ITPB1/415-952/11/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zakres powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz określenia momentu powstania przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 13 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz określenia momentu powstania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz określenia momentu powstania przychodu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pośrednictwa w zakupach towarów przez Internet spoza granic Polski i Unii Europejskiej (z terytorium państw trzecich np. Chiny). Zakresem działalności będzie pośrednictwo w realizacji zamówienia pomiędzy dostawcą (m.in. w Chinach) a kupującym polskim klientem detalicznym, co do zasady nieprowadzącym działalności gospodarczej. Składając ofertę kupna na aukcjach polski klient zleci pośrednikowi realizację zamówienia na opisany towar oraz udzieli mu wszelkich koniecznych pełnomocnictw do złożenia zamówienia oraz przekazania płatności w jego imieniu.

Cena podana na aukcji będzie zawierała cenę zakupu towaru oraz opłatę na rzecz pośrednika za przeprowadzenie transakcji w imieniu klienta (prowizję). Prowizja stanowić będzie różnicę między wpłatą od klienta a rzeczywistym kosztem (czyli ceną) towaru u dostawcy. Ceny u dostawcy ustalone są w oparciu o umowę ustną (mailową) z dostawcą lub opublikowane na stronie internetowej dostawcy. Wnioskodawca prowadząc opisaną działalność gospodarczą nie będzie importerem, ponieważ nie będzie dokonywał zakupu towarów z terytorium państwa trzeciego ani przywozu towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Kupujący (klient detaliczny) w Polsce, jako importer poprzez podpisanie regulaminu usługi akceptuje, że towar jest wysyłany na jego adres bezpośrednio z kraju dostawcy.

Ewentualną opłatę celną i VAT pokrywa kupujący.

Zakres usług oferowanych przez pośrednika będzie obejmował:

 1. złożenie zamówienia na opisany na danej aukcji towar w imieniu kupującego,
 2. przekazanie płatności za towar oraz transport w imieniu kupującego,
 3. zlecenie dostawcy wysyłki towaru na adres wskazany przez kupującego,
 4. monitorowanie przesyłki dla kupującego,
 5. udzielenie pomocy w procedurze reklamacyjnej.

Wykonanie usługi nastąpi w momencie otrzymania od dostawcy numeru nadania przesyłki.

Przekazanie pieniędzy klienta do dostawcy w Chinach będzie się odbywać poprzez:

 1. kartę płatniczą wydaną do konta firmowego pośrednika lub
 2. serwis płatniczy PayPal zasilony środkami z konta firmowego pośrednika.

Dokumentacja przekazania należności za towar do dostawcy będzie ewidencjonowana w tabelach w wersji elektronicznej. Po otrzymaniu wpłaty od klienta wypełniane będzie zamówienie w tabeli pt. „zamówienia” z następującymi danymi:

 1. Nr zamówienia,
 2. imię, nazwisko, pełen adres do wysyłki,
 3. kod towaru/nazwa towaru,
 4. ilość sztuk

Po 1-3 dniach dostawca dostarczy Wnioskodawcy tabelę z zamówieniami, które pomyślnie wysłano, (czyli z zamówieniami zrealizowanymi przez dostawcę).

Tabela o nazwie „numery nadania z dnia...” zawiera następujące dane:

 1. Nr zamówienia,
 2. imię, nazwisko, pełen adres do wysyłki,
 3. kod towaru/nazwa towaru,
 4. ilość sztuk zamówionych,
 5. ilość sztuk wysłanych,
 6. cena towaru i wysyłki w USD,
 7. suma całego zamówienia w USD,
 8. suma całego zamówienia w PLN,
 9. suma wszystkich zamówień z danego dnia w PLN (suma ta schodzi tego samego dnia z konta firmowego w PLN lub salda systemu płatniczego PayPal),
 10. numery nadania przesyłek na poczcie.

Po otrzymaniu tabeli „numery nadania z dnia...” od dostawcy, wyliczana będzie prowizja (kwota wpłacona od klienta w PLN - kwota przekazana dostawcy w PLN za towar tego klienta = prowizja za usługę).

Prowizja rejestrowana będzie za pomocą kasy fiskalnej w dniu otrzymania numerów nadania (tabela „numery nadania z dnia ...”), czyli w dniu realizacji zamówienia - wykonanie usługi będzie następowało w momencie nadania przedmiotu na poczcie i otrzymania od dostawcy numeru nadania przesyłki.

