ITPB1/415-898/14/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy ma Pan obowiązek uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód zwolniony w roku 2014 r. z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, która to refundacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, od której to wartości początkowej są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?
ITPB1/415-898/14/PSZinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. przychód
 3. refundacja
 4. urząd pracy
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania refundacji otrzymanej na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania refundacji otrzymanej na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan wspólnikiem spółki jawnej. Od dnia 1 stycznia 2014 r. posiada Pan 40% udziału w dochodach spółki. Głównym przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie konstrukcji metalowych na zamówienie. W roku podatkowym 2014 r. spółka jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jest Pan zobowiązany w roku podatkowym 2014 r. do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, wg stawki podatkowej w wysokości 19%. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca Pan miesięcznie. W dniu 26 czerwca 2014 r. spółka popisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy na podstawie art. 46 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach niniejszej umowy o refundację spółka zobowiązała się utworzyć jedno stanowisko pracy dla bezrobotnego i zatrudnić na okres dwóch lat do dnia 31 lipca 2014 r. jednego pracownika oraz zobowiązała się wyposażyć jedno nowe stanowisko pracy w przecinarkę do metalu. Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o refundację z dnia 26 lipca 2014 r. zobowiązał się zrefundować spółce nabycie przecinarki do metalu do kwoty netto 20.000 zł. W dniu 14 lipca 2014 r. spółka nabyła przecinarkę do metalu za kwotę netto 29.268 zł oraz zatrudniła do dnia 31 lipca 2014 r. jednego pracownika na nowo utworzone stanowisko pracy. W dniu 8 sierpnia 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy dokonał wpłaty na rachunek bankowy spółki refundacji na wyposażenie stanowiska pracy w kwocie 20.000 zł. W treści umowy o refundację zawarta jest informacja, że niniejsza umowa o refundację jest realizowana w ramach projektu pod nazwą „Ku Lepszej Przyszłości”, Poddziałanie 6.1.3. PO KL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółka przyjęła do użytkowania przecinarkę do metalu w miesiącu lipcu 2014 r., ustaliła jej wartość początkową i od miesiąca sierpnia 2014 r. nalicza odpisy amortyzacyjnego od przyjętej do użytkowania przecinarki do metalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ma Pan obowiązek uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód zwolniony w roku 2014 r. z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, która to refundacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, od której to wartości początkowej są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, refundacja na wyposażenie stanowiska pracy otrzymana przez Spółkę jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych. Z uwagi na powyższe nie ma Pan obowiązku uznania otrzymanej w miesiącu sierpniu 2014 r. przez Spółkę refundacji w kwocie 20.000 zł na wyposażenie stanowiska, za przychód opodatkowany w roku 2014 r. Przychód nie powinien być zaewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Spółkę. Przedmiotowa refundacja jednak zmniejsza wartość początkową środka trwałego (przecinarka do metalu), od której to wartości początkowej mowa w art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od której to wartości początkowej są naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl art. 108 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Ze złożonego wniosku wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki jawnej podpisał Pan umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o refundację zrefundował spółce, której jest Pan wspólnikiem zakup środka trwałego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie ww. art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, otrzymana przez Pana refundacja przeznaczona na zakup środka trwałego, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Refundacja nie podlega więc ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Odnosząc się natomiast do kosztów uzyskania przychodów, stwierdzić należy, iż w myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
 • wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Z treści art. 22 ust. 8 ww. ustawy wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych (odpisy amortyzacyjne), dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 ww. ustawy.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która pokryta została z otrzymanej refundacji, nie stanowią zatem kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawione przepisy prawa podatkowego, wskazać należy, że otrzymana przez Pana refundacja przeznaczona na zakup środka trwałego, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki na zakup środka trwałego winny być ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże, odpisy amortyzacyjne dokonywane od środka trwałego, w tej części w jakiej kwota wydatków poniesionych na jego zakup została zwrócona, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.