ITPB1/4511-554/15/WM | Interpretacja indywidualna

Jaka kwota powinna być podstawą do wpisania do ewidencji przychodów, czy ma to być kwota netto, czy też brutto z dokumentów sprzedaży wystawianych w Niemczech?
Jaka powinna być podstawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów uzyskanych w Niemczech, kwota z podatkiem obrotowym, czy też kwota netto, bez tego podatku?
ITPB1/4511-554/15/WMinterpretacja indywidualna
  1. podatek od wartości dodanej
  2. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo – budowlanych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, według stawki 5,5% ryczałtu. W zakresie podatku VAT Wnioskodawca wybrał zwolnienie na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast dla celów rozliczenia się z podatku od towarów i usług w Niemczech zarejestrował się w Urzędzie Finansowym w Oranienburgu. W Niemczech Wnioskodawca wystawia dokumenty sprzedaży z tytułu świadczonych tam usług. Do ceny usługi, Wnioskodawca dolicza podatek obrotowy 19% (tzw. Umsatzteuer), który w pełnej wysokości odprowadza do niemieckiego urzędu finansowego. W Polsce dla celów ustalenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów, do której wpisuje kwotę brutto z dokumentów sprzedaży w Niemczech i od tak ustalonego przychodu oblicza podatek wg stawki 5,5% ryczałtu i wpłaca do polskiego urzędu skarbowego. Jako podstawę przyjmuje kwotę brutto. Wnioskodawca wskazuje, że jego ośrodek życiowy znajduje się w Polsce. Stwierdza również, że tak obliczony podatek jest dla niego krzywdzący.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Jaka kwota powinna być podstawą do wpisania do ewidencji przychodów, czy ma to być kwota netto, czy też brutto z dokumentów sprzedaży wystawianych w Niemczech...

2. Jaka powinna być podstawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów uzyskanych w Niemczech, kwota z podatkiem obrotowym, czy też kwota netto, bez tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, do prowadzonej ewidencji przychodów powinien przyjmować kwoty netto z dokumentów sprzedaży usług w Niemczech, a podstawę opodatkowania powinna stanowić kwota netto sprzedaży, bowiem przychodem wnioskodawcy jest kwota netto, a podatek obrotowy płacony w Niemczech nie jest jego przychodem. Wnioskodawca wskazuje, że nie powinien płacić podatku od podatku. Przy naliczaniu 19% podatku obrotowego nie ma możliwości zastosowania żadnych odliczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5a pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawie o podatku od towarów i usług, oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Zatem przez podatek od towarów i usług należy rozumieć podatek, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Natomiast w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.

Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług.

Sformułowanie „podatek od towarów i usług” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej (obrotowego) obowiązującego w innym państwie członkowskim niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi w Niemczech jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo – budowlanych, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%. W zakresie podatku VAT Wnioskodawca wybrał zwolnienie na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast dla celów rozliczenia się z podatku od towarów i usług w Niemczech zarejestrował się w Urzędzie Finansowym w Oranienburgu. W Niemczech Wnioskodawca wystawia dokumenty sprzedaży z tytułu świadczonych tam usług. Do ceny usługi, Wnioskodawca dolicza podatek obrotowy 19% (tzw. Umsatzsteuer), który w pełnej wysokości odprowadza do niemieckiego urzędu finansowego.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, niemiecki podatek obrotowy (Umsatzsteuer) nazywany jest także podatkiem od wartości dodanej uregulowanym w ustawie o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz). Ze względu na formę przeniesienia obciążenia podatkowego na konsumenta i odbiorcę końcowego zaliczany jest do podatków pośrednich.

W świetle przedstawionych przepisów, brak jest podstaw prawnych, aby uzyskane na terytorium Niemiec przychody pomniejszać o zapłacony tam podatek od wartości dodanej (Umsatzsteuer), bowiem jak wskazano podatek ten nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług (nie jest tym podatkiem), o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rezultacie podlegającym opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej przychodem z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będą przychody uzyskane ze świadczenia usług na terytorium Niemiec wykazywane w wartości brutto, a więc bez ich pomniejszenia o podatek obrotowy. Zatem Wnioskodawca w prowadzonej ewidencji przychodu zobowiązany jest ujmować kwoty brutto, wraz z niemieckim podatkiem obrotowym.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10,70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od wartości dodanej
IPPB6/4510-167/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

przychód
ITPB1/4511-144/15/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.