ITPB1/4511-538/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni w roku podatkowym 2015 r. od przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu części lokalu mieszkalnego oraz przychodów uzyskiwanych z najmu garażu od dnia 1 marca 2015 r., uzyskanych w okresie do dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przysługuje prawo zadeklarowania poprzez złożenie zeznania podatkowego na druku (PIT-28) i wskazania w niniejszym zeznaniu podatkowym za opisany powyżej rok podatkowy, że przedmiotowe przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu ww. lokali są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 8,% (winno być 8,5%)?
ITPB1/4511-538/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. lokal mieszkalny
 3. najem
 4. nieruchomości
 5. opodatkowanie
 6. przychód
 7. ryczałty
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni, nie jest przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą, była współwłaścicielem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, zwanego dalej lokalem mieszkalnym, wraz z przynależnym do lokalu udziałem we własności nieruchomości wspólnej, w tym w udziale we własności gruntu na którym jest pobudowany budynek. Drugim współwłaścicielem ww. lokalu mieszkalnego był małżonek Wnioskodawczyni. Część przedmiotowego lokalu mieszkalnego od dnia 19 czerwca 2006 r. była wynajmowana spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność gospodarczą dalej „Spółka”, na cele biurowe – Spółka ma zgłoszony adres siedziby w ww. lokalu mieszkalnym. Oboje małżonkowie zgłosili do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskiwany z najmu lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni w dniu 28 grudnia 2006 r. złożyła oświadczenie dla Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż od dnia 1 stycznia 2007 r. od przychodu uzyskiwanego z tytułu najmu ww. lokalu mieszkalnego będzie opłacać podatek dochodowy zryczałtowany wg stawki podatkowej w wysokości 8,5% na zasadach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Na dzień złożenia niniejszego wniosku przedmiotowe oświadczenie z dnia 28 grudnia 2006 r. nie zostało przez stronę zmienione, wycofane. W dniu 26 kwietnia 2012 r. małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę małżeńską, w której z dniem 26 kwietnia 2012 r. ustanowi rozdzielność majątkową i postanowili, iż od tego dnia będzie pomiędzy nimi obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej. Następnie w dniu 25 lutego 2015 r. małżonkowie dokonali częściowego podziału majątku wspólnego w ramach której to umowy Wnioskodawczyni uzyskała w całości własność ww. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność wraz z przynależnym udziałem we własności nieruchomości wspólnej, w tym w udziale we własności gruntu, na którym jest pobudowany budynek. Nadto Mąż Wnioskodawczyni także w dniu 25 lutego 2015 r. podarował Jej własność lokalu niemieszkalnego – garaż o powierzchni 19 m2 wraz z udziałem we własności wspólnej, w tym we własności gruntu, znajdującego się w budynku, zwany dalej garażem, który to garaż stanowił odrębny majątek męża Wnioskodawczyni. Małżonkowie w dniu 25 lutego 2015 r. za porozumiem stron rozwiązali umowę na wynajem części lokalu mieszkalnego dla Spółki. Natomiast Wnioskodawczyni w dniu 25 lutego 2015 r. zawarła ze Spółką umowę najmu części lokalu mieszkalnego oraz wynajmu garażu ale od dnia 1 marca 2015 r., które to lokale są użytkowane przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zamierza w przyszłości złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. od przychodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego oraz garażu, oraz że rezygnuje z opodatkowania ww. przychodów w formie zryczałtowanej wg. stawki podatkowej w wysokości 8,5%., co skutkuje, iż przedmiotowe przychody będą opodatkowane od dnia 1 stycznia 2016 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Strona zamierza złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r. do Urzędu Skarbowego zawiadomienie w nawiązaniu do powyżej opisanego oświadczenia z dnia 28 grudnia 2006 r., iż Jej zdaniem przedmiotowe oświadczenie stanowi nadal podstawę do opodatkowania w roku 2015 r. całości przychodów uzyskiwanych przez stronę po dniu 25 lutego 2015 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz garażu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 8,5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawczyni w roku podatkowym 2015 r. od przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu części lokalu mieszkalnego oraz przychodów uzyskiwanych z najmu garażu od dnia 1 marca 2015 r., uzyskanych w okresie do dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przysługuje prawo zadeklarowania poprzez złożenie zeznania podatkowego na druku (PIT-28) i wskazania w niniejszym zeznaniu podatkowym za opisany powyżej rok podatkowy, że przedmiotowe przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu ww. lokali są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 8,% (winno być 8,5%)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, rozstrzygające znaczenie w przedmiotowej sprawie ma ustalenie do jakiej daty obowiązuje oświadczenie złożone przez stronę w dniu 28 grudnia 2006 r. w Urzędzie Skarbowym w trybie art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, iż od 1 stycznia 2007 r. przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu wynajmu części lokalu mieszkalnego będą opodatkowane podatkiem dochodowym zryczałtowanym według stawki podatkowej w wysokości 8,5%. Zdaniem Wnioskodawczyni, powyższe oświadczenie obowiązuje jedynie do dnia 25 lutego 2015 r. to jest do dnia rozwiązania przez małżonków zawartej ze Spółką w dniu 26 czerwca 2006 r. umowy najmu części lokalu mieszkalnego. Reasumując, należy uznać, że Wnioskodawczyni w roku podatkowym 2015 r. od przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu części lokalu mieszkalnego uzyskanych w okresie do dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 25 lutego 2015 r. przysługuje prawo zadeklarowania poprzez złożenie przez Wnioskodawczynię zeznania podatkowego na druku (PIT-28) i wskazania w niniejszym zeznaniu podatkowym za opisany powyżej rok podatkowy, że przedmiotowe przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu części lokalu mieszkalnego są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 8,5%. Natomiast przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię po dniu 25 lutego 2015 r. z tytułu wynajmu części lokalu mieszkalnego oraz przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu wynajmu garażu od dnia 1 marca 2015 r. dnia 31 grudnia 2015 r., a części lokalu mieszkalnego w okresie od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zobowiązana będzie zadeklarować oraz wskazać w zeznaniu podatkowym, iż są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Natomiast za bez znaczenia należy uznać w przedmiotowej sprawie fakt, iż Wnioskodawczyni zamierza złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r. do Urzędu Skarbowego zawiadomienie w nawiązaniu do oświadczenia z dnia 28 grudnia 2006 r., iż Jej zdaniem przedmiotowe oświadczenie stanowi nadal podstawę do opodatkowania w roku 2015 r. całości przychodów uzyskiwanych przez stronę pod dniu 25 lutego 2015 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz z tytułu najmu garażu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem – za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową, wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, nie jest przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą, była współwłaścicielem lokalu mieszkalnego stanowiącym odrębną własność, zwanym dalej lokalem mieszkalnym, wraz z przynależnym do lokalu udziałem we własności nieruchomości wspólnej, w tym w udziale we własności gruntu na którym jest pobudowany budynek. Drugim współwłaścicielem małżonek Wnioskodawczyni. Przedmiotowy lokal mieszkalny w części od dnia 19 czerwca 2006 r. był wynajmowany Spółce, na cele biurowe. Oboje małżonkowie zgłosili do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskiwany z najmu lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni w dniu 28 grudnia 2006 r. złożyła oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, iż od dnia 1 stycznia 2007 r. od przychodu uzyskiwanego z tytułu najmu ww. lokalu mieszkalnego będzie opłacać podatek dochodowy zryczałtowany wg stawki podatkowej w wysokości 8,5% na zasadach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na dzień złożenia niniejszego wniosku przedmiotowe oświadczenie z dnia 28 grudnia 2006 r. nie zostało przez stronę zmienione, wycofane. W dniu 26 kwietnia 2012 r. małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę małżeńską, w której z dniem 26 kwietnia 2012 r. ustanowi rozdzielność majątkową i postanowili, iż od tego dnia będzie pomiędzy nimi obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej. Następnie w dniu 25 lutego 2015 r. małżonkowie dokonali częściowego podziału majątku wspólnego. Małżonkowie w dniu 25 lutego 2015 r. za porozumiem stron rozwiązali umowę na wynajem części lokalu mieszkalnego dla Spółki. Natomiast Wnioskodawczyni w dniu 25 lutego 2015 r. zawarła ze Spółką umowę najmu części lokalu mieszkalnego oraz wynajmu garażu ale od dnia 1 marca 2015 r.

Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy prawa i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z tytułu umów najmu lokali, które to umowy nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej; ponadto wynajęta nieruchomość nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, wobec czego przychody te mogą być kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 6 ww. ustawy – dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy – wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast stosownie do treści art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) – osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy – opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 ww. ustawy w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Na podstawie cytowanych przepisów niezłożenie do 20 stycznia roku podatkowego żadnego oświadczenia woli przez podatnika, który w stosownym terminie w roku poprzednim złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania.

Zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy – podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Po zakończeniu roku podatnicy obowiązani są do złożenia zeznania rocznego PIT-28. Należy je złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 21 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że źródłem przychodu, w stosunku do którego przez cały rok podatkowy (a także w latach następnych) obowiązuje raz wybrana forma opodatkowania jest najem, a nie każda zawarta umowa czy wynajmowana nieruchomość oddzielnie. Oznacza to, że wybrana przez Wnioskodawczynię – w dniu 28 grudnia 2006 r. – forma opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obowiązywać będzie w stosunku do przychodów osiągniętych z najmu, do czasu zgłoszenia zmiany formy opodatkowania lub zaprzestania uzyskiwania przychodów z tego źródła. Przy tym za zaprzestanie uzyskiwania przychodów z najmu nie można uznać samego faktu rozwiązania umowy najmu, w sytuacji gdy podatnik ma zamiar nadal nieruchomość wynajmować. Okoliczności przedstawione we wniosku nie wskazują na to by Wnioskodawczyni w dniu 25 lutego 20015 r. zaprzestała uzyskiwania przychodów z najmu, skoro tego samego dnia zawarła kolejną umowę najmu. (Dla formy opodatkowania przychodu z najmu nie ma znaczenia, że umowa ta została zawarta „od 1 marca 2015 r.”).

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym przychód z tytułu najmu części lokalu mieszkalnego oraz garażu uzyskany w 2015 r. należy opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nieprawidłowo zatem stwierdzono we wniosku, że „przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię po dniu 25 lutego 2015 r. z tytułu wynajmu części lokalu mieszkalnego oraz przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu wynajmu garażu od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., a części lokalu mieszkalnego w okresie od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zobowiązana będzie zadeklarować oraz wskazać w zeznaniu podatkowym, iż są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Zgodzić się natomiast należy, ze zdaniem (zawartym w opisie stanu faktycznego), że „przedmiotowe oświadczenie stanowi nadal podstawę do opodatkowania w roku 2015 r. całości przychodów uzyskiwanych przez stronę pod dniu 25 lutego 2015 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz z tytułu najmu garażu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 8,5%”.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.