ITPB1/4511-1213/15/MR | Interpretacja indywidualna

Kiedy należy wykazać przychód z tytułu świadczonych usług, czy w momencie wpływu środków na konto w firmie z Australii, czy w momencie wpływu na konto w serwisie PayPal?
ITPB1/4511-1213/15/MRinterpretacja indywidualna
 1. Australia
 2. moment powstania przychodów
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodów z działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji m.in. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodów z działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, która rozliczana jest na zasadach ogólnych. Zajmuje się tworzeniem udźwiękowienia do gier oraz sprzedażą utworów muzycznych. Wnioskodawca dodaje utwory muzyczne na stronie internetowej, której właścicielem jest firma z Australii, następnie zamieszczone utwory muzyczne są pobierane przez osoby Y. Wnioskodawca aby móc dodawać utwory muzyczne na stronie firmy z Australii, musiał zaakceptować regulamin, w którym opisana jest współpraca z tą firmą. W regulaminie jest napisane, że Wnioskodawca ma prawa autorskie do tego pliku i udostępnia go do sprzedaży na stronie firmy z Australii. Utwory muzyczne nie są sprzedawane same, razem z nimi sprzedawana jest licencja, opłata manipulacyjna oraz niekiedy podatek. Wynagrodzenie Wnioskodawcy uzależnione jest od następujących czynników:

 1. sprzedaży tylko na stronie firmy z Australii,
 2. opłaty autora” pobieranej przez tę firmę.

Firma ustala ceny utworów dodawanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie ma uprawnień oraz możliwości zmiany warunków oraz ceny utworu. Aby otrzymać wynagrodzenie Wnioskodawca był zobowiązany założyć konto w firmie z Australii, jednocześnie musiał upoważnić firmę z Australii aby pobierała płatność za ściągnięte utwory muzyczne ze strony. Firma może w każdej chwili wycofać lub obniżyć kwotę wynagrodzenia wypłacanego Wnioskodawcy. Dodatkowym warunkiem aby Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie, jest koniczność posiadania odpowiedniej kwoty na koncie firmy z Australii. Wnioskodawca zgodnie z regulaminem musi wystąpić z wnioskiem do firmy z Australii o wypłatę wynagrodzenia. Wynagrodzenie otrzymuje PayPalem na konto bankowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (oznaczone we wniosku nr 1).

Kiedy należy wykazać przychód z tytułu świadczonych usług, czy w momencie wpływu środków na konto w firmie z Australii, czy w momencie wpływu na konto w serwisie PayPal...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu sprzedaży utworów muzycznych na stronie firmy z Australii, należy wykazać w momencie wpływu waluty na konto Wnioskodawcy w firmie z Australii, bądź serwisie PayPal, gdyż w myśli art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień.

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności

Wnioskodawca zgodnie z zaakceptowanym regulaminem nie jest w stanie określić jaki przychód otrzyma od firmy z Australii, gdyż wynagrodzenie uzależnione jest od wielu czynników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 1c ww. ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h – 1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

W myśl ww. przepisu przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:

 • wystawienie faktury przed datą wydania rzeczy, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
 • uregulowanie należności przed wydaniem rzeczy, zbyciem prawa lub wykonania usługi albo częściowym wykonaniem usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Przytoczony powyżej przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadzają zapisy art. 14 ust. 1e, 1h i 1i powołanej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zapis art. 14 ust. 1h ww. ustawy stanowi, że przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1i wyżej cytowanej ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, która rozliczana jest na zasadach ogólnych. Zajmuje się tworzeniem udźwiękowienia do gier oraz sprzedażą utworów muzycznych. Wnioskodawca dodaje utwory muzyczne na stronie internetowej, której właścicielem jest firma z Australii, następnie zamieszczone utwory muzyczne są pobierane przez osoby Y. Firma ustala ceny utworów dodawanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie ma uprawnień oraz możliwości zmiany warunków oraz ceny utworu. Aby otrzymać wynagrodzenie Wnioskodawca był zobowiązany założyć konto w firmie z Australii, jednocześnie musiał upoważnić firmę z Australii aby pobierała płatność za ściągnięte utwory muzyczne ze strony. Firma może w każdej chwili wycofać lub obniżyć kwotę wynagrodzenia wypłacanego Wnioskodawcy. Wynagrodzenie otrzymuje PayPalem na konto bankowe.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności uznać należy, że datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z cytowanym powyżej art. 14 ust. 1c ustawy. Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w cytowanym przepisie, w tym m.in. z wydaniem rzeczy, wystawieniem faktury albo otrzymaniem należności, a więc i z przelewem kwoty wynagrodzenia na konto PayPal (rachunek bankowy) Wnioskodawcy dokonanym przez firmę z Australii.

Biorąc pod uwagę fakt, że bezpośrednia sprzedaż zamieszczanych przez Wnioskodawcę utworów muzycznych na stronie firmy z Australii następuje miedzy tą firmą a osobami pobierającymi nie można uznać, że Wnioskodawca rozpozna przychód w momencie nabycia tych utworów przez osoby (klientów firmy z Australii). Mając zatem na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy prawa, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie przychód powstanie w momencie przekazania przez firmę z Australii kwoty wynagrodzenia na konto w serwisie PayPal Wnioskodawcy.

W rezultacie stanowisko, według którego datą uzyskania przychodu jest moment wpływu waluty na konto Wnioskodawcy w firmie z Australii jest nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.