W tabeli „numery nadania z dnia...” w pkt ,,e) ilość sztuk wysłanych" - może pojawić się wartość zerowa z uwagi na niewielkie prawdopodobieństwo że dany towar stał się niedostępny, wówczas klient zadecyduje czy wybiera zwrot pieniędzy czy zakup innego towaru. Jeżeli wybierze zwrot pieniędzy, cała wpłacona przez niego kwota zostanie zwrócona na jego konto i nie będzie rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej. Transakcja pośrednictwa w zakupie nie dojdzie w takiej sytuacji do skutku i Wnioskodawca nie pobierze żadnego wynagrodzenia.

Jeżeli klient wybierze inny towar, następnego dnia jego zamówienie będzie realizowane w standardowy sposób.

Ewentualny zwrot towaru zgodnie z regulaminem usługi będzie następował na podstawie umowy kupna-sprzedaży, w której sprzedającym będzie klient, a kupującym firma Wnioskodawcy. Klient będzie miał prawo złożyć reklamację u producenta, w czym będzie pomagał Wnioskodawca w ramach usługi pośrednictwa w zakupie. W drodze porozumienia możliwe będzie również odkupienie od klienta wadliwego towaru na podstawie umowy kupna-sprzedaży, w której sprzedającym będzie klient, a kupującym firma Wnioskodawcy.

Jeżeli przy reklamacji producent zadecyduje, że za wadę wypłaci rekompensatę w postaci częściowego lub pełnego zwrotu kosztów, kwota ta po otrzymaniu od dostawcy przez Wnioskodawcę będzie przekazywana na konto klienta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku Nr 3 i 5).
 • W jaki sposób ustalić przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz moment powstania tego przychodu...
 • Czy rekompensata sprzedającego z tytułu reklamacji przekazywana na konto Wnioskodawcy a następnie przelewana na konto kupującego pozostanie neutralna dla Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W opisywanym stanie faktycznym przychodem należnym Wnioskodawcy jest kwota prowizji za usługi pośrednictwa w zakupie towaru z terytorium państwa trzeciego. Kwota prowizji za usługę stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą wpłaconą przez klienta a kwotą przekazaną dostawcy za towar jest możliwa do ustalenia w momencie posiadania przez Wnioskodawcę wiedzy, że transakcja, w której pośredniczył doszła do skutku (w momencie nadania przedmiotu na poczcie i otrzymania od dostawcy numeru nadania przesyłki). Jest to moment wykonania usługi stanowiący zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych datę powstania przychodu. Wpłata pieniędzy przez kontrahenta na poczet przyszłej dostawy towaru nie jest uregulowaniem należności wobec Wnioskodawcy, ponieważ w momencie jej otrzymania kwota należna za wykonaną usługę nie jest jeszcze znana.

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrot pieniędzy przez sprzedającego w celu przekazania kupującemu nie jest przychodem z działalności gospodarczej, ponieważ nie jest to kwota należna Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast w oparciu o przepis art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

W myśl ww. przepisu przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:

 • wystawienie faktury przed datą wydania towaru, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
 • uregulowanie należności przed wydaniem towaru, zbyciem prawa lub wykonania usługi albo częściowym wykonaniem usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Przytoczony powyżej przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadza art. 14 ust. 1e, 1h oraz 1i powołanej ustawy. Stosownie do treści art. 14 ust. 1e ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1h ustawy).

Jak stanowi art. 14 ust. 1i ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w zakupach towarów przez Internet. Cena podana na aukcji będzie zawierała cenę zakupu towaru oraz opłatę na rzecz pośrednika za przeprowadzenie transakcji (prowizję). Prowizja stanowić będzie różnicę między wpłatą od klienta a rzeczywistym kosztem (czyli ceną) towaru u dostawcy. Wykonanie usługi nastąpi w momencie otrzymania od dostawcy numeru nadania przesyłki.

W drodze porozumienia możliwe będzie również odkupienie przez Wnioskodawcę od klienta wadliwego towaru na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli przy reklamacji producent zadecyduje, że za wadę wypłaci rekompensatę w postaci częściowego lub pełnego zwrotu kosztów, kwota ta po otrzymaniu od dostawcy przez Wnioskodawcę będzie przekazywana na konto klienta.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w zakupach towarów przez Internet jest wynikiem zawarcia umowy pośrednictwa. Przychodem z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będzie kwota prowizji z tytułu usług pośrednictwa w zakupie towaru z terytorium państwa trzeciego. Natomiast momentem uzyskania przychodu w przedmiotowej sprawie będzie, zgodnie z cytowanym uprzednio art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzień wykonania usługi, a zatem - zgodnie ze złożonym wnioskiem - moment otrzymania od dostawcy numeru nadania przesyłki.

Otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot pieniędzy od sprzedającego w celu przekazania kupującemu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy, ponieważ otrzymana kwota nie jest kwotą należną Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznacza się, iż procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku związanych z powstania przychodu z działalności gospodarczej oraz określenia mementu jego powstania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.