ITPB1/415-850/14/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wyżej wymieniony model działania można potraktować jako sprzedaż i stosować przepis art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 1 Ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej. Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów rozchodów. Spółka jest płatnikiem VAT. Spółka chciałaby wydać książkę, natomiast fundusze na jej wydanie zdobyć poprzez crowdfunding. Osoby wpłacające środki pieniężne otrzymają w zamian książki wydane przy wykorzystaniu wcześniej zebranych środków.

Kwoty otrzymane od różnych osób stanowić będą więc de facto przedpłatę za towar, który ma zostać wydany w przyszłości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Spółka zwróci się do społeczności z prośbą o wsparcie idei wydania książki poprzez wybrany portal crowdfundingowy, prosząc wspomnianą społeczność o pomoc w pozyskiwaniu środków w określonej przez firmę wysokości. Prawdopodobnie będzie to kwota 3-4 tysiące złotych. W zależności od wysokości wpłaty na rzecz firmy, osoby wpłacające otrzymają następujące korzyści:

  • wpłata w wysokości 10 zł: usługa reklamowa w postaci umieszczenia nazwiska osoby/ nazwy instytucji w specjalnej zakładce na stronie internetowej firmy;
  • wpłata w wysokości 35 zł: egzemplarz wydanej dzięki zebranym funduszom książki,
  • wpłata w wysokości 200 zł: egzemplarz wydanej dzięki zebranym funduszom książki oraz usługa reklamowa w postaci umieszczenia nazwiska/ nazwy instytucji w treści specjalnych podziękowań zawartych w książce oraz w specjalnej zakładce na stronie internetowej firmy.

Kwoty otrzymane od różnych osób/ instytucji stanowić będą więc de facto przedpłatę za towar, który ma zostać im wydany w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

Czy wyżej wymieniony model działania można potraktować jako sprzedaż i stosować przepis art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 1 Ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty otrzymane od różnych osób/ instytucji stanowią przedpłatę za towar, który ma zostać im wydany w przyszłości. Model ten zbliżony jest do klasycznej sprzedaży towarów i usług. W związku z tym w ocenie Wnioskodawcy należy zastosować przepisy art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, kiedy przychód stanie się należny, tj. w momencie wydania książki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 14 ust. 1c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, co do zasady, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

A zatem przychód powstaje – co do zasady - w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Nie można jednak utożsamiać pojęcia „uregulowania należności”, o którym mowa w art. 14 ust. 1c pkt 2 ustawy z otrzymaną zaliczką bądź przedpłatą. Pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie zalicza się bowiem do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Regulacje zawarte w powyższym przepisie stanowią zatem odstępstwo od ogólnej reguły ustalania przychodu z działalności gospodarczej, a warunkiem jego zastosowania jest okoliczność, że otrzymane lub należne kwoty mają charakter zaliczek (przedpłat) na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Według „Popularnego słownika języka polskiego” (pod red. prof. Bogusława Dunaja, Wydawnictwo Wilga) - „przedpłata” oznacza określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wypłaconą z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie. Z kolei „zaliczka” to część pieniędzy wpłaconych lub wypłaconych na poczet czegoś. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze wcześniejsze otrzymanie należności (przed ostatecznym wykonaniem usługi) oznacza zaliczkę lub przedpłatę, która nie powoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

O kwalifikacji otrzymanej zapłaty jako przychodu lub jako przedpłaty (zaliczki) decyduje charakter tej zapłaty. Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy przedpłata, zaliczka nie mają takiego charakteru ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed terminem wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone. Fakt, że dana wpłata stanowi zaliczkę (przedpłatę) na poczet konkretnej usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym, musi zatem wynikać z postanowień zawartej umowy i powinien znaleźć odzwierciedlenie w treści dokumentacji.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej. Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów rozchodów. Spółka jest płatnikiem VAT. Spółka chciałaby wydać książkę, natomiast fundusze na jej wydanie zdobyć poprzez crowdfunding. Spółka zwróci się do społeczności z prośbą o wsparcie idei wydania książki poprzez wybrany portal crowdfundingowy, prosząc wspomnianą społeczność o pomoc w pozyskiwaniu środków w określonej przez firmę wysokości. W zależności od wysokości wpłaty na rzecz firmy, osoby wpłacające otrzymają następujące korzyści:

  • wpłata w wysokości 10 zł: usługa reklamowa w postaci umieszczenia nazwiska osoby/ nazwy instytucji w specjalnej zakładce na stronie internetowej firmy;
  • wpłata w wysokości 35 zł: egzemplarz wydanej dzięki zebranym funduszom książki;
  • wpłata w wysokości 200 zł: egzemplarz wydanej dzięki zebranym funduszom książki oraz usługa reklamowa w postaci umieszczenia nazwiska/ nazwy instytucji w treści specjalnych podziękowań zawartych w książce oraz w specjalnej zakładce na stronie internetowej firmy. Kwoty otrzymane od różnych osób/ instytucji stanowić będą więc de facto przedpłatę za towar, który ma zostać im wydany w przyszłości.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne w tym zakresie stwierdzić należy, że wpłaty, które uprawniają wpłacającego do odbioru egzemplarza książki wydanej dzięki zebranym funduszom, stanowią – w wysokości odpowiadającej wartości książki – przedpłatę na poczet ceny towaru (książki), który zostanie wydany w przyszłości. W konsekwencji, otrzymanie ww. wpłat, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powoduje – w tym momencie –powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód podatkowy powinien być rozpoznany, dopiero w momencie wydania książki Wpłacającemu (ewentualnie wystawienia faktury).

Natomiast pozostałych wpłat, w zamian za które Wpłacający otrzyma usługę reklamową nie można uznać wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy – za przedpłatę na poczet zakupu książki, gdyż dokonanie tych wpłat nie ma związku z ceną zakupu książki i nie uprawnia do jej odbioru. Wpłaty w wysokości 10 zł oraz część wpłat w wysokości 200 zł przewyższająca wartość ceny książki, związane są z nabyciem usługi reklamowej, zatem wpłaty te będą stanowiły przychód podatkowy w momencie:

  • wykonania ww. usługi reklamowej – jeżeli usługa ta będzie wykonana w przyszłości i dokonana wpłata będzie stanowiła przedpłatę na poczet tej usługi reklamowej, lub
  • otrzymania wpłaty – jeżeli realizacja usługi reklamowej następuje od razu po dokonaniu wpłaty przez Wpłacającego, a wpłata ta stanowi ostateczną zapłatę za tę usługę. Jeżeli wcześniej zostanie wystawiona faktura – przychód powstanie w dacie jej wystawienia.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.