ITPB1/4511-363/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę od dzierżawcy kwota umowna, która ma być pokryciem wszelkich wydatków związanych z koniecznością dostosowania nieruchomości oraz wynika ze zrzeczenia się i zobowiązania przez Wnioskodawcę do niedochodzenia wszelkich roszczeń od dzierżawcy jest przychodem z najmu i w związku z tym jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
ITPB1/4511-363/15/DPinterpretacja indywidualna
  1. dzierżawa
  2. gospodarstwo rolne
  3. kwota
  4. najem
  5. odszkodowania
  6. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwoty umownej otrzymanej od dzierżawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem kwoty umownej otrzymanej od dzierżawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem. Ponadto wynajmuje nieruchomości (najem prywatny) korzystając z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wnioskodawca zawarł umowę najmu nieruchomości gruntów rolnych, na których Dzierżawca posadowi elektrownie wiatrowe. Zgodnie z umową Wnioskodawca (właściciel nieruchomości) jest zobowiązany do dostosowania nieruchomości do posadowienia, wybudowania i eksploatacji elektrowni wiatrowych przez czas trwania umowy najmu, w szczególności do wykonania sieci drenaży odprowadzających wodę z dróg dojazdowych (lub odpowiednim dostosowaniu istniejących drenaży), fundamentów turbin wiatrowych oraz innych elementów farmy wiatrowej. Dzierżawca zobowiązał się zapłacić Wnioskodawcy (właścicielowi nieruchomości) kwotę umowną celem pokrycia wszelkich wydatków związanych z koniecznością dostosowania nieruchomości. Zapłata umownej kwoty opisanej w zdaniu poprzednim wynika ponadto ze zrzeczenia się i zobowiązania się przez Wnioskodawcę (właściciela nieruchomości) do niedochodzenia ani obecnie ani w przyszłości od Dzierżawcy wszelkich roszczeń. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości) zobowiązany będzie do zwrotu opisanej kwoty umownej w całości lub w części, w przypadku niedostosowania lub nienależytego dostosowania nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę od dzierżawcy kwota umowna, która ma być pokryciem wszelkich wydatków związanych z koniecznością dostosowania nieruchomości oraz wynika ze zrzeczenia się i zobowiązania przez Wnioskodawcę do niedochodzenia wszelkich roszczeń od dzierżawcy jest przychodem z najmu i w związku z tym jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana kwota umowna jest przychodem z najmu i jest opodatkowana jak inne przychody Wnioskodawcy z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są:

  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
  • inne źródła.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Do przychodów z innych źródeł zaliczyć można jedynie te przychody, które nie pochodzą ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, a jednocześnie stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do źródła tego należą wszelkie pozostałe przychody niemieszczące się w innych źródłach przychodów.

Ponieważ w art. 10 ust. 1 ustawy, jako odrębne źródło przychodów wskazano najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6), przychodów uzyskanych z tego tytułu nie można kwalifikować do przychodów z innych źródeł (pkt 9).

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne z tytułu najmu mogą być opodatkowane zarówno na zasadach ogólnych, tj. na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak w formie zryczałtowanej z uwagi na brzmienie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), który wskazuje, że wspomniana ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na odpłatny charakter umów najmu przychodem z tego źródła przychodów będzie przede wszystkim czynsz stanowiący wynagrodzenie wynajmującego z najmu, chociaż oczywiście nie tylko.

W art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca wskazał bowiem, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Według Słownika języka polskiego PWN (CD 2000) pojęcie „tytułem” należy rozumieć jako: podstawa czegoś, powód, racja. Powyższe pozwala uznać, że przychodem z tytułu najmu będzie oprócz wynagrodzenia wynajmującego wynikającego bezpośrednio z tej umowy (czynsz) także wszystko to, co uzyskuje najemca na jej podstawie. Tym samym otrzymana przez Wnioskodawcę od dzierżawcy „kwota umowna” – która ma być pokryciem wszelkich wydatków związanych z koniecznością dostosowania nieruchomości oraz wynikająca z zrzeczenia się i zobowiązania przez Wnioskodawcę do niedochodzenia wszelkich roszczeń od dzierżawcy – stanowi przychód z tytułu umowy najmu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wynajmuje nieruchomości (najem prywatny) korzystając z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wnioskodawca zawarł umowę najmu nieruchomości gruntów rolnych, na których Dzierżawca posadowi elektrownie wiatrowe. Zgodnie z umową Wnioskodawca jest zobowiązany do dostosowania nieruchomości do posadowienia, wybudowania i eksploatacji elektrowni wiatrowych przez czas trwania umowy najmu, w szczególności do wykonania sieci drenaży odprowadzających wodę z dróg dojazdowych (lub odpowiednim dostosowaniu istniejących drenaży), fundamentów turbin wiatrowych oraz innych elementów farmy wiatrowej. Dzierżawca zobowiązał się zapłacić Wnioskodawcy kwotę umowną celem pokrycia wszelkich wydatków związanych z koniecznością dostosowania nieruchomości. Zapłata umownej kwoty wynika ponadto ze zrzeczenia się i zobowiązania się przez Wnioskodawcę do niedochodzenia, ani obecnie, ani w przyszłości od Dzierżawcy wszelkich roszczeń. Wnioskodawca zobowiązany będzie do zwrotu opisanej kwoty umownej w całości lub w części, w przypadku niedostosowania lub nienależytego dostosowania nieruchomości.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane regulacje prawne w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę od dzierżawcy „kwota umowna” – która ma pokryć wszelkie wydatki związane z koniecznością dostosowania nieruchomości oraz wynikająca ze zrzeczenia się i zobowiązania przez Wnioskodawcę do niedochodzenia wszelkich roszczeń od dzierżawcy – będzie stanowiła przychód z najmu a zatem będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni

od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.