zobowiązuje się do prowadzenia za wynagrodzeniem przedsiębiorstwa drugiej strony, na jej rachunek i ryzyko, przy czym prowadzi to przedsiębiorstwo bądź we własnym, bądź w cudzym imieniu. W charakterystyce kontraktów menedżerskich podkreśla się samodzielność menedżera (zarządcy) oraz cel umowy, którym jest przeniesienie prowadzenia przedsiębiorstwa na menedżera z przyznaniem mu samodzielności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Inną cechą kontraktów menedżerskich jest oczekiwanie, że menedżer wniesie też własne wartości niematerialne w postaci nowego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, swoje doświadczenia zawodowe, wiedzę handlową i organizacyjną, reputację, klientów, wyrobione kontakty handlowe, a także swój image. Z mocy umowy o zarządzanie menedżer zostaje więc upoważniony przez właścicieli danego przedsiębiorstwa (spółki) do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych dotyczących zarządzanego przedsiębiorstwa”.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej wymienione warunki nie są spełnione w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym. Zakres obowiązków Kierownika Projektu nie daje podstaw do uznania, iż osoba sprawująca taką funkcję zarządza przedsiębiorstwem lub jego częścią. Kierownik Projektu przez czas określony jest odpowiedzialny za pewien wycinek działalności swojego Zleceniodawcy, w tym wypadku konkretną inwestycję budowlaną, jednak nie zarządza on ani oddziałem, ani też wydzielonym działem, jakąkolwiek zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Zleceniodawcy. Ponadto, Wnioskodawca nie zawsze musi osobiście wykonywać usługi związane z pełnieniem funkcji Kierownika Projektu. W umowie przewidziano bowiem, że Kierownik Projektu może powierzyć wykonywanie usług objętych umową innej osobie informując o tym za każdym razem Zleceniodawcę.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku zawarcia przez niego umowy, na podstawie której będzie pełnił funkcję Kierownika Projektu, do osiąganych przez niego z tego tytułu przychodów zastosowanie znajdą przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, z uwagi na to, iż przychody te nie spełniają definicji przychodów z działalności wykonywanej osobiście, ani też nie można ich zaliczyć do innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodu wskazanych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Będzie to działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej zawrze ze Spółką umowę na czas określony, na podstawie której zlecone mu zostanie wykonywanie zadań w ramach sprawowania funkcji Kierownika konkretnego projektu (inwestycji budowlanej). Zgodnie z treścią przekazanego Wnioskodawcy projektu umowy, zakres usług Kierownika Projektu obejmuje zarządzanie realizacją konkretnej inwestycji budowlanej powierzonej mu przez Zleceniodawcę i przyjętej do realizacji przez Kierownika Projektu jako Zleceniobiorcę, na zasadach pełnej odpowiedzialności za działania swoje i podległego personelu, w granicach obowiązującego prawa, umowę z klientem, a także stosowne decyzje Dyrektora Zespołu Realizacji, właściwego z ramienia Spółki.

Według umowy, Kierownik Projektu nie będzie podlegać bieżącemu kierownictwu Zleceniodawcy i będzie posiadać swobodę w zakresie organizowania wykonania zleconych mu usług, między innymi poprzez samodzielne ustalanie czasu miejsca wykonania. Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz Spółki w miejscu realizacji projektu (inwestycji budowlanej), w siedzibie swojego przedsiębiorstwa lub w dowolnym innym miejscu, wedle własnego uznania. Zleceniodawca nie narzuca mu ani miejsca ani czasu realizacji usług - w tym zakresie Wnioskodawca będzie miał pełną swobodę. Kierownik Projektu zobowiązany jest jednak współpracować z pracownikami Zleceniodawcy i innymi zleceniobiorcami wykonującymi usługi na rzecz Zleceniodawcy oraz wykonywać usługi objęte umową zgodnie z dokumentami określającymi harmonogram i organizację prowadzonej budowy. Wnioskodawca jako przedsiębiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie czynności.

Wnioskodawca będzie także ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. W umowie zawarto zapis, zgodnie z którym Kierownik Projektu może powierzyć wykonywanie usług objętych umową innej osobie. Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę i ponosi odpowiedzialność za działania wyznaczonego przez siebie zastępcy.

Wnioskodawca jako Kierownik Projektu nie będzie członkiem zarządu, prokurentem Spółki, z którą Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę.

Zawierana przez Wnioskodawcę umowa o świadczenie usług Kierownika Projektu jest umową o świadczenie usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, nie jest to umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menadżerski lub umowa o podobnym charakterze.

Zatem, skoro Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością oraz pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie czynności i będzie posiadał swobodę w zakresie organizowania wykonania zleconych mu usług, a zawarta przez niego umowa nie będzie umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menadżerskim lub umową o podobnym charakterze, to przychody uzyskiwane ze świadczenia przez Niego usług w ramach pełnienia funkcji Kierownika Projektu należy zakwalifikować do przychodów ze źródła o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pozarolnicza działalność gospodarcza.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalenie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłego jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że dotyczy ona tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